Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về Luật phòng chống bạo lực gia đình

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
46
lượt xem
13
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về Luật phòng chống bạo lực gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu vai trò của hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại Thị trấn Kz Sơn, Huyện Kz Sơn, Tỉnh Hòa Bình. Từ đó, tìm hiểu vai trò của công tác xã hội và đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ về Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về Luật phòng chống bạo lực gia đình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------<br /> <br /> TRẦN THỊ THU THUỶ<br /> <br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ VỀ LUẬT<br /> PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH<br /> (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI<br /> THỊ TRẤN KZ SƠN, HUYỆN KZ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH)<br /> <br /> Chuyên ngành Công tác xã hội<br /> Mã số: 60 90 01 01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> Người hướ ng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG BÁ THỊNH<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 5<br /> 1. L{ do chọn đề tài 5<br /> 2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài<br /> 3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 15<br /> <br /> 4. Mục đích và nhiệm vụ của nghiên cứu<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 16<br /> <br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu17<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu<br /> <br /> 17<br /> <br /> 8. Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀIError! Bookmark<br /> 1.1. Các khái niệm Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm công tác xã hội .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Hỗ trợ kiến thức ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Gia đình .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4. Bạo lực gia đình .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. L{ thuyết sử dụng trong nghiên cứu<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. L{ thuyết nhu cầu ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. L{ thuyết nhận thức hành vi .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. L{ thuyết hệ thống ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức về Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại một<br /> số địa phương<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1 Tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhError! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.1. Khái quát về thông tin kinh tế chính trị xã hội, văn hóaError! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Khái quát về hệ thống cơ sở hội tại địa phương Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 1<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC HỖ TRỢ KIẾN THỨC VỀ LUẬT<br /> PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN KỲ<br /> SƠN, TỈNH HÒA BÌNH .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Tình hình bạo lực gia đình tại Thị trấn Kz Sơn<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1 Những hành vi bạo lực gia đình ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2. Nguyên nhân dẫn tới hành vi bạo lực gia đình tại địa phươngError! Bookmark not define<br /> 2.2. Tình hình về mức độ hiểu biết của phụ nữ về Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại Thị<br /> trấn Kz Sơn.<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Một số cách hiểu về BLGĐ ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Sự nhận biết về các hành vi bạo lực gia đình..... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3. Hiểu biết của người dân về Luật Phòng chống bạo lực gia đìnhError! Bookmark not defin<br /> 2.3. Các hình thức hỗ trợ kiến thức về Luật phòng chống bạo lực gia đình tại Thị Trấn Kz Sơn<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, đoàn thể tại Thị trấn Kz Sơn<br /> trong công tác phòng chống bạo lực gia đình ............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2. Các hình thức tuyên truyền Luật Phòng chống BLGĐ tại địa phươngError! Bookmark not<br /> 2.3.3. Một số hoạt động trong việc hỗ trợ kiến thức về luật PCBLGĐ tại<br /> địa phương .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Đánh giá chung những mặt thuận lợi, tích cực và những khó khăn, vướng mắc trong quá<br /> trình hỗ trợ kiến thức về Luật Phòng chống bạo lực gia đình tại Thị trấn Kz Sơn<br /> Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.1. Những mặt thuận lợi, tích cực ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Những khó khăn, vướng mắc ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3. Một số nguyên nhân .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 2<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3. NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ GIẢI<br /> PHÁP TRONG HỖ TRỢ KIẾN THỨC CHO PHỤ NỮ VỀ LUẬT PHÒNG<br /> CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Nâng cao vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức về Luật phòng, chống<br /> bạo lực gia đình cho phụ nữ tại Thị trấn Kz Sơn<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Đẩy mạnh vai trò kết nối các nguồn lực ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.3. Đẩy mạnh công tác xã hội nhóm ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Nâng cao vai trò của giáo dục trong cộng đồng Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Một số giải pháp hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, giáo dục pháp luật và tư vấn về<br /> pháp luật ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Giải pháp đa dạng các hình thức về tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao<br /> nhận thức ..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Nâng cao hiệu quả trong công tác tập huấn giảng viên nguồn( TOT)Error! Bookmark not<br /> 3.2.4. Nâng cao vai trò của Hội LHPN các cấp trong công tác hỗ trợ kiến thức cho<br /> phụ nữ về luật phòng, chống bạo lực gia đình ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Xây dựng hệ thống ứng phó và y tế thôn bản ... Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 3<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................... 17<br /> PHỤ LỤC .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> <br /> Bảng 2.1. Những hành vi được coi là bạo lực gia đình . Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 2.2: Cách xử lý và cơ quan thực hiện trong Phòng chống BLGĐ.. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.3: Vai trò của các cơ quan đoàn thể .... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.4 Các hình thức tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.5: Các hoạt động hỗ trợ kiến thức Luật PCBLGĐ tại địa phương<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Biểu đồ 2.1.Những hành vi bạo lực xảy ra tại địa phương (đơn vị: %) ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Sơ đồ 1: Mạng lưới truyền thông ở địa phương............. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản