Tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
162
lượt xem
52
download

Tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng được hiểu là tổng hợp những vai trò và tác dụng của một hoạt động nào đó trong tự nhiên và xã hội, vì vậy, chức năng của báo chí có tính mục đích - kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của báo chí nhằm đạt mục đích, mục tiêu đã định. Cũng chính vì chức năng và tầm quan trọng to lớn của báo chí trong xã hội như vậy nên Lênin đã nói “Tờ báo khôg chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, mà còn là người tổ chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể

  1. Khi nói v ch c năng c a báo chí cách m ng Lênin nói: ‘’T báo không ch là ngư i tuyên truy n t p th , mà còn là ngư i t ch c t p th ”. Gi i thích câu nói trên Ch c năng ư c hi u là t ng h p nh ng vai trò và tác d ng c a m t ho t ng nào ó trong t nhiên và xã h i, vì v y, ch c năng c a báo chí có tính m c ích - k t qu c a quá trình ho t ng th c ti n c a báo chí nh m t m c ích, m c tiêu ã nh. Cũng chính vì ch c năng và t m quan tr ng to l n c a báo chí trong xã h i như v y nên Lênin ã nói “T báo khôg ch là ngư i tuyên truy n t p th , c ng t p th , mà còn là ngư i t ch c t p th . Tuyên truy n t p th là m t ho t ng nh m truy n bá nh ng tư tư ng, quan i m cơ b n c a h tư tư ng chính th ng c a ch xã h i t i qu n chúng hình thành b c tranh v th gi ivà l ch s v n ng xã h i. nghĩa r ng, tuyên truy n là toàn b nh ng hình th c ho t ng c a công tác tư tư ng, v n ng qu n chúng, nghĩa h p, tuyên truy n là t t c các ho t ng nh m truy n bá m i tri th c, m i ý ni m c th nào ó cho qu n chúng. N i dung tuyên truy n c a báo chí bao g m: - Truy n bá Ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh và th gi i quan khoa h c c a ch nghĩa xã h i cho qu n chúng, làm cho h tư tư ng này tr thành h tư tư ng toàn dân. ó là cơ s ng viên xã h i tham gia gi i quy t các nhi m v chung c a t nư c và a phương mình. - Tuyên truy n, gi i thích cho qu n chúng ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v các lĩnh v c c a i s ng xã h i. V b n ch t, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c là s v n d ng sáng t o Ch nghĩa Mác-Lênin vào hoàn c nh l ch s c th c a cách m ng Vi t Nam. Vì v y tuyên truy n Ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí
  2. Minh và ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c hoà quy n, an sen và h tr l n nhau. Ho t ng tuyên truy n c n phân tích, lý gi k các cơ s khoa h c, kh năng th c hi n làm cho qu n chúng hi u bi t, tin tư ng và t giác ch p hành, bi n các ư ng l i, ch trương c a ng và Nhà nư c vào th c t xây d ng và b o v T qu c. - M t trong nh ng hư ng quan tr ng c a công tác tuyên truy n là phân tích, ánh giá, nh n nh tính ch t, xu hư ng v n ng, các mâu thu n cơ b n c a t ng nư c, t ng khu v c và c th gi i, các m i quan h và tác ng gi a các quan tr ng, các giai c p, các l c lư ng xã h i trong th i i ngày nay. T ó, báo chí xây d ng trong công chúng nh ng quan ni m cơ b n v th i i và th gi i hi n t i. ó là ti n quan tr ng cho vi c c ng c lý tư ng và nh hư ng xây d ng xã h i m i, ng th i giúp qu n chúng kh năng t nh n xét, ánh giá úng các hi n tư ng, b n ch t s ki n ang di n ra xung quanh và nh hư ng ho t ng m t cách h p lý. i u ó ư c ch ng minh trong th c t c a xã h i - trong i s ng c a nhân dân hàng ngày, thì nh ng phân tích, ánh giá, nh n nh tính ch t, xu hư ng v n ng c a th gi i. c bi t trong t cúm gà tuýp A H5N1 bùng n trong th i gian v a qua là vi c minh ch ng cho tính ch t nêu trên. Nh ng phân tích, ánh giá và nh n nh c a các báo, ài ã làm và góp ph n to l n vào h n ch nh ng thi t h i v ngư i và s lây lan cúm gà trong nhân dân. Chính s tuyên truy n sâu r ng và k p th i như v y mà làm cho i d ch như cúm gà ư c h n ch m t cách hi u qu và t i a, nh m góp ph n làm cho Vi t Nam là m t trong nh ng nư c i u và thành công nh t trong công tác phòng, ch ng và d p t t b nh d ch cúm gà H5N1 u tiên trên th gi i. - M t khác còn truy n bá nh ng tri th c l ch s , văn hoá, khoa h c tiên ti n n hm xây d ng và phát tri n lòng yêu nư c, ni m t hào 1
  3. dân t c; xây d ng l i s ng lành m nh, tích c c và ti n b , áp ng nhu c u phát tri n toàn di n c a con ngư i. - u tranh v i nh ng quan i m ph n ng b ov ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; ch ng l i vi c truy n bá l i s ng hư ng th , ích k , l i th i, vô o c, ch ng l i âm mưu “di n bi n hào bình” c a ch nghĩa qu c và các th l c ph n ng trong và ngoài nư c nh m b o v ch nhân dân. Ch ng l i các âm mưu “di n bi n hoà bình” c a ch nghĩa qu c và các th l c ph n ng ư c th hi n rõ nh t trong và bi u tình òi c l p Tây Nguyên năm 2004. Báo chí ã u tranh và tuyên truy n nh ng ư ng l i chính sách úng n c a ng và Nhà nư c m t cách sâu s c và d hi u n t ng buôn làng và ngư i dân Tây Nguyên. Và i u ó ã giác ng ư c nh ng ngư i l m l i thi theo b n x u, ph n ng và góp ph n vào th c t nh nh ng con ngư i ang ngu mu i có ý tư ng theo nh ng th l c ph n ng. i u ó ch ng t Báo chí là ngư i tuyên truy n t p th có hi u qu nh t. C ng là ho t ng c a báo chí nh m ưa n cho qu n chúng nh ng thông tin có kh năng tác ng tích c c vào l p trư ng và thái c ah . Trong ho t ng báo chí, tuyên truy n và c ng an xen, hoà quy n vào nhau, tuyên truy n hình thành trên cơ s v n c p bách, quan tr ng c a xã h i. Còn c ng phát huy tác d ng v i s phân tích tình hình s ki n m t cách sâu s c, úng n và k p th i. Tr l i v i s ki n Tây Nguêyn thì ta có th nhìn th y vai trò c a ch c năng c ng quan tr ng và hi u qu n m c nào; n m ư c tính ph c t p c a s ki n, c a v n , và nh n nh ây là m t s ki n h t s c nh y c m và mang tính c trưng c a nh ng con ngư i ít hi u bi t và d b kích ng b i b n ph n ng. Và qua phân tích tình hình thì Báo chí ã nh hư ng ư c cách tuyên truy n nh t là c ng, nh m ưa nh ng thông tin c ng em l i ích n cho nhân dân, 2
  4. quy n l i cho nhân dân Tây Nguyên làm cho h hi u chính sách c a ng và Nhà nư c. Qua ó ta th y r ng nh n th c c a nhân dân Tây Nguyên ã thay i m t cách tích c c, có nh hư ng theo nh hư ng c a báo chí và Nhà nư c. Cũng chính vì ch c năng c ng c a báo chí trong s ki n Tây Nguyên v a qua mà nh ng con ngư i ã l m ư ng l bư c theo b n ph n ng ã quay tr v Vi t Nam, tr v Tây Nguyên, khônglàm theo và có ý tư ng mù quáng n a. i u ó ch ng t r ng k t qu c a công tác tuyên truy n c ng c a báo chí ư c th hi n trong s hình thành nh n th c và t nh n th c c a qu n chúng, trong các ho t ng tích c c c a i s ng xã h i. ây chình là i u ki n quan tr ng báo chí làm t vai trò t ch c và t p h p qu n chúng. Thông tin c ng bao gi cũng có m c ích rõ ràng nh m em l i quy n l i cho ai, cho giai c p nào, và cho l c lư ng nào trong xã h i. + T ch c: là hình th c ho t ng có tính ch t c a báo chí. ó là k t qu t ng h p c a tuyên truy n, c ng và là cơ s quan tr ng ánh giá hi u qu c a nh ng ho t ng ó. Khi bàn v vai trò c a báo chí. V.I. Lênin r t con tr ng ho t ng t ch c. Ngư i coi ó là hi u qu th c t c a công tác tuyên truy n và c ng. V ý nghĩa này V.I.Lênin ã vi t m t cách r t hình nh r ng “Vai trò c a t báo chính trí và thu hút nh ng ngminh chính tr . T báo không ch là ngư i tuyên truy n t p th và c ng t p th mà còn là ngư i t ch c t p th . Hình th c th hi n hi u qu nh t ho t ng t ch c c a báo chí có th là m t phong trào, m t cu c v n ng ho c m t ti n trình xã h i có nh hư ng gi i quy t nh ng nhi m v nh t nh. Vì tính ch t quan tr ng c a tính t ch c c a báo chí mà t lâu trong i s ng văn hoá th thao c a xã h i ã có không ít nh ng phong trào, cu c thi mà ngư i ng ra t ch c là báo chí. 3
  5. Như báo Ti n Phong hơn 10 năm li n t ch c cu c thi Hoa H u mang tên “Hoa h u báo Ti n Phong” mang tính ch t là m t cu c thi chuyên nghi p và ã tr thành m t cu c thi mang tính thư ng niên di n ra hàng năm. Và thành công c a các cu c thi ã nói lên ư c tính t ch c c a nó. Cu c thi “Hoa h u báo Ti n Phong” có ý nghĩa h t s c to l n i v i xã h i, nh m tìm ra nh ng con ngư i p nh t c ae Vi t Nam c v tâm hôn l n ngo i hình. Nh m tôn vinh v p con ngư i Vi t Nam. Hay cu c thi gi i xe p mang tính “Sài Gòn gi i phóng” ã th hi n rõ nét hơn v tính t ch c c a báo chí… gi i ua xe p toàn qu c do Báo Sài Gòn gi i phóng t ch c ã t p h p ư c nh ng tay ua xu t s c trong toàn qu c tham gia và ư c t ch c theo chi u dài c a t nưc . T Sài Gòn ra Hà N i và kéo dài trong m y tu n như v y, ch ng minh r ng tính t ch c c a báo là r t t t và thành công, nó mang tính chuyên nghi p cao ư c th hi n qua s thành công c a gi i ua xe p mang tên “Báo Sài Gòn gi i phóng”. Gi i ã t n t i và cũng mang tính thư gn niên qua nhi u năm và ti p t c trong tương lai. ch ng t th y r ng hình th c th hi n hi u qu nh t cu ho t ng t ch c báo chí qua các ho t ng th thao ã và s p di n ra như cúp bóng chuy n VTV c a ài Truy n hình Vi t Nam. Hay c bi t hơn trong th i gian t i ây “cúp Mùa xuân” c a ài truy n hình Vi t Nam t ch c s th y rõ hơn i u ó. “Cúp mùa xuân” ã m i ư c nh ng qu c gia khác tham d như: Australia - Iran, Uzbêkittan… qua ó nhìn th y răng vai trò t ch c c a Báo chí là r t quan tr ng. Nó góp ph n không nh vào thành công c a gi i mà nó còn góp ph n vào kh ng nh v i khu v c và th gi i r ng Vi t Nam có th t ch c ư c nh ng gi i u l n mang t m khu v c và tâm châu l c. Qua nh ng ví d i n hình trên thì có th th y r ng công tác t ch c c a báo chí là h t s c quan tr ng và nó là m t ch c năng không th thi u c a báo chí. 4
  6. Nói tóm l i, các ho t ng tuyên truy n c ng và t ch c c a báo chí có m i liên h m t thi t v i nhau và chúng không tách r i nhau ư c, c ba ch c năng này an xen, hoà quy n và b sung cho nhau nh m t hi u qu t t nh t, cao nh t c a Báo chí./. 5
  7. TÀI LI U THAM KH O 1. Văn hoá ng x trong xã h i Nxb Thanh niên. 2. M h c khoa h c v các quan h th m m GSTS. Huy. 3. B sách gi i thi u nh ng ki n th c th i i - M h c Denis Huisman. 4. M h c i cương - GSTS Văn Khang. 5. T p bài gi ng c a TS. M h c Th Hùng. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản