intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

151
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát trình bày cơ sở lý thuyết, thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG PHAN TH MINH HUY N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng - Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : PGS.TS. Nguy n Công Phương Ph n bi n 1: TS. oàn Th Ng c Trai Ph n bi n 2: GS. Ts. Nguy n Quang Quynh Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i i h c à N ng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát bư c u ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a k toán qu n tr chi phí trong quá trình qu n lí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p mình. Th hi n trư c tiên là công ty phân lo i chi phí theo kho n m c ch không ph i theo cách ng x chi phí - m t c trưng c a k toán qu n tr chi phí- i u này d n n nh ng khó khăn trong khâu cung c p thông tin nhanh chóng, chính xác qu n tr chi phí hi u qu . Chính vì công ty l a ch n cách th c phân lo i chi phí như th d n n khâu l p d toán cũng ch d ng l i d toán “tĩnh”, chưa th hi n ư c s v n ng c a chi phí khi m c ho t ng thay i. i u này chưa áp ng ư c thông tin cho nhà qu n tr trong vi c ưa ra các quy t nh phù h p v i nh ng di n bi n ph c t p c a th trư ng khi có s thay i v quy mô s n xu t, kh năng gia tăng ơn t hàng n u có s thay i v giá s n ph m. Bên c nh ó báo cáo s d ng ch y u cung c p thông tin cho k toán tài chính ch chưa th c hi n ư c vai trò cung c p thông tin cho vi c qu n tr chi phí, các báo cáo ch th hi n ph n t ng chênh l ch gi a k ho ch và th c t ch chưa ch ra ư c nguyên nhân c a s bi n ng chi phí là do nh ng nhân t nào, do nhân t lư ng, hay là do nhân t giá nhà qu n tr có nh ng phương án, quy t nh phù h p trong nh ng tình hu ng khác nhau c a th trư ng nh m m c ích qu n tr . Xu t phát t yêu c u và s c n thi t trên, tác gi ch n tài “K toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát” làm lu n văn t t nghi p. 2. M c tiêu Cùng v i vi c h th ng hóa các lý lu n chung v KTQT, lu n
 4. 2 văn s phân tích, ánh giá công tác KTQT chi phí Công ty C ph n in sách giáo khoa Hòa Phát. Qua ó, xu t m t s bi n pháp nh m hoàn thi n công tác KTQT chi phí phù h p v i c thù c a Công ty trong cơ ch th trư ng. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u: Lu n văn nghiên c u v KTQT chi phí trong doanh nghi p s n xu t. - Ph m vi nghiên c u: tài nghiên c u t i Công ty C ph n in sách giáo khoa Hòa Phát, s li u minh h a ư c thu th p trong kho ng th i gian t năm 2010 – 2011 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp phân tích di n gi i m t trư ng h p c th nh m ánh giá k toán qu n tr chi phí. Ngoài ra, lu n văn còn s d ng các phương pháp phân tích nh tính nh m xu t các ý ki n liên quan k toán qu n tr chi phí t i trư ng h p nghiên c u. 5. C u trúc lu n văn g m có 3 ph n chính Chương 1 - Cơ s lí thuy t v k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p. Chương 2 - Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát. Chương 3 – Gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát. 6. T ng quan tài nghiên c u ã có nhi u tác gi ã quan tâm và nh n th y ư c s t t y u c n ph i xây d ng mô hình k toán có s hi n h u c a KTQT, mà c th là KTQT chi phí. Các công trình nghiên c u c a các tác gi ã t ư c nh ng thành công nh t nh. Lu n văn c a các tác gi ưa ra ư c nh ng lý lu n thuy t v KTQT chi phí, th c tr ng KTQT chi phí t i a bàn nghiên c u, nh ng ưu i m, nh ng t n t i và xu t
 5. 3 các gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí mà các tác gi ã nghiên c u. Trên cơ s k th a cơ s lí lu n v KTQT chi phí c a các nghiên c u, cùng v i kh o sát th c tr ng KTQT chi phí t i công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát, tác gi ã xu t m t s ý ki n nh m hoàn thi n KTQT chi phí t i công ty. CHƯƠNG 1 CƠ S LÍ THUY T V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P 1.1. KHÁI NI M, B N CH T VÀ VAI TRÒ C A K TOÁN QU N TR CHI PHÍ 1.1.1. Khái ni m k toán qu n tr chi phí K toán qu n tr chi phí là m t b ph n c a k toán qu n tr chuyên th c hi n vi c x lý và cung c p các thông tin v chi phí m i t ch c th c hi n ch c năng qu n tr y u t ngu n l c tiêu dùng cho các ho t ng, nh m xây d ng k ho ch, ki m soát, ánh giá ho t ng và ra các quy t nh h p lý. [5, tr. 97] 1.1.2. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí - KTQT chi phí không ch thu th p và cung c p thông tin quá kh mà còn thu th p, x lý và cung c p thông tin hi n t i, hư ng v tương lai ph c v cho vi c l p d toán. - KTQT chi phí quan tâm n các chi phí th c t phát sinh theo lo i chi phí, t ng m c chi phí và chi ti t theo t ng m t hàng. - Khi có s bi n ng chi phí, trách nhi m gi i thích v nh ng thay i b t l i thu c b ph n nào KTQT chi phí ph i theo dõi và báo cáo rõ ràng ph c v cho quá trình ki m soát, i u ch nh c a nhà qu n lý.
 6. 4 1.2. PHÂN LO I CHI PHÍ G N V I K TOÁN QU N TR 1.2.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ng Chi phí s n xu t: là toàn b chi phí có liên quan n vi c ch t o s n ph m trong m t kỳ kinh doanh nh t nh, chi phí s n xu t bao g m: - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Chi phí nhân công tr c ti p - Chi phí s n xu t chung Chi phí ngoài s n xu t g m: [10, tr. 21] - Chi phí bán hàng - Chi phí qu n lí doanh nghi p 1.2.2. Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí v i l i nhu n xác nh t ng kỳ [10, tr. 21-22] Chi phí s n ph m Chi phí th i kỳ 1.2.3. Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí Bi n phí: Bi n phí là nh ng chi phí n u xét v t ng s s thay i t l thu n v i s lư ng s n ph m t o ra. nh phí: nh phí là nh ng kho n chi phí không thay iv t ng s trong m t th i gian nh t nh khi có s thay i c a s lư ng s n ph m t o ra, nhưng n u xét trên m t ơn v s n ph m thì t l ngh ch v i s n lư ng. Chi phí h n h p: Chi phí h n h p là chi phí bao g m c bi n phí và nh phí. m c ho t ng nào ó, chi phí h n h p mang c i mc a nh phí và khi m c ho t ng tăng lên, chi phí h n h p s bi n i như c i m c a bi n phí, ph n nh chi phí th c t s d ng ho c s d ng quá nh m c.
 7. 5 1.2.4. Các cách phân lo i chi phí nh m ra quy t nh a. Chi phí tr c ti p - Chi phí gián ti p b. Chi phí ki m soát ư c – chi phí không ki m soát ư c c. Chi phí tránh ư c và chi phí không tránh ư c d. Chi phí chênh l ch e. Chi phí chìm f. Chi phí cơ h i 1.3. N I DUNG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P 1.3.1. D toán chi phí trong doanh nghi p D toán là nh ng tính toán d ki n m t cách toàn di n và ph i h p, làm căn c huy ng ngu n l c kinh doanh, ư c xác nh b ng m t h th ng các ch tiêu v s lư ng và giá tr cho m t kho ng th i gian xác nh trong tương lai. a. D toán s n xu t D toán s n xu t nh m xác nh s lư ng, ch ng lo i s n ph m s n xu t trong kỳ n. [10, tr. 107]. S lư ng Nhu c u s n S s n ph m S SP t n u kì = + - (1.1) SPSX ph m t n kho tiêu th theo d toán b. D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p D toán CPNVLTT là d ki n s lư ng và nh m c nguyên li u v t li u s d ng trong kỳ cho ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.[8, tr. 109]. c. D toán chi phí nhân công tr c ti p D toán nh m duy trì l c lư ng lao ng v a áp ng yêu c u s n xu t. Căn c l p d toán là: s n lư ng s n xu t d toán, nh m c lao ng tr c ti p bao g m nh m c th i gian lao ng tr c
 8. 6 ti p và nh m c giá c a m t gi lao ng tr c ti p s n xu t ra m t ơn v s n ph m. d. D toán chi phí s n xu t chung Chi phí s n xu t chung bao g m c y u t chi phí bi n i và chi phí c nh, nên d toán chi phí s n xu t chung ph i tính n cách ng x chi phí xây d ng m c phí d toán h p lý trong kỳ. [10, tr. 113] e. D toán giá v n hàng bán D toán giá v n hàng bán d a trên cơ s s lư ng s n ph m s n xu t theo d toán, giá thành d toán, s lư ng s n ph m d tr d toán cu i kỳ. [8,tr. 114] f. D toán Chi phí bán hàng và qu n lí doanh nghi p CPBH&QLDN cũng g m hai b ph n kh bi n và b t bi n, do ó l p d toán i v i hai kho n chi phí này cũng gi ng như iv i CPSXC [8, tr. 241] g. D toán chi phí tài chính h. D toán chi phí linh ho t D toán tĩnh không phù h p v i vi c phân tích và ki m soát chi phí, nh t là CPSXC, vì m c ho t ng th c t thư ng có s khác bi t so v i d toán. Vì v y, c n xây d ng d toán linh ho t như sau: Bư c 1: Xác nh ph m vi phù h p cho i tư ng ư c l p d toán. Bư c 2: Xác nh ng x c a chi phí. Bư c 3: Xác nh bi n phí ơn v d toán. Bư c 4: Xây d ng d toán linh ho t, c th : - i v i bi n phí T ng bi n phí ã Bi n phí ơn M c ho t ư c i u ch nh = v d toán * ng th c t (1.11) - iv i nh phí: nh phí không thay i vì doanh nghi p v n trong ph m vi ho t ng liên quan. [10, tr. 128].
 9. 7 1.3.2. T p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m theo yêu c u qu n tr doanh nghi p a. i tư ng t p h p chi phí Xác nh i tư ng t p h p chi phí th c ch t là xác nh gi i h n các b ph n ch u chi phí ho c các i tư ng ch u chi phí làm cơ s cho vi c t ch c t p h p chi phí ph c v tính giá thành. b. i tư ng tính giá thành i tư ng tính giá thành là k t qu c a quá trình s n xu t c n ư c tính giá thành ph c v các yêu c u c a qu n lý. i tư ng tính giá thành có th là s n ph m, bán thành ph m, công vi c hoàn thành qua quá trình s n xu t.[10, tr. 46]. c. Phương pháp t p h p chi phí .[2, tr. 7] Phương pháp tr c ti p Phương pháp phân b d. Tính giá thành ph m Tính giá thành theo phương pháp toàn b Phương pháp tính giá toàn b là phương pháp mà toàn b chi phí liên quan n quá trình s n xu t s n ph m t i nơi s n xu t ư c tính vào giá thành s n ph m hoàn thành. [10, tr. 46]. Theo phương pháp này giá thành s n ph m ư c tính như sau : Giá thành SP = CPNVLTT + CPNCTTT + CPSXC (1.12) Tính giá thành theo phương pháp tr c ti p Tính giá thành theo phương pháp tr c ti p là phương pháp mà theo ó ch có chi phí s n xu t bi n i liên quan n s n xu t s n ph m. [10, tr. 71]. Giá thành = CPNVLTT + CPNCTT + Bi n phí (1.13)
 10. 8 1.3.3. K toán chi phí ngoài s n xu t Chi phí bán hàng và chi phí qu n lí doanh nghi p là nh ng kho n chi phí phát sinh liên quan n toàn b ho t ng c a doanh. Do ó, cu i kì các kho n chi phí này s ư c tính toán, phân b , k t chuy n xác nh k t qu kinh doanh h p lý. 1.3.4. Phân tích bi n ng chi phí ph c v ki m soát chi phí a. Bi n ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p Bi n ng CPNVLTT có th ư c ki m soát g n li n v i bi n ng nhân t giá và lư ng liên quan. [10, tr. 148] Phân tích bi n ng giá nh hư ng v ơn giá ơn giá Lư ng ( NVLTT - ) (1.14) giá n bi n ng = NVLTT * NVLTT NVLTT t.t d.toán t.t Phân tích bi n ng lư ng nh hư ng v NVLTT NVLTT ơn giá ( - ) (1.15) lư ng n bi n ng = t.t s d.toán * d toán NVLTT d ng s d ng b. Bi n ng chi phí nhân công tr c ti p Bi n ng c a CPNCTT g n li n v i các nhân t giá và lư ng. Bi n ng nhân t giá: nh hư ng c a ơn giá ơn giá Th i gian lao (1.16) nhân t giá = ( - ) * Th c t d toán ng th c t Bi n ng nhân t lư ng: nh hư ng TGL ơn giá = ( - TGL ) * d toán (1.17) c a TGL th c t d toán
 11. 9 c. Bi n ng chi phí s n xu t chung Chi phí s n xu t chung bi n ng là do s bi n ng bi n phí s n xu t chung và bi n ng c a nh phí s n xu t chung: Bi n ng chi phí Bi n ng nh Bi n ng bi n = + s n xu t chung phí SXC phí SXC Bi n ng bi n phí s n xu t chung [10, tr. 154] Bi n ng c a bi n phí s n xu t chung cũng ư c phân tích thành nh hư ng c a nhân t giá và nhân t lư ng như i v i CPNVLTT và CPNCTT. Bi n ng nh phí s n xu t chung Bi n ng nh phí nh phí SXC nh phí SXC = (1.21) s n xu t chung th c t - d toán d. Bi n ng chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p Tương t ki m soát chi phí s n xu t chung, bi n ng CPBH&QLDN là do s bi n ng c a bi n phí và nh phí. K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương này c a lu n văn ph n l n ã trình bày nh ng v n lý lu n v k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p s n xu t. Nghiên c u v khái ni m và b n ch t c a k toán qu n tr và k toán qu n tr chi phí, n i dung k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p. ây là cơ s lý lu n cho vi c ph n ánh th c t v k toán qu n tr chi phí t i Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát. T ó xu t m t s gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát.
 12. 10 CHƯƠNG 2 TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 2.1.1. c i m t ch c qu n lý và ho t ng s n xu t kinh doanh a. T ch c b máy qu n lí b. c i m t ch c s n xu t c. c i m s n ph m d. c i m quy trình công ngh s n xu t 2.1.2. c i m t ch c b máy k toán và hình th c k toán a. c i m t ch c b máy k toán b. Ch c năng và nhi m v các ph n hành k toán 2.2. C I MK TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 2.2.1. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo kho n m c Công ty phân lo i chi phí theo kho n m c chi phí. G m có: - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Gi y in: Có hơn 70 lo i gi y như: gi y Bãi B ng 58g/m2 (79109), gi y ài Loan 60g/ m2. (84123), Gi y Tân Mai, gi y ng Nai, gi y Vĩnh Phú… M c in: G m nhi u lo i như m c nhũ b c, m c phát quang, m c xanh tím Tân Bình, m c vàng Trung Qu c, m c ánh sen c a Nh t B n, Trung Qu c.. - Chi phí nhân công tr c ti p: g m các kho n lương chính, lương ph c a công nhân tr c ti p s n xu t cùng v i các kho n trích theo t l quy nh cho các kho n BHXH, BHYT, KPC , BHTN. Các kho n ph c p: ph c p làm êm, thêm gi , ph c p ch c v .
 13. 11 - Chi phí s n xu t chung:bao g m ti n lương nhân viên qu n lí phân xư ng, chi phí v t li u, chi phí công c d ng c , ph tùng thay th , chi phí kh u hao tài s n c nh, chi phí s a ch a tài s n c nh, chi phí i n nư c, chi phí d ch v mua ngoài, chi phí b ng ti n khác phát sinh t i phân xư ng… - Chi phí bán hàng: chi phí b c x p, chi phí giao d ch, h i ngh ...Vì ho t ng bán hàng c a công ty có quy mô nh nên chi m t tr ng không áng k . - Chi phí qu n lí doanh nghi p: Ti n lương và kho n trích theo lương c a nhân viên qu n lí, chi phí ăn ca, kh u hao tài s n c nh b ph n qu n lí doanh nghi p, chi phí i n, i n tho i, internet, công tác phí, chi phí công c d ng c ph c v cho b ph n qu n lí, chi phí khác như h p hành, công tác phí… 2.2.2. Công tác l p d toán chi phí a. D toán thành ph m D toán thành ph m th hi n m c tiêu v s n lư ng trang in mà công ty ph n u hoàn thành trong kì t i. D toán thành ph m t i công ty ư c l p d a trên m t s căn c như sau: khách hàng, các i tác, năng l c th c t c a công ty như năng l c v v n, nhân l c, trình và k thu t máy móc thi t b hi n có, nhu c u th trư ng theo các nghiên c u v chi n lư c th trư ng. b. D toán nguyên v t li u tr c ti p D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p xác nh lư ng nguyên v t li u c n thi t áp ng m c tiêu v s n lư ng trang in và m t lư ng d tr c n thi t phòng trư ng h p thi u hàng. ng th i, ây là cơ s b ph n thu mua có k ho ch tìm ngu n cung nguyên v t li u, áp ng cho quá trình in n úng ti n và ph c v cho công tác l p k ho ch giá thành t i công ty.
 14. 12 c. D toán chi phí nhân công tr c ti p D toán chi phí nhân công tr c ti p th hi n nh ng kho n chi phí v lương mà công ty ph i tr cho b ph n tr c ti p s n xu t, giúp công ty ch ng ư c ngu n tài chính. Thông qua d toán, nhà qu n tr có k ho ch trong vi c s d ng, i u ch nh lao ng, v ào t o và tuy n d ng m b o l c lư ng lao ng hi n t i c a công ty có th áp ng ư c m c tiêu v s n lư ng trang in ã ra. d. D toán chi phí s n xu t chung Thông qua d toán chi phí s n xu t chung, nhà qu n tr có k ho ch v tài chính ph c v cho vi c s n xu t s n ph m ư c di n ra liên t c, ng th i có th ki m tra ánh giá tình hình s d ng chi phí s n xu t chung, phát hi n nh ng kh năng ti t ki m chi phí, thúc y c i ti n bi n pháp qu n lí KD. e. D toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p V i c i m s n xu t theo th i v , th trư ng tiêu th c a công ty không l n l m. Do ó, các kho n chi phí bán hàng tương i nh và ư c d toán chung v i chi phí qu n lí doanh nghi p 2.2.3. c i m k toán chi phí s n xu t và tính giá thành a. i tư ng t p h p chi phí và i tư ng tính giá thành Quy trình công ngh in t i công ty là quy trình ph c t p, vi c s n xu t ch y u d a vào các h p ng in n v i khách hàng nên ch ng lo i a d ng, chu kỳ s n xu t ng n và xen k . Trong cùng m t kỳ, công ty có th s n xu t nhi u lo i s n ph m theo các ơn t hàng khác nhau. Xu t phát t các c i m ó, i tư ng t p h p chi phí ư c xác nh là các ơn t hàng, i tư ng tính giá thành là s n ph m hoàn thành c a ơn t hàng. b. Phương pháp t p h p chi phí s n xu t i v i chi phí tr c ti p phát sinh trong tháng có liên quan n ơn t hàng nào thì h ch toán tr c ti p cho ơn t hàng ó. i
 15. 13 v i chi phí phát sinh liên quan n nhi u ơn t hàng, sau khi t p h p xong s phân b cho t ng ơn hàng theo tiêu th c thích h p. K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p t p h p CPNVLTT, k toán chi phí s d ng TK 621, chi ti t theo t ng phân xư ng và chi ti t cho t ng ơn t hàng. CPNVLTT d a theo nh m c. nh m c tiêu hao nguyên v t li u do phòng kĩ thu t xác nh. Phòng kinh doanh căn c vào h p ng kinh t , tính toán c th lư ng nguyên v t li u c n thi t d a trên nh m c tiêu hao nguyên v t li u và l nh s n xu t cho b ph n s n xu t kèm phi u xu t v t tư cho t ng h p ng trình phó giám c ph trách ký duy t. Công nhân n kho nh n nguyên v t li u dùng cho s n xu t. Cho nên, CPNVLTT phát sinh cho ơn hàng nào thì ư c t p h p tr c ti p cho ơn hàng y, không ph i s d ng phương pháp phân b . K toán chi phí nhân công tr c ti p CPNCTT t i công ty ư c theo dõi trên TK622. Cũng như CPNVLTT, CPNCTT cũng ư c chi ti t theo t ng phân xư ng và theo t ng ơn t hàng. Vi c tính lương s n ph m ư c căn c vào l nh i u s n xu t. L nh i u s n xu t ư c phòng kinh doanh l p riêng cho t ng H, và cho t ng giai o n công ngh trong phân xư ng s n xu t mà s n ph m b t bu c ph i tr i qua. Ngoài ra, có r t nhi u kho n ph c p như: ph c p tăng ca, ph c p c h i, nguy hi m... ư c tính và tr phù h p v i tính ch t t ng công vi c. K toán chi phí s n xu t chung CPSXC phát sinh liên quan n nhi u ơn hàng, không th t p h p ngay khi phát sinh chi phí. Cu i tháng, toàn b chi phí s ư c t ng h p và phân b cho t ng ơn hàng.
 16. 14 ánh giá s n ph m d dang Do công ty có c i m t ch c s n xu t theo ơn t hàng, nên khi k t thúc kỳ h ch toán, nh ng ơn t hàng nào chưa hoàn thành thì toàn b chi phí nguyên v t li u chính tr c ti p ã t p h p chi ti t theo ơn ó TK 621 s ư c coi là chi phí s n xu t c a s n ph m làm d chuy n kỳ sau, nghĩa là giá tr s n ph m làm d ư c ánh giá theo kho n m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p. Phương pháp tính giá thành * i v i ơn t hàng có m t lo i s n ph m: T ng giá thành H Giá thành s n ph m = (2.12) S s n ph m hoàn thành * i v i ơn t hàng bao g m nhi u lo i s n ph m Bư c 1: Xác nh t ng giá thành th c t theo kho n m c chi phí Bư c 2: Xác nh t ng giá thành theo ơn v k ho ch c a nhóm s n ph m T ng giá thành S lư ng SP Giá thành ơn v KH k ho ch H = Σ( lo i i * c a s n ph m lo i i ) (2.13) Bư c 3: Xác nh giá thành th c t c a t ng lo i s n ph m theo kho n m c chi phí T ng giá T ng giá thành th c t Giá thành k thành th c t theo kho n m c nhóm SP ho ch theo theo kho n = * kho n m c (2.14) m c SP i T ng giá thành theo k ho ch c a SP lo i i kho n m c nhóm SP Bư c 4: Xác nh giá thành th c t c a t ng lo i s n ph m theo công th c Giá thành th c t ơn v T ng giá thành th c t theo kho n m c = (2.15) SP i theo kho n m c S lư ng s n ph m lo i i
 17. 15 2.2.4. K toán chi phí ngoài s n xu t Do công ty có quy mô bán hàng nh , nên công ty ch s d ng m t tài kho n ph n ánh chung v CPBH&QLDN (TK642). 2.2.5. Công tác ki m soát chi phí t i công ty a. Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p Công tác ki m soát CPNVLTT ư c b t u t khâu mua hàng nh p kho, xu t kho ph c v in n cho n khâu hoàn thi n s n ph m. Các báo cáo nguyên v t li u tr c ti p ch y u ph c v công tác tính giá thành và xác nh k t qu kinh doanh trong kì ch chưa th c s ph c v cho công tác ki m soát chi phí. Chưa phân tích nguyên nhân và m c nh hư ng các nhân t ơn giá và lư ng v t li u tiêu hao n bi n ng chi phí v t tư. b. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p là ki m soát ơn giá lương, th i gian làm vi c c a ngư i lao ng thông qua b ng ch m công, ki m soát năng su t lao ng thông qua các báo cáo th c hi n b ph n. T i công ty, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch CPNCTT ã ư cl p so sánh th c t v i k ho ch, nh m ph c v cho vi c ki m soát chi phí. Tuy nhiên, cũng như i v i CPNVLTT, công ty chưa thi t l p báo cáo phân tích m c nh hư ng c a nhân t th i gian hao phí và ơn giá gi công n s bi n ng c a chi phí lao ng. c. Ki m soát chi phí s n xu t chung CPSXC là kho n chi phí r t khó ki m soát. i v i chi phí ti n lương nhân viên phân xư ng và chi phí v t li u công c d ng c công ty ki m soát tương như i v i CPNCTT và CPNVLTT i v i CPSXC, n cu i năm b ph n k toán m i l p báo cáo tình hình th c hi n chi phí so sánh v i k ho ch, nh m xem
 18. 16 xét s bi n ng c a CPSXC, qua ó, có nh ng ánh giá và tìm nguyên nhân. d. Ki m soát chi phí bán hàng và qu n lí doanh nghi p Quy trình ki m soát CPBH&QLDN t i công ty ư c th c hi n tương t như i v i CPSXC và Báo cáo tình hình th c hi n CPBH&QLDN ư c l p vào cu i năm. Trong ó, chi phí bán hàng ch y u c a công ty là chi phí óng gói b o qu n, chi phí v n chuy n, hoa h ng cho i tác làm h p ng in & chi phí qu n lí doanh nghi p. Báo cáo là cơ s ánh giá, phân tích tình hình th c hi n và l p k ho ch cho năm ti p theo nhưng chưa phân tích ư c nguyên nhân c a s bi n ng chi phí và trách nhi m thu c b ph n nào. 2.3. ÁNH GIÁ TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY Qua nghiên c u, tác gi nh n th y công tác k toán qu n tr chi phí t i công ty C ph n in sách giáo khoa Hòa Phát ã ư c chú tr ng và ư c v n d ng nh m giúp nhà qu n tr i u hành t t công tác qu n lí công ty. Tuy nhiên, v n còn nh ng t n t i mà công ty c n ph i kh c ph c hoàn thi n, nâng cao hơn hi u qu ho t ng kinh doanh. Công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty có nh ng ưu i m và nh ng t n t i như sau: 2.3.1. Phân lo i chi phí Cách phân lo i chi phí theo kho n m c và chi ti t các kho n m c chi phí ã áp ng ư c yêu c u cung c p thông tin c a k toán tài chính . Tuy nhiên, công ty chưa quan tâm n cách phân lo i chi phí theo cách ng x th y ư c s thay i c a chi phí khi thay im c ho t ng. 2.3.2. Công tác d toán Công tác l p d toán chi phí t i công ty ư c ti n hành y và khá chi ti t. Tuy nhiên, d toán CPSXC, d toán CPBH&QLDN
 19. 17 ư c l p d a trên kinh nghi m, s li u các năm trư c là ch y u nên nh hư ng n tính chính xác c a d toán. Ngoài ra, d toán CPSXC, CPBH&QLDN t i công ty chưa d a trên phương pháp phân chia chi phí thành bi n phí và nh phí, nên chưa t o ư c cơ s cho d toán v i tư cách là công c ki m soát các n i dung chi phí phát sinh, cũng như s bi n ng c a chi phí. ng th i, Công ty cũng chưa l p d toán chi phí linh ho t 2.3.3. K toán chi phí và tính giá thành t i công ty i tư ng và phương pháp t p h p chi phí hi n nay c a công ty là phù h p v i c i m s n xu t c a Công ty. T ch c k toán chi ti t chi phí t i công ty ư c ti n hành theo trình t h p lí. H th ng tài kho n ư c t ch c tương i ch t ch , chi ti t. 2.3.4. Công tác ki m soát chi phí Công tác ki m soát chi phí s n xu t t i công ty tương i ch t ch , có s phân công phân nhi m rõ ràng. Các báo cáo chi phí ư c l p theo ch c năng ho t ng th hi n các phí t n tương x ng v i ch c năng ho t ng, cung c p thông tin m t cách công khai, khách quan và trung th c. Tuy nhiên, các báo cáo th c hi n ch xác nh t ng chênh l ch gi a k ho ch v i th c t , chưa ch ra ư c nguyên nhân bi n ng c a chi phí, và m c nh hư ng c a các nguyên nhân ó ns bi n ng chi phí, chưa th c s g n trách nhi m qu n lí v i yêu c u ki m soát chi phí. K T LU N CHƯƠNG 2 Trong chương này lu n văn khái quát tình hình t ch c s n xu t kinh doanh cũng như th c tr ng k toán qu n tr chi phí Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát. Công tác qu n tr chi phí Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát ư c th hi n qua phân lo i chi phí, công tác l p d toán, ki m soát chi phí, các báo cáo v
 20. 18 chi phí s n xu t kinh doanh. Qua quá trình nghiên c u, tác gi ánh giá ưu i m và nh ng m t còn t n t i trong công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty c ph n in sách giáo khoa Hòa Phát. CHƯƠNG 3 GI I PHÁP HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 3.1. S C N THI T HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 3.2. N I DUNG HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY 3.2.1. Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí ph c v công tác k toán qu n tr như l p d toán, ki m soát và ánh giá hi u qu s d ng chi phí cũng như có ư c thông tin có giá tr làm cơ s cho vi c t ng h p, l p báo cáo s d ng cho ho t ng qu n tr , công ty c n phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí. 3.2.2. Hoàn thi n phương pháp t p h p chi phí s n xu t, tính giá thành và báo cáo lãi l kh c ph c như c i m c a phương pháp tính hi n nay t i công ty, tác gi cho r ng công ty c n b sung phương pháp t p h p chi phí và tính giá thành theo phương pháp tr c ti p. Giá thành SP = CPNVLTT + CPNCTT + Bi n phí SXC (3.2) Ví d : Trong năm 2011, công ty ti n hành s n xu t theo ơn hàng v i 653.920.000 trang in sách giáo khoa và m c tiêu th s n ph m cũng là 653.920.000 trang in thành ph m ã s n xu t ư c. V i giá bán là: 14,811 ( /trang ). Gi s không có chi phí s n ph m d dang. Chi phí trong kì ư c t p h p như sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2