intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THPT

Chia sẻ: Codon_05 Codon_05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
71
lượt xem
17
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THPT với mục tiêu giúp học sinh nắm những khái niệm cơ bản phương pháp quy hoạch động; xây dựng một số thuật toán bằng quy hoạch động;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu các bài toán quy hoạch để áp dụng vào việc giảng dạy khối chuyên tin THPT

 1. Þ Ù×_Ñ Ü Ý Ê` `Ñ Ì Ñ × Ø Ý ` Ò ÒÙ ÐØßÒ Ê Ò Ô ÒØ ÒÙØ×VÒ Ý Ë Ý_Ý Þ`× ÌÑ_Ò ÏËÇ ØÑ ÝØ _Ð Ü ÒÙ Ê`Ñ Ê× Ý Ù× ÒÙ Ü Ç ÕØ × ÝØËÇVÒ Ì×Ò ÌØÐÌ Ý¸«§6² ²¹@²¸ æ Õ¸±¿ ¸ ½ ³?§ ¬3²¸ Ó= - æ êðòìèòðï ÌMÓ Ì Ì ÔË Ò Ê Ò ÌØ Ý Í Õ ÌØË Ì @ Ò ²¹ ó Ò ³ îðïí
 2. Ý,²¹ ¬®4²¸ ½ ¸±@ ² ¬¸@²¸ ¬ · × Ø Ý ` Ò ÒÙ Ò¹ ·¸ ²¹ ¼ ² µ¸±¿ ¸ ½ æ ÐÙÍòÌÍÕØò ÌÎ Ò ÏË Ý ÝØ× Ò Ð¸ ² ¾· ² ïæ ÌÍò Ø« ²¸ Ø « Ø ²¹ и ² ¾· ² îæ ÌÍò ر@²¹ Ì ¸ Ô¿² Ù·¿± Ô« ² ª ² = ½ ¾ ± ª ¬® ½Ø · ²¹ ½¸ ³ Ô« ² ª ² ¬ ¬ ²¹¸· ° ̸ ½ - Ï« ² ¬® µ·²¸ ¼±¿²¸ ¸ ° ¬ · ·¸ ½ @ Ò ²¹ ª@ ± ²¹@§ ïê ¬¸?²¹ ïï ² ³ îðïí Ý- ¬¸ ¬4³ ¸· « ´« ² ª ² ¬ · æ ó Ì®«²¹ ¬>³ ̸,²¹ ¬·² ó Ø ½ ´· «ô · ¸ ½ @ Ò ²¹ ó ̸ ª· ² Ì® ²¹ · ¸ ½ Õ·²¸ ¬ ô · ¸ ½ @ Ò ²¹
 3. ï Ó Ë ïò Ì3²¸ ½ ° ¬¸· ¬ ½ ¿ ¬@· Ï«§ ¸± ½¸ ²¹ ´@ ³ ¬ ´ ²¸ ª ½ ²¹¸·6² ½ « = ½- ¬ ´>« · ª@ ½- ²¸· « ²¹ ¼ ²¹ ¸· ² ·ò Ì - ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ²¹@§ ½@²¹ µ¸ ²¹ ²¸ ½ ª ¬®3 ¯«¿² ¬® ²¹ ?° ¼ ²¹ ¹· · ¯«§ ¬ ½?½ ¾@· ¬±?² ¬¸ ½ ¬ ò Ï«§ ¸± ½¸ ²¹ µ¸,²¹ ²¸ ²¹ ½- ²¸ ²¹ ²¹ ¼ ²¹ ¬®±²¹ ¬¸ ½ ¬ ³@ ½.² ´@ ½,²¹ ½ ½ ´ ½ ½¸± ²¹@²¸ ½,²¹ ²¹¸ ¬¸,²¹ ¬·²ò Ò- ¹·&° ½¸&²¹ ¬¿ ³, ¬ ¼ ¼@²¹ ½?½ ¾@· ¬±?² °¸ ½ ¬ ° ½ ¬¸ ô ¬ - ¬¿ ½- ¬¸ ³= ¸-¿ ½?½ ¾@· ¬±?² - ª@± ³?§ ¬3²¸ò Ò¹±@· ®¿ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ½ - ¼ ²¹ ¹· · ¯«§ ¬ ½?½ ¾@· ¬±?² ¬®±²¹ ²¸· « ´ ²¸ ª ½ µ¸?½ ²¸¿«ò Ø· ² ²¿§ ½- ® ¬ ²¸· « ¬@· ´· «ô -?½¸ô ¹·?± ¬®4²¸ = ª· ¬ ª ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ª · ²¸ ²¹ ² · ¼«²¹ °¸±²¹ °¸&ô § ¹·&° ½¸± ²¸ ²¹ ²¹ · ³« ² ²¹¸·6² ½ « ª ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ¬¸¿³ µ¸ ±ò Ì«§ ²¸·6² ¸ « ¸ ¬ ½?½ ¬@· ´· « ½¸ ²¹¸·6² ½ « ª ´# ¬¸«§ ¬ ª@ ¨>§ ¼ ²¹ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ½¸«²¹ ½¸± ½?½ ¾@· ¬±?² ³@ ½¸ ¿ ½- ²¸· « ¬@· ´· « ª· ¬ ª ½?½ ²¹ ¼ ²¹ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ¹· · ½?½ ¾@· ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ ½ ¬¸ ò Ô@ ³ ¬ ¹·?± ª·6² ¿²¹ ¹· ²¹ ¼ § ½¸«§6² Ì·² ÌØÐÌô ½¸&²¹ ¬,· ® ¬ ½ ² ¬¸· ¬ ²¸ ²¹ ¬@· ´· « ª· ¬ ª ½?½ ²¹ ¼ ²¹ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ¹· · ¯«§ ¬ ³ ¬ - ¾@· ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò Þ ³,² ¬·² ¸ ½ ²¹@§ ½@²¹ °¸?¬ ¬®· ²ô ¸ ½ -·²¸ ²¹@§ ½@²¹ ½- ²¸« ½ « ¬4³ ¸· « ª ¾ ³,² ¬·² °¸ ½ ª ½¸± ª· ½ ¸ ½ò Ì«§ ²¸·6² ½¸± ¸ ½ -·²¸ ½¸«§6² Ì·² ÌØÐÌ ½- ¬¸ ¬· ° ½ ² ½ µ ¬¸« ¬ ´ ° ¬®4²¸ ½ ¬® ²¹ ½ ¿ °¸ ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ´@ ³ ¬ ¬® ² ¬® ½ ¿ ® ¬ ²¸· « ¹·?± ª·6²ò ݸ3²¸ ª4 ª § ¬,· ½¸± ® ²¹ ² · ¼«²¹ ½ ¿ ¬@· ²@§ ½- ¬¸ °¸' ¸ ° ª · ½?½ ¾ ² ¸ ½ -·²¸ ½¸«§6² ¬·² °¸ ¬¸,²¹ô -·²¸ ª·6²ò ̸· ¬ ²¹¸ ¬@· ´· « ²@§ ½ ²¹ ½- ¬¸ ¼'²¹ ¬@· ´· « ¬¸¿³ µ¸ ± ¼ § ½?½ ´ ° ½¸«§6² ½ ¿ ½?½ ¬® ²¹ °¸ ¬¸,²¹ò È« ¬ °¸?¬ ¬ ²¸« ½ « ¬®6² ¬,· ½¸ ² 8 ¬@·æ •Ò¹¸·6² ½ « ½?½ ¾@·
 4. î ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ?° ¼ ²¹ ª@± ª· ½ ¹· ²¹ ¼ § µ¸ · ½¸«§6² ¬·² ÌØÐÌŒ ²¸ ³ ³ ½ 3½¸ °¸ ½ ª ¬ ¬ ¸ ² ² ¿ ½¸± ¹·?± ª·6² ª@ ¸ ½ -·²¸ô ²¹ ¬¸ · - ´@ ¸ ²¹ ²¹¸·6² ½ « ¬ ¬ ½¸± ½,²¹ ¬?½ ¹· ²¹ ¼ § ½ ¿ ¾ ² ¬¸>²ò îò Ó ½ ¬·6« ²¹¸·6² ½ « Ó ½ 3½¸ ½¸3²¸ ½ ¿ ¬@· ´@æ Ò¹¸·6² ½ « ½?½ ¾@· ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ?° ¼ ²¹ ª@± ª· ½ ¹· ²¹ ¼ § µ¸ · ½¸«§6² ¬·² ÌØÐÌò ó Ò ³ ²¸ ²¹ µ¸?· ²· ³ ½ ¾ ² °¸ ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò ó È>§ ¼ ²¹ ³ ¬ - ¬¸« ¬ ¬±?² ¾ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò ó ²¹ ¼ ²¹ ³ ¬ - ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ¼ ²¹ ¯«§ ¬ ¾@· ¬±?²ò ó Ò¸ ² ¼ ²¹ ³ ¬ - ¾@· ¬±?² Ì·² ¸ ½ ½- ¬¸ - ¼ ²¹ °¸ ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò íò ·¬ ²¹ ª@ °¸ ³ ª· ²¹¸·6² ½ « ¿ò ·¬ ²¹ ²¹¸·6² ½ « Ô# ¬¸«§ ¬ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ª@ ²¹ ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò ¾ò и ³ ª· ²¹¸·6² ½ « Ì®±²¹ µ¸«,² µ¸ ´« ² ½ ¿ ª ² ¬¸« ½ ´± · ²¹¸·6² ½ « ª@ ²¹ ¼ ²¹ô ¬,· ½¸ ¹· · ¸ ² ²¹¸·6² ½ « ½?½ ª ² -¿«æ õ Ô# ¬¸«§ ¬ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ô ½?½ ²¹ ¼ ²¹ò õ È>§ ¼ ²¹ ª@ ¸ ¬¸ ²¹ ¸-¿ ³ ¬ - ²¹ ¼ ²¹ ½ ¿ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ´·6² ¯«¿² ² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ²¸ ³ °¸ ½ ª ½¸± ª· ½ ¾ · ¼ ²¹ ¸ ½ -·²¸ ¹· · ½ ¿ ½¸«§6² ¬·² ÌØÐÌò ìò и ²¹ °¸?° ²¹¸·6² ½ « ¿ò и ²¹ °¸?° ²¹¸·6² ½ « ´# ¬¸«§ ¬ õ Ò¹¸·6² ½ « ´# ¬¸«§ ¬ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ô ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò
 5. í õ Ø ¬¸ ²¹ ¸-¿ ³ ¬ - ²¹ ¼ ²¹ ½ ¿ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò ¾ò и ²¹ °¸?° ²¹¸·6² ½ « ¬¸ ½ ²¹¸· ³ Í ¼ ²¹ °¸ ²¹ °¸?° ²¹¸·6² ½ « ´# ¬¸«§ ¬ µ ¬ ¸ ° ª · ²¹¸·6² ½ « ¬¸ ½ ²¹¸· ³æ õ ̸«§ ¬ µ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ò õ Ê· ¬ ½?½ ½¸ ²¹ ¬®4²¸ ½¸± ½?½ ¾@· ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ ½ ¬¸ ò õ ݸ § ¬¸ ²¹¸· ³ ª@ ´ « ¬® ½?½ µ ¬ ¯« ¬ ½ô ?²¸ ¹·? ´ · µ ¬ ¯« ò ëò Þ ½ ½ ¬@· Ò¹±@· °¸ ² ³ « ª@ µ ¬ ´« ²ò ̱@² ¾ ² · ¼«²¹ ½ ¿ ´« ² ª ² ½ ½¸·¿ ¬¸@²¸ í ½¸ ²¹ ²¸ -¿«æ ݸ ²¹ ïæ Ì ²¹ ¯«¿² ¼ § ª@ ¸ ½ µ¸ · ½¸«§6² Ì·² ÌØÐÌ õ Ì®4²¸ ¾@§ °¸ ²¹ °¸?° ¼ § ª@ ¸ ½ô ½?½ µ¸?· ²· ³ ½ ¾ ²ô ½?½ ½ ¬¸' ½ ¿ ¾ ³,² ¬·² ¸ ½òòò õ Ì®4²¸ ¾@§ ½?½ ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò ݸ ²¹ îæ Ô# ¬¸«§ ¬ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹æ õ Ó ¬ - µ·²¸ ²¹¸· ³ µ¸· ´@³ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò õ Ô# ¬¸«§ ¬ ª@ ¾@· ¬ ° ª ² ¼ ²¹ò õ È>§ ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ,²¹ ¾ ²¹ °¸ ²¹ °¸?° °¸>² ¬3½¸ ¼ ´· « ½« ·æ Õ¸?· ²· ³ ² ª ¼ ´· « ½« ·ô ½ - ¬±?² ¸ ½ õÓ ¬- ²¸ ¸ ²¹ ½¸± ª· ½ ²¸ ²¹¸ ¿ ¾@· ¬±?² ½±² ª@ ¨?½ ²¸ ½ « ¬®&½ ¬ · «æ ¼ ²¹ ¸ « ¬ ô ¼ ²¹ ¸¿· ¸¿§ ²¸· « ¬· ² ¬ ò ݸ ²¹ íæ _° ¼ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ¹· ²¹ ¼ § µ¸ · ½¸«§6² ¬·²ò Ì®±²¹ ½¸ ²¹ ²@§ ¹· · ¬¸· « ³ ¬ - ¾@· ¬±?²ô ²¹ ¬¸ · ¸ ¬¸ ²¹ ¸-¿ô °¸>² ´± · ¼ ²¹ ¾@· ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ¬®6² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò Ò¹±@· ®¿ ¬®±²¹ ½¸ ²¹ ²@§ ½ ²¹ ¹· · ¬¸· « ³ ¬ - ¾@· ¬±?² ²¹ ¼ ²¹ ¬¸ ½ ¬ ¬®±²¹ ½?½ µ ¬¸· ¸ ½ -·²¸ ¹· ·ô ±´§³°·½ô Ï« ½ ¹·¿ò
 6. ì ÝØ ÒÙ ï Ì ÒÙ ÏËßÒ Ü Ç Ê` Ø Ý ÕØ × ÝØËÇVÒ Ì×Ò ÌØÐÌ ïòïò ÐØ ÒÙ ÐØ_Ð Ü Ç Ø Ý ÐØ_Ì Ø× Ò Ê` Ù× × ÏËÇ Ì Ê Ò ò ïòïòïò Ý - ´# ´« ² ¿ò Ý - ¬®· ¬ ¸ ½ ¾ò Ý - ¬>³ ´# ¸ ½ ½ò Ý - ¹·?± ¼ ½ ¸ ½ ïòïòîò Ò¸ ²¹ µ¸?· ²· ³ ½ ¾ ² ¿òÊ ² ¾òÌ4²¸ ¸« ²¹ ¹ · ª ² ½ò ½ · ³ ½ ¿ ¼ § ¸ ½ °¸?¬ ¸· ² ª@ ¹· · ¯«§ ¬ ª ² ïòïòíò ̸ ½ ¸· ² ¼ § ¸ ½ °¸?¬ ¸· ² ª@ ¹· · ¯«§ ¬ ª ² Ï«? ¬®4²¸ ²@§ ½- ¬¸ ½¸·¿ ¬¸@²¸ ½?½ ¾ ½ ¼ · >§ô ¬®±²¹ - ¾ ½ ²@±ô µ¸>« ²@± ¼± ¸ ½ ¬®. ¬ ´@³ ¸± ½ ½- - ¹ · # ½ ¿ ¬¸ § ¸± ½ ½¸ ¬¸»± ¼+· ¬¸ § ¬®4²¸ ¾@§ ´@ ¬« ¬¸« ½ - ´ ¿ ½¸ ² ³ ¬ ½ ° ¬¸3½¸ ¸ °ò Þ ½ ïæ и?¬ ¸· ² ¸± ½ ¬¸>³ ²¸ ° ª ² ò ó и?¬ ¸· ² ª ² ¬ ³ ¬ ¬4²¸ ¸« ²¹ ¹ · ª ² ¬¸ ²¹ ´@ ¼± ¬¸ § ¬ ± ®¿ò Ý- ¬¸ ´·6² ¬ ²¹ ²¸ ²¹ ½?½¸ -«§ ²¹¸ ¬4³ ¬.·ô ¼ ±?²ò ó Ù· · ¬¸3½¸ ª@ ½¸3²¸ ¨?½ ¸±? ¬4²¸ ¸« ²¹ øµ¸· ½ ² ¬¸· ¬÷ ¸· « &²¹ ª ² ½ ¬ ®¿ò ó и?¬ ¾· « ª ² ª@ ¬ ³ ½ ¬·6« ¹· · ¯«§ ¬ ª ² -ò Þ ½ îæ Ì4³ ¹· · °¸?°ò ó Ì4³ ³ ¬ ½?½¸ ¹· · ¯«§ ¬ ª ² ò
 7. ë ó Í¿« µ¸· = ¬4³ ®¿ ³ ¬ ¹· · °¸?°ô ½- ¬¸ ¬· ° ¬ ½ ¬4³ ¬¸6³ ²¸ ²¹ ¹· · °¸?° µ¸?½ô -± -?²¸ ½¸&²¹ ª · ²¸¿« ¬4³ ®¿ ¹· · °¸?° ¸ ° ´# ²¸ ¬ò Þ ½ íæ Ì®4²¸ ¾@§ ¹· · °¸?°ò Õ¸· = ¹· · ¯«§ ¬ ½ª ² ¬ ®¿ô ²¹ · ¸ ½ ¬®4²¸ ¾@§ ´ · ¬±@² ¾ ¬ ª· ½ °¸?¬ ¾· « ª ² ½¸± ¬ · ¹· · °¸?°ò Ò « ª ² ´@ ³ ¬ ¾@· ½¸± - ² ¬¸4 ½- ¬¸ µ¸,²¹ ½ ² °¸?¬ ¾· « ´ · ª ² ò Ì®±²¹ µ¸· ¬®4²¸ ¾@§ô ½ ² ¬«>² ¬¸ ½?½ ½¸« ² ³ ½ ®¿ ¬®±²¹ ²¸@ ¬® ²¹ ²¸ ¹¸· ®+ ¹· ¬¸· ¬ô µ ¬ ´« ² · ª · ¾@· ¬±?² ½¸ ²¹ ³·²¸ô °¸>² ¾· ¬ ½?½ °¸ ²æ °¸>² ¬3½¸ô ½?½¸ ¼ ²¹ô ½¸ ²¹ ³·²¸ô ¾· ² ´« ² · ª · ¾@· ¬±?² ¼ ²¹ ¸4²¸ô ¹· ¹4² ª - ½¸ ½¸ °òòò Þ ½ ìæ Ò¹¸·6² ½ « ->« ¹· · °¸?° ó Ì4³ ¸· « ²¸ ²¹ µ¸ ² ²¹ ²¹ ¼ ²¹ µ ¬ ¯« ò ó ¨« ¬ ²¸ ²¹ ª ² ³ · ½- ´·6² ¯«¿² ²¸ ¨7¬ ¬ ²¹ ¬ ô µ¸?· ¯«?¬ ¸±?ô ´ ¬ ²¹ ½ ª ² òòò ª@ ¹· · ¯«§ ¬ ² « ½- ¬¸ ò Ò¸ ª § ¹·?± ª·6² ½- ¬¸ - ¼ ²¹ °¸ ²¹ °¸?° °¸?¬ ¸· ² ª@ ¹· · ¯«§ ¬ ª ² ª@± ª· ½ ¼ § ½¸± ¸ ½ -·²¸ ³ ¬ °¸ ²¹ °¸?° ¹· · ¾@· ¬ ° ¬±?² - ´@ ?° ¼ ²¹ ´# ¬¸«§ ¬ ¬¸ ò Ù·?± ª·6² ¾?³ -?¬ ª@± ¾ ² ¾ ½ ½ ¿ °¸ ²¹ °¸?° ¼ § ¸ ½ = ²6« ¬®6²ò Ý ¬¸ æ õ ²¹ ¬® ½ ³ ¬ ¾@· ¬±?² ª ² ¬ ®¿ ´@ ´· « ½- ¬¸ ½¸«§ ² · ¸¿§ - ¼ ²¹ ´# ¬¸«§ ¬ ¬¸ ¹· · ¸¿§ µ¸,²¹á >§ ½¸3²¸ ´@ ¾ ½ °¸?¬ ¸· ² ª@ ¬¸>³ ²¸ ° ª ² ø¾ ½ï÷ò õ Õ¸· ¨?½ ²¸ ½ ¾@· ¬±?² ½- ¬¸ ?° ¼ ²¹ ´# ¬¸«§ ¬ ¬¸ ¹· · ¬¿ ¬· ° ¬ ½ ¬4³ µ· ² ¬¸ ½ ²@± ½- ´·6² ¯«¿² ¬®±²¹ ´# ¬¸«§ ¬ ¬¸ - ?° ¼ ²¹ ¹· · ¸¿§ >§ ½¸3²¸ ´@ · ¬4³ ¹· · °¸?° ø¾ ½ î÷ò õ Ì®4²¸ ¾@§ ´ · ¹· · ø¾ ½ í÷
 8. ê õ Ò¹¸·6² ½ « ->« ´ · ¹· ·ò È7¬ ¨»³ ´· « ® ²¹ ¾@· ¬±?² ½- ¬¸ µ¸?· ¯«?¬ ¸±? ½ µ¸,²¹ ª@ ½- ¬¸ ¨7¬ ³ ¬ ´ ° ¾@· ¬±?² ¬ ²¹ ¬ ¸¿§ µ¸,²¹òòò Ò¸ ª § ½- ¬¸ ¬¸ § °¸ ²¹ °¸?° ¼ § ¸ ½ ´ ¿ ½¸ ² ´@ °¸' ¸ °ò ïòîò ÌØ Ý ÌÎ ÒÙ Ü Ç Ê` Ø Ý ÕØ × ÝØËÇVÒ Ì×Ò ÌØÐÌ ïòîòïò ̸ ½ ¬® ²¹ ïòîòîò Ý?½ ½ ¬¸' ¯«¿² ¬® ²¹ ½ ¿ ³,² Ì·² ¸ ½ ¼ § ¬®±²¹ µ¸ · ½¸«§6² ¬·² ÌØÐÌ ïòîòíò и ²¹ °¸?° ª@ ½?½¸ ¬· ² ¸@²¸ ¹· ²¹ ¼ § ³,² Ì·² ¸ ½ µ¸ · ½¸«§6² ÌØÐÌ Ì·² ¸ ½ ´@ ³ ¬ ³,² ¸ ½ ³ ·ô µ¸,²¹ ²¸ ²¹ · ª · ½¸&²¹ ¬¿ ³@ ½.² ³ · ª · ½ ¬¸ ¹· ·ò Õ¸,²¹ ½- ²¸· « µ·²¸ ²¹¸· ³ ¬®±²¹ ª· ½ ¼ § ³,² ¸ ½ ²@§ ¬ · Ê· ¬ Ò¿³ ½ ²¹ ²¸ ¬®6² ¬¸ ¹· ·ò õ и ²¹ °¸?° ¹· ²¹ ¼ § ´# ¬¸«§ ¬ õ и ²¹ °¸?° ¹· ²¹ ¼ § ¬¸»± ³±¼«´» ïòíò ÐØ ÒÙ ÐØ_Ð Ù× × Þ ÒÙ ÏËÇ ØÑ ÝØ ÒÙ ïòíòïò и ²¹ °¸?° ¼ ¿ ¬®6² ²¹«§6² ´3 ¬ · « ½ ¿ Þ»´´Ó¿²æ Ì ¬ ²¹ ½¸ ± ½ ¿ °¸ ²¹ °¸?° ²@§ ¼ ¿ ¬®6² ²¹«§6² ´3 ¬ · « ½ ¿ Þ»´´Ó¿² °¸?¬ ¾· « ²¸ -¿«æ •Ò « ³ ¬ ¼=§ ½?½ ´ ¿ ½¸ ² ´@ ¬ · « ¬¸4 ³ · ¼=§ ½±² ½ ¿ ²- ½ ²¹ ¬ · «Œ Ò¹±@· ®¿ µ¸· ¬¸· ¬ µ ½?½ ¬¸« ¬ ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ¬¿ ¬¸ ²¹ ¼'²¹ µ ¬¸« ¬ •Ð¸>² ª'²¹ ¨ ´3Œò Ò¹¸ ¿ ´@ ¹· · ¯«§ ¬ ³ ¬ ¾@· ¬±?² ´ ² ¬¿ ½¸·¿ ²- ¬¸@²¸ ²¸· « ¾@· ¬±?² ½±² ½- ¬¸ ¹· · ¯«§ ¬ ½ ´ °ò Ì®±²¹ °¸ ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ô ª· ½ ¬¸ ¸· ² ²¹«§6² ´3 ²@§ ½ § ²½ ½ ò ¹· · ¯«§ ¬ ½?½ ¾@· ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ¬¿ ½- ¬¸ ¬¸»± - -¿«æ
 9. é ¿ò Ô ° ¸ ¬¸ ½æ Ô ° ¸ ¬¸ ½ ¾· « ¼· ² ¬ ²¹ ¯«¿² ¯«§ ¬ ²¸ ½ ¿ ¾ ½ ¿²¹ ¨ ´3 ª · ½?½ ¾ ½ = ¨ ´3 ¬® ½ -ò Ø ¬¸ ½ ²@§ ¬¸ ²¹ ´@ ½?½ ¾· « ¬¸ ½ ¯«§ ¼± - ¼ ¬¸ § ¸· ² ¬ ²¹ ¬®@² ¾ ²¸ ¾ò Ì ½¸ ½ Ü ´· « ½¸ ²¹ ¬®4²¸æ Ì ½¸ ½ ¼ ´· « ¬3²¸ ¬±?² ¼ ² ¬¸»± ¬ ²¹ ¾ ½ò Ò6² ¬4³ ½?½¸ µ¸ ¯«§ò ̸,²¹ ¬¸ ²¹ô ¬®±²¹ ½?½ ¾@· ¬±?² ¬·² ½¸&²¹ ¬¿ ¸¿§ ¹ ° .· ¸ · ³ ¬ ª@· ³ ²¹ ´ ²ò ½ò Ô@³ ³ ²æ Ô@³ ³ ² ¬¸« ¬ ¬±?² ¾ ²¹ ½?½¸ ¬¸« ¹ ² ¸ ¬¸ ½ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ª@ ¹· ³ µ3½¸ ¬¸ ½ ³· ² ²¸ ò Ý?½ ¬¸¿± ¬?½ ¬ ²¹ ¯«?¬ ½ ¿ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹æ ïò È>§ ¼ ²¹ ¸@³ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ îò Ô ° ¾ ²¹ ´ « ´ · ¹·? ¬® ½ ¿ ¸@³ íò Ì3²¸ ½?½ ¹·? ¬® ¾¿² « ½ ¿ ¾ ²¹ ìò Ì3²¸ ½?½ ¹·? ¬® ½.² ´ · ¬¸»± µ3½¸ ¬¸ ½ ¬ ²¹ ¼ ² ½ ¿ ¾ ²¹ ½¸± ² µ¸· ¬ ½ ¹·? ¬® ¬ · « ½ ² ¬4³ ëò Ü'²¹ ¾ ²¹ ´ « ¬®«§ ¨« ¬ ´ · ¹· · ¬ · «ò ïòíòîò Ý?½ ¼ ²¹ ¬±?² Ì®±²¹ ½?½ ´ · ¸ ²¹ ¼ ² ½?½ ¾@· ¬±?²ô ¬,· - ¿ ½?½ ¾ ² · ¬¸»± ¬ ²¹ °¸ ² ²¸ - ¹· · ¯«§ ¬ ¬®6²ò ݸ&²¹ ¬¿ ½- ¬¸ °¸>² ´± · ½?½ ¾@· ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ¬¸»± ²¸· « ½?½¸ô ¬,· ¨·² °¸>² ´± · ¬¸»± ½?½¸ ´ « ø¬ ½ ´@ ¬ ½¸ ½ ½¸ ²¹ ¬®4²¸÷ ´@ ½?½ ³ ²¹ ³ ¬ ½¸· « ¸¿§ ²¸· « ½¸· «ò ¿ò Ü ²¹ ïæ ¿ и ² ¼ ²¹ ¾@· ¬±?² ¬¸ ²¹ ¹ ° ¬®±²¹ ´± · ²@§ - ´@ ´± · ½- ½,²¹ ¬¸ ½ ¬®«§ ¸ · ²¸ -¿«æ ö ²¸ ²¹¸ ¿æ ½¸± ¸@³ - §ãºø¨÷ ´·6² ¬ ½ ¬®6² ± ² Å¿ô¾Ã ¬®±²¹ - Ü㥨ïô ¨îôòòòòòòòô¨²£ ¬¸« ½ ± ² Å¿ô¾Ãò Ó·²§ã³·²¥ºø¨ï÷ô ºø¨î÷ôòòòòòôºø¨²÷£ å ¨· ¬¸« ½ ± ² Å¿ å¾Ã Ó¿¨§ã³·²¥ºø¨ï÷ô ºø¨î÷ôòòòòòôºø¨²÷£ å ¨· ¬¸« ½ ± ² Å¿ å¾Ã ¥Ó·²¼Å·ÃæãÓ·² ¥Ó·²¼Å¶Ã õ Ù·? Ì® ¬ ² ¬ · ¶· å ¶ãðò ò ·£ ر ½ ´@æ
 10. è Ó¿¨¼Å·ÃæãÓ¿¨¥Ó¿¨¼Å¶ Ãõ Ù·? Ì® ¬ ² ¬ · ¶· å ¶ãðò ò ·£ò £ ݸ&²¹ ¬¿ ½- ¬¸ ¬¸ § ®+ ®@²¹ · ª · ½?½ ¾@· ¬±?² ³@ ½¸&²¹ ¬¿ - ¨7¬ -¿« >§æ i Þ@· ¬±?² · ¬· ² ݸ± - ¬· ² -ô ª@ ² ¬ ¬· ² ª · ½?½ ³ ²¸ ¹·? ¿ÅïÃô ¿ÅîÃô›ò¿Å²Ãô ¸=§ ª· ¬ ½¸ ²¹ ¬®4²¸ ¬3²¸ - ¬ ¬· ² ¼'²¹ 3¬ ²¸ ¬ · - ¬· ² -ò Ì ½¸ ½ ¼ ´· «æ Ü ´· « ª@±æ ݸ± ¾ · º·´» ÜÑ×Ì×ÛÒò×ÒÐ ¹ ³æ õ Ü.²¹ ¬¸ ²¸ ¬ ½¸ ¿ î - -ô² õ Ü.²¹ ¬· ° ¬¸»± ½¸ ¿ ½?½ - ²¹«§6² ¿ÅïÃô¿ÅîÃô›¿Å²Ãò Ü ´· « ®¿æ Ù¸· ¬®±²¹ º·´» ÜÑ×Ì×ÛÒòÑËÌ ¹ ³ ï - ¼«§ ²¸ ¬ ´@ - ¬ ¬· ² 3¬ ²¸ ¬ ½ ² ·ô ² « µ¸,²¹ ¬ ² ¬ · ½?½¸ · ¬¸4 ¹¸· - ðò Ê3 ¼ æ -ãçèå ²ãëå íôëôïðôîðôëð i Þ@· ¬±?² ³«¿ ª7 ݸ± Ò ²¹ 4 ¨ ° ¸@²¹ ³«¿ ª7ô ?²¸ - ï ² ² ¬¸»± ¬¸ ¬ ²¹ ¬®±²¹ ¸@²¹ò̸ · ¹·¿² °¸ ½ ª ¾?² ª7 ½¸± ²¹ · ¬¸ · ´@ ¿Å·Ãò Ó · ²¹ · ½ ² ³«¿ ï ª7 ²¸ ²¹ ½ ¯«§ ² ³«¿ ¬ · ¿ î ª7ôª· ¬¸ ï - ²¹ · ½- ¬¸ ²¸ ²¹ · ²¹ ²¹¿§ ¬® ½ ³4²¸ ³«¿ ¸ ª7òÒ¹ · ¬¸ × ²¸ ² ³«¿ ª7 ½¸± ²¹ · ¬¸ ·õï ¬¸4 ¬¸ · ¹·¿² ³«¿ ª7 ½¸± î ²¹ · ´¿ ¾Å·Ãò Ç6« ½ «æÌ3²¸ ¬¸ · ¹·¿² ²¸ ²¸ ¬ ¾?² ª7 ¨±²¹ ½¸± Ò ²¹ ·ò Ì ½¸ ½ ¼ ´· «æ Ü ´· « ª@±æ ½ ¬ º·´» ÓËßÊÛò×ÒÐå õÜ.²¹ ¬¸ ²¸ ¬ ¹¸· - Òò õÜ.²¹ ¬¸ î ¹¸· Ò - ²¹«§6² ¼ ²¹ ¿ÅïÃô¿ÅîÃô›ô¿Å²Ãò õÜ.²¹ ¬¸ í ¹¸· ²óï - ¾ÅïÃô¾ÅîÃô›¾Å²óïÃò
 11. ç Ü ´· « ®¿æ Õ ¬ ¯« ¹¸· ª@± º·´» ÓËßÊÛòÑËÌò õÜ.²¹ ¬¸ ²¸ ¬ ¹¸· ¬ ²¹ ¬¸ · ¹·¿² °¸ ½ ª ¾?² ª7 õÝ?½ ¼.²¹ ¬· ° ¬¸»± ¹¸· ½¸ - µ¸?½¸ ¸@²¹ ²¸ ³«¿ ª7 ¸ ò Ê3 ¼ æ ²ãë îëéèì í ç ïð ïð ¾ò Ü ²¹ îæ Ý?½ Þ@· ¬±?² ¼ ²¹ ²@§ ¬¸ ²¹ ½- ½¸ ²¹ ¬®4²¸ ¹· ²¹ ¬¸« ¬ ¬±?² Ú±®¼óÞ»´´³¿²ò λ°»¿¬ ѵæãÌ®«» å ×Ú ¬4³ ½ Ó·²¼Å·Ã ²@± ¬¸± ³=² Ó·²¼Å·ÃâÓ·²¼Å¶Ãõ¹·? ¬® ¬ ¶ ² · ̸»² Þ»¹·² ѵæãÚ¿´-» å Ó·²¼Å·ÃæãÓ·²¼Å¶Ãõ¹·? ¬® ¬ ¶ ²· Û²¼ å ˲¬·´ ѵ å Ì ²¹ ¬ ½¸± Ó¿¨¼ Å·Ãò Ê · ¯«? ¬®4²¸ ¶ ² · ´@ ³ ¬ ¯«? ¬®4²¸ ¬¸± ³=² · « µ· ² ½ ¿ ¾@· ¬±?²ò i Þ@· ¬±?² ß°±©»® ݸ&²¹ ¬¿ ²¸ ²¹¸ ¿ ¸@³ ßÎ ø³ô ²÷ô ª · ³ô ² ´@ ²¸ ²¹ - ¬ ²¸·6² øðä²äïðô ðä³äïððð÷ò ´@ ³ ¬ - ¬ ²¸·6² -¿± ½¸± µ¸· ½¸&²¹ ¬¿ ¾· « ¼· ² ² ¾ ²¹ ½?½ °¸7° ¬±?²æ õô óô öô ñ ª@ ½?½ °¸7° ¬±?² ¹¸7° - ô ¬¸4 - ²¸ ²¸ ¬ ½ ² ¬¸· ¬ ½?½ ½¸ - ² ½ µ ¬ ¯« ´@ - ³ ´@ ¹·? ¬® ½ ¿ ¸@³ ßÎ ø³ô ²÷ò
 12. ï𠽸± ½?½ ¾ ² ¼ ¸· « ½¸&²¹ ¬¿ ¨7¬ ¸@³ ßÎ øìîô î÷ ãì ª4 ¬¿ ½- ½?½¸ ¾· « ¼· ²æ îöîîóîãìî ¸¿§ ½¸&²¹ ¬¿ ½- ßÎ øîîô ï÷ ã ì ª4æ ïïö øïõï÷ ãîîò Þ@· ¬±?² ¬ ®¿ ½¸± ½¸&²¹ ¬¿ ´@ ¸=§ ¬4³ ßÎ ø³ô ²÷ô ª · ³ô ² ¾· ¬ ¬® ½ò Ì ½¸ ½ ¼ ´· « æ Ü ´· «æ Ê@± ¬ º·´» ª ² ¾ ² ß°±©»®ò ײ° ¹ ³ ²¸· « ¾ - ³ô ²ò Ó · ¼.²¹ ª· ¬ ³ ¬ ¾ - ò Õ ¬ ¯« æ Ù¸· ®¿ º·´» ª ² ¾ ² ß°±©»®ò Ñ«¬ ¹ ³ ²¸· « ¼.²¹ô ³ · ¼.²¹ ²¹ ª · µ ¬ ¯ ¿ ½ ¿ ³ · ¼.²¹ ½ ¿ º·´» ·²°«¬ò Ê3 ¼ æ ßÐÑÉÛÎò ×Ò ßÐÑÉÛÎò ÑËÌ ìî î îî ï ê í ì ì í ½ò Ü ²¹ íæ Ô « ¼ Ü ´· « ª@ ½?½¸ ¬· ¬ µ· ³ ¾· ²æ i Þ@· ¬±?² Í·¹² Ù·?³ ½ ³ ¬ ½,²¹ ¬· ¬®?½¸ ²¸· ³ ¸ « ¸ ² ³« ² ¨·² ½¸ µ3 ½ ¿ ,²¹ µ· ² ¬®&½ - ¬® ²¹ ¬¸@²¸ °¸ °¸6 ¼«§ ¬ ¼ ?² ¨>§ ¼ ²¹ ¬® - ´@³ ª· ½ ½ ¿ ½,²¹ ¬§ò ,²¹ µ· ² ¬®&½ - ¬® ²¹ ½¸ µ# ª@± ¹· § °¸7° µ¸· ¾@ ¬¸ µ# ½ ¿ ,²¹ ¬¿ = µ# ¼«§ ¬ ª@± ¹· § °¸7°ò Þ@ ¬¸ µ3 ´@³ ª· ½ ¬ · ¬ ²¹ ¬¸ Ó ½ ¿ ³ ¬ ¬±@ ²¸@ ½ ?²¸ - ¬ ï ² Óô ¬ ¬¸ ° ´6² ½¿±ò Ó · ¬ ²¹ ½ ¿ ¬±@ ²¸@ ½- Ò °¸.²¹ ½ ?²¸ - ¬ ï ² Òô ¬ ¬®?· -¿²¹ °¸ ·ò Ì®±²¹ ³ · °¸.²¹ ½¸ ½- ï ²¸>² ª·6² ´@³ ª· ½ò Ù· § °¸7° ½ ¿ ¾@ ¬¸ µ3 µ# ¼«§ ¬ µ¸· ½- 3¬ ²¸ ¬ ³ ¬ ²¸>² ª·6² ³ · ¬ ²¹ ½ ¿ ¬±@ ²¸@ = µ3 ¨?½ ²¸ ²ò Ó ¬ ²¸>² ª·6² ¾ ¬ µ ½- ¬¸ ½¸ µ3 ¨?½ ²¸ ² ª@± ¹· § °¸7° µ¸· ½- 3¬ ²¸ ¬ ³ ¬ ¬®±²¹ ½?½ · « µ· ² -¿« ½ ¬¸± ³=²æ ó Ò¸>² ª·6² - ´@³ ª· ½ ¬ ²¹ ï
 13. ïï ó Ù· § °¸7° = ½ µ3 ¨?½ ²¸ ² ¾ · ³ ¬ ²¸>² ª·6² ´@³ ª· ½ °¸.²¹ ´· ² µ ø¸¿· °¸.²¹ ½ ¹ · ´@ ´· ² µ µ¸· ½¸ - °¸.²¹ -¿· µ¸?½ ²¸¿« ³ ¬ ² ª ÷ ó Ù· § °¸7° ½ µ# ¨?½ ²¸ ² ¾ · ²¸>² ª·6² ´@³ ª· ½ °¸.²¹ ½'²¹ - °¸.²¹ ¬ ²¹ ¼ ·ò Ó · ²¸>² ª·6² µ¸· = µ3 ¨?½ ²¸ ² « °¸ · ½- ³ ¬ ½¸· °¸3 ²¸ ¬ ²¸ò ¸=§ ½¸ ®¿ ½?½¸ ¨·² ½¸ µ3 -¿± ½¸± ¨·² ½ ½¸ µ3 ½ ¿ ,²¹ µ· ² ¬®&½ - ¬® ²¹ ³@ ½¸· °¸3 ¾ ®¿ ´@ 3¬ ²¸ ¬ò Ì ½¸ ½ ¼ ´· «æ Ü ´· «æ Ê@± ¬ º·´» Í·¹²ò ײ° ²¸ -¿«æ ó Ü.²¹ « ¬·6² ¹¸· Óô Ò øï äã Ó äãïðð å ïäãÒäãëðð÷ å ó Ü.²¹ ¬¸ · ¬®±²¹ - Ó ¼.²¹ ¹¸· Ò - ¾· « ¼· ² ½¸· °¸3 µ¸· °¸ · µ3 °¸.²¹ -ò øÝ·¶äãïðç÷ øÌ ²¹ ½¸· °¸3 ½ ² ¬® ´@ 3¬ ¸ ² ïðç÷ Õ ¬ ¯« æ Ù¸· ®¿ º·´»æ Í·¹²ò Ñ«¬ ²¸ -¿«æ ó Ü.²¹ « ¬·6² ¹¸· ¸¿· - Úô Õ ¬¸»± ¬¸ ¬ ´@ ½¸· °¸3 ½ ² ¬® ª@ - ´ ²¹ °¸.²¹ ½ ² · ¯«¿ ó Ý?½ ¼.²¹ ¬· ° ¬¸»± ½¸ ¹¸· - ½ ¿ ½?½ °¸.²¹ ¬¸»± ¬¸ ¬ ½ ² · ¯«¿ô ³ · ½¸ - ¹¸· ¬®6² ³ ¬ ¼.²¹ò Ê3 ¼ æ Í·¹²ò ײ° Í·¹²ò Ñ«¬ í ì ïð ïð ï ïð î î î ïð ï ïð ïð ïð èëííîï
 14. ïî ÝØ ÒÙ î ÔC ÌØËÇ Ì ÏËÇ ØÑ ÝØ ÒÙ Ï«§ ¸± ½¸ ²¹ ´@ ³ ¬ °¸ ²¹ °¸?° ¸ « ¸· « ¹· · ¯«§ ¬ ³ ¬ ¾@· ¬±?² ¬ · «ò Ò¸ ²¹ ¾@· ¹· · ¾ ²¹ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ « ½¸± µ ¬ ¯« ¬ ¬ ª ½ ?° - ´ ² ¬¸ · ¹·¿²ò Ò¸ ²¹ °¸?¬ ¸· ² ®¿ ª@ ½@· ¬ ¬ ¬ ³ ¬ ¾@· ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ´@ ® ¬ µ¸- µ¸ ²ò ̸ ²¹ ¬¸4 ½¸&²¹ ¬¿ ¸¿§ ¬· ° ½ ² ª · ²¸ ²¹ ¾@· ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ³@ ½ ´6² = ½- ²¹¿§ ¼ ²¹ ¸¿§ °¸ ²¹ °¸?° ¹· ·ô ²¸ ²¹ ²¸ ª § ´@ ½¸ ¿ ¾ · ´ ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ µ¸,²¹ ¼ ²¹ ´ · -ò ݸ&²¹ ¬¿ ½¸ ½- ¬¸ ¹·?½ ²¹ ¬ ¬ ²¹ ¹· · ³ ¬ ¾@· ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ½¸ ½¸&²¹ ¬¿ µ¸,²¹ ¬¸ ¸ ½ ¸ ¬ ½ ¬±@² ¾ ³ · °¸ ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò Ì®±²¹ ½¸ ²¹ ²@§ ½ ²¹ ª §ô ½- ´ ²- ½ ²¹ ½¸ ½¸± ¬¿ ¾· ¬ ª@ ¸4²¸ ¼«²¹ ²¸± ²¸ ª ³ ¬ - °¸« ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ª@ ²¸ ²¹ µ·²¸ ²¹¸· ³ µ¸· ´@³ ³ ¬ ¾@· ¬±?² ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ ³@ ¬,· ®&¬ ®¿ ¯«¿ ¯«? ¬®4²¸ ¸ ½ ¬ ° ª@ ¹· ²¹ ¼ §ò îòïò Ó Ì Í Õ×ÒØ ÒÙØ× Ó ÕØ× Ô`Ó ÏËÇ ØÑ ÝØ ÒÙ îòïòïò Ô3 ¬¸«§ ¬ îòïòî Þ@· ¬±?² ª ² ¼ ²¹ ¿ò Þ@· ̱?² Ü=§ ݱ² Ì ²¹ Ý ½ · ¾ò Þ@· ¬±?² ½?· ¬&· îòîò È^Ç Ü ÒÙ ÝLÒÙ ÌØ Ý ÏËÇ ØÑßÝØ ÒÙ Þ ÒÙ ÐØ ÒÙ ÐØ_Ð ÐØ^Ò ÌSÝØ Ü Ô× Ë ÝË × îòîòïò Õ¸?· ²· ³ ² ª ¼ ´· « ½« · îòîòîò Ý - ¬±?² ¸ ½æ îòîòíò и ²¹ °¸?° ¯«§ ² °æ îòîòìò Ý,²¹ ¬¸ ½ ¬®«§ ¸ ·æ Ý- ¸¿· ¼ ²¹ ½,²¹ ¬¸ ½ ¬®«§ ¸ · ½¸&²¹ ¬¿ - - ¼ ²¹æ
 15. ïí ïñ Ó ¬ ¼=§ - ¸±@² ¬±@² ¨?½ ²¸ µ¸· ¾· ¬ µ ¹·? ¬® « ¬·6² ª@ ½,²¹ ¬¸ ½ ¨?½ ²¸ ³ ¬ - ¸ ²¹ ¬¸»± µ - ¸ ²¹ ´· ² ¬® ½ ²-æ ¥Ú²£ ¨?½ ²¸ ² « ¾· ¬ Úïô ÚîôòòòôÚµ ª@ ½,²¹ ¬¸ ½ Ú² ã ÚøÚ²óïôÚ²ó îôòòòôÚ²óµ÷ò îñ Ó ¬ ¼=§ - ¸±@² ¬±@² ¨?½ ²¸ µ¸· ¾· ¬ ¹·? ¬® « ¬·6² ª@ ½,²¹ ¬¸ ½ ¨?½ ²¸ ³ ¬ - ¸ ²¹ ¬¸»± ½?½ - ¸ ²¹ ¬® ½ ²-æ ¥Ú²£ ¨?½ ²¸ ² « ¾· ¬ Úï ª@ ½,²¹ ¬¸ ½ Ú² ã ÚøÚ²óïôÚ²óîôòòòôÚï÷ò Ê· ½ ¬3²¸ ½?½ ¹·? ¬® ¾¿² « Úïô Úîô òòòô Úµ ¹ · ´@ ¾ ½ ½ - ô ª· ½ ¬4³ ½,²¹ ¬¸ ½ ½¸± °¸7° ¬3²¸ ³ ¬ - ¸ ²¹ ½ ¿ ¼=§ ¬¸»± ½?½ - ¸ ²¹ ¬® ½ ²- ¹ · ´@ ¾ ½ ¯«§ ² °ò îòîòëò Þ@· ¬±?² ?° ¼ ²¹æ Í¿« >§ ¨·² ½ ²6« ³ ¬ - ¾@· ¬±?² ¬¸ § ½ ²¸ ²¹ ª ² ¼ ²¹ °¸±²¹ °¸& ½ ¿ ª· ½ °¸>² ¬3½¸ ² ª ¼ ´· « ½« ·ò Ý?½ ¾@· ¬±?² ½ ½¸ ² « ´@ ¬¸· ¬®±²¹ ½?½ µ ¬¸· ¸ ½ -·²¸ ¹· · µ¸« ª ½ô Ï« ½ ¹·¿ ª@ ¬¸· ½ ¿ ²¸· « ² ½ ¬®6² ¬¸ ¹· ·ò ¿ò Þ@· ¬±?² ïæ ݸ± - ²¹«§6² ¼ ²¹ ²ò Ì3²¸ - ¨>« ²¸ °¸>² ¼@· ² µ¸,²¹ ½- î ½¸ - ï ´· ² ²¸¿«ò ¾ò Þ@· ¬±?² î øÓ ® ²¹÷æ Ì ²¹ ¬ ²¸ ¬®6²ô ¬¿ ¨>§ ¼ ²¹ ½,²¹ ¬¸ ½ ¬3²¸ - ¨>« ²¸ °¸>² ¼@· ² µ¸,²¹ ½- µ ½¸ - ï ´· ² ²¸¿« øµâãî÷ò îòíò Ó Ì Í ÒØ Ø ÒÙ ÝØÑ Ê× Ý ÒØ ÒÙØ ß Þ`× ÌÑ_Ò ÝÑÒ Ê` È_Ý ÒØ Ý Ë ÌÎFÝ Ì × Ë îòíòïò Ü ²¹ ¬· ² ¬ ø¸ « ¬ ÷ò ¿òò ²¸ ²¹¸ ¿ ¾@· ¬±?² ½±² Þ@· ¬±?² ¼ ²¹ ²@§ ª · « ª@± ø·²°«¬÷ ¬¸ ²¹ ´@ ³ ¬ ¼=§ ¹ ³ ² ¬¸@²¸ °¸ ² ¨ïô ¨îô ›ô ¨²ò Õ¸· - ª· ½ °¸>² ½¸·¿ ¾@· ¬±?² ¬¸@²¸ ½?½
 16. ïì ¾@· ¬±?² ½±² ¼ ²¹ ¬· ² ¬ ´@æ ¨ïô ¨îô ›ô ¨·ô ª · · ²ò Ý?½ ¾@· ¬±?² ½±² ¼ ²¹ ¸ « ¬ ´@æ ¨·ô ¨îô ›ô ¨²ô ª · · ïò Õ¸· °¸>² ½¸·¿ ¾@· ¬±?² ¾¿² « ¬¸@²¸ ½?½ ¾@· ¬±?² ½±² ¼ ²¹ ¬· ² ¬ ¬¿ ½- ³, ¸4²¸ ²¸ -¿«æ Ø4²¸ ïæ Ó, ¸4²¸ ¼ ²¹ ¬· ² ¬ ò ¾ò È?½ ²¸ ½ « ¬®&½ ½±² ¬ · « Ì® ²¹ ¸ ° ïæ Ý « ¬®&½ ½±² ¬ · « ½ ¿ ³ · ¾@· ¬±?² ½±² °¸ ¬¸« ½ ³ ¬ - ¾@· ¬±?² ½±² ½ ¨?½ ²¸ øµ¸,²¹ ½ ² °¸ · ¬4³ µ· ³÷ò Ý « ¬®&½ ¯«§ ¼ ²¹ ²@§ ¸± ½ ²¸ °¸>²ô ¸± ½ ¬¿³ °¸>²ô › ö Þ@· ¬±?² ïæ ݸ± ¼=§ - ²¹«§6² ¼ ²¹ ¿ïô ¿îô ›¿²ò Ø=§ ½¸ ² ³ ¬ - - ¸ ²¹ ½ ¿ ¼=§ ²¸ ²¹ µ¸,²¹ ½ ½¸ ² í - ¸ ²¹ ´· ² ²¸¿«ô -¿± ½¸± ¬ ²¹ ¹·? ¬® ½?½ - ¸ ²¹ ½ ½¸ ² ´@ ´ ² ²¸ ¬ò Ê3 ¼ æ ß ã øêô ïðô ïíô çô èô ï÷ô ½- ¬¸ ½¸ ² øêô ïíô çô ï÷ ½?½¸ ½¸ ² ²@§ ½- ¬ ²¹ ¹·? ¬® îçô ½- ¬¸ ½¸ ² øêô ïðô çô è÷ ½?½¸ ½¸ ² ²@§ ½- ¬ ²¹ ¹·? ¬® ´@ íí ´@ ½?½¸ ½¸ ² ½- ¬ ²¹ ¹·? ¬® ´ ² ²¸ ¬ò Ì® ²¹ ¸ ° îæ Ý « ¬®&½ ½±² ¬ · « ½ ¿ ³ · ¾@· ¬±?² ½±² °¸ ¬¸« ½ ³ ¬ - ¾@· ¬±?² ½±² ½ ½¸ ¿ ½ ¨?½ ²¸ ø½ ² °¸ · ¬4³ µ· ³÷ò Ý « ¬®&½ ¯«§ ½ ¿ ¾@· ¬±?² ¬¸ ²¹ ¼ ²¹ ¬«§ ² ¬3²¸ò ö Þ@· ¬±?² îæ Ü=§ ½±² ² · « ¬ ²¹ ¼@· ²¸ ¬ò
 17. ïë ݸ± ¼=§ - ²¹«§6² ßô ¿ïô ¿îô ›ô ¿²ò Ó ¬ ¼=§ ½±² ½ ¿ ¼=§ ß ´@ ¼=§ ¬¸« ½ ¾ ²¹ ½?½¸ ½¸ ² ®¿ ¬ ß ³ ¬ - °¸ ² ¬ ª@ ¹· ²¹«§6² ¬¸ ¬ ½ ¿ ½¸&²¹ò Ø=§ ¬4³ ¼=§ ½±² ² · « ¬ ²¹ ½ ¿ ß ½- ¼@· ´ ² ²¸ ¬ ¾ ¬ « ¬ ¿ïò Ê3 ¼ æ ª · ß ã øëô îô èô êô íô êô çô é÷ ¬¸4 øîô íô êô ç÷ ´@ ³ ¬ ¼=§ ½±² ² · « ¬ ²¹ ¼@· ²¸ ¬ ½ ¿ ßò îòíòîò Ü ²¹ ¸¿· ¸¿§ ²¸· « ¬· ² ¬ ø¸ « ¬ ÷ò Þ@· ¬±?² ¼ ²¹ ²@§ ª · « ª@± ø·²°«¬÷ ¬¸ ²¹ ´@ ¸¿· ¸¿§ ²¸· « ¼=§ - ¬¸@²¸ °¸ ² ½ ¿ ³ · ¼=§ ½- ¬¸ µ¸?½ ²¸¿«ò Ì¿ ¨7¬ î ¼=§ -¿« È ã ¨ïô ¨îô ›ô ¨² ª@ Ç ã §ïô §îô ›ô §³ µ¸· - ³ · ¾@· ¬±?² ½±² ½ ¿ ¼ ²¹ ²@§ ´@ î ¬· ² ¬ ½ ¿ È ª@ Ç ¨ïô ¨îô ›ô ¨·ô ª · · ² ª@ §ïô §îô ›ô §¶ô ª · ¶ ³ò Õ¸· °¸>² ½¸·¿ ¾@· ¬±?² ¾¿² « ¬¸@²¸ ½?½ ¾@· ¬±?² ½±² ¼ ²¹ ¬· ² ¬ ¬¿ ½- ³, ¸4²¸ ²¸ -¿«æ ²¸ îæ Ó, ¸4²¸ ¾@· ¬±?² ½±²
 18. ïê Ý « ¬®&½ ½±² ¬ · «æ ¬ ²¹ ²¹ ª · ¯«¿² ¸ ¹· ¿ î ¬· ² ¬ ò ̸,²¹ ¬¸ ²¹ ´@ ³ ¬ - ¾@· ¬±?² ½±² ¨?½ ²¸ò ¿ò Þ@· ¬±?² íæ Ü=§ ½±² ½¸«²¹ ¼@· ²¸ ¬ øÔÝÍ÷ò ݸ± È ã ¨ïô ¨îô ›ô ¨³ ª@ Ç ã §ïô §îô ›ô §² ò Ø=§ ¬4³ ¼=§ ½±² ½¸«²¹ Æ ½ ¿ È ª@ Çò Ê3 ¼ æ
 19. ïé ÝØ ÒÙ í _Ð Ü ÒÙ ÏËÇ ØÑ ÝØ ÒÙ Ù× ÒÙ Ü Ç ÕØ × ÝØËÇVÒ Ì×Ò íòïò ÐØ_Ì Þ× Ë Ý_Ý Þ`× ÌÑ_Ò ÏËÇ ØÑ ÝØ ÒÙ íòïòïò Í Ú·¾±²¿½½· Í Ú·¾±²¿½½· ½ ¨?½ ²¸ ¾ · ½,²¹ ¬¸ ½æ Úð ã ð Ú ï ãï Ú ² ã Ú ²óï õ Ú ²óî ª · ² î Ø=§ ¨?½ ²¸ - Ú·¾±²¿½½· ¬¸ ²òò Ý?½¸ ïæ _° ¼ ²¹ °¸ ²¹ °¸?° ½¸·¿ ¬® ô ¬¿ ¬3²¸ Ú² ¼ ¿ ª@± Ú²óï ª@ Ú²óî ̸« ¬ ¬±?² ¯«§æ Ò¹«§6² ´# ½¸«²¹æ ´· ¬ µ6 ½?½ ½ « ¸4²¸ Íã -ï-îòòòòò-µ ¬¸« ¬ ¬±?² ¹· - ½- ½ « ¸4²¸ ½±² -ï-îòòòòò-·óïò ¾ ½ ¬¸ ¬4³ ¹·? ¬® -· ô Ì®§ø·÷ô ¼«§ ¬ ¯«¿ ³ · ¹·? ¬® ¶ ½ ½ ½¸± -· ª@ ¬¸ ½ ¸· ² ì ¾ ½ -¿«æ õÞ ½ ïæ -· ã ¶å õÞ ½ îæ ä̸¿§ · ¬® ²¹ ¬¸?·âå õ Þ ½ íæ Ò « ½ « ¸4²¸ ø·ãµ÷ ¬¸4 °®·²¬ø-÷ ²¹ ½ ´ ·ô ¹ · ¯«§ ¬¸ ½¸± -·õïô Ì®§ø·õï÷å õÞ ½ ìæ äÌ® ´ · ¬® ²¹ ¬¸?· ½ âå ݸ ²¹ ¬®4²¸ ª· ¬ ¾ ²¹ ¯«§æ º«²½¬·±² Úø²æ ´±²¹·²¬÷æ ·²¬êìå ¾»¹·² ·º ² äãï ¬¸»² Ú æã ²
 20. ïè »´-» Ú æã Úø² ó ï÷ õ Úø²óî÷å »²¼å ÞÛÙ×Ò ®»¿¼´²ø²÷å É®·¬»´²øÚø²÷÷å ÛÒÜò Ø@³ ¯«§ Úø²÷ ¬3²¸ - Ú·¾±²¿½½· ¬¸ ²ò Ê3 ¼ ²ãêô ½¸ ²¹ ¬®4²¸ ½¸3²¸ ¹ · Úøê÷ô ²- - ¹ · ¬· ° Úøë÷ ª@ Úøì÷ ¬3²¸ òòò Ï«? ¬®4²¸ ¬3²¸ ¬±?² ½- ¬¸ ª ²¸ ½>§ ¼ · >§ò Ì¿ ²¸ ² ¬¸ § ¬3²¸ Úøê÷ ²- °¸ · ¬3²¸ ï ´ ² Úøë÷ô ¸¿· ´ ² Úøì÷ô ¾¿ ´ ² Úøí÷ô ² ³ ´ ² Úøî÷ô ¾¿ ´ ² Úøï÷ò Ý?½¸ îæ и ²¹ °¸?° ¯«§ ¸± ½¸ ²¹ò Ì¿ - ¼ ²¹ ³ ²¹ ÍÅðòòÓ¿¨ÒÃô ÍÅ·Ã ´ « ´ · ´ · ¹· · ½¸± ¾@· ¬±?² ¬3²¸ - Ú·¾±²¿½½· ¬¸ ·ò ½±²-¬ Ó¿¨Òãëðå ª¿® Íæ¿®®¿§ÅðòòÓ¿¨Òà ±º ·²¬êìå ²ôµ æ´±²¹·²¬å º«²½¬·±² Úø²æ´±²¹·²¬÷æ·²¬êìå ¾»¹·² ·º ÍŲÃãóï ¬¸»²

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản