Toán ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
237
lượt xem
5
download

Toán ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo độ dài. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán có liên quan, nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Vận dụng những điều đã học vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

  1. TOAÙN OÂN TAÄP : BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO ÑOÄ DAØI I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá cho hoïc sinh caùc ñôn vò ño ñoä daøi vaø baûng ñôn vò ño ñoä daøi. 2. Kó naêng: Reøn kó naêng chuyeån ñoåi caùc ñôn vò ño ñoä daøi vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan, nhanh, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc. Vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu - baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp - SGK - baûng con - vôû nhaùp III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Kieåm tra caùc daïng toaùn - 2 hoïc sinh veà tæ leä vöøa hoïc. - Hoïc sinh söûa baøi 3, 4/23 - Laàn löôït HS neâu toùm taét - (SGK) söûa baøi - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - OÂn taäp baûng ñôn vò ño ñoä daøi
  3. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 7’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng caù nhaân daãn hoïc sinh hình thaønh baûng ñôn vò ño ñoä daøi Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño Phöông phaùp: Ñ.thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1: - Giaùo vieân gôïi môû. Hoïc - Hoïc sinh laàn löôït leân sinh töï ñaët caâu hoûi. Hoïc baûng ghi keát quaû. sinh traû lôøi. Giaùo vieân ghi - Hoïc sinh keát luaän moái keát quaû. quan heä giöõa caùc ñôn vò ño ñoä daøi lieàn nhau.
  4.  Giaùo vieân choát laïi - Laàn löôït ñoïc moái quan heä töø beù ñeán lôùn hoaëc töø lôùn ñeán beù. 8’ * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Muïc tieâu: Reøn HS ñoåi nhanh , chính xaùc Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñoäng naõo  Baøi 2: - Giaùo vieân gôïi môû ñeå hoïc - Hoïc sinh ñoïc ñeà sinh tìm phöông phaùp ñoåi. - Xaùc ñònh daïng  Giaùo vieân choát yù. - Hoïc sinh laøm baøi a) 135m = 1350 dm 342 dm = 3420 cm 15 cm = 150 mm
  5. b) 8300 m = 830 dam 4000 m = 40 ha 25000 m = 25 km 1 c) 1mm = cm 10 1 1cm = m 100 1 1m = km 1000 - Hoïc sinh söûa baøi - neâu caùch chuyeån ñoåi.  Baøi 3: Töông töï baøi taäp 2 - Hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh neâu daïng ñoåi - Hoïc sinh laøm baøi 4km 37m = 4037 m 8m 12cm = 812 cm
  6. 354dm = 35m 4dm 3040m = 3 km 40m.  Giaùo vieân choát laïi - Hoïc sinh söûa baøi 4km37m = 4 037m …….. - Lôùp nhaän xeùt 14’ * Hoaït ñoäng 3:Toaùn ñoá - Hoaït ñoäng caù nhaân Muïc tieâu: Giuùp HS phaân tích ñeà vaø neâu ñöôïc caùch giaûi ø Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, ñoäng naõo, thöïc haønh  Baøi 4: HN - ÑN : 791km - Hoïc sinh ñoïc ñeà ÑN – Tp HCM :daøi hôn144 - Phaân tích ñeà km - Toùm taét - Hoïc sinh giaûi vaø söûa baøi
  7. a) Ñöôøng saét töø Ñaø Naüng ñeán Tp Hoà Chí Minh daøi : 791 + 144 = 935 (km) Ñöôøng saét töø Haø Noäi ñeán Tp Hoà Chí Minh daøi : 791 + 935 = 1726 (km) Ñaùp soá : a) 935 km b) 1726 km 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng caù nhaân - Nhaéc laïi kieán thöùc vöøa - Thi ñua ai nhanh hôn hoïc - Toå chöùc thi ñua: - Hoïc sinh laøm ra nhaùp 82km3m = …………..m
  8. 5 008m = ……..km…….m 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: “OÂn baûng ñôn vò ño khoái löôïng” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản