intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc tổng công ty thép Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:285

0
10
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc tổng công ty thép Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu thành ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2. Thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam. Chương 3. Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc tổng công ty thép Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> TRẦN THỊ QUỲNH GIANG<br /> <br /> HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾTOÁN<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP<br /> THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> TRẦN THỊ QUỲNH GIANG<br /> <br /> HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP<br /> THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số: 9.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. TS. TẠ VĂN KHOÁI<br /> 2. TS. BÙI THỊ THU HƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> số liệu trong luận án là trung thực. Những kết quả của luận án chưa từng được<br /> công bố trong bất cứ công trình khoa học nào.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Trần Thị Quỳnh Giang<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ<br /> TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ............................................ 20<br /> 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT........................................................ 20<br /> 1.1.1. Bản chất của hệ thống thông tin kế toán ................................................... 20<br /> 1.1.2. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán ...................................................... 27<br /> 1.1.3. Yêu cầu của HTTTKT trong doanh nghiệp .............................................. 29<br /> 1.2. NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH<br /> HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN .................................. 30<br /> 1.2.1. Nhu cầu thông tin kế toán từ các đối tượng sử dụng ................................. 30<br /> 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán ............................ 33<br /> 1.3. NỘI DUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN................................ 36<br /> 1.3.1. Các mô hình hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp .................... 37<br /> 1.3.2. Quá trình thu nhận thông tin kế toán ........................................................ 44<br /> 1.3.3. Quá trình xử lý thông tin kế toán.............................................................. 49<br /> 1.3.4. Quá trình cung cấp thông tin kế toán ........................................................ 64<br /> 1.3.5. Quá trình kiểm soát thông tin kế toán ....................................................... 75<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ................................................................................ 80<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁNTRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉPTHUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT<br /> NAM ................................................................................................................. 81<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP THÉP THUỘC TỔNG<br /> CÔNG TY THÉP VIỆT NAM ........................................................................ 81<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam ....... 81<br /> 2.1.2. Vị trí, vai trò của ngành thép Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân ......... 88<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý ảnh hưởng đến<br /> hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công<br /> ty Thép Việt Nam .............................................................................................. 90<br /> 2.1.4. Nhu cầu thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc<br /> Tổng công ty thép Việt Nam.............................................................................. 99<br /> 2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT<br /> NAM ............................................................................................................... 102<br /> 2.2.1. Thực trạng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các DNSX thép .... 102<br /> 2.2.2. Thực trạng quá trình thu nhận thông tin kế toán ..................................... 103<br /> 2.2.3. Thực trạng quá trình xử lý thông tin kế toán .......................................... 108<br /> 2.2.4. Thực trạng quá trình cung cấp thông tin kế toán..................................... 120<br /> 2.2.5. Thực trạng quá trình kiểm soát thông tin kế toán ................................... 125<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC TỔNG<br /> CÔNG TY THÉP VIỆT NAM ...................................................................... 127<br /> 2.3.1. Đánh giá kết quả khảo sát và nghiên cứu ............................................... 127<br /> 2.3.2. Nguyên nhân.......................................................................................... 133<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .............................................................................. 136<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản