intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Seen

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
7
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Seen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tập trung nghiên cứu năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại kết hợp với phân tích thực trạng tại Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN để đề ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Seen

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài:<br /> <br /> MỘT SỐ GẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ<br /> TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN<br /> <br /> Tác giả luận văn: Lê Ánh Dương<br /> Người hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Long<br /> <br /> Khóa: 2008-2010<br /> <br /> a) Lý do chọn đề tài<br /> <br /> Công ty Cổ phần cổ phần kỹ thuật SEEN là một công ty chuyên về sản xuất<br /> kinh doanh, xây dựng dự án về công nghệ. Là một công ty hoạt động trong lĩnh<br /> vực này hơn 10 năm nay, tuy nhiên một số lĩnh vực hoạt động còn yếu kém, hiệu<br /> quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh chưa cao, đặc biệt cơ chế quản lý tài<br /> chính còn nhiều bắt cập chưa tương xứng với điều kiện và lợi thế của công ty.<br /> Các vấn đề huy động vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn chưa thực sự được<br /> quan tâm và vận hành một cách hiệu quả nhất, nguồn nhân lực quản trị tài chính<br /> yếu kém, chỉ quen với việc thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán<br /> khiến cho năng lực quản trị tài chính tại Công ty còn nhiều hạn chế.<br /> Thực trạng đó đã đặt ra yêu cầu cần phải thay đổi tư duy và cách thức làm<br /> việc để có thể thích nghi với nền kinh tế đang hội nhập sâu, tạo điều kiện để<br /> Công ty có thể phát triển vững mạnh. Để đạt được mục đích nêu trên, một trong<br /> các vấn đề mà Công ty phải nhanh chóng thực hiện là đổi mới, đẩy mạnh việc<br /> hoàn thiện công tác quản trị tài chính. Một mặt nâng cao năng lực quản trị tài<br /> chính cho Công ty, mặt khác góp phần hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh,<br /> tạo ra thế tự chủ về mặt tài chính. Từ đó nâng cao sức mạnh và khả năng cạnh<br /> tranh của Công ty trong nền kinh tế thị trường hiện đại.<br /> b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.<br /> <br /> Việc đổi mới quản lý doanh nghiệp trong đó có hoạt động quản trị tài chính<br /> cho phù hợp với nền kinh tế thị trường đã hội nhập sâu với thế giới, là quá trình<br /> lâu dài và phức tạp, phải giải quyết bằng nhiều vấn đề như nhận thức, tổ chức bộ<br /> máy, quy trình hoạt động…Phạm vi đề tài này chỉ trình bày những giải pháp cơ<br /> 1<br /> <br /> bản về mặt tài chính để nâng cao năng lực quản trị tài chính. Nhằm giúp<br /> cho tình hình tài chính của Công ty ngày càng vững mạnh, qua đó nâng cao<br /> sức cạnh tranh và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu<br /> quả trong cơ chế thị trường.<br /> c) Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài cần giải quyết<br /> <br /> Trong đề tài này, tôi tập trung nghiên cứu năng lực quản trị tài chính của<br /> doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại kết hợp với phân tích thực trạng tại<br /> Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN để đề gia các giải pháp nâng cao năng lực quản<br /> trị tài chính của công ty trong giai đoạn hiện nay.<br /> d) Phương pháp nghiên cứu.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu vận dụng xuyên suốt trong đề tài này là phương<br /> pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, dùng phương pháp thống kê, chuyên<br /> gia kết hợp với việc phân tích và tổng hợp các tài liệu lịch sử về quản trị tài<br /> chính của doanh nghiệp, từ đó nâng thành lý luận. Từ các thực tiễn để chứng<br /> minh xu hướng chung – quy luật tất yếu của việc nâng cao năng lực quản trị tài<br /> chính trong Công ty và đề ra các giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực<br /> quản trị tài chính.<br /> e) Kết luận<br /> <br /> - Khẳng định một số nhận thức mới liên quan đến năng lực quản trị tài chính<br /> trong nền kinh tế hiện đại.<br /> - Đề xuất các giải pháp thay đổi cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính kế toán Công<br /> ty cho phù hợp với giai đoạn mới.<br /> - Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình quản trị tài chính trong việc<br /> ra quyết định nhằm nâng cao khả năng huy động vốn, quản lý và sử<br /> dụng nguồn vốn có hiệu quả.<br /> - Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài chính tại Công<br /> ty.<br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản