intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

89
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam" với mục tiêu để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ CÔNG THƢƠNG<br /> <br /> VIỆN NGHIÊN CỨU THƢƠNG MẠI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ PHƢỢNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƢƠNG MẠI<br /> NHẰM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU BỀN VỮNG<br /> SẢN PHẨM DA GIẦY CỦA VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh doanh thƣơng mại<br /> Mã số: 62.34.01.21<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> VIỆN NGHIÊN CỨU THƢƠNG MẠI – BỘ CÔNG THƢƠNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch<br /> Viện Nghiên cứu Thƣơng mại<br /> 2. PGS.TS. Nguyễn Xuâng Quang<br /> ĐH Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Viện<br /> Họp tại Viện Nghiên cứu Thƣơng mại - Bộ Công Thƣơng<br /> Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội.<br /> Vào hồi .... giờ .... ngày .... tháng ..... năm 201....<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> <br /> 1. Thƣ viện quốc gia Hà Nội<br /> 2. Thƣ viện Viện Nghiên cứu Thƣơng mại<br /> <br /> 1<br /> ̉<br /> PHẦN MƠ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Phát triển bền vững là sự phát triển dựa trên sự giải quyết hài hòa<br /> mối quan hệ kinh tế - xã hội - môi trƣờng, giữa lợi ích trƣớc mắt và lợi ích<br /> lâu dài, giữa tự nhiên và con ngƣời. Phát triển bền vững đang là vấn đề<br /> thời sự mang tính toàn cầu, là mục tiêu của các chính sách phát triển quốc<br /> gia và quốc tế. Việt Nam đang chuyển mạnh sang xây dựng nền kinh tế thị<br /> trƣờng đầy đủ và tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng và<br /> thực thi các chính sách phát triển quốc gia, trong đó có chính sách thƣơng<br /> mại (CSTM) phải nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nƣớc.<br /> Ngành công nghiệp da giầy có vai trò quan trọng trong phát triển<br /> nền kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc và xuất<br /> khẩu, có điều kiện mở rộng thƣơng mại quốc tế và mang lại nhiều nguồn<br /> thu cho đất nƣớc. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu da giầy lớn<br /> thứ ba thế giới năm 2014. KNXK da giầy lớn, tốc độ tăng trƣởng cao. Tuy<br /> đạt đƣợc sự tăng trƣởng cả về quy mô và kim ngạch, nhƣng chất lƣợng và<br /> hiệu quả hoạt động xuất khẩu da giầy vẫn còn yếu kém về nhiều mặt.<br /> Để phát triển xuất khẩu (PTXK) hàng hóa nói chung, sản phẩm da<br /> giầy nói riêng trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng và đổi mới<br /> CSTM. CSTM tạo thuận lợi cho nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất da<br /> giầy xuất khẩu và hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm da giầy. Tuy<br /> nhiên, CSTM còn nhiều hạn chế, bất cập ảnh hƣởng đến PTXK bền vững<br /> sản phẩm da giầy.<br /> CSTM của Việt Nam thời gian qua đã không ngừng đƣợc đổi mới<br /> và hoàn thiện cho phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng và cam kết hội<br /> nhập quốc tế. CSTM đã tác động tích cực tới PTXK của Việt Nam nói<br /> chung, xuất khẩu da giầy nói riêng. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân cả<br /> khách quan và chủ quan, CSTM nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy<br /> đang bộc lộ những hạn chế và bất cập, ảnh hƣởng lớn đến việc thực hiện<br /> mục tiêu PTXK bền vững. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới<br /> PTXK sản phẩm da giầy thời gian qua chƣa bền vững bắt nguồn từ việc<br /> xây dựng và thực thi CSTM còn chƣa chú trọng tới mục tiêu PTXK bền<br /> vững. Vì vậy, cần đổi mới và hoàn thiện CSTM nhằm PTXK bền vững<br /> nói chung, sản phẩm da giầy nói riêng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.<br /> Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh (NCS) đã<br /> lựa chọn vấn đề “Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát<br /> triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam” làm đề<br /> tài luận án tiến sĩ kinh tế của mình.<br /> <br /> 2<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án<br /> 2.1. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Đề xuất các giải pháp hoàn thiện CSTM nhằm PTXK bền vững<br /> sản phẩm da giầy của Việt Nam.<br /> 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Làm rõ những vấn đề lý luận chung về CSTM, về xuất khẩu sản<br /> phẩm da giầy và CSTM tác động đến PTXK bền vững sản phẩm da giầy.<br /> - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới, đặc<br /> biệt là các nƣớc trong khu vực châu Á nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ và<br /> Indonesia về việc hoàn thiện các CSTM nhằm PTXK bền vững sản<br /> phẩm da giầy.<br /> - Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển xuất khẩu bền vững<br /> sản phẩm da giầy của Việt Nam giai đoạn 2004 - 2013, phân tích thực<br /> trạng chính sách thƣơng mại tác động đến phát triển xuất khẩu bền vững<br /> sản phẩm da giầy giai đoạn này. Qua đó, tìm ra đƣợc những thành tựu,<br /> hạn chế và nguyên nhân, xác định các yêu cầu cần phải điều chỉnh, bổ<br /> sung CSTM nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy đến năm 2020.<br /> - Phân tích và đánh giá bối cảnh, nhu cầu PTXK bền vững sản<br /> phẩm da giầy, từ đó đƣa ra quan điểm, định hƣớng và các giải pháp, kiến<br /> nghị tiếp tục hoàn thiện CSTM nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của Luận án<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện<br /> chính sách thƣơng mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm<br /> da giầy của Việt Nam.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Về thời gian: Luận án nghiên cứu thực trạng chính sách thƣơng<br /> mại của Việt Nam nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da<br /> giầy giai đoạn 2004 - 2013. Đây là giai đoạn ngành da giầy phát triển<br /> mạnh và đạt đƣợc những thành tích cao trong xuất khẩu, tạo ra nhiều<br /> việc làm và tăng thu nhập cho ngƣời lao động. Tuy nhiên, thực trạng<br /> phát triển xuất khẩu sản phẩm da giầy cũng bộc lộ những nhƣợc điểm,<br /> hạn chế và thiếu tính bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng.<br /> Về không gian: Luận án giới hạn nghiên cứu kinh nghiệm của<br /> nƣớc ngoài ở 3 quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a để<br /> rút ra bài học cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách thƣơng<br /> mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy.<br /> Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu chính sách thƣơng<br /> <br /> 3<br /> mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy, trọng tâm<br /> nghiên cứu là chính sách thƣơng mại nhằm phát triển xuất khẩu bền<br /> vững sản phẩm da giầy về kinh tế, đảm bảo mối quan hệ hài hòa với<br /> môi trƣờng và an sinh xã hội.<br /> 4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cƣu của Luận án<br /> ́<br /> 4.1. Cách tiếp cận<br /> Nghiên cứu CSTM nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy<br /> trƣớc hết cần có cách tiếp cận hệ thống, nhìn nhận trong mối quan hệ<br /> thƣơng mại quốc tế. Điều này thật sự quan trọng trong bối cảnh hàng rào<br /> bảo hộ của các nƣớc nhập khẩu đang gia tăng và cạnh tranh xuất khẩu<br /> hàng hóa giữa các nƣớc ngày càng khốc liệt.Bên cạnh đó, cần có hƣớng<br /> nghiên cứu đi từ lý thuyết đến thực tiễn, sử dụng khung lý thuyết để<br /> phân tích và đánh giá thực tiễn, nhận diện các vấn đề mà thực tiễn đang<br /> đặt ra, đối chiếu tiến tới đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện CSTM<br /> nhằm PTXK bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam.<br /> 4.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận án sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu:<br /> - Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử:<br /> Dùng để khái quát hóa một cách cơ bản khung lý luận về chính sách<br /> thƣơng mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy.<br /> Trên cơ sở đó, Luận án đƣa ra khái niệm và xác định đƣợc nôi dung,<br /> khung phân tích của Luận án;<br /> - Thu thập thông tin, tư liệu, tài liệu về các nghiên cứu có liên<br /> quan: Luận án đã thu thập các thông tin, tƣ liệu từ các nghiên cứu có<br /> liên quan để có cơ sở tƣ liệu, thông tin phục vụ cho việc phân tích thực<br /> trạng phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam;<br /> - Nhằm củng cố, cập nhật thêm những thông tin, số liệu sơ cấp<br /> phục vụ cho việc phân tích thực trạng tác động của chính sách thƣơng<br /> mại đến phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy, NCS sử dụng<br /> “Phương pháp điều tra, thu thập thông tin trực tiếp” thông qua việc<br /> gửi bảng câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ tại 250 doanh nghiệp sản<br /> xuất và xuất khẩu sản phẩm da giầy. Bảng câu hỏi ở Phụ lục 7. Kết quả<br /> điều tra đƣợc phân tích và trình bày ở Mục 2.2.2 thuộc Chƣơng 2.<br /> Phƣơng pháp điều tra giúp cho NCS có những đánh giá khách quan về<br /> tác động của chính sách thƣơng mại đối với phát triển xuất khẩu bền<br /> vững sản phẩm da giầy Việt Nam giai đoạn 2004 - 2013.<br /> - Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp, đây là<br /> phƣơng pháp mà NCS sử dụng để phân tích, so sánh nhằm khái quát<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2