intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

225
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng các lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả QTTC của các doanh nghiệp SME TP. HCM. Từ đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến cấu trúc vốn và vốn luân chuyển nhằm nâng cao hiệu quả QTTC trong doanh nghiệp SME.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BÙI ĐAN THANH<br /> <br /> CẤU TRÚC VỐN VÀ VỐN LUÂN CHUYỂN TÁC<br /> ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH<br /> CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN<br /> ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số: 62.34.02.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. Hồ Chí Minh - 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. Đoàn Thanh Hà<br /> <br /> Phản biện 1:………….<br /> Phản biện 2:………….<br /> Phản biện 3:………….<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại:<br /> Trường Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> Vào lúc:……giờ…….ngày…...tháng…..năm 2016.<br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> Thư viện Quốc gia<br /> Thư viện Trường Đại Học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do nghiên cứu<br /> Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn giữ một vị trí quan trọng,<br /> là một trong những thành phần kinh tế có đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, giải<br /> quyết việc làm và an sinh xã hội của quốc gia. Tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp nhỏ và<br /> vừa chiếm tới 97,5% tổng số doanh nghiệp của cả nước, đóng góp khoảng 40% tổng sản<br /> phẩm quốc nội, và tạo ra hơn 1 triệu việc làm mỗi năm (VINASME, 2015). Ở nhiều địa<br /> phương, khối doanh nghiệp SME đang đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, điều này được thể<br /> hiện qua sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, số lượng việc làm, đóng góp vào ngân sách<br /> trong khối này ngày càng gia tăng. Với đặc điểm quy mô nhỏ, linh hoạt và dễ thích ứng, các<br /> doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần làm cho nền kinh tế năng động hơn và dễ điều chỉnh<br /> trước những biến động của môi trường kinh doanh.<br /> Với vai trò ngày càng tăng trong nền kinh tế, việc làm thế nào để phát triển khối doanh<br /> nghiệp nhỏ và vừa một cách bền vững đang nhận được sự quan tâm của nhiều phía - từ các<br /> nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách. Hiện nay, một<br /> trong những vấn đề đang được tranh luận là hiệu quả quản trị tài chính (QTTC) của các<br /> doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng như thế nào bởi cấu trúc vốn và vốn luân chuyển<br /> của doanh nghiệp. Tranh luận này xuất phát từ khía cạnh lý thuyết là hiệu quả QTTC có thể<br /> chịu ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực bởi cấu trúc vốn (Modigliani và Miller, 1958; Myers<br /> và Majluf, 1984; Fama và Miller, 1972). Tại Việt Nam một số nghiên cứu của các tác giả<br /> trong nước đã chỉ ra rằng quản trị tài chính ở khối doanh nghiệp nhỏ và vừa đang bộc lộ<br /> nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả không cao (Võ Hồng Đức và Võ Tường Luân, 2014; Nguyễn<br /> Hữu Huân và Lê Nguyễn Quỳnh Hương, 2014; Võ Xuân Vinh và Nguyễn Thành Phú, 2014).<br /> Theo Nguyễn Minh Kiều (2014) để đánh giá quản trị tài chính có hiệu quả hay không<br /> chúng ta cần có chuẩn mực nhất định. Chuẩn mực để đánh giá hiệu quả QTTC chính là mục<br /> tiêu do doanh nghiệp đề ra. Doanh nghiệp có rất nhiều mục tiêu khác nhau được đề ra nhưng<br /> dưới góc độ quản trị tài chính, mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị tài sản của chủ<br /> sở hữu.<br /> Theo Nguyễn Văn Thuận (2010), quản trị tài chính thực hiện thông qua các quyết định:<br /> Quyết định đầu tư vào tài sản (thể hiện chức năng sử dụng vốn), quyết định chọn nhà tài trợ<br /> (thể hiện chức năng tổ chức và huy động vốn), và quyết định phân phối thu nhập (thể hiện<br /> chức năng phân phối). Đó là ba trong tâm cơ bản của công tác quản trị tài chính.<br /> Các trường phái lý thuyết khác nhau xác định các yếu tố khác nhau tác động đến hiệu<br /> quả QTTC của các doanh nghiệp. Chúng t a có thể t ạ m chia thành hai trường phái<br /> chính: Trường phái thứ nhất đề cập đến ảnh hưởng của cấu trúc vốn của doanh nghiệp đến<br /> hiệu quả QTTC (Huang và Song, 2006); trường phái thứ hai cho rằng vốn luân chuyển<br /> doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả QTTC (Mathuva, 2010) .<br /> Hiệu quả QTTC được phản ánh thông qua kết quả hoạt động tài chính doanh nghiệp,<br /> thuật ngữ này như một thước đo đánh giá khách quan hiệu quả sử dụng tài sản cũng như các<br /> chính sách của công ty tạo ra lợi nhuận tối ưu. (Chakravathy, 1986) .<br /> Theo thống kê chưa đầy đủ, trong số khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại<br /> Việt Nam thì số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97,5 đến 98%. Trong kế<br /> hoạch 5 năm 2016-2020, Chính phủ Việt Nam dự kiến phát triển số lượng doanh nghiệp lên<br /> gấp đôi thành 1 triệu doanh nghiệp để bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc<br /> làm an sinh xã hội. Để có thể thực hiện được kế hoạch này rất cần có các nghiên cứu đánh<br /> giá về hiện trạng hoạt động, hiệu quả của doanh nghiệp nhỏ và vừa.<br /> Đây là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai. Trong điều kiện giới<br /> hạn tài liệu và thời gian cho phép, tác giả thực hiện đề tài “Cấu trúc vốn và vốn luân<br /> chuyển tác động đến hiệu quả QTTC của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành<br /> phố Hồ Chí Minh”.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2