intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
204
lượt xem
71
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng trình bày về những vấn đề chung về phát triển dịch vụ thẻ ATM, thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N HUY TUÂN Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Huỳnh Năm PHÁT TRI N D CH V TH ATM T I CHI NHÁNH Ph n bi n 1: TS. Nguy n Hòa Nhân NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG Ph n bi n 2: TS. Võ Văn Lâm Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã s : 60.34.20 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c s Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 01 tháng 07 năm 2011 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Huỳnh Năm Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011
 2. 3 4 M Đ U 2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài T ng h p k t qu nh ng công trình v lý thuy t và th c nghi m 1. Tính c p thi t c a ñ tài ñ làm cơ s lý lu n cho nghiên c u; Phân tích và ñánh giá th c tr ng Th ATM ñã th c s tr thành phương ti n thanh toán không phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và dùng ti n m t không ch ñ i v i các nư c có n n kinh t phát tri n Phát tri n Nông thôn Thành ph Đà N ng trong giai ño n hi n nay; mà còn không ng ng m r ng ñ i v i các n n kinh t ñang phát tri n. Đ xu t gi i pháp phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh. Theo ñó ñã hình thành nên nh ng thương hi u th n i ti ng trên toàn 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài c u, s ra ñ i m t s công ty th qu c t ñã ñóng góp m t cách ñáng Đ i tư ng: D ch v th ATM c a Chi nhánh Ngân hàng Nông k vào vi c gia tăng l i ích trong ho t ñ ng d ch v th ATM. Đ ng nghi p và Phát tri n Nông thôn Thành ph Đà N ng; Ph m vi: Ho t th i môi trư ng c nh tranh gi a nhi u t p ñoàn ngân hàng trên th ñ ng cung ng d ch v th ATM c a Chi nhánh NHNo&PTNT gi i ñã th hi n rõ nét trong vi c phát hành và cung ng d ch v th Thành Ph Đà N ng trên ñ a bàn Thành ph Đà N ng. ATM, là m t ho t ñ ng ñem l i thu nh p cho ngân hàng. 4. Phương pháp nghiên c u Tuy nhiên hi n nay d ch v th cũng chưa th c s phát tri n toàn Bên c nh vi c k t h p m t s phương pháp nghiên c u khoa h c di n, cũng như chưa th c s ñem l i ti n ích cho các ch th , hay nói kinh t như duy v t l ch s , duy v t bi n ch ng, phương pháp ñi u cách khác th ATM chưa hoàn toàn tr thành phương ti n thanh toán tra, phân tích, t ng h p, th ng kê so sánh, ñ tài cũng s d ng không dùng ti n m t trong n n kinh t . Hơn n a trong xu hư ng m phương pháp kh o sát, quan sát và phương pháp mô ph ng, ñ ng th i c a th trư ng d ch v tài chính theo l trình cam k t gia nh p WTO các bi u ñ , b ng bi u, mô hình hoá ñư c xây d ng nh m góp ph n ñã ñ t ra nh ng cơ h i l n cũng như thách th c không nh ñ i v i làm rõ các n i dung liên quan ñ n ph m vi nghiên c u c a ñ tài. các ngân hàng nói chung, ñ c bi t là các ngân hàng thương m i nhà 5. Đóng góp c a ñ tài nư c nói riêng trong ho t ñ ng phát tri n d ch v th ATM. Công trình nghiên c u ñư c th c hi n d a trên n n t ng lý lu n Hơn n a v i xu th hi n nay là thanh toán không b ng ti n m t khoa h c và th c ti n s góp ph n giúp th y ñư c th c tr ng, giúp ngày càng ñư c chú tr ng cũng như là t o ra làn sóng văn minh th ti p c n và v n d ng gi i pháp trong ho t ñ ng phát tri n d ch v th hi n vài trò c a d ch v th ATM. Chi nhánh Ngân hàng Nông ATM t i Chi nhánh NHNo&PTNT Thành ph Đà N ng. Tác gi hy nghi p và Phát tri n Nông thôn thành Ph Đà N ng, tr c thu c Ngân v ng n i dung c a công trình nghiên c u s ñư c b sung thêm vào hàng Agribank Vi t Nam-ngân hàng thương m i nhà nư c, ñư c xem kho tàng tài li u tham kh o cho m t s ho t ñ ng và các công trình là ngân hàng ch l c trong ti n trình phát tri n t và h i nh p kinh t . nghiên c u sau này liên quan ñ n d ch v th ATM. Vi c tìm ra gi i pháp c th trong ho t ñ ng phát tri n d ch v th 6. K t c u c a ñ tài ATM là m t nhu c u c p bách và c n thi t trong giai ño n hi n nay. Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, n i dung chính c a ñ tài ñư c trình Có th nói r ng ho t ñ ng cung ng d ch v th ATM là ho t ñ ng bày g m 3 chương: Chương 1: Nh ng v n ñ cơ b n v phát tri n then ch t không th tách r i s thành công và m c tiêu phát tri n c a d ch v th ATM; Chương 2: Th c tr ng phát tri n d ch v th ATM Chi nhánh. Đó chính là lý do thi t th c nh t ñ tác gi l a ch n ñ tài t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành “Phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân hàng Nông ph Đà N ng; Chương 3: Gi i pháp phát tri n d ch v th ATM t i nghi p và Phát tri n Nông thôn Thành ph Đà N ng”. Chi nhánh NHNo&PTNT Thành ph Đà N ng.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V PHÁT Đ i v i xã h i: N n kinh t có v a ñ lư ng ti n trong lưu TRI N D CH V TH ATM thông, t o s văn minh và ti t ki m lao ñ ng xã h i; Vi c s d ng th 1.1. T ng quan v d ch v th ATM ATM ñ giao d ch là m t trong nh ng ti n ích mà th ATM mang l i. 1.1.1. Khái ni m, ñ c ñi m v th ATM Chính ñi u ñó thúc ñ y các giao d ch di n ra thu n l i hơn, làm cho 1.1.1.1. Khái ni m v th ATM s giao d ch tăng lên, do ñó mà n n kinh t cũng phát tri n hơn; Ngân Có nhi u cách khác nhau khi ñ nh nghĩa v th ATM hay còn g i hàng có th tranh th ñư c ngu n v n nhàn r i t dân cư. là th thanh toán, chúng ta có th th ng nh t khái ni m như sau: 1.1.3. Các lo i th ATM Th thanh toán là tên g i chung cho các th do các t ch c tài 1.1.4. Các ch th tham gia quá trình phát hành và thanh toán th chính-ngân hàng phát hành có tác d ng như ví ti n ñi n t và m c Các ch th tham gia bao g m: Ngân hàng phát hành; Ngân hàng ñích ch y u hi n nay là dùng ñ thanh toán hàng hoá-d ch v mà thanh toán; T ch c th qu c t ; Ch th ; Đơn v ch p nh n th ; Máy không dùng ti n m t. Vi c thanh toán th ñư c ti n hành thông qua rút ti n t ñ ng; Máy ch p nh n thanh toán th ; Máy cà th . h th ng ngân hàng, h th ng máy ATM và POS. 1.1.5. Quy trình thanh toán th tín d ng 1.1.1.2. Đ c ñi m v th ATM 1.2. N i dung phát tri n d ch v th ATM Th thư ng thi t k v i kích thư c ch nh t tiêu chu n ñ phù Phát tri n d ch v th ATM có th ñư c hi u là s gia tăng không h p v i khe ñ c th , có kích thư c thông thư ng là ng ng v s lư ng và ch t lư ng trong ho t ñ ng cung ng d ch v 96mm*54mm*0,76mm. Trên b m t th d p n i tên ch th , s th , th . Trong ñó ph i th hi n s phát tri n theo chi u r ng như s tăng băng gi y ñ ch th ký tên, và băng t ho c chíp lưu tr thông tin v trư ng v s lư ng, qui mô th phát hành, s ña d ng hóa d ch v và tài kho n ñã ñư c khách hàng ñăng ký t i ngân hàng nào ñó. gia tăng doanh s , ñ ng th i ph i th hi n s phát tri n theo chi u 1.1.2. Vai trò c a th ATM sâu như nâng cao ch t lư ng, ti n ích, gia tăng ñ hài lòng khách Đ i v i ch th : Th ATM cung c p cách thu n ti n nh t ñ rút hàng. V y có th hi u n i dung phát tri n d ch v th c th như sau: ti n m t, vay ngân hàng và ki m tra trong tài kho n còn bao nhiêu Phát tri n m ng lư i, cơ s ch p nh n th ti n; Có th rút ti n m t vào b t kì lúc nào; Đ m b o ti n v n an toàn M ng lư i cơ s ch p nh n th ph bi n ñó chính là m ng lư i h trong tài kho n; Ch th có th gi u bí m t c a mình trong th ATM; th ng ATM, là m t y u t không th thi u ñư c trong ho t ñ ng S ti n trong th ATM không ph i là “ ti n ch t” mà nó sinh l i. cung ng d ch v th ATM t i khách hàng, theo ñó yêu c u ñ t ra ñó Đ i v i ngân hàng: Tranh th ngu n v n t tài kho n cá nhân; là ñ a ñi m ñ t máy ATM ph i th c s thu n ti n và ñ m b o yêu c u Giúp cho ngân hàng kh ng ñ nh uy tín c a mình trong lĩnh v c thanh cân ñ i gi a l i ích c a khách hàng v i ngân hàng. toán. Giúp cho ngư i dân bi t ñ n ngân hàng; Tăng phí d ch v ñ Nâng cao giá tr ti n ích c a th tăng doanh thu cho ngân hàng; Chi tr lương cho nhân viên qua th Bên c nh ti n ích thanh toán hàng hóa và d ch v , th còn có r t ATM, ngân hàng có th ti p th cho vay hay m tài kho n giao d ch. nhi u ti n ích khác như rút, ng ti n m t, chuy n kho n, v n tin s Đ i v i ñơn v ch p nh n th : Đem l i s gia tăng trong s dư, in sao kê tài kho n, n p ti n vào tài kho n ti n g i phát hành th , lư ng lư t khách cũng như doanh thu; Gi m thi u công tác thu ngân, ñ i mã pin, v n tin h n m c tín d ng th , Vi c không ng ng khai ki m kê do các giao dich ñư c th c hi n thông qua h th ng thanh thác và ti p t c nâng cao ti n ích c a th luôn ñư c xem là n i dung toán ñi n t , tránh vi c g p ph i ti n gi , ti n rách nát. không th thi u trong ho t ñ ng cung ng d ch v th ngân hàng.
 4. 7 8 Phát tri n công ngh Công ngh trong ho t ñ ng d ch v th bao g m t p h p các y u 1.3. Các nhân t nh hư ng ñ n ptri n dv th ATM c a ngân hàng t tham gia vào vi c cung ng d ch v ngân hàng ñi n t như cơ s Các nhân t thu c môi trư ng bên ngoài bao g m: Khách h t ng công ngh thông tin, ch ng t ñi n t , an toàn thông tin trên hàng; Môi trư ng pháp lý; Môi trư ng công ngh ; Môi trư ng kinh m ng và qui trình th c hi n các giao d ch trên th . Phát tri n d ch v t ; Môi trư ng c nh tranh; Các nhân t thu c môi trư ng bên th r t c n thi t ñòi h i s phát tri n c a các y u t công ngh này vì trong bao g m: Ch t lư ng dv th ; Giá c cung ng dv th ; H nó là m t trong nh ng ñi u ki n c n ñ tri n khai ho t ñ ng cung th ng m ng lư i ATM và ñơn v ch p nh n th ; Ho t ñ ng c ñ ng ng d ch v th trong ngân hàng. khu ch trương d ch v th ; Ch t lư ng ngu n nhân l c; Quy trình th Phát tri n ngu n nhân l c t c phát hành và thanh toán th ; Đ nh hư ng phát tri n d ch v th . Ngu n l c con ngư i là trung tâm c a m i trung tâm, là ti m năng CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V TH c a m i ti m năng b i l công ngh tiên ti n ñ n ñâu ñi n a thì cũng ATM T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ không th thay th ñư c con ngư i. M c ñ hi n ñ i c a công ngh PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG ñòi h i s tương x ng v kh năng và trí tu c a con ngư i ñ v n 2.1. T ng quan v Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát hành h th ng máy móc thi t b m t cách t t nh t. tri n Nông thôn thành ph Đà N ng Nâng cao qu ng bá thương hi u cho d ch v th 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Chi nhánh Ngân hàng K t h p vi c qu ng bá thương hi u s n ph m d ch v th , gia tăng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng ch t lư ng ph c v khách hàng và tính toán ñ ñem l i nhi u hơn s 2.1.2. Lĩnh v c ho t ñ ng c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p kh thi trong vi c thu phí t vi c cung c p d ch v th cho khách và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng hàng góp ph n b sung gia tăng l i nhu n t ho t ñ ng này. 2.1.3. K t qu tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a CN Ngân hàng Nâng cao ch t lư ng d ch v th Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng Nâng cao ch t lư ng d ch v th ñư c ti p c n theo góc ñ là 2.1.3.1. Ho t ñ ng huy ñ ng v n c a CN NHNo&PTNT TP Đà N ng gi m thi u các r i ro cho ngân hàng và khách hàng trong ho t ñ ng 2.1.3.2. Ho t ñ ng cho vay t i Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà N ng cung ng và s d ng d ch v th . B o v l i ích và ñ m b o an toàn 2.1.3.3. K t qu kinh doanh CN NHNo&PTNT thành ph Đà N ng trong ho t ñ ng cung ng d ch v th ATM cho khách hàng là m t 2.2. Th c tr ng phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân yêu c u thi t th c góp ph n xây d ng thương hi u cho ngân hàng. hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng Phát tri n l i ích mà d ch v th mang l i cho ngân hàng 2.2.1. Th c tr ng phát tri n m ng lư i, cơ s ch p nh n th Phát tri n l i ích mà d ch v th mang l i cho ngân hàng th hi n 2.2.1.1. Mô hình b trí máy ATM t i CN NHNo&PTNT TP Đà N ng n i dung xem xét ích l i mà ngân hàng s có ñư c khi cung c p d ch Vi c xác ñ nh ñ a ñi m ñ t máy ATM trên ñ i bàn thành ph Đà v th cho khách hàng, hay nói cách khác là kinh doanh d ch v th N ng trư c h t ph thu c vào ñ a ñi m c a chi nhánh, các chi nhánh thì ngân hàng s có nh ng ích l i gì. L i ích mà ngân hàng có ñư c tr c thu c, các phòng giao d ch, nhìn chung chúng ta th y r ng t i do d ch v th mang l i th hi n qua các ch tiêu g m: huy ñ ng v n các ñ a ñi m này có ít nh t m t máy ATM. Đ a ñi m ñ t máy ATM v i lãi su t ; doanh s khi cung ng các ti n ích c a th ; th ph n th cũng có th ñư c l a ch n ñ u tư vào các ñ a ñi m như g n các mà ngân hàng chi m lĩnh trên th trư ng. doanh nghi p, trư ng h c, các khu công nghi p theo mô hình sau:
 5. 9 10 Tìm Qui mô khách L a ch n ñ a B ng 2.8: S lư ng máy ATM trên ñ a bàn TP Đà N ng cu i năm 2009 Phát hàng s d ng ñi m ñ t máy ki m hành và xác ñ nh s S ñ a ñi m Th i gian ho t d ch v th TT Qu n/Huy n S máy khách hàng th ñ mb o máy ATM ñ t ATM ñ ng 1 C mL 1 2 24/24 Hình 2.6: Mô hình xác ñ nh v trí ñ t máy và s máy ATM 2 H i Châu 14 16 24/24 Sau khi ñàm phán và tìm ki m ñư c khách hàng, giai ño n phát 3 Hòa Vang 2 2 24/24 hành th s ñư c th c hi n. Chi nhánh s ñánh giá qui mô khách 4 Liên Chi u 6 7 24/24 hàng s d ng d ch v th ATM, n u qui mô khách hàng ñ l n (l n 5 Ngũ Hành Sơn 4 4 24/24 6 Sơn Trà 5 5 24/24 hơn 500 khách hàng) thì s xem xét ñ l a ch n ñ a ñi m ñ t máy 7 Thanh Khê 7 7 24/24 ATM và xác ñ nh s lư ng máy ATM s ñ u tư t i ñ a ñi m ñó. T ng c ng 39 43 2.2.1.2. H th ng m ng lư i ATM trên ñ a bàn thành ph Đà N ng Ngu n: http://www.agribank.com.vn/tim-kiem/atm/, truy c p ngày 15/10/2010 2.2.2. Th c tr ng nâng cao giá tr ti n ích c a th 2.2.2.1. Các lo i s n ph m th ATM T năm 2007, Chi nhánh ñã có nh ng bi n pháp thi t th c nh m nâng cao giá tr ti n ích c a th như phát hành và nâng cao ti n ích c a 04 lo i s n ph m th là: Th ghi n n i ñ a, th ghi n qu c t , th tín d ng qu c t , th l p nghi p; g m 09 s n ph m riêng bi t. 2.2.2.2. Th c tr ng nâng cao ti n ích d ch v th ATM Ti n ích s d ng th ghi n n i ñ a: Th ghi n n i ñ a c a Bi u tư ng Agribank cho phép khách hàng là ch th s d ng trong ph m vi s t i ñ a ñi m dư tài kho n ti n g i không kỳ h n và (ho c) h n m c th u chi ñ ATM thanh toán ti n hàng hoá, d ch v ; rút ti n m t t i ñơn v ch p nh n th ho c ñi m ng ti n m t trong ph m vi lãnh th Vi t Nam và trên ph m vi toàn c u, có th giao d ch và thanh toán qua Internet. B ng 2.13: Ti n ích s d ng th ghi n qu c t T i ATM EDC t i qu y giao d ch EDC t i ĐVCNT Hình 2.7: Sơ ñ m ng lư i ATM trên ñ a bàn TP Đà N ng cu i năm 2009 D a vào sơ ñ h th ng m ng lư i máy ATM cho th y m t ñ Rút/ ng ti n m t Rút / ng ti n m t Rút/ ng ti n m t phân ph i máy ATM không ñ ng ñ u trên ñ a bàn thành ph Đà Chuy n kho n Chuy n kho n Thanh toán hàng N ng, ph n l n t p trung t i nh ng khu v c trung tâm thành ph và V n tin s dư V n tin s dư; ñ i PIN hoá, d ch v các khu v c ñông dân cư, có nhi u doanh nghi p ho t ñ ng, các khu Thanh toán hoá In sao kê tài kho n Hu giao d ch v c còn l i s lư ng máy ATM r t thưa th t ch ng h n như các ñơn hàng hóa, dv N p ti n vào tài kho n thanh toán hàng qu n Thanh Khê, qu n Ngũ Hành Sơn, qu n Liên Chi u, qu n Sơn Đ i mã PIN Hu gd ch rút ti n m t hoá d ch v Trà, qu n C m L , huy n Hòa Vang. In sao kê tài kho n và n p ti n vào t.kho n
 6. 11 12 Ti n ích s d ng th tín d ng qu c t : 2.2.6. Th c tr ng nâng cao ch t lư ng d ch v th Th tín d ng qu c t mang thương hi u Visa/MasterCard do Chi Chi nhánh Agribank TP Đà N ng ñã có nh ng bi n pháp thi t nhánh NHNo&PTNT Thành ph Đà N ng phát hành cho khách hàng th c ñ không ng ng nâng cao ch t lư ng dv th , phòng ng a r i ro cá nhân ñư c s d ng và ch p nh n thanh toán trên ph m vi toàn c u và h n ch các t n th t: Có các bi n pháp b o ñ m ti n vay ñ i v i v i tính ch t ng ti n, mua hàng hóa d ch v trư c, tr ti n sau, mang th tín d ng qu c t ; Gi i quy t các trư ng h p khách hàng b m t l i s thu n ti n cho quý khách hàng m i nơi m i lúc. th ; Có bi n pháp x lý phát sinh trư ng h p ch th th c hi n các B ng 2.14: Ti n ích s d ng th tín d ng qu c t giao d ch rút ti n t i ATM c a ngân hàng thành viên Banknetvn/ T i ATM EDC t i qu y gd ch EDC t i ĐVCNT Smartlink không thành công nhưng tài kho n v n b tr ti n. ng ti n m t ng ti n m t ng ti n m t 2.2.7. Th c tr ng phát tri n l i ích mà d ch v th mang l i V n tin h n V n tin h n m c T.toán h.hoá, d.v 2.2.7.1. Phát tri n huy ñ ng v n t s dư tài kho n ti n g i trên th m c tín d ng th tín d ng th Hu giao d ch thanh toán B ng 2.18: Huy ñ ng v n t s dư tài kho n ti n g i trên th ATM Đ i mã PIN Đ t phòng khách s n Tiêu chí ĐV 2007 2008 2009 2008-2007 2009-2008 2.2.3. Th c tr ng phát tri n công ngh CL % CL % Năm 2008, K t n i thanh toán th v i 13 ngân hàng khác. H Huy ñ ng v n t s T 82 106 163 24 29,3 57 53,8 dư tài kho n ATM ñ ng th ng ATM c a Chi nhánh ch p nh n th c a 09 ngân hàng thành Ngu n: Phòng D ch v &Marketing viên Banknetvn và 04 ngân hàng thành viên Smartlink. Đã ch ñ ng 2.2.7.2. Phát tri n doanh s t kinh doanh d ch v th ATM tham gia k t n i thanh toán v i t ch c th qu c t MasterCard, JCB, B ng 2.19: Doanh s t kinh doanh d ch v th Amex, Dinner Club. Đ u tư ATM th h m i không ch rút ti n m t 2008-2007 2009-2008 mà có th th c hi n thanh toán tr c tuy n, th c th i. Tiêu chí ĐV 2007 2008 2009 CL % CL % 2.2.4. Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c Doanh s t kinh Đ ñáp ng nhu c u pháp tri n d ch v th trong th i gian qua chi Tri u 1557 2460 3797 903 58,0 1337 54,3 doanh dv th nhánh ñã có nh ng hư ng ñi ñúng ñ n trong công tác tuy n d ng -T phát hành th Tri u 354 442 203 88 24,9 -239 -54,1 nhân l c v i yêu c u ngày càng ñư c chú tr ng c th như: trình ñ -T chi tr lương Tri u 684 1416 2868 732 107,0 1452 102,5 chuyên môn, trình ñ ngo i ng , trình ñ tin h c phù h p v i t ng v -T cung c p các Tri u 519 602 726 82,5 15,9 123,8 20,6 trí, ñ m b o yêu c u v trư ng ñào t o và chuyên ngành ñào t o. g.d ch qua th Ngu n: Phòng D ch v &Marketing 2.2.5. Th c tr ng nâng cao qu ng bá thương hi u cho d ch v th Trong th i gian qua Chi nhánh ñã có nhi u n l c c g ng ti p t c Hơn n a bi u phí giao d ch qua th ATM cũng nh hư ng r t l n xây d ng và qu ng bá thương hi u cho d ch v th c a mình thông ñ n doanh s (Xem bi u phí giao d ch trong b ng 2.20). qua nhi u ho t ñ ng marketing như qu ng cáo trên các phương ti n 2.2.7.3. Phát tri n th ph n th ATM thông tin ñ i chúng là báo chí và ñ c bi t là website. Chi nhánh ñã có Đà N ng hi n có 47 ngân hàng c p m t, h u h t các ngân hàng nhi u chương trình ưu ñãi và khuy n mãi liên quan ñ n phát hành ñ u có s n ph m th ATM v i th ph n chi m lĩnh v s lư ng th d ch v th như: Mi n phí phát hành th “L p nghi p” l n ñ u; Mi n phát hành trên ñ a bàn thành ph Đà N ng như sau: phí d ch v b o hi m tai n n ch th qu c t .
 7. 13 14 2.3.4. Phương pháp xác ñ nh s m u và thu th p thông tin D a vào nguyên lý c a lý thuy t th ng kê thì s m u thu th p càng l n s mang tính ñ i di n càng cao và d a kinh nghi m c a các công trình nghiên c u trư c ñây, ñ tài s d ng 400 phi u tương ng v i 400 m u nghiên c u. 2.3.5. Phân tích k t qu nghiên c u 2.3.5.1. Các phương pháp s d ng trong phân phân tích d li u Phương pháp phân tích t n s ; Phương pháp Cronbach’s alpha; Phương pháp phân tích nhân t khám phá EFA; Phân tích h i qui. 2.3.5.2. Mô t m u nghiên c u B ng 2.30: Th ng kê hi n tr ng s d ng th ATM c a Agribank Hi n tr ng S lư ng T tr ng (%) T.tr ng t.lũy (%) Hình 2.10: Th ph n th ATM ñ n 31/12/2009 Đang s d ng 187 46,8 46,8 2.3. Kh o sát th c tr ng s d ng d ch v th ATM c a khách Hi n không s d ng 213 53,3 100,0 T ng c ng 400 100,0 hàng trên ñ a bàn thành ph Đà N ng B ng 2.32: Th ng kê kh năng s n sàng tr phí s d ng Banknetvn 2.3.1. Cơ s c a kh o sát Đ ph c v t t cho vi c kh o sát tình hình s d ng d ch v th Kh năng s n sàng S lư ng T tr ng (%) T.tr ng t.lũy (%) R t cao 25 6,3 6,3 ATM c a khách hàng, ñ tài s d ng mô hình nghiên c u nhân t tác Cao 40 10,0 16,3 ñ ng ñ n phát tri n th v s lư ng và mô hình nghiên c u nhân t Bình thư ng 92 23,0 39,3 tác ñ ng ñ n phát tri n th v ch t lư ng. Th p 156 39,0 78,3 2.3.2. M c tiêu kh o sát R t th p 87 21,8 100,0 T ng c ng 400 100,0 Thông qua kh o sát có th ñánh giá m c ñ tác ñ ng c a các nhân B ng 2.33: C n thi t phân vùng khu v c dân cư xem xét ñi m ñ t máy ATM t nh hư ng ñ n s phát tri n d ch v th ATM, s hài lòng c a S c n thi t S lư ng T tr ng (%) T.tr ng t.lũy (%) khách hàng khi s d ng d ch v th ñ ñúc rút nh ng m t t n t i ho c C n thi t 326 81,5 81,5 các h n ch nh m ñ ra nh ng gi i pháp phát tri n d ch v th ATM. Không c n thi t 74 18,5 100,0 2.3.3. Công c kh o sát T ng c ng 400 100,0 B n câu h i ñư c thi t k trên cơ s t ng h p phân tích các lý B ng 2.34: Di n tích t t nh t c a m i khu v c dân cư ñư c phân vùng thuy t c a các tác gi ñã nghiên c u s ñư c s d ng trong công tác Di n tích (m2) S lư ng T tr ng (%) T.tr ng t.lũy (%) kh o sát tình hình th c ti n. S d ng thang ño Likert v i (1) là r t 90.000 79 19,8 19,8 ñ ng ý ñ n (5) là r t không ñ ng ý s ñư c s d ng trong vi c thi t 250.000 232 58,0 77,8 k các câu h i trong b n kh o sát. S d ng ph n m m SPSS trong 490.000 44 11,0 88,8 vi c x lý d li u góp ph n lo i b các sai l m, tăng tính chính xác 1000.000 45 11,3 100,0 và ti t ki m th i gian th c hi n tìm l i gi i ti n t i m c tiêu ñã ñ ra. T ng c ng 400 100,0
 8. 15 16 2.3.5.3. Đánh giá thang ño các thành ph n trong mô hình nghiên c u Phân tích h i qui: nhân t tác ñ ng ñ n phát tri n th v s lư ng S an toàn 0,760 Ch t Phân tích Cronbach’s alpha: H s Cronbach’s alpha khá S ti n l i 0,026 lư ng cao và ñ u l n hơn 0,6. Do ñó các thành các thành ph n phù h p v i 0,028 d ch Kh năng s n sàng c a HT yêu c u trong mô hình. v th 0,059 Phân tích nhân t EFA: Th c hi n phân tích nhân t EFA Chi phí s d ng th ngân 0,002 chúng ta th y h s KMO khá cao (t 0,5 tr lên) cho th y phương Các chính sách và d ch v hàng pháp phân tích nhân t là thích h p. Hình 2.14: K t qu nghiên c u nhân t tác ñ ng ñ n ch t lư ng d.v th Phân tích h i qui: K t qu phân tích h i quy cho th y h s Beta dương bi u hi n s Các nhân t rút trích s ñư c lưu l i thành các bi n s m i, ta có nh hư ng cùng chi u c a 5 nhân t ñ n ch t lư ng d ch v th ATM k t qu phân tích h i quy ñư c bi u di n theo h s Beta như sau: -0,037 c a ngân hàng. Trong ñó khách hàng ñ ng ý v i m c ñ cao v s an R i ro Ích l i c m nh n c m nh n 0,044 toàn nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v th ATM c a ngân hàng. 0,002 Thái D 2.4. Đánh giá th c tr ng phát tri n d ch v th ATM t i CN S t ch S d ng 0,049 0,02 ñ 0,012 ñ nh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn TP Đà N ng S thu n D s d ng 0,075 2.4.1. Nh ng m t làm ñư c ti n 0,012 c m nh n Không ng ng ña d ng hóa các giá tr ti n ích c a th và ñư c Hình 2.13: Kqu th c ti n nghiên c u nhân t nh hư ng ñ n ptri n dv th v s lư ng khách hàng th a nh n và s d ng r ng rãi. K t qu cho th y th c tr ng phát tri n d/v th v s lư ng ch u Tri n khai thành công lo i th ghi n qu c t và th tín d ng s nh hư ng c a h th ng các nhân t , trong ñó r i ro c m nh n tác qu c t v i nhi u h ng th khác nhau ñem l i nhi u l i ích và s tin ñ ng ngh ch v i ích l i c m nh n, các m i quan h còn l i ñ u có h dùng c a khách hàng. s Beta dương th hi n s nh hư ng cùng chi u gi a các nhân t . K t n i thanh toán thành công v i h th ng liên minh th 2.3.5.4. Đánh giá thang ño các thành ph n trong mô hình nghiên c u Banknetvn và Smartlink th hi n m t bư c ti n công ngh mang tính nhân t tác ñ ng ñ n phát tri n th v ch t lư ng ñ t phá c a Chi nhánh trong lĩnh v c th ATM. Phân tích Cronbach’s alpha: Có nh ng chính sách h p lý trong công tác tuy n d ng và ñào D a vào k t qu phân tích Cronbach’s alpha, ta th y các thang ño t o nh m nâng cao trình ñ chuyên môn nghi p v cho cán b công ñ u có h s Cronbach’s alpha l n hơn 0,6. Do ñó các thành các nhân viên ñ c bi t là ho t ñ ng trong lĩnh v c th . thành ph n phù h p v i yêu c u trong mô hình. V trí thương hi u th ATM t ng bư c ñư c c ng c trên th Phân tích nhân t EFA: trư ng v i th ph n v th chi m lĩnh ngày càng tăng. T ñây chúng ta s ti n hành phân tích nhân t EFA v i k t qu là Nhi u l i ích mà Chi nhánh có ñư c t kinh doanh d ch v th h s KMO l n hơn 0,5 cho th y phân tích nhân t là thích h p. V i ATM ñem l i như huy ñ ng v n v i chi phí th p, tăng doanh s t phương pháp rút trích Principal Components và phép quay Varimax thu phí cung ng d ch v th ATM ñã góp ph n vào vi c b sung, gia ñã trích ñư c 5 nhân t . tăng l i nhu n cho Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà N ng.
 9. 17 18 2.4.2. Nh ng m t h n ch 3.2.1.1. B trí m ng lư i h th ng máy ATM M t là, h th ng phân b m ng lư i cơ s ch p nh n th hi n v n Cơ s ñ th c hi n mô hình b trí m ng lư i h th ng ATM: còn nhi u b t c p như ñã th hi n trong mô hình xác ñ nh ñ a ñi m Đ a ñi m b trí máy ATM ph thu c vào s phân vùng các khu ñ t máy ATM. Phương pháp s d ng trong vi c xác ñ nh ñ a ñi m v c không gian mà t i ñó có ngư i dân sinh s ng và làm vi c. ñ t, xác ñ nh s lư ng máy ATM còn mang tính tr c quan là ch y u. M c ñ tác ñ ng c a m t ñ dân cư t i m i khu v c nh hư ng Hai là, chưa th c s khai thác tri t ñ giá tr ti n ích c a th ñ không l n ñ n s phân chia các khu v c không gian khi phân vùng. gia tăng l i ích cho khách hàng và l i nhu n cho Chi nhánh. S tác ñ ng c a y u t vãng lai như trư ng h p khách hàng Ba là, m c ñ phát tri n công ngh và ngu n nhân l c hi n nay nh ng ñ a bàn không thu c ph m vi nghiên c u có s d ng dv th chưa th c s l n m nh và chưa tương x ng v i s phát tri n chung t i thành ph Đà N ng ñư c bù ñ p b i nh ng khách hàng sinh s ng c a h th ng ngân hàng trong môi trư ng toàn c u hóa d n ñ n có th và làm vi c trên ñ a bàn TP Đà N ng không s d ng d ch v th . g p nhi u khó khăn trong quá trình h i nh p qu c t . M t khách hàng ñư c xem s ñư c ph c v t t b i ñ a ñi m ñ t B n là, còn nhi u ho t ñ ng marketing b b ng d n ñ n ki m máy ATM n u khách hàng ñó ñư c ph c v b i ít nh t là 2 khu v c hãm s phát tri n d ch v th c a Chi nhánh, nh hư ng ñ n l i có ñ t máy ATM, v i các khu v c có ñ t máy này là khu v c nơi nhu n n u ho t ñ ng này không ñư c ti p t c phát tri n hơn n a. khách hàng sinh s ng và/ho c làm vi c ho c khu v c giáp gi i v i Năm là, công tác phòng ng a và qu n lý r i ro trong ho t ñ ng khu v c nơi khách hàng sinh s ng và/ho c làm vi c. cung ng d ch v th chưa ñ m nh và chưa b o ñ m v i nhi u hành M c tiêu trong ho t ñ ng xác ñ nh ñ a ñi m ñ t máy ATM mà vi t i ph m tinh vi di n ra trong nh ng th i gian g n ñây ñã ñem l i Chi nhánh c n ñ t ra ñó là t i thi u hóa s ñ a ñi m ñ t máy ATM vì nhi u thi t h i cho h th ng ngân hàng nói chung và ñ i v i riêng chi vi c ñ u tư quá nhi u máy ATM vào nhi u ñ a ñi m có th nh nhánh NHNo&PTNT TP Đà N ng. hư ng ñ n ho t ñ ng c a Chi nhánh. Xây d ng mô hình b trí h th ng máy ATM: CHƯƠNG 3: GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V TH ATM Phương pháp s d ng trong vi c xây d ng mô hình xác ñ nh v trí T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT ñ t máy ATM ñó là “Phương pháp mô hình toán t i ưu”. Trong TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG phương pháp này có th ch p nh n nh ng gi ñ nh, lúc này phương 3.1. Đinh hư ng phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân án t i ưu là phương án ñư c xem có ch tiêu ñ t giá tr min t c là s hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn TP Đà N ng ñ a ñi m ñ t máy ATM là th p nh t trong ñi u ki n gi ñ nh và tho 3.2. Gi i pháp phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân mãn các ràng bu c. Ch tiêu ñ t giá tr min g i là hàm m c tiêu c a hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng bài toán t i ưu. Các ràng bu c ñây ñư c hi u là h th ng máy ATM 3.2.1. Gi i pháp phát tri n m ng lư i cơ s ch p nh n th s ñáp ng t t cho nhu c u s d ng d ch v th c a khách hàng. Trong nhóm gi i pháp này ñ tài t p trung xem xét ñ i v i m ng BƯ C 1 BƯ C 2 BƯ C 3 BƯ C 4 lư i h th ng máy ATM trên ñ a bàn TP Đà N ng, t ñó xây d ng Đ t bi n và Xây d ng Xây d ng h Tìm giá tr xác ñ nh ñi u hàm m c tiêu ràng bu c c a bi n và mô hình b trí h th ng máy ATM và mô hình xác ñ nh s lư ng ki n c a bi n k t lu n máy ATM t i ưu c n ñ u tư vào m i v trí ñã xác ñ nh, ñ ng th i v n Hình 3.1: Các bư c th c hi n phương pháp mô hình toán t i ưu d ng mô hình ñã xây d ng ñ tìm k t qu c th cho chi nhánh. Mô hình b trí h th ng máy ATM ñư c xây d ng như sau:
 10. 19 20 Các d li u: Đ a bàn nghiên Phân vùng khu v c trung tâm thành các k/v c không gian: c u, ñ a ñi m ñã có ATM hi n t i, k t qu kh o sát Phân vùng ñ a bàn thành các khu v c không gian B1: Đ t bi n, ñki n T Th c hi n các bư c trong B2: Hàm m c tiêu ch c p.pháp mô hình toán t i ưu B3: H ràng bu c ki m B4: Tìm giá tr bi n tra th c Danh sách khu v c ñư c ch n hi n ñ ñ t máy ATM Xem xét m i khu v c trong danh sách Hình 3.4: Phân vùng b n ñ trung tâm thành ph Đà N ng Khu v c ñư c Đã có Khu v c b trí ATM ñư c duy trì Căn c vào k t qu ñi u tra v s c n thi t phân vùng và tiêu th c chưa? phân vùng, b n ñ trung tâm thành ph Đà N ng ñư c phân thành 23 Chưa có khu v c và ñư c ký hi u t khu v c s 1 ñ n khu v c s 23. Có m t Xác ñ nh v trí ñi m c th , cân s khu v c có nhi u ñ a ñi m ñ t máy ATM, trong khi ñó cũng có r t ñ i chi phí ñ ñ t máy nhi u khu v c hi n chưa có ñ a ñi m ñ t máy ATM. Xác ñ nh ñ a ñi m ñ t máy b ng p.pháp mô hình toán t i ưu: Hình 3.2: Mô hình xác ñ nh v trí b trí máy ATM Thi t l p mô hình toán t i ưu: ng d ng mô hình b trí h th ng máy ATM c a Chi nhánh G i xi là bi n tr ng thái c a khu v c i ( i = 1;23 ) NHNo&PTNT trên ñ a bàn Thành ph Đà N ng: Ph m vi ng d ng mô hình: ng d ng mô hình ñã xây d ng xi = 1: Khu v c i s ñư c ch n làm ñ a ñi m ñ t máy ATM ñ b trí h th ng máy ATM ñ i v i khu v c trung tâm thành ph xi = 0: Khu v c i s không ñư c ch n làm ñ a ñi m ñ t máy ATM Đà N ng theo b n ñ (xem hình 3.3). Căn c vào b n ñ khu v c M c tiêu: s khu v c ñư c ch n làm ñ a ñi m ñ t máy th p nh t: trung tâm thành ph Đà N ng cho th y hi n t i khu v c này có ñ n Hàm m c tiêu: f(x) = ∑i231 x i → min = 17 ñ a ñi m ñ t máy ATM trong khi ñó s phân b c a nó r t không Đi u ki n ràng bu c t i các khu v c: Khách hàng t i m i khu v c ñ ng ñ u. Theo k t qu nghiên c u ñã trình bày trong chương 2 thì ñư c ph c v t t khi khu v c ñó và ít nh t m t khu v c lân c n v i ch y u khách hàng hi n ñang s d ng th ATM c a Chi nhánh khu v c ñó ñư c ch n làm ñ a ñi m ñ t máy; ho c có ít nh t hai khu NHNo & PTNT mong mu n s d ng máy ATM c a Chi nhánh. v c lân c n v i khu v c ñó ñư c ch n ñ t máy.
 11. 21 22 Danh sách các khu v c ñư c l a ch n ñ ñ t máy ATM S máy: N B ng cách gi i bài toán t i ưu chúng ta có k t qu như sau: Th i ñi m b t ñ u mp: T Th i ñi m k t thúc mp: T0 B ng 3.1. K t qu khu v c ñư c l a ch n ñ ñ t máy ATM S T thu c th i kỳ cao ñi m? Đ Mô ph ng th i gian ñ n Mô ph ng th i gian ñ n trong th i kỳ cao ñi m ngoài th i kỳ cao ñi m Tính th i ñi m ñ n Mô ph ng khách hàng b ñi Th i ñi m b t Đ ñ u mp: T = Khách hàng b ñi ? th i ñi m ñ n S S máy r i t i th i ñi m Tính th i gian r i máy Ghi chú: Trong ph n “Khu v c giáp gi i” b ng trên, s 1 là S máy r i > 0 ? Đ Th i ñi m b t ñ u giao d ch bi u hi n giáp gi i và s 0 là bi u hi n không giáp gi i gi a các khu = Th i ñi m ñ n S v c tương ng. K t qu cho th y t ng 13 khu v c ñư c l a ch n ñ Th i ñi m b t ñ u g/d ch = ñ t máy ATM (Các khu v c có bi n s =1). Th i ñi m k t thúc s m nh t Th i gian khách hàng ch = 0 3.2.1.2. Xác ñ nh s/lư ng ATM ñ t t i các ñ a ñi m b ng mô ph ng Mô hình khái quát: V n ñ ñ t ra là Chi nhánh NHNo&PTNT Tính th i gian khách hàng ch c n ñ u tư bao nhiêu máy ATM cho m i v trí ñã xác ñ nh ñ có th Mô ph ng th i gian giao d ch ñáp ng t t nhu c u c a khách hàng nhưng tránh ñư c nh ng lãng phí do ñ u tư s lư ng máy quá nhi u. Tính th i ñi m k t thúc Thi t l p mô hình chương trình mô ph ng tình hình s d ng Đ S T ng th i gian k/hàng ch d ch v th ATM: Chương trình có th ng d ng cho nhi u trư ng Th i ñi m k t thúc < T0 T ng th i gian r i máy h p s máy t i các v trí ñi m, khái quát cho N máy ATM. Chương T ng khách hàng b ñi trình s ñư c s d ng ñ mô ph ng tình hình s d ng d ch v th t i Hình 3.6: Sơ ñ hóa c.trình mô ph ng tình hình s d ng d ch v th ATM t t c các v trí mà chúng ta ñã xác ñ nh ñư c, giúp Chi nhánh xác ng d ng mô hình xác ñ nh s máy ATM t i các ñ a ñi m ñ nh ñư c s lư ng máy t i ưu t i m i v trí. ñ t máy cho Chi nhánh NHNo & PTNT trên ñ a bàn TP Đà N ng (Xem c th các n i dung t trang 84-93 trong luân văn):
 12. 23 24 B ng 3.14: K t qu th ng kê mô ph ng t ng h p các phương án Tiêu chí ĐVT 3 máy 2 máy 1 máy 3.2.5. Gi i pháp nâng cao qu ng bá thương hi u cho d ch v th S lư t khách s d ng bình quân Lư t/ngày 148,47 145,43 146,47 Tăng cư ng qu ng bá thương hi u NHNo&PTNT t o ñi u ki n S lư t k/hàng b ñi bình quân Lư t/ngày 5,93 5,93 6,37 ti n ñ cho nâng cao thương hi u d/v th ; Đa d ng hóa các hình Th i gian k/hàng ch bình quân Phút/ngày 10,20 64,60 1.603,57 th c ti p th s n ph m d/v th ; Đa d ng hóa các phương ti n qu ng T.gian ch b.quân c a 1 lư t k/hàng Phút/lư t 0,07 0,44 10,95 cáo và tăng tính h p d n trong n i dung qu ng cáo cho d/v th ; Th i gian máy nhàn r i bình quân Phút/ngày 1390,90 735,53 105,90 Tri n khai các chương trình khuy n mãi h p d n liên quan ñ n d ch T.gian máy nhàn r i b.quân 1 máy Gi /ngày 7,73 6,13 1,77 v th ATM nh m mang l i ý nghĩa thi t th c cho khách hàng. V y, phương án s máy t i ưu có th l a ch n là ñ t 2 máy li n k 3.2.6. Gi i pháp nâng cao ch t lư ng d ch v th nhau t i 23-Phan Đình Phùng vì v i phương án này th i gian ch ñ i Chú tr ng vào tăng ñ an toàn c a th ; Tăng cư ng giám sát t i bình quân c a 1 lư t khách hàng là 0,44 phút là th p có th ch p các ñi m ñ t máy ATM; Thư ng xuyên gi m i liên h và thông tin nh n ñư c ñ ng th i s gi m ñư c th i gian nhàn r i bình quân 1 k p th i v i khách hàng; Nâng cao nh n th c c a ch th v t m máy trong ngày so v i phương án hi n t i. Hơn n a Chi nhánh s ti t quan tr ng c a vi c b o v th và mã PIN. ki m ñư c chi phí ñ u tư vào máy móc thi t b vì lúc này s máy c n 3.2.7. Gi i pháp phát tri n l i ích mà d ch v th mang l i là 2 máy, gi m ñi 1 máy so v i phương án hi n t i. Ti p t c tăng s lư ng th phát hành b ng cách ti p c n thêm 3.2.2. Gi i pháp nâng cao giá tr ti n ích c a th nhi u ñ i tư ng khách hàng m i; Ti p c n thêm nhi u doanh nghi p Đa d ng hóa d/v s n ph m m i; H th p h n m c t i thi u c a và gi m i quan h t t v i h ñ thu hút các doanh nghi p tr lương th tín d ng; Gi m t l phí s d ng d/v th ; Tăng ti n ích trên th . qua th ; Tăng lãi su t không kỳ h n h p lý nh m thu hút khách hàng; 3.2.3. Gi i pháp phát tri n công ngh M r ng và ñ y m nh h p tác hơn n a v i nhà cung ng s n ph m, Quán tri t và ki n toàn l i ch ñ trách nhi m c a ban qu n lý h d ch v ; Xây d ng chính sách thu phí h p lý t vi c cung ng các th ng máy ATM t i t ng Chi nhánh; Thư ng xuyên gi m i liên l c ti n ích qua th cho khách hàng. v i Phòng D ch v và Marketing ñ k p th i ki n ngh x lý s c ; 3.2.8. Xây d ng h th ng ch tiêu ñánh giá phát tri n d/v th ATM Th c hi n thư ng xuyên công tác l p k ho ch b o trì b o dư ng các B ng 3.15: H th ng ch tiêu ñánh giá phát tri n d ch v th ATM máy móc thi t b m t cách lý ñ c bi t là h th ng máy ATM. 3.2.4. Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c Chú tr ng trong công tác tuy n d ng và ñào t o ñ i ngũ cho b ph n công ngh thông tin, nh ng ngư i tr c ti p v n hành công ngh ñ phát tri n d ch v th ; Xây d ng chính sách ñãi ng h p lý ñ gi ñư c các nhân l c có trình ñ cao v chuyên môn; Tăng cư ng công tác qu n lý, giám sát h th ng công ngh nh m ñ m b o không ñ x y ra tình tr ng nh m l n trong nghi p v , h n ch t i ña các s c có th x y ra, ñ ng th i tích c c h tr các phòng giao d ch tri n khai ng d ng nhanh chóng và hi u qu nh t.
 13. 25 26 K T LU N D ch v th ATM ñã th c s ñem l i l i ích và ñư c xem là m t ho t ñ ng không th thi u trong b t kỳ ngân hàng nào và ñi u này nó ñã tr nên ph bi n và c n ph i có cho m t xã h i văn minh phát tri n h i nh p v i các nư c trên th gi i. Cùng v i s phát tri n ñó, CN NHNo&PTNT TP Đà N ng trong th i gian qua ñã liên t c ph n ñ u ñ phát tri n d ch v th ATM c v m t s lư ng và ch t lư ng v i nh ng bi n pháp và các l trình th c hi n c th , nh ng k t qu ñ t ñư c mang tính kh quan và bư c ñ u có hi u qu kinh t trong lĩnh v c kinh doanh d ch v này. V i mong mu n không ng ng ñáp ng t t nhu c u c a khách hàng và ti n t i xem vi c cung ng d ch v th ATM là m t trong nh ng d ch v ch l c trong ho t ñ ng kinh doanh c a mình, Chi nhánh NHNo&PTNT nh n th c sâu s c r ng c n ph i ti p t c phát tri n và phát tri n hơn n a ñ ñ t ñư c k t qu như mong ñ i, mu n v y các yêu c u mang tính c p bách trong ho t ñ ng kinh doanh d ch v th ñã ñư c Chi nhánh nghiêm túc xem xét tìm l i gi i ñáp t t nh t cho vi c b o ñ m ñáp ng các yêu c u ñó m t cách nhanh và t t nh t. Đ tài: “Phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng” ñã th c s ti p c n toàn b các yêu c u và l i ích t t nh t mà chi nhánh mong mu n tìm th y trong su t ch ng ñư ng qua, ñi sâu gi i quy t các v n ñ trên cơ s k t h p các n i dung mang tính lý lu n và th c ti n v i nh ng k t qu r t thi t th c: M t là, h th ng hóa lý lu n v phát tri n d ch v th ATM c a ngân hàng; Hai là, xem xét ñánh giá có minh ch ng r t c th th c tr ng phát tri n d ch v th ATM t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph Đà N ng. Ba là, xây d ng ñư c các mô hình khái quát t ñó ng 3.3. M t s ki n ngh d ng mô hình ñ gi i quy t các v n ñ n i t i c a chi nhánh, k t h p 3.3.1. Ki n ngh ñ i v i NHNo&PTNT Vi t Nam nhi u nhóm gi i pháp thi t th c nh t ñ không ng ng phát tri n d ch 3.3.2. Ki n ngh ñ i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v th ATM m t cách hi u qu và b n v ng nh t./. 3.3.3. Ki n ngh ñ i v i Chính ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2