intTypePromotion=1

Tờ trình về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
130
lượt xem
5
download

Tờ trình về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai, căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình về việc ban hành quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  1.  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỈNH LÀO CAI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc   Số:         /TTr – UBND  Lào Cai, ngày       tháng      năm 2014          DỰ THẢO TỜ TRÌNH V/v Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông  tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai –––––––––––––––––––––– Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai I. Sự cần thiết ban hành văn bản  1. Căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,   Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 27/12/2002; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 01/7/2006; Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012;  Căn cứ Luật Báo chí 02/01/1990;  Căn cứ  Nghị  định số  61/2002/NĐ­CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ  về  chế  độ nhuận bút; Căn cứ Nghi đinh sô 43/2011/NĐ­CP ngay 13 tháng 6 năm 2011 cua Chinh phu ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉  quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin  điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định 18/2014/NĐ ­ CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về  chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Căn   cứ   Thông   tư   liên   tịch   số   19/2012/TTLT­BTC­BKH&ĐT­BTTTTngày  15/02/2012 giữa Bộ Tài chính ­ Bộ Kế hoạch & Đầu tư  – Bộ Thông tin và Truyền   thông hướng dẫn quản lý và sử  dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 2. Sự cần thiết:  Ngày 14/3/2014, Chính phủ  ban hành Nghị  định số 18/2014/NĐ­CP quy định  về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Nghị định có hiệu lực từ  ngày 1/6/2013. Nghị định có hiệu lực sẽ thay thế Chương II. Nhuận bút cho tác  phẩm sử  dụng dưới hình thức xuất bản phẩm,   Chương V. Nhuận bút cho tác  phẩm báo chí (Báo in, báo điện tử),  Chương VI. Nhuận bút cho tác  phẩm phát  thanh, truyền hình  (Báo nói, báo hình) của  Nghị  định số  61/2002/NĐ­CP ngày 11  tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút.  1
  2. Như   vậy,   căn   cứ   pháp   lý   đã   có   thay   đổi,   cho   nên   Quyết   định   số  16/2009/QĐ­UBND ngày 21/7/2009   của UBND   tỉnh ban hành “Quy định về  việc chi trả trích lập và sử  dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát  thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử  và bản tin do các cơ  quan thuộc tỉnh  Lào Cai quản lý” và Quyết định số 30/QĐ­UBND ngày 20/10/2009 về việc sửa  đổi, bổ sung Quyết định số 16/2009/QĐ­UBND không còn đảm bảo tính pháp lý   và không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải được thay thế  bằng quyết định   mới. 3. Giải trình về hệ số trong các khung nhuận bút: Khung nhuận bút cho tác  phẩm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình  quy  định tại Nghị định 18/2014/NĐ­ CP không quy định mức sàn mà chỉ quy định mức  trần; (Nghị  định 61/2002/NĐ­CP  quy định mức sàn và mức trần đối với  Khung  nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình). Tại Điều 25 Chương IV của Nghi đinh sô 43/2011/NĐ­CP ngay 13/6/2011 ̣ ̣ ́ ̀   ̉ ̉ cua Chinh phu quy đ ́ ịnh về  việc cung cấp thông tin và dịch vụ  công trực tuyến  trên trang thông tin điện tử  hoặc cổng thông tin điện tử  của cơ  quan nhà nước   quy định về việc đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin   điện tử.  Như  vậy quy định mới về chế độ  nhuận bút trên địa bàn tỉnh Lào Cai cần  được xây dựng trên cơ  sở  đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, có sự  khuyến khích   hài hòa giữa các nhóm, thể loại báo chí; không chồng chéo, phù hợp với nhiệm   vụ chính trị và khả năng ngân sách của địa phương.  Việc xây dựng khung nhuận bút, hệ số nhuận bút được so sánh cụ thể như  sau:  Tăng/giảm so  Mức đề  Mức quy  với mức quy  Đơn  nghị  định tại NĐ  Nội dung định tại NĐ  vị tính thực  18/2014/NĐ­  18/2014/NĐ­  hiện CP CP 1 2 3 4 5 I. Khung NB phẩm báo in, báo điện tử  và Cổng thông tin điện tử  Lào Cai Nhóm Thể loại 1 Tin, trả lời bạn đọc Hệ số  7 10 Mức đề xuất  2 Tranh, ảnh NB 7 10 bằng 70% với  Chính   luận   (xã   luận,  mức quy định  3 bình luận, chuyên luận,  21 30 tại NĐ phiếm luận) 4 Phóng   sự,   điều   tra,   ký,  21 30 bài phỏng vấn, bài phản  ánh,   bài   tường   thuật  người tốt ­ việc tốt 2
  3. 5 Bài nghiên cứu 21 30 Văn   học   (thơ,   văn,  truyện,   tiểu   phẩm,  6 21 30 biếm   họa),   nhạc   (ca  khúc) 7 Trực tuyến Media 35 50 II. Khung nhuận bút đối với tác phẩm báo nói, báo hình Nhóm Thể loại 1 Tin, Trả lời bạn đọc 8 10 Chính   luận   (xã   luận,  30 2 bình luận, chuyên luận,  24 phiếm luận) Phóng   sự,   điều   tra,   ký,  bài phỏng vấn, bài phản  Mức đề xuất  3 24 30 bằng 80% so  ánh,   bài   tường   thuật  người tốt ­ việc tốt với quy định tại  Nghị định  4 Bài nghiên cứu 24 30 18/2014/NĐ­CP Văn   học   (thơ,   văn,  30 truyện,   tiểu   phẩm,  5 24 biếm   họa),   nhạc   (ca  khúc) 6 Tọa đàm, giao lưu 40 50 III. Nhuận bút, thù lao đối với xuất bản phẩm không kinh doanh  (lưu hành nội bộ hoặc phát không cho công chúng) Nhóm Thể loại I Xuất bản phẩm thuộc  loại sáng tác: 1 Văn xuôi Tỷ lệ  Mức đề xuất  12% 8 ­ 17% % bằng 70% so  2 Sách nhạc 12% 10 ­ 17% với khung cao  3 Thơ nhất của Nghị  12% 12 ­ 17% 4 Kịch bản sân khấu, điện  định  12% 12 ­ 17% 18/2014/NĐ­CP  ảnh 5 Sách tranh, sách ảnh và không quy  8% 8 ­ 12% định mức sàn,  6 Truyện tranh quy định mức  7% 4­ 10% 7 Từ điển, sách tra cứu thực hiện 10% 12 ­ 18% 8 Sách nghiên cứu lý luận  13% 12 ­ 18% về chính trị, văn hóa, xã  hội, giáo dục 9 Sách khoa học ­ công  12% 10 ­ 17% nghệ, kỹ thuật, kinh tế,  công trình khoa học 10 Sách phổ biến kiến  8% 8 ­ 12% thức về chính trị, văn  3
  4. hóa ­ xã hội, giáo dục,  khoa học ­ công nghệ;  Bản tin 11 Giáo trình bậc sau đại  11% 8 ­ 16% học, đại học, cao đẳng,  trung học chuyên  nghiệp, dạy nghề, sách  phương pháp cho giáo  viên và phụ huynh 12 Sách bài học, sách bài  98% 30 ­ 140%  tập, sách vở bài tập,  mức tiền  sách cho giáo viên, sách  lương cơ  chương trình mục tiêu  sở/tiết theo  (theo chương trình của  quy định của  Bộ Giáo dục và Đào  chương trình tạo) 13 Sách tham khảo phổ  8% 2 ­ 12% thông theo chương trình  sách giáo khoa. II Xuất bản phẩm thuộc  7% 5 ­ 10% loại phóng tác, cải  biên, chuyển thể, sưu  tầm, chú giải, tuyển  tập, hợp tuyển III Xuất bản phẩm thuộc    loại dịch 1 Dịch từ tiếng Việt ra  8% 8 ­ 12% tiếng nước ngoài 2 Dịch từ tiếng nước  8% 6 ­ 12% ngoài sang tiếng Việt  (trừ truyện tranh) 3 Dịch từ một ngôn ngữ  13% 12 ­ 18% nước ngoài sang một  ngôn ngữ nước ngoài  khác 3 Dịch từ tiếng Việt sang  11% 12 ­ 15% tiếng các dân tộc thiểu  số ở Việt Nam 4 Dịch từ tiếng dân tộc  13% 15 ­ 18% thiểu số này sang tiếng  dân tộc thiểu số khác ở  Việt Nam 5 Dịch từ chữ Hán Nôm  11% 12 ­ 15% hoặc tiếng dân tộc thiểu  số sang tiếng Việt 4
  5. IV Băng, đĩa, CD ROM  9% 10 ­ 13 % thay sách và kèm theo  sách V Bản đồ 16% 7 ­ 23% Khung nhuận bút đối với tác phẩm cổng thông tin điện tử  do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý Nhóm Thể loại 1 Tin 5 10 Trả lời bạn đọc 2 Tranh 5 10 3 Chính luận 15 30 4 Phóng sự Ký (một kỳ) 15 30 Bài phỏng vấn 5 Sáng tác văn học 15 30 6 Nghiên cứu,   15 30 7 Trực tuyến Media,  24 50 Những phân tích nêu trên là cơ  sở  để  xây dựng quy định mới về  mức chi   trả  nhuận, bút thù lao tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử  với   những nội dung chính như sau: II. Nội dung chính của Quy định 1. Phạm vi điều chỉnh 1.1. Quy định này quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền   tác giả  đối với tác phẩm báo chí (gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), tác  phẩm cổng thông tin điện tử, xuất bản phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện  các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, tác phẩm cổng thông  tin điện tử, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tác tác  phẩm báo chí, xuất bản phẩm, tác phẩm cổng thông tin điện tử, cung cấp thông tin,   văn bản đăng trên cổng thông tin điện tử.  1.2. Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định   trong văn bản này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với tác giả, chủ  sở  hữu quyền tác giả, nhà báo,   phóng viên, biên tập viên, cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản, cổng thông tin điện tử  và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản   phẩm, tác phẩm cổng thông tin điện tử  3. Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử,  báo nói, báo hình và xuất bản phẩm (có biểu so sánh kèm theo) 5
  6. 3.1. Khung nhuận bút cho tác phẩm báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử  có quy mô cấp tỉnh được quy định như sau: Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 1 Tin 7 Trả lời bạn đọc 2 Tranh 7 3 Ảnh 7 4 Chính luận 21 5 Phóng sự Ký (một kỳ) 21 Bài phỏng vấn 6 Sáng tác văn học 21 7 Nghiên cứu 21 8 Trực tuyến Media 35 Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng  cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức   tiền lương cơ sở). Nhuận bút được tính: Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị  hệ số nhuận bút. Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm thuộc nhóm nghiên cứu,   sáng tác văn học đăng trên tạp chí văn học nghệ thuật của tỉnh sẽ được hưởng mức   nhuận bút cao hơn 20% đối với tác phẩm cùng thể  loại được sử  dụng trên báo in,  báo nói, báo hình, cổng thông tin điện tử. 3.2. Khung nhuận bút đối với tác phẩm báo nói, báo hình Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 1 Tin 8 Trả lời bạn đọc 2 Chính luận 24 3 Phóng sự Ký (một kỳ)  24 Bài phỏng vấn 4 Sáng tác văn học 24 5 Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học  24 giáo dục 6 Toạ đàm, giao lưu 40 Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở. Nhuận bút được tính: Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị  hệ số nhuận bút. 3.3. Khung chi trả nhuận bút: Nhuận bút đối với xuất bản phẩm căn cứ  vào  thể loại, chất lượng, số lượng tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trong khung nhuận bút  dưới đây: 6
  7. Nhóm Thể loại Tỷ lệ  phần  trăm (%) I Xuất bản phẩm thuộc loại sáng tác: 1 Văn xuôi 12% 2 Sách nhạc 12% 3 Thơ 12% 4 Kịch bản sân khấu, điện ảnh 12% 5 Sách tranh, sách ảnh 8% 6 Truyện tranh 7% 7 Từ điển, sách tra cứu 10% 8 Sách nghiên cứu lý luận về  chính trị, văn hóa, xã  13% hội, giáo dục 9 Sách khoa học ­ công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, công  12% trình khoa học 10 Sách phổ  biến kiến thức về  chính trị, văn hóa ­ xã  8% hội, giáo dục, khoa học ­ công nghệ; Bản tin 11 Giáo   trình   bậc   sau   đại   học,   đại   học,   cao   đẳng,  11% trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, sách phương  pháp cho giáo viên và phụ huynh 12 Sách bài học, sách bài tập, sách vở bài tập, sách cho  98% giáo viên, sách chương trình mục tiêu (theo chương  trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 13 Sách tham khảo phổ  thông theo chương trình sách  8% giáo khoa. II Xuất bản phẩm thuộc loại phóng tác, cải biên,  7% chuyển thể, sưu tầm, chú giải, tuyển tập, hợp  tuyển III Xuất bản phẩm thuộc loại dịch 1 Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài 8% 2 Dịch   từ   tiếng   nước   ngoài   sang   tiếng   Việt   (trừ  8% truyện tranh) 3 Dịch từ  một ngôn ngữ  nước ngoài sang một ngôn  13% ngữ nước ngoài khác 3 Dịch từ  tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số  11% ở Việt Nam 7
  8. 1 Dịch từ  tiếng dân tộc thiểu số  này sang tiếng dân   13% tộc thiểu số khác ở Việt Nam 5 Dịch từ  chữ  Hán Nôm hoặc tiếng dân tộc thiểu số  11% sang tiếng Việt IV Băng, đĩa, CD ROM thay sách và kèm theo sách 9% V Bản đồ 16% Nhuận bút tài liệu không kinh doanh (lưu hành nội bộ  hoặc phát không thu   tiền), bản tin được tính như sau: Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x số lượng in. 3.4. Khung nhuận bút đối với tác phẩm cổng thông tin điện tử  do các cơ quan  thuộc tỉnh Lào Cai quản lý Nhóm Thể loại Hệ số tối đa 1 Tin 5 Trả lời bạn đọc 2 Tranh 5 3 Ảnh 5 4 Chính luận 15 5 Phóng sự Ký (một kỳ) 15 Bài phỏng vấn 6 Sáng tác văn học 15 7 Nghiên cứu,   15 8 Trực tuyến Media,  24 Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở. Nhuận bút được tính: Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị  hệ số nhuận bút. 5. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện chế độ nhuận bút được bố trí  trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh. Các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn  vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao hàng năm lập dự toán gửi  cơ  quan Tài chính thẩm định, báo cáo Uỷ  ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để  thực  hiện chế độ nhuận bút. 6. Thời gian thực hiện: Đề nghị thực hiện từ ngày HĐND tỉnh thông qua. (Có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo) Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH 8
  9. Doãn Văn Hưởng 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2