Tổ chức quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

2
2.151
lượt xem
697
download

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng điều hành được thực hiện bởi những người có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất các hàng hóa/ dịch vụ mà các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng cho khách hàng. Nhiệm vụ của điều hành là giám sát, kiểm tra quá trình tạo ra sản phẩm/ dịch vụ của tổ chức để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ của tổ chức đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức quản lý doanh nghiệp

 1. CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TS. Trần Đình Hiền 1
 2. NỘI DUNG 1- Một số vấn đề chung 2- Hoạch định chiến lược 3- Dự báo nhu cầu 4- Lựa chọn địa điểm, bố trí mặt bằng 5- Hoạch định tổng hợp 6- Quản trị vật liệu 7- Quản trị hàng tồn kho 8- Quản trị chất lượng 9- Hoạch định nguồn nhân lực 10- Học từ kinh nghiệm TS. Trần Đình Hiền 2
 3. Vai trß vμ chøc n¨ng cña tổ chức qu¶n lý doanh nghiÖp Chøc n¨ng ®iÒu hμnh trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp: Lμ mét chøc n¨ng cña l·nh ®¹o vμ qu¶n lý nh»m: kÕt nèi c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n trong hÖ thèng vËn ®éng cña tæ chøc theo chøc n¨ng vμ vÞ trÝ cña nã, sao cho c¶ bé m¸y ®−îc vËn hμnh mét c¸ch tr«i ch¶y nhÊt vμ hiÖu qu¶ nhÊt. TS. Trần Đình Hiền 3
 4. Vai trß vμ chøc n¨ng cña tổ chức qu¶n lý doanh nghiÖp Chøc n¨ng ®iÒu hμnh ®−îc thùc hiÖn bëi nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c hμng ho¸/dÞch vô mμ c¸c doanh nghiÖp sÏ ph¶i ®¸p ứng cho kh¸ch hμng. NhiÖm vô cña ®iÒu hμnh lμ gi¸m s¸t, kiÓm tra qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm/dÞch vô cña tæ chøc ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc dÞch vô cña tæ chøc ®ã. TS. Trần Đình Hiền 4
 5. KHÁI NIỆM TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP • Lμ qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vμo thμnh c¸c ®Çu ra (s¶n phÈm/dÞch vô) mong muèn, • Víi c«ng nghÖ vμ kü thuËt thÝch hîp, • Thùc hiÖn dùa trªn nh÷ng kÕ ho¹ch v¹ch s½n, • §−îc tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý. • Lμ qu¸ tr×nh gi¸m s¸t, kiÓm tra chÆt chÏ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ thùc tÕ gÇn víi kÕ ho¹ch. • TiÕp nhËn vμ xö lý c¸c th«ng tin ph¶n håi ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt nh»m: T¹o ra khèi l−îng ®Çu ra lín nhÊt trªn c¬ së nguån lùc h÷u h¹n cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch kh«ng ngõng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hμng, thÞ tr−êng. TS. Trần Đình Hiền 5
 6. SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tác động ngẫu nhiên KH TCTH Đầu vào Đ/chỉnh Quá trình Giám sát Đầu ra chuyển hoá KT,KS Thông tin phản hồi TS. Trần Đình Hiền 6
 7. B¶n chÊt cña tổ chức qu¶n lý doanh nghiệp • Lμ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hμnh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ g¾n víi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ ®· ®−îc ph©n c«ng cho c¶ hÖ thèng s¶n xuÊt/dÞch vô cña doanh nghiÖp. • Lμ qu¸ tr×nh tæ chøc vμ qu¶n lý c¸c nguån nh©n tμi, vËt lùc ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu kinh doanh ®· v¹ch s½n cña doanh nghiÖp. • Néi dung c¬ b¶n cña nã lμ tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, bè trÝ sö dông nh©n lùc, vËt lùc vμ kiÓm tra toμn bé c¸c hμnh ®éng cô thÓ liªn quan tíi c¸c nhiÖm vô ®· x¸c ®Þnh. TS. Trần Đình Hiền 7
 8. Vai trß cña tổ chức qu¶n lý doanh nghiệp • Qu¶n lý qu¸ tr×nh vËn hμnh guång m¸y ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c yÕu tè đÇu vμo thμnh c¸c ®Çu ra mong muèn cã hiÖu qu¶, • Lμ bé phËn quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ cho c¸c s¶n phÈm/dÞch vô mμ doanh nghiÖp sÏ cung øng cho thÞ tr−êng. • Gãp phÇn quyết định kh¼ng ®Þnh chç ®øng, t¨ng thÞ phÇn cho hμng ho¸/dÞch vô cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. TS. Trần Đình Hiền 8
 9. Quan ®iÓm hÖ thèng vμ tổ chức quản lý doanh nghiệp • Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i lu«n xem doanh nghiÖp lμ mét hÖ thèng vμ • c¸c quyÕt ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng cña c¸c ph©n hÖ vμ c¶ hÖ thèng cña doanh nghiÖp, • ®¶m b¶o doanh nghiÖp lu«n vËn hμnh tr«i ch¶y cã hiÖu qu¶, ®¸p øng ngμy cμng tèt h¬n cho nhu cÇu kh¸ch hμng. TS. Trần Đình Hiền 9
 10. Quan ®iÓm hÖ thèng vμ tổ chức quản lý doanh nghiệp Nh×n doanh nghiÖp theo quan ®iÓm hÖ thèng buéc nhμ qu¶n trÞ ®iÒu hμnh ph¶i • lu«n c©n nh¾c ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh • sao cho c¸c quyết định ®ã ®¶m b¶o ®−îc sù vËn hμnh cña ph©n hÖ hoÆc hÖ thèng lu«n ë trong sù c©n b»ng cÇn thiÕt, • gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¶ hÖ thèng. TS. Trần Đình Hiền 10
 11. C¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp • Ph−¬ng ph¸p cæ ®iÓn : nhÊn m¹nh hiÖu qu¶ lμ môc tiªu chñ yÕu cña s¶n xuÊt, cña sù ph©n chia c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch vμ hμnh ®éng vμ qu¶n lý theo nguyªn t¾c vμ chøc n¨ng. • Ph−¬ng ph¸p hμnh vi: nhÊn m¹nh c¸c mèi quan hÖ con ng−êi víi khoa häc hμnh vi. • Ph−¬ng ph¸p m« h×nh ho¸: nhÊn m¹nh qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh g¾n víi lý thuyÕt hÖ thèng vμ m« h×nh ho¸. TS. Trần Đình Hiền 11
 12. Lîi Ých cña viÖc sö dông m« h×nh trong quản trị doanh nghiệp • Gióp c¸c nhμ qu¶n lý cã thÓ nhËn ra ®−îc nh÷ng gi¸ trÞ bªn trong cña mét vÊn ®Ò cô thÓ vμ nh÷ng lo¹i quyÕt ®Þnh nμo cÇn ®−îc thùc hiÖn; • nh×n nhËn gi¶n ®¬n c¸c ®iÓm quyÕt ®Þnh vμ biÕt tËp trung vμo nh÷ng nh©n tè chñ yÕu nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n cho c¸c quyÕt ®Þnh. TS. Trần Đình Hiền 12
 13. Lîi Ých cña viÖc sö dông m« h×nh Sö dông m« h×nh gióp cho c¸c nhμ qu¶n lý cã thÓ nhËn ra : • nh÷ng biÕn cã thÓ kiÓm so¸t nh»m g©y ¶nh h−íng tíi hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña c¶ hÖ thèng; • x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chi phÝ thÝch hîp vμ tÇm quan träng cña c¸c chi phÝ ®ã; • ®ång thêi nhËn biÕt ®−îc mèi quan hÖ vÒ chi phÝ cña c¸c biÕn vμ c¶ sù kÕt hîp quan träng cña c¸c chi phÝ ®Ó ®¹t ®−îc sù c©n b»ng tèt nhÊt. TS. Trần Đình Hiền 13
 14. Néi dung TỔ CHỨC qu¶n lý doanh nghiÖp • X©y dùng kÕ ho¹ch/ ho¹ch ®Þnh lμ rÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nh»m thiÕt lËp ®Þnh h−íng cho hμnh ®éng vμ h−íng dÉn viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh cho t−¬ng lai. • Tæ chøc thùc hiÖn : lμ c¸c ho¹t ®éng nh»m thiÕt lËp mét c¬ cÊu nhiÖm vô vμ quyÒn lùc cho c«ng t¸c ®iÒu hμnh. • KiÓm tra/kiÓm so¸t: lμ phÇn viÖc quan träng nh»m ®¶m b¶o c¸c kÕ ho¹ch ®−îc ®Ò ra cho c¸c ph©n hÖ ®iÒu hμnh ®−îc thùc hiÖn. TS. Trần Đình Hiền 14
 15. X©y dùng kÕ hoạch/hoạch định Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch, nhμ qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cần: X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cho c¸c ph©n hÖ ®iÒu hμnh cña tæ chøc vμ X¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, ch−¬ng tr×nh vμ thñ tôc cÇn thiÕt nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®· v¹ch s½n. TS. Trần Đình Hiền 15
 16. Tæ chøc thùc hiÖn Lμ c¸c ho¹t ®éng nh»m thiÕt lËp mét c¬ cÊu nhiÖm vô vμ quyÒn lùc cho c«ng t¸c ®iÒu hμnh, trong đó nhμ qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cần: ThiÕt lËp mét c¬ cÊu c¸c chøc n¨ng vμ luång th«ng tin trong ph¹m vi ph©n hÖ ®iÒu hμnh Liªn kÕt c¸c th«ng tin ®ã ®Ó ®−a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp. X¸c ®Þnh c¸c hμnh ®éng cÇn thiÕt nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña ph©n hÖ ®iÒu hμnh, phèi hîp vμ ph©n c«ng quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cho mçi bé phËn, c¸ nh©n ®Ó thùc hiÖn chóng. TS. Trần Đình Hiền 16
 17. KiÓm tra, kiÓm so¸t Lμ phÇn viÖc quan träng nh»m ®¶m b¶o c¸c kÕ ho¹ch ®−îc ®Ò ra cho c¸c ph©n hÖ ®iÒu hμnh ®−îc thùc hiÖn. Lμ hμnh ®éng ®Ó ®¶m b¶o duy tr× c¸c ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra Nh»m ®¶m b¶o cho hiÖu qu¶ thùc tÕ phï hîp víi hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch. TS. Trần Đình Hiền 17
 18. Vai trß vμ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi nhμ qu¶n trÞ dn Nhμ qu¶n trÞ ®iÒu hμnh/qu¶n trÞ doanh nghiệp lμ ng−êi qu¶n lý, chØ huy vμ vËn hμnh bé m¸y s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp: §ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, §iÒu hμnh c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn vμ KiÓm so¸t c«ng viÖc ®−îc thùc hiÖn ra sao Nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh vËn hμnh doanh nghiÖp mét c¸ch tr«i ch¶y, ®¶m b¶o cho kÕt qu¶ thùc tÕ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp t−¬ng ®èi phï hîp víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. TS. Trần Đình Hiền 18
 19. yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c nhμ qu¶n trÞ Ph¶i cã n¨ng lùc kü thuËt, bëi nhμ qu¶n trÞ s¶n xuÊt lμ ng−êi ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c nhiÖm vô mμ ng−êi kh¸c ph¶i thùc hiÖn nªn: Hä cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ t−¬ng øng víi hÖ thèng s¶n xuÊt ®ang ho¹t ®éng. Hä cÇn ph¶i thμnh th¹o c«ng viÖc ®ang qu¶n lý. Tuy nhiªn, n¨ng lùc kü thuËt cã thÓ ®−îc bæ sung th«ng qua ®μo t¹o vμ tÝch luü kinh nghiÖm hoÆc th«ng qua viÖc sö dông c¸n bé chuyªn m«n hoÆc t− vÊn. TS. Trần Đình Hiền 19
 20. yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c nhμ qu¶n trÞ Ph¶i cã n¨ng lùc hμnh vi: Nhμ qu¶n trÞ kh«ng ph¶i lμ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm/dÞch vô mμ lμ nh÷ng ng−êi ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm/dÞch vô cho ng−êi kh¸c thùc hiÖn. Nhμ qu¶n trÞ lμm viÖc vμ thùc hiÖn ý ®å cña m×nh th«ng qua ng−êi kh¸c. Mét nhμ qu¶n trÞ giái ph¶i lμ ng−êi cã n¨ng lùc hμnh vi - kh¶ n¨ng lμm viÖc víi ng−êi kh¸c tèt. §©y lμ ®iÒu quan träng nhÊt cña mét nhμ qu¶n trÞ giái. TS. Trần Đình Hiền 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản