intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở Việt Nam

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
27
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu nội dung bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể đã được triển khai trong một số trường hợp tại Việt Nam; phân tích những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được, từ đó, khẳng định tính ưu việt của mô hình này và đưa ra định hướng, giải pháp nhằm áp dụng bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng như một giải pháp xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở Việt Nam

B ăV NăHịA,ăTH ăTHAOăVÀăDUăL CHăăăăăăăăăB ăGIỄOăDỤCăVÀăĐÀOăT O<br /> <br /> TR<br /> <br /> NGăĐ IăH CăV NăHịAăHÀăN Iă<br /> <br /> NGUY NăTH ăTHUăTRANG<br /> <br /> B OăTÀNGăHịAăDIăS NăV NăHịAăPHIăV TăTH ă<br /> TRONGăC NGăĐ NGă ăVI TăNAM<br /> Chuyên ngành: V năhóaăh c<br /> Mưăs : 62310640<br /> <br /> TịMăT TăLU NăỄNăTIẾNăSĨăV NăHịAăH C<br /> <br /> HÀăN I,ă2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> TR<br /> <br /> NGăĐ IăH CăV NăHịAăHÀăN I<br /> <br /> B ăV NăHịA,ăTH ăTHAOăVÀăDUăL CH<br /> Người hướng dẫn khoa học: 1.ăPGS.ăTS.ăĐặngăV năBài<br /> 2.ăPGS.ăTS.ăNguy năTh ăHu<br /> Phản biện1: PGS.TS.ăNguy năDuyăThi u<br /> Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam<br /> Phản biện 2: GS.TS.ăNguy năChíăB n<br /> Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam<br /> Phản biện 3: PGS.TS.ăPh măMaiăHùng<br /> Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam<br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường<br /> Họp tại: Tr<br /> <br /> ngăĐ iăh căV năhóaăHàăN i<br /> <br /> Số 418, đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội<br /> Vào hồi….h…., ngày…. tháng… năm 2016<br /> <br /> Cóăth ătìmăhi uălu năánăt i:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam;<br /> - Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;<br /> - Phòng Quản lý đào tạo sau đại học – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.<br /> <br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a đ tài<br /> ă VN,ă cácă giáă trịă VHă truy nă th ngă doă cácă b că ti nă nhơnă xơyă d ng,ă<br /> sángăt o,ăgìnăgi ăvƠătraoătruy năchoăchúngătaăr tăđaăd ngăvƠăcóăb ădƠyălịchă<br /> sử.ăTr iăquaăchi nătranh,ăthiênătaiăvƠăquáătrìnhăđôăthịăhoá, kho tàng DSVH<br /> có nguyăc ăbịăhuỷăho i;ăh năn a,ădoăthi uăs ăph iăhợpăliênăngƠnhăcũngănhưă<br /> nh năth căkhôngăđầyăđ ătrongăquáătrìnhănghiênăc uăqu nălý,ăđầuătưăb oăv ă<br /> vƠă phátă huyă lƠmă choă nhi uă DSVHPVTă maiă m t,ă cóă nguyă c ă bi nă m t.<br /> Trướcăđơy,ăchúngătaămớiăchỉădừngăl iă ăvi cănghiênăc uăcácăDSVHVTămƠă<br /> chưaăquanătơmătớiăch ăth ădiăs n.ăĐóălƠăcáănhơn,ăc ngăđ ngăsáng tạo, lưu<br /> giữ, thực hành và trao truyền DSVHPVTă từă th ă h ănƠyă quaăth ăh ă khác.ă<br /> Bênăc nhăđó,ănh ngălýălu năvƠăth căt ăv ăphátăhuyăvaiătròăc aăc ngăđ ngă<br /> trongăvi căb oăt năvƠ phátăhuyăDSVHPVTă ăVNăcònăh năch ăvƠănh ngăthửă<br /> nghi mă th că ti nă cònă chưaă đ tă đượcă hi uă qu ănhưă mongă mu n.ă Chínhă vìă<br /> v y,ălu năánă nghiênăc uă “Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong<br /> cộng đồng ở Việt Nam”chọnăhướngăti păc nămớiălƠănghiênăc uătínhăhi uă<br /> qu ,ăthi tăth căc aăvi căb oăv ăDSVHPVTăd aăvƠoăl călượngăsángăt o,ăs ă<br /> h u,ătraoătruy năvƠăk ăthừaădiăs n.ăK tăqu ănghiênăc uăc aălu năánăsẽ:<br /> 1. Hệ thống hóa lý thuyết và làm rõ đặc trưng, nội hàm của khái niệm<br /> bảo tàng hoá DSVHPVT trong cộng đồng;<br /> 2. Khẳng định mối quan hệ cơ bản giữa bảo vệ DSVHPVT và bảo vệ<br /> chủ thể sáng tạo, sở hữu DSVHPVT;<br /> 3. Đề xuất giải pháp khoa học phù hợp và gợi mở mô hình bảo tàng<br /> hóa DSVHPVT trong cộng đồng ở VN để biến công tác bảo vệ DSVHPVT<br /> trở thành sự nghiệp xuất phát từ cộng đồng và trở lại phục vụ cộng đồng.<br /> 2. M c đích và nhiệm v nghiên cứu<br /> 2.1. Mục đích nghiên cứu<br /> Nghiênăc uăn iădungăb oătƠngăhóaăDSVHPVTăđãăđượcătri năkhaiătrongă<br /> m tăs ătrư ngăhợpăt iăVN;ăphơnătíchănh ngăthu n lợi,ăkhóăkhĕnăvƠăk tăqu ăđ tă<br /> <br /> 1<br /> <br /> được,ătừăđó,ăkhẳngăđịnhătínhăưuăvi tăc aămôăhìnhănƠyăvƠăđưaăraăđịnhăhướng,ă<br /> gi iăphápănhằmăápădụngăb oătƠngăhóaăDSVHPVTătrongăc ngăđ ngănhưăm tă<br /> gi iăphápăxãăh iăhoáăho tăđ ngăb oăv ăvƠăphátăhuyăDSVHPVTă ăVNăhi nănay.<br /> 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Sưuătầm,ăt păhợpănh ngăcôngătrìnhănghiênăc u,ăcácă năphẩmăđãăxu tă<br /> b năc aăcácătácăgi đi trướcăv ăDSVHPVTăđ ănắmăđượcălịchăsử nghiênăc uă<br /> từătrướcăđ nănayăc aăv năđ ;ăphơnătíchăcác quanăđi măv ăcácăbi năphápăb oă<br /> t năvƠăphátăhuyăDSVHPVT,ătừăđó,ăđ ăxu tăhướngăti păc nămớiăc aăđ ătƠi;<br /> - Đi uă tra,ă kh oă sátă th că b oă tƠngă hóaă DSVHPVTă trongă c ngă đ ng,ă<br /> đánhăgiáăhi uăqu ăcũngănhưănh ngătácăđ ngăc aăquáătrìnhănƠyăđ iăvớiăđ iă<br /> s ngăc ngăđ ngăvƠăs căs ngăc aădiăs n,ătừăđó,ăkháiăquátănh ngăv năđ ăcầnă<br /> ti pătụcăđượcănghiênăc u,ăth căhi n.<br /> - Chỉ ra xuă th ă chungă c aă th ă giớiă mƠă Vi tă Namă cầnă hướngă tới;ă v nă<br /> dụngălýăthuy tăvƠăxuăth ămớiănƠyăđ ăkháiăquátăthƠnhăm tăs ămôăhìnhăb oă<br /> tƠngăhoáăDSVHPVTătrongăc ngăđ ngăcóăth ăápădụngăt iăVN.<br /> 3. Cơ s lỦ thuy t<br /> Ápădụngălýăthuy tăb oătƠngăhọcănhằmăphơnătíchăvaiătròăc aăb oătƠngăđ iă<br /> vớiăvi căb oăv ăvƠăphátăhuyăgiáătrịăDSVHPVTăvƠăv nădụngălýăthuy tănƠyăvƠoă<br /> vi că“b oăt năt iăch ”ăhayăcònăđượcăgọiălƠăb oătƠngăhoáăDSVHPVTătrongă<br /> c ngăđ ng.ăNghĩaălƠăquanătơm,ăcoiătrọngă vƠ b oă v ădiăs nătrênănguyênătắcă<br /> chỉnhăth ăc uătrúcămƠădiăs năt năt iăhayălƠăđ tădiăs nătrongăm iăliênăh ăm tă<br /> thi tăvớiămôiătrư ngăsinhătháiă- nhơnăvĕnăn iănóăđượcăsángăt oăra,ăđangăđượcă<br /> lưuăgi ăvƠăth căhƠnh.ăTừăđó,ăti păc năDSVHPVTăvƠăkhôngăgianăVHăc aădiă<br /> s n;ăphơnătíchăgiáătrịăc aăDSVHPVTătrongăvi căt oănênăb năsắcăVHăc aăc ngă<br /> đ ngăvƠăs ăĐDVH;ăđánhăgiáăs căs ngăc aăDSVHPVTătrongăkhôngăgianăt nă<br /> t iăc aănóăvƠătrongăđ iăs ngăc ngăđ ng.ă<br /> Trênăc ăs ăđó,ălu năánălƠmărõăcácăv năđ ănghiênăc uăsauăđơy:<br /> - DSVHPVT là gìăvƠăDSVHPVTăthu căv ăai?ăAiăcóăquy năquy tăđịnh<br /> đ iăvớiăs ăt năt iăc aăDSVHPVT?ăNguyênătắcănƠoăcầnăth căhi năđ ăb oăv ă<br /> DSVHPVT?<br /> 2<br /> <br /> - B oătƠngăhóaăDSVHPVTălƠăgì?ăB oătƠngăhóaăDSVHPVTătrongăc ngă<br /> đ ngăcóălƠăphư ngăphápăhi uăqu ănhằmăb oăv ,ăphátăhuyăgiáătrịăDSVHPVT?<br /> 4. Phương pháp, đ i tư ng và ph m vi nghiên cứu<br /> 4.1. Phương pháp nghiên cứu<br /> - B oătƠngăhọc,ăVĕnăhóaăhọc,ăXãăh iăhọc...;ăĐi nădãădơnăt căhọcăđ ăthamă<br /> d ,ăquanăsát,ăghiăchép,ăđi uătra,ăph ngăv n,ăghiăơm,ăghiăhình;<br /> - Phơnătích,ăt ngăhợpăđ ăthuăth p,ăphơnătíchăvƠăđánhăgiáăthôngătin.ă<br /> 4.2. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Vi că b oă tƠngă hóaă DSVHPVTă trongă c ngă đ ng;ă đ tă cácă DSVHPVTă<br /> trongăđ iăs ngăvĕnăhoáăc ngăđ ngăch ăth ăVH;ă<br /> - Nh ngăphư ngăphápăđãăđượcăth căhi nănhằmăb oăv ăvƠăphátăhuyăgiáătrịă<br /> cácăDSVHPVTăvớiăs ăthamăgiaăc aăchínhăc ngăđ ngăch ăth ăDSVH.<br /> 4.3. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Ph mă viă v năđ ănghiênăc u:ăk ăthừaăngu nătưăli uăc aăcácătácă gi ăđiă<br /> trước,ănghiênăc uălý thuy t v ădiăs n,ăb oătƠngăvƠăc ngăđ ng;ănghiênăc uăgiáă<br /> trịăvƠăs căs ngăm tăs ădiăs nătiêuăbi uăthu căcácălo iăhìnhăDSVHPVT.<br /> - Ph mă viă khôngă giană nghiênă c u:ă nghiênă c uă tr că ti pă trênă m tă s ă<br /> c ngăđ ng,ănhómăngư i,ăcáănhơnălƠăch ăs ăh uăDSVHPVTăt iănh ngăvùng<br /> phơnăb ădiăs nălƠăđ iătượngăđượcănghiênăc uătrongălu năán.<br /> 5. ụ nghĩa khoa học và thực tiễn c a lu n án<br /> 5.1. Ý nghĩa khoa học<br /> - H ăth ngăhoáăcácătưăli uăliênăquanăđ năn iădungănghiênăc uăc aălu nă<br /> án;ă đánhă giáă th că tr ngă v nă đ ă quaă cácă trư ngă hợpă nghiênă c uă đ ă rútă raă<br /> nh ngăthƠnhăcôngăvƠăh năch ătrongăcôngătácăb oătƠngăhóaăDSVHPVTă ăVN;<br /> - Là công trìnhănghiênăc uăchuyênăsơuăvƠălu năgi iănh ngăv năđ ălýă<br /> lu năv ăb oătƠngăhóaăDSVHPVTătrongăc ngăđ ngă ăVN;<br /> - LƠă tƠiă li uăthamă kh oă cóă giáă trịă đ iă vớiăcácă nhƠă qu nă lýă VH,ăc ngă<br /> đ ngăch ăth ăVHăv ăcôngătácăqu nălýăDSVHPVTăt iăVNănóiăchungăvƠăt i<br /> cácăđi mănghiênăc uănóiăriêng;ătƠiăli uăchuyênăngƠnhăphụcăvụăgi ngăd y,ă<br /> nghiênăc uătrongăcácătrư ngăđ iăhọc,ăcaoăđẳngăđƠoăt oăcánăb ăVH.<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản