intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TW III

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

176
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TW III gồm lý luận cơ bản, thực tế kế toán và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí tại Công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán quản trị chi phí tại công ty dược TW III

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG PH M XUÂN THƯ Ngư i hư ng d n khoa h c: TS: Tr n Đình Khôi Nguyên Ph n bi n 1: TS. Nguy n Công Phương K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY DƯ C TWIII Ph n bi n 2: TS. Lê Đ c Toàn CHUYÊN NGHÀNH :K TOÁN MÃ S :60.34.30 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n Tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 27 tháng 09 năm 2010. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2010 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 2. M c ñích nghiên c u - H th ng hóa b n ch t, vai trò, ñ c ñi m c a KTQT chi phí PH N M Đ U trong các DN SXKD nói chung và các DN ngành Dư c nói riêng. 1.Lý do ch n ñ tài - Kh o sát, ñánh giá công tác KTQT chi phí Cty Dư c TWIII - KTQT nói chung và k toán qu n tr chi phí nói riêng ngày qua ñó ñ xu t m t s bi n pháp nh m hoàn thi n công tác KTQT chi càng tr nên quan tr ng, kh ng ñ nh ñư c vai trò c a nó trong vi c phí phù h p v i ñ c thù c a Cty Dư c TWIII trong cơ ch th trư ng. cung c p thông tin cho qu n tr mà KTTC không ñ m trách ñư c. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u + Th/ tin KTQT chi phí c/c p hư ng ñ n di n bi n trong tương - Đ/tư ng ng/c u: Lu n văn ng/c u KTQT chi phí SXKD th/b lai nh m giúp nhà q/lý ho ch ñ nh, t ch c, ñi u hành, ki m soát và y t và thu c phòng, ch a b nh cho con ngư i t i Cty Dư c TWIII. ñưa ra các quy t ñ nh ñúng ñ n, phù h p v i các m c tiêu ñã xác l p. - Ph m vi nghiên c u: Chi phí s n xu t KD ñư c xem xét ñ i + Thông tin KTQT chi phí cung c p là công c có th giúp v i ho t ñ ng s n xu t s n ph m thu c phòng, ch a b nh con ngư i. các doanh nghi p SXKD ñ ng v ng trong nh ng cơn bão táp c nh 4. Phương pháp nghiên c u tranh c a th trư ng, n u DN nào bi t s d ng công c này. Lu n văn áp d ng m t s phương pháp ñ ti n hành ñánh giá - Các DN Vi t Nam ra ñ i, ho t ñ ng trong nh ng ñi u ki n h t kh o sát và ñ nh hư ng công tác KTQT chi phí t i Cty Dư c TWIII. s c khó khăn. Khi chuy n sang cơ ch th trư ng các doanh nghi p - S d ng tài li u th c p v chi phí t i Công ty k t h p v i ph i c nh tranh t t n t i và phát tri n. Cty Dư c TWIII nói riêng và ph ng v n tr c ti p k toán trư ng và nh ng nhân viên k toán ph n các DN Dư c thu c ngành Dư c VN nói chung, ngoài nh ng khó hành có liên quan ñ n chi phí ñ kh o sát công tác k toán QTCP. khăn nói trên thì còn có ñ c ñi m khác là s n ph m SX ra ph i b o - Ph ng v n tr c ti p trư ng các phòng ch c năng, như: kinh ñ m ch t lư ng r t kh c khe, vì SP Dư c là hàng hóa ñ c bi t: “thu c doanh, s n xu t,… và c ban giám ñ c Công ty ñ tìm hi u nhu c u ch a b nh cho con ngư i”. Khó khăn là v y nhưng nh n th c và v n thông tin v qu n tr chi phí t i ñơn v . d ng KTQT, k toán qu n tr chi phí nh ng DN này còn như m i - So sánh, ñ i chi u gi a th c ti n v i lý thuy t v k toán qu n m , sơ khai, chưa ñư c quan tâm ñúng m c. tr chi phí ñ có hư ng ñ xu t v công tác k toán qu n tr chi phí. - X/phát t y/c u mang tính kh/quan c v lý lu n và th c ti n, 5. K t c u c a lu n văn tác gi ñã ch n ñ tài ng/c u:“KTQT chi phí t i Cty Dư c TWIII”. Lu n văn g m 3 chương: Cũng qua ñ tài nghiên c u tác gi kỳ v ng: nâng cao hi u qu Chương 1: Nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v KTQT chi phí trong các trong công vi c ñang làm c a mình và có th ñóng góp m t s ý ki n doanh nghi p s n xu t. ñ hoàn thi n công tác KTQT nói chung và k toán QTCP nói riêng Chương 2: Th c t v KTQT chi phí trong Công ty Dư c TWIII. t i Cty Dư c TWIII trên con ñư ng c nh tranh t n t i và phát tri n.
 3. 5 6 Chương 3: Các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác KTQT chi phí CHƯƠNG 1 trong Công ty Dư c TWIII. NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG CÁC DN S N XU T 1.1. B n ch t c a k toán qu n tr và k toán qu n tr chi phí 1.1.1 B n ch t c a k toán qu n tr KTQT ra ñ i trong b i c nh n n s n xu t hàng hóa phát tri n cao, c nh tranh ngày càng gay g t, bu c các nhà qu n tr DN ph i quan tâm ñ n thông tin cho quá trình ra quy t ñ nh. K toán qu n tr ñư c áp d ng vào gi a th k 19 m t s ngành công nghi p t i M và Anh, ñ n nay KTQT ñã ñư c áp d ng r ng rãi trên toàn th gi i. KTQT là m t phân h thu c k toán th c hi n vi c ghi chép, ño lư ng, tính toán, thu th p, t ng h p, x lý và cung c p thông tin kinh t có th ñ nh lư ng, nh m ph c v ch y u cho các nhà qu n tr DN trong quá trình ho ch ñ nh, ki m soát và ra quy t ñ nh kinh doanh. Thông tin tài chính và phi tài chính cung c p trong ph m vi n i b DN bao g m: - Thông tin v chi phí s n ph m ho c d ch v c a DN. - Quá trình l p các d toán cung c p thông tin cho vi c xây d ng k ho ch và ki m tra tình hình th c hi n k ho ch hư ng ñ n các m c tiêu trên th trư ng c a DN. - Thi t k ñ l p báo cáo và phân tích các báo cáo cung c p các thông tin ñ c thù ñ giúp các nhà qu n tr ra quy t ñ nh kinh doanh. - Các báo cáo KT n i b do KTQT cung c p linh ho t, không có tính pháp lý. KTQT ñ t tr ng tâm gi i quy t các v n ñ qu n tr c a DN. Vì v y, KTQT ph i thi t k các thông tin k toán sao cho nhà qu n tr có th dùng vào vi c th c hi n các ch c năng qu n tr . - KTQT c/c p thông tin nh ng s ki n ñã và s p s y ra, hư ng ñ n vi c ra q/ñ nh hư ng ñ n tương lai. Thông tin KTQT cung c p có
 4. 7 8 th bi u hi n là giá tr , hi n v t, th i gian lao ñ ng, sơ ñ , ñ th ,…. 1.3.2.2. Đ nh phí: Có ñ nh phí b t bu c và ñ nh phí có th thay ñ i. 1.1.2. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí 1.3.2.3. Chi phí h n h p: Là chi phí bao g m c bi n phí và ñ nh phí KTQT chi phí là m t b ph n c a KTQT, kh i ñi m c a k DN c n ph i tách chi phí h n h p thành bi n phí và ñ nh phí. toán qu n tr là k toán chi phí. B n ch t c a k toán QTCP như sau: 1.3.3. Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí v i l i nhu n - KTQT chi phí không ch thu nh n, x lý và cung c p thông xác ñ nh t ng kỳ tin v các nghi p v kinh t , tài chính phát sinh ñã th c s hoàn 1.3.3.1. Chi phí s n ph m:là chi phí s n xu t nh ng s n ph m ñã tiêu thành, ñã ghi chép, h th ng hoá trong s k toán mà còn x lý và th trong kỳ, k t chuy n ñ xác ñ nh l i nhu n trong kỳ (l/nhu n g p) cung c p các thông tin ph c v cho vi c l p các d toán, quy t ñ nh 1.3.3.2. Chi phí th i kỳ: Là chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí các phương án kinh doanh. tài chính phát sinh trong kỳ KT nào, k t chuy n h t trong kỳ KT ñó - KTQT chi phí c/c p các thông tin v ho t ñ ng kinh t tài ñ xác ñ nh l i nhu n. chính trong ph m vi yêu c u q/lý n i b c a DN. Nh ng thông tin ñó 1.3.4 . Các cách phân lo i chi phí nh m ra quy t ñ nh có ý nghĩa v i nh ng b ph n, nh ng ngư i ñi u hành, qu n lý DN. 1.3.4.1. Chi phí tr c ti p - Chi phí gián ti p: - KTQT chi phí là m t b ph n c a công tác k toán nói chung CP tr c ti p là nh ng kho n CP mà có th tính th ng và tính và là m t b ph n không th thi u ñư c ñ k toán th c s tr thành toàn b cho ñ i tư ng ch u CP như, CP VL tr c ti p,CP NC tr c ti p. công c qu n lý. CP gián ti p: là nh ng kho n chi phí không th tính th ng và 1.2. K toán qu n tr chi phí v i ch c năng qu n lý DN tính toàn b cho ñ i tư ng ch u chi phí cá bi t nào mà ph i phân b KTQT chi phí có vai trò cung c p thông tin CP ph c v cho các vì nó liên quan ñ n nhi u ñ i tư ng chi phí. ch c năng qu n tr . Đó là, cung c p t/tin cho quá trình: l p k ho ch 1.3.4.2. Chi phí ki m soát ñư c – chi phí không ki m soát ñư c: và d toán, t ch c th c hi n, ki m tra và ñánh giá, ra quy t ñ nh. Ph n ánh ph m vi quy n h n c a nhà qu n tr ñ i v i nh ng Thông tin c a KTQT chi phí r t c n thi t cho quá trình ra quy t kho n chi phí phát sinh trong ph m vi quy n h n c a mình. C p nào ñ nh. Đây là ch c năng quan tr ng xuyên su t t khâu l p k ho ch, có quy n quy t ñ nh chi v kho n chi thì ki m soát ñư c v kho n t ch c th c hi n cho ñ n ki m tra ñánh giá. chi ñó, nhà qu n tr c p càng cao thì ph m vi ki m soát càng r ng. 1.3. Phân lo i chi phí trong các doanh nghi p s n xu t 1.3.4.3. Chi phí tránh ñư c và chi phí không tránh ñư c: chi phí 1.3.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng tránh ñư c là chi phí mà phương án d tính ph i chi, th c hi n có th 1.3.1.1.Chi phí s n xu t: CP VL tr c ti p, CPNC tr c ti p, CPSXC gi m ñư c chi trong khi công vi c v n hoàn thành. Chi phí không 1.3.1.2.Chi phí ngoài s n xu t: Chi phí bán hàng, chi phí qu n lý DN tránh ñư c là nh ng chi phí v n ph i chi theo phương án. 1.3.2.Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí: 1.3.4.4. Chi phí chênh l ch: Nh ng kho n chi phí nào có phương án 1.3.2.1. Bi n phí: Có bi n phí t l và bi n phí c p b c. này nhưng ch có m t ph n ho c không có phương án khác.
 5. 9 10 1.3.4.5. Chi phí cơ h i: là l i ích b m t vì ch n phương án và hành Trong ñó, d toán ñ nh phí bán hàng căn c vào t l % d ki n ñ ng này thay vì phương án hành ñ ng khác. theo ñ nh phí bán hàng th c t kỳ trư c. D toán bi n phí bán hàng 1.3.4.6. Chi phí chìm: là m t lo i chi phí mà DN ph i ch u dù ch n trên cơ s s n lư ng tiêu th trong kỳ. phương án hành ñ ng nào, chi phí chìm không có tính chênh l ch. - D toán chi phí qu n lý doanh nghi p 1.4. N i dung c a KTQT chi phí t i DN s n xu t D toán chi phí D toán bi n D toán ñ nh phí 1.4.1. L p d toán CP trong DNSX: Có th ti n hành như sau: qu n lý DN = phí qu n lý DN + qu n lý DN - D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p: ñư c tính căn c vào ñ nh m c tiêu hao NVL và ñơn giá d toán nguyên v t li u. Tương t d toán CP b/hàng, ñ i v i d toán bi n phí QL DN - D toán chi phí NCTT: ñư c tính căn c vào ñơn giá ti n thư ng s d ng ph/pháp th ng kê kinh nghi m. Trên cơ s t l bi n lương ñư c xây d ng cho t ng SP và s n lư ng SP d ki n s n xu t. phí QLDN trên bi n phí tr c ti p trong và ngoài khâu SX các kỳ k - D toán chi phí SXC: g m các CP liên quan ñ n ph c v và toán trư c ñó xác ñ nh t l bi n phí qu n lý bình quân gi a các kỳ. qu n lý ho t ñ ng SX phát sinh t i phân xư ng ngoài chi phí nhân Đ i v i ñ nh phí qu n lý doanh nghi p thư ng không thay ñ i công tr c ti p và chi phí NVL tr c ti p. D toán này ñư c tính: theo m c ñ ho t ñ ng, d toán ñ nh phí qu n lý doanh nghi p căn c vào d báo các n i dung c th c a t ng y u t chi phí. D toán chi D toán bi n phí D toán ñ nh phí - D toán CP tài chính: Ph n này quan tâm ñ n d toán CP lãi phí SXC = SXC + SXC vay d a vào t su t lãi vay và s ti n vay. Tuy nhiên, kho n này Trong ñó: thư ng c ñ nh, nó ch b/ ñ ng hàng năm theo m c vay v n c a DN. D toán bi n D toán bi n phí S n lư ng s n xu t 1.4.2. L p d toán giá thành s n ph m phí SXC = ñơn v SXC x theo d toán 1.4.2.1. L p d toán giá thành theo phương pháp toàn b : Ph/ pháp tính giá toàn b là ph/ pháp mà toàn b CP liên quan ñ n quá trình D toán ñ nh phí Đ nh phí SXC T l tăng (gi m) ñ nh s n xu t SP t i nơi SX ñư c tính vào giá thành c a SP hoàn thành. SXC = th c t kỳ trư c x phí SXC theo d ki n Áp d ng ph/ pháp tính giá toàn b có th v n d ng theo các trư ng h p: Tính giá thành gi n ñơn, tính giá thành theo công vi c - D toán chi phí bán hàng. (theo ñơn ñ t hàng), tính giá thành theo quá trình SX (phương pháp c ng phí), theo ph/ pháp này giá thành SP ñư c tính theo công th c: D toán chi phí D toán bi n D toán ñ nh phí Giá thành s n Chi phí Chi phí Chi phí bán hàng = phí bán hàng + bán hàng = + + ph m hoàn thành NVLTT NCTT SXC 1.4.2.2. L p d toán giá thành theo phương pháp tr c ti p
 6. 11 12 Tính giá thành theo ph/ pháp tr c ti p là ph/ pháp mà theo ñó ch - Phân tích s nh hư ng c a thay ñ i chi phí ñ i v i l i nhu n. có CP s n xu t bi n ñ i liên quan ñ n s n xu t SP t i phân xư ng, t i - Ph/tích nh hư ng c a k/c u m t hàng ñ i v i s thay ñ i LN. nơi SX ñư c tính vào giá thành s n ph m hoàn thành. Ph n CP s n - Phân tích nh hư ng c a giá bán ñ i v i l i t c v i s thay xu t chung c ñ nh không ñư c tính vào giá thành s n ph m hoàn ñ i tính v bi n phí và ñ nh phí . thành. Như v y giá thành s n ph m hoàn thành bao g m: 1.4.3.3.Phân tích thông tin chi phí thích h p ñ ra các quy t ñ nh KD Giá thành s n Chi phí Chi phí Bi n phí Quá trình phân tích thông tin thích h p bao g m các bư c: = + + ph m hoàn thành NVLTT NCTT SXC - T p h p chi phí liên quan ñ n m i phương án kinh doanh, chi Trư ng h p không th phân lo i ngay thành bi n phí và ñ nh phí này bao g m CP th c t ư c tính, chi phí ti m n và CP cơ h i. phí thì chi phí này s ñư c theo dõi riêng, ñ n cu i kỳ s phân tích - Lo i b các kho n chi phí chìm, là nh ng chi phí ñã phát sinh thành bi n phí và ñ nh phí. K toán s t ng h p toàn b bi n phí s n luôn t n t i t t c các phương án kinh doanh. xu t ñ tính giá thành SP. Lúc này giá thành ñơn v ñư c xác ñ nh: - Lo i b các CP s phát sinh như nhau trong tương lai các Giá thành = T ng bi n phí s n xu t phương án kinh doanh. Đơn v s n ph m S n lư ng s n ph m hoàn thành trong kỳ - Các CP còn l i là thông tin CP thích h p cho vi c l a ch n phương án. 1.4.3. Phân tích thông tin chi phí ph c v cho vi c qu n lý và quy t Thông tin CP thích h p s kh/ nhau khi so sánh l a ch n các ph/ ñ nh c a các nhà qu n tr trong doanh nghi p s n xu t án KD kh/ nhau nh ng ñi u ki n và môi trư ng KD khác nhau. 1.4.3.1. Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí - Trung tâm cung ng: - Trung tâm s n xu t: K T LU N CHƯƠNG 1 - Trung tâm tiêu th : - Trung tâm qu n lý Lu n văn ñã dành ph n l n trình bày nh ng v n ñ lý lu n v k Khi ph/tích trung tâm CP n u th y d u hi u b t l i thì c n xác toán qu n tr chi phí trong các DN s n xu t, KD: b n ch t c a KTQT ñ nh nh ng tác ñ ng b t l i c a các b ph n tương ng như tình hình và k toán qu n tr chi phí, vai trò c a KTQT chi phí, các lo i CP cung ng v t tư, lao ñ ng, SX, ñi u hành c a nhà qu n lý …Như v y, trong DN s n xu t, KD. Sau ñó xác ñ nh n i dung c a KTQT chi phí: ñánh giá trách nhi m c a trung tâm CP, ñi u quan tr ng nh t mà nhà phương pháp l p d toán chi phí s n xu t kinh doanh, phương pháp qu n lý c n quan tâm là gi i thích nh ng ng/ nhân nh m tìm ra nh ng ki m tra và ñánh giá th c hi n CP, các phương pháp phân tích thông khó khăn khi hoàn thành trách nhi m và m c tiêu chung c a DN. tin ph c v cho vi c ra quy t ñ nh. Đây là cơ s lý lu n cho vi c 1.4.3.2. Phân tích m i quan h gi a chi phí - s n lư ng - l i nhu n ph n ánh th c t v k toán qu n tr chi phí t i Cty Dư c TWIII. T - Phân tích ñi m hoà v n: ñó tìm ra nh ng gi i pháp hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Công - Ph/ tích m c s n lư ng c n thi t ñ ñ t m c lãi mong mu n. ty Dư c TWIII.
 7. 13 14 CHƯƠNG 2 2.1.3.3. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các b ph n trong t TH C T CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ ch c qu n lý Công ty T I CÔNG TY DƯ C TRUNG ƯƠNG III 2.1.4. T ch c công tác k toán 2.1.GI I THI U V CÔNG TY DƯ C TWIII 2.1.4.1. T ch c b máy k toán, g m: K toán trư ng, phó phòng k 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n toán và các nhân viên k toán ph n hành. Ngày 20/4/1993 B trư ng B y t ra q/ñ nh s 392/QĐ-BYT 2.1.4.2. Ch c năng, nhi m v c a cán b và nhân viên k toán v vi c ñ i tên Cty Dư c li u TWIII thành Cty Dư c TWIII - tr c 2.1.4.3. Hình th c k toán: ch ng t ghi s - ñư c làm trên ph n thu c t ng Cty Dư c VN tr s ñ t t i 115 Ngô Gia T - Đà N ng. m m trên máy vi tính (ph n m m Fast accouting). B ng 2.1. K t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và ngu n l c: 2.2. Th c tr ng công tác k toán qu n tr chi phí t i công ty Đơn v tính : 1000 ñ ng 2.2.1. Đ c ñi m qu n lý chi phí t i Công ty Dư c TWIII CH TIÊU 2006 2007 2008 Đ c ñi m ho t ñ ng c a Cty có hai lĩnh v c ho t ñ ng, nên nói 1/ Doanh thu 175.100.065 143.488.538 187.850.000 chung CP là ph c t p.Tuy ho t ñ ng hai lĩnh v c nhưng CP bán hàng Tr.ñó:KD thương m i 165.100.065 131.488.538 172.400.000 KD s n xu t 10.000.000 12.000.000 15.450.000 và chi phí QLDN c a hai lĩnh v c h ch toán vào TK641, TK642 mà 2/ Giá tr s n xu t 7.000.000 8.500.000 14.367.000 không h ch toán chi ti t là SX và h ch toán chi ti t KD thương m i. 3/ T ng l i t c trư c thu 351.417 392.802 284.000 Mu n bi t l i nhu n c a t ng lĩnh v c l i ph i m t th i gian ñ tính 4/ V n CSH 18.078.015 18.297.029 18.334.194 m c khoán CP bán hàng trên doanh thu c a t ng lĩnh v c, còn chi 5/ Giá tr t ng tài s n 66.769.754 62.051.270 68.969.056 6/ Giá tr TSCĐ h u hình 18.351.989 15.794.258 16.861.048 phí QLDN thì áng ch ng nên ñ chính xác không cao. 7/ N p ngân sách NN 7.000.000 6.000.000 7.500.000 Có nhi u phòng ban trong Công ty v a làm vi c cho lĩnh v c 8/ Lao ñ ng 150 152 136 s n xu t, l i v a làm vi c cho lĩnh v c kinh doanh thương m i. (Ngu n s li u : Công ty Dư c TWIII) Nhưng chi phí này tách b ch không rõ ràng. 2.1.2. Ch c năng ho t ñ ng c a Công ty T ng CP lãi vay quá cao, do v n KD ch y u là v n vay làm * Kinh doanh trên lĩnh v c s n xu t thu c tân dư c cho CP ñ u vào c a VL, c a h/hóa quá cao, d n ñ n LN KD gi m. * Kinh doanh trên lĩnh v c thương m i: Mua và bán thu c tân * Đ i v i chi phí s n xu t: dư c, d ng c y t , hoá ch t xét nghi m + CP v t li u tr c ti p: Phát sinh theo ñ nh m c trong ho t 2.1.3. T ch c qu n lý c a Công ty ñ ng s n xu t SP. Như v y vi c qu n lý VL tiêu hao c a Công ty là 2.1.3.1.Các b ph n trong b máy c a Công ty,g m:BGĐ,các phòng, r t ch t ch góp ph n không nh vào vi c qu n lý CP v t li u. ban, kho, xư ng,m ng lư i phân ph i (chi nhánh HN,TPHCM…) + Chi phí ti n lương CN tr c ti p SX: Phát sinh theo ñ/m c 2.1.3.2. Mô hình t ch c qu n lý c a Công ty:(sơ ñ 2.1 trang 29LV) trong ho t ñ ng s n xu t SP. Qu n lý chi phí ti n lương công nhân
 8. 15 16 tr c ti p s n xu t c a Cty theo kh i lư ng s n xu t ra là r t ch t ch . (+) D toán v BHXH, BHYT, KPCĐ c a cán b và nhân viên + CPSXC: Vi c qu n lý CPSXC c a Cty là tương ñ i ch t ch . qu n lý s n xu t: theo qui ñ nh c a nhà nư c. * Đ i v i chi phí ngoài s n xu t: (+) D toán b o hi m th t nghi p c a cán b và nhân viên qu n + CP bán hàng: Phát sinh theo ñ/m c trong doanh s th c hi n. lý s n xu t: theo qui ñ nh c a nhà nư c. Cty có xây d ng ñ nh m c CP cho t ng công ño n, t ng b ph n bán (+) D toán c/phí CCDC:theo nhu c u hi n t i không có d toán hàng, cho SP s n xu t ra ñ bán, cho hàng hóa mua vào ñ bán ra, (+) D toán v chi phí năng lư ng (ñi n, nư c ), ñi n tho i nhưng l i theo doanh s bán ra. - CP v nư c, ñi n tho i chi m t l nh . Nên không có d toán + CPQLDN: Phát sinh theo th c t CP, không có d toán trư c. - Do công ngh s n xu t thu c tân Dư c ph i dùng máy móc là 2.2.2.Công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty Dư c TWIII chính nên năng lư ng ñi n ñư c d toán như sau: 2.2.2.1.Công tác l p d toán chi phí D toán chi phí Đ nh m c tiêu th ñi n Đơn giá = x a. Đ i v i ho t ñ ng s n xu t: Các kho n m c chi phí ñư c năng lư ng ñi n (kw) 1kw ñi n l p d toán như sau: (+) D toán CP kh u hao TSCĐ: tính theo p/pháp ñư ng th ng [*] D toán kho n m c Chi phí v t li u tr c ti p: (+) D toán v chi phí khác b ng ti n: theo s li u kỳ trư c Chi phí VL S lư ng SP Đ nh m c Đơn giá - Chi phí bán hàng bao g m: Giao d ch, công tác phí và các chi = x x tr c ti p SX d toán v t li u v t li u phí khác liên quan ñ n vi c bán hàng. [*] Kho n m c chi phí nhân công tr c ti p: Đư c d toán bao Trên cơ s d toán giá thành SP theo ñ nh m c, chính sách bán g m ti n lương (ti n công) và các kho n trích theo lương. hàng ( khoán CP bán hàng) và l i nhu n trên giá bán (bao g m CP - D toán chi phí ti n lương (ti n công): qu n lý DN và l i nhu n) ñ i v i Dư c ph m do Cty s n xu t Công Ti n lương = Đ nh m c th/gian LĐ hao phí x Đơn giá ti n lương ty l p ñư c k ho ch s n xu t kh thi cho kỳ t i, năm t i. Th i gian l/ñ ng hao phí tính theo ñ/m c khoán công t ng công b. Đ i v i ho t ñ ng kinh doanh thương m i: kinh doanh ñoan SX cho t ng lô c a t ng SP và s lư ng SP d tính SX. Đơn thương m i t i Công ty là: mua, bán Dư c ph m và thi t b y t giá ti n lương 50.000ñ/1 công. * D toán CP mua vào: căn c doanh s mua vào năm trư c, - D toán chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BH Th t Nghi p. c ng tăng 10%. * D toán Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ:tính theo q/ñ nh n/nư c * D toán CP bán ra: căn c doanh s bán ra năm trư c, c ng * Chi phí BH Th t nghi p: tính theo qui ñ nh c a nhà nư c tăng 10%. Khoán CP bán ra là 6% → 7% trên doanh thu c ng v i l i [*] Kho n m c chi phí s n xu t chung: nhu n các b ph n b/ra ph i n p 2% trên d/thu, t trang tr i t/lương. (+) D toán v ti n lương c a cán b và nhân viên qu n lý s n 2.2.2.2. Phương pháp tính giá thành s n ph m xu t (gián ti p s n xu t): h s lương x 540.000ñ a. Tính giá thành:
 9. 17 18 Cty Dư c TWIII tính giá thành SP theo y u t CP: g m 10 CCDC phân b Giá tr CCDC ph i phân b trong quí Giá tr lo i Spi = x y u t CP. Cty t p h p CPSX và tính g/thành theo p/pháp toàn b . cho lo i SPi ∑Giá tr c a t t c các lo i SP Nkho /quí NKho trong quí T t c m i CPSX ñ u ñư c t p h p vào TK154 (CPSX KD d dang), Y u t 5: Năng lư ng (ñi n nư c,…): Phân b theo ñ nh m c. không s d ng các TK621(CP NVL tr c ti p),TK622 (CPNC tr c Y u t 6 : CP nhân công ñ/m c (CP ti n lương CN tr c ti p ti p),TK 627 (CPSXC). Như v y, ngoài vi c m s chi ti t theo dõi SX): trên cơ s ñ/m c công lao ñ ng c a t ng lo i SP, ñơn giá m t CPSX d dang ĐK, CPSX d dang CK c a SP còn ph i m s chi công là 50.000ñ. Căn c vào k t qu là s lư ng SP qui ra s công ti t theo dõi CPSX p/sinh trong kỳ làm cơ s cho vi c tính g/ thành ñ/m c cho m i lo i SP, sau ñó nhân v i 50.000ñ. C ng v i lương t ng lo i SP. Quá trình xây d ng ñ/m c CPSX Cty tính CP c cho ñ c h i, làm thêm, ph c p, lương ngh phép, h i h p. Tiêu th c phân m t lô SP, sau ñó m i chia cho SL SP c a lô ñ tìm ra ñ/m c CP cho b là t ng m c lương khoán ñ/ m c công nhân tr c ti p s n xu t. m t ñơn v SP. Khi l p d toán CPSX Cty d a trên cơ s CP ñ/m c Phân b theo công th c sau: ñơn v SP ñ tính CPSX cho c m t lô SP d ñ nh SX. Còn khi tính Ti n lương L khoán ĐM c a Σ các kho n L khác T.lương ĐM = + x g/ thành c a ñơn v SP th c t Cty t p h p CPSX c a s SP hoàn t ng lo i SP t ng lo i SP Σ m cL khoán ĐM c a t ng lo i SP thành các lô t ng lo i SP trong quí và chia cho t ng SL SP hoàn thành tr/quí c a các lô t ng lo i SP c ng l i (ñơn v SP hoàn thành là: Ti n lương Ti n lương t ng lo i SP = viên, gói, l , h p, v ,…). Công th c tính giá thành ñơn v SP như sau: 1 ñơn v SP Σ S n ph m t ng lo i Giá thành T ng chi phí trong kỳ Trong ñó: = Đơn v SP T ng s lư ng SPSX trong kỳ 1/Lương khoán ñ nh m c L khoán ñơn v S lư ng Cu i quý k toán tính giá thành và l p b ng tính giá thành c a t ng lo i SP = SP t ng lo i x s n ph m SX Sau khi l p b ng tính giá thành SP t t c các lo i SP s n xu t 2/ Các kho n lương và ph c p khác g m: lương làm thêm, ph trong quí, k toán giá thành l p phi u tính giá thành cho t ng lo i SP. c p, ñ c h i, lương công nhân ngh phép, h i h p,… Y u t 1: Nguyên v t li u chính Y u t 7: CP qu n lý g/ti p (T/lương c a CBNV q/ lý SX): * Nguyên li u chính: Theo s lư ng v t li u tiêu hao th c t x tính toàn b t/lương c a nh ng CB, NV làm vi c g/ti p ph c v cho ñơn giá xu t kho bình quân gia quy n th i kỳ. xư ng GMP. Tiêu th c p/ b là t ng CP ti n lương CN tr c ti p SX. VL tiêu hao VL tiêu hao VL xu t s VL còn T ng h s x 540.000ñ = T ng ti n lương cán b NV qu n lý SX. = + - th c t DDĐK d ng trong kỳ DDCK Phân b cho t ng s n ph m như sau: Y u t 2 : V t li u ph ( như v t li u chính) Chi phí TL T ng CP TL qu n lý SX CP TL CN TT SX = x Y ut 3: Bao bì ( như v t li u chính ) Qu n lý SX T ng CP TL CN TT SX t ng lo i SP Y u t 4 : Công c d ng c : Phân b theo công th c sau:
 10. 19 20 Y u t 8: B o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí c/ñoàn. Y u t 10: Chi phí khác Trích theo ti n lương CNTTSX và ti n lương cán b q/lý s n Tiêu th c p/ b CP khác là ti n ñi n hao phí. V i lý do hao xu t. Tiêu th c phân b là chi phí ti n lương CN tr c ti p s n xu t. phí ñi n t l thu n v i ho t ñ ng SX, ho t ñ ng SX t l thu n v i T ng chi phí = 19% x ( t ng h s lương x 650.000) các CP trong ñó có c CP khác. Công th c phân b chi phí khác: Công th c phân b như sau: CP khác tính T ng chi phí khác Chi phí ñi n, nư c = x BHXH,BHYT,KPCĐ T ng CP BHXH,BHYT,KPCĐ CP TL CN TT SX Cho t ng lo i SP T ng CP ñi n, nư c t ng lo i SP = x C a t ng lo i SP T ng CP TL CN TT SX c a t ng lo i SP Mu n bi t chi phí khác m t ñơn v t ng lo i s n ph m trong BH t/nghi p 1% DN có ñóng cho CN, NV l/v c SX t tháng quí ch vi c l y chi phí khác c a t ng lo i s n ph m trong quí ñư c 1 năm 2009 nhưng không p/b cho SX mà l i tính h t vào q/lý DN. phân b chia cho s lư ng s n ph m s n xu t trong quí. Y u t 9: Kh u hao tài s n c ñ nh: T ng CP k/hao TSCĐ T/c ng các y/t c a 1 ñơn v SP thành ra giá thành ñơn v SPSX. c a xư ng Dư c trong năm ñư c k toán tài s n c ñ nh tính toán và Sau khi phân b 10 y u t chi phí s n xu t xong, k toán l p phân b cho xư ng Dư c t ñ u năm, v i ñ nh kho n k toán: b ng t ng h p phân b chi phí s n xu t. N TK142 XD / Có TK214 b. Đánh giá SP làm d : Công ty ñánh giá SP làm d theo VLC Sau ñó k toán g/thành l y t ng s CP kh u hao c năm Cty ñã tr c ti p. CPSX trong kỳ c a t ng lo i SP tính ñư c thông qua phân phân b cho xư ng Dư c chia làm b n quí, k t qu c a phép chia ñó b CPSX c a 10 y u t và xác ñ nh ñư c CP d dang CK c a t ng chính là CP kh u hao c a m t quí và ñ nh kho n k toán như sau: lo i SP, k toán gía thành s d ng c/th c tính gía thành như sau: N TK154 / Có TK142XD Giá thành c a CPSX CPSX CPSX = + - Khi có s li u CPKH m t quý, k toán g/thành ti n hành phân t ng lo i SP DDĐK Trong kỳ DDCK b cho t ng lo i SPSX trong quí v i tiêu th c ñư c ch n là ti n ñi n Giá thành c a t ng lo i SP ñã ñư c xác ñ nh k toán g/ thành ñã phân b cho t ng lo i SP s n xu t trong quí y u t 5.Vì ñi n hao l p phi u tính giá thành cho t ng lo i SP, trong phi u tính giá thành phí t l thu n v i s ho t ñ ng c a máy móc thi t b , s ho t ñ ng s bi u hi n CP t ng y u t cho ñơn v SP và tính g/thành ñơn v SP. c a máy móc thi t b l i t l thu n v i hao mòn máy móc thi t b . 2.2.2.3.Th c tr ng v công tác ki m soát chi phí Công th c phân b kh u hao tài s n c ñ nh: a. Đ i v i lĩnh v c kinh doanh thương m i: ñó là ki m soát KHTSCĐ T ng CP KHTSCĐ ph i phân b quý CP ñi n, nư c doanh thu, CP và l i nhu n. H th ng ki m soát g m 3 y u t cơ b n: = x t ng lo i SP T ng chi phí ñi n, nư c.. t ng lo i SP d toán hay ñ nh m c, th c hi n, th c hi n so v i ñ nh m c. Mu n bi t KHTSCĐ cho m t ñơn v SP t ng lo i ch c n l y b.Lĩnh v c SX: Các b/cáo bao g m: B/cáo ti p nh n NVL, s ti n CP KH TSCĐ c a t ng lo i SPchia cho t ng s SP cùng lo i. b/cáo s d ng NVL, b/cáo v lao ñ ng, b/cáo CP, b/cáo k t qu SX. 2.3. Đánh giá công tác KTQTCP t i Công ty Dư c TWIII
 11. 21 22 Qua nghiên c u c/tác k toán QTCP t i Cty Dư c TWIII, có ng x c a CP nh m ph c v cho KTQTchi phí. Vi c tính giá thành th th y r ng: Cty ph n nào ñã t ch c KTQT chi phí phù h p v i theo y u t cu Cty không phân bi t rõ CP gián ti p và CP tr c ti p. yêu c u và trình ñ q/lý c a Cty. C ñ n cu i năm Cty ñ u l p k Th sáu: Đ i tư ng ch u chi phí chưa ñư c tính ñúng, tính ñ ho ch SXKD cho năm t i nh m ñ nh hư ng và là cơ s ñánh giá k t chi phí. T t c t n t i th sáu này làm cho vi c ph n nh giá thành, qu ho t ñ ng KD. Bên c nh nh ng k ho ch v doanh thu, v giá tr giá v n hàng bán thi u chính xác. t ng s n lư ng SX thì còn có k ho ch v CP KD thương m i, CP v KDSX, CP v g/thành SP.Trong ñó các ch tiêu ñ u giao cho các b K T LU N CHƯƠNG 2 ph n ñư c phân c p, phân quy n t/hi n tương ñ i h p lý. Riêng v Lu n văn ñã ph n ánh th c tr ng KTQTchi phí Cty Dư c ñ/m c hao phí NVL s n xu t, ñ nh m c hao phí công lao ñ ng c a TWIII, khái quát ñư c tình hình t ch c SX KD cũng như tình hình công nhân SX, CP ñi n, kh u hao ñư c xây d ng r t khoa h c và KTQT chi phí Cty Dư c TWIII. Công tác QTCP Cty Dư c ki m soát h t s c ch t ch , các CP khác trong SXKD cũng ñư c xây TWIII ñư c th hi n qua nh n di n và phân lo i CP, công tác l p d d ng và ki m soát có nhi u ti n b so v i trư c. B ph n KD thương toán CP, các báo cáo v chi phí SXKD, tính giá thành SP. Đ ng th i m i ngoài vi c giành th ph n ñ mua bán h/hóa ba mi n, Cty còn lu n văn ñã ñưa ra ñư c nh ng ưu ñi m và t p trung p/tích nh ng giao khoán CP và khoán n p l i nhu n cho Cty. B ph n SX ñư c m t h n ch c a công tác KTQT chi phí t i Cty Dư c TWIII. Ph n Cty giao ch tiêu t ng giá tr SX, và khoán ch tiêu các kho n CPSX. ng/c u này là cơ s ñ ñưa ra nh ng gi i pháp khoa h c và h p lý Đ nh kỳ các b ph n này ph i báo cáo v Cty tình hình th c hi n k t nh m hoàn thi n c/tác KTQT t i Cty Dư c TWIII ph n ba. qu và CP c a b ph n mình ñ Cty k p th i ch ñ o. Tuy nhiên công tác KTQT c a Cty cũng còn nh ng t n t i sau: CHƯƠNG 3 Th nh t: Công tác k toán t p trung vào k toán tài chính mà CÁC GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K chưa chú tr ng ñ n k toán qu n tr . TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I CÔNG TY DƯ C TWIII Th hai: Phân c p qu n lý tài chính t i Công ty ñã có nhưng 3.1. S c n thi t ph i h/thi n KTQT CP trong Cty Dư c TWIII chưa g n v i s hình thành các trung tâm trách nhi m. Kinh t Vi t Nam ñã và ñang h i nh p sâu vào n n kinh t Th ba: Các báo cáo hàng tháng, quí, năm không ñ ng ñ u, th gi i. Cty áp l c c nh tranh tr nên quy t li t hơn. Là DN c a Nhà b ph n báo cáo nhanh, b ph n báo cáo ch m nư c, lâu nay v n còn s bao c p c a Nhà nư c, tính năng ñ ng c a Th tư: Công tác ki m soát CP chưa ñư c quan tâm, chú Cty h n ch , v n SXKD ít, s c c nh tranh y u. Ngày 01 tháng 7 năm tr ng ñúng m c. Cty chưa có b/cáo nào phân tích m t cách c th s 2010 Cty ph i chuy n sang ho t ñ ng theo mô hình “CTTNHH m t bi n ñ ng c a CP hay d/thu do nh ng nhân t nào nh hư ng và m i thành viên”. Lu t DN Vi t Nam quy ñ nh: Cty TNHH m t thành nhân t nh hư ng là bao nhiêu, báo cáo ch d ng l i vi c so sánh. viên v n c a nó v n là c a Nhà nư c, nhưng nhu c u qu n lý ñòi h i Th năm: Cty phân lo i CPSX theo y u t ñ t p h p CPSX cao hơn không ñơn thu n như ho t ñ ng theo mô hình Cty Nhà nư c. và tính giá thành SP, chưa quan tâm ñ n vi c phân lo i CP theo cách
 12. 23 24 M t khác, SX thu c tân Dư c c a Cty có ñ/ñi m khác v i 3.3. Gi i pháp hoàn thi n công tác l p d toán chi phí SXSP hàng hóa khác ch : yêu c u ch/lư ng r t kh c khe theo quy 3.3.1. Phân lo i CP theo cách ng x c a CP: Trong ñó CP d ch v ñ nh c a ngành Dư c,vì SP là thu c phòng ch a b nh cho con ngư i. mua ngoài như ñi n, nư c, s a ch a có th coi là CP h/h p c n ph i Mu n t n t i và phát tri n Cty Dư c TWIII ngoài vi c ph i SX tách riêng ph n b/phí và ñ/phí. S d ng ph/pháp c c ñ i, c c ti u. thu c t t theo tiêu chu n GMP, b o qu n thu c t t theo tiêu chu n 3.3.2. L p d toán CP/d toán linh ho t:Các bư c ti n hành khi l p: GSP, m u mã ñ p thì c n ph i ki m soát t t CPSX KD làm cho giá • Xác ñ nh ph m vi ho t ñ ng trong kỳ k ho ch. thành SP, hàng hóa h p lý hơn t o khác bi t nâng cao tính c nh • Phân tích các chi phí có th phát sinh trong ph m vi phù h p tranh. Đ th c hi n ñư c vi c này DN c n ph i t ch c h th ng theo cách ng x chi phí. thông tin n i b h/ch nh ñ c/c p thông tin cho lãnh ñ o nh m nâng •Tính bi n phí ñơn v theo m c ñ ho t ñ ng k ho ch. cao ch t lư ng q/lý trong nh ng năm qua, s nh n th c v KTQT c a Bi n phí ñơn v T ng biên phí k ho ch Cty khá m i m , chưa ñư c quan tâm và th/hi n m t cách khoa h c = d n ñ n các thông tin CP và cung c p cho nhà q/lý chưa h p lý, chưa K ho ch M c ho t ñ ng k ho ch k p th i và chính xác. Đây cũng là nguyên nhân cơ b n d n ñ n tính - L p k hoach linh ho t ñi u ch nh theo m c ho t ñ ng th c t . c nh tranh kém, SXKD hi u qu th p, trì tr không phát tri n ñư c. T ng bi n phí M c ho t ñ ng Bi n phí ñơn v = x Vì v y ñ i m i và hoàn thi n k toán QTCP nói riêng và KTQT nói ñã ñi u ch nh th c t k ho ch chung là yêu c u r t c p thi t và t t y u. Ngay t bây gi Cty Dư c Đ i v i ñ nh phí thư ng không thay ñ i khi l p d toán chi phí TWIII c n xem KTQT nói chung và k toán QTCP nói riêng là m t linh ho t, do m c ñ ho t ñ ng th c t v n n m trong ph m vi ñi u công c không th thi u ñ qu n lý DN trong cơ ch th trư ng. ch nh mà trong ñó ñ nh phí chưa thay ñ i. Xu t phát t nh ng yêu c u trên và qua phân tích th c tr ng D a vào k ho ch linh ho t theo m c ho t ñ ng th c t , vi c công tác k toán qu n tr chi phí t i Công ty Dư c TWIII, tác gi ñưa ñánh giá tình hình chi phí t i ñơn v có ý nghĩa hơn chi phí th c t mà ra nh ng ñ nh hư ng và nh ng gi i pháp hoàn thi n công tác k toán k ho ch linh ho t ñ u d a vào m t m c ho t ñ ng tương ñương. qu n tr chi phí t i Công ty Dư c TWIII như sau: 3.4. Gi i pháp hoàn thi n công tác tính giá thành 3.2. Nh ng ñ nh hư ng hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty 3.4.1. Tính ñúng, tính ñ CPSX vào ñ i tư ng ch u CP: Đ i tư ng h ch toán chi phí c a Cty xác ñ nh ñã ñúng. Nhưng Cty c n ph i tính Trư c tiên: Cty ph i t ch c b ph n k toán QTCP, b ph n ñúng, tính ñ chi phí s n xu t vào ñ i tư ng ch u chi phí ñã ñư c xác này thu c phòng KT Cty. Th hai: Hoàn thi n KTQT chi phí trên cơ ñ nh, thì giá thành s n ph m s chính xác hơn, d n ñ n CP cho lĩnh s k th a Th ba: Hoàn thi n KTQT chi phí ph i d a trên th c tr ng v c kinh doanh thương m i cũng chính xác hơn. M t khác th c hi n v ñ/ki n và nhu c u q/lý th/t c a DN. Th tư: KTQT chi phí ph i ñúng v i nguyên t c “phù h p”c a k toán, ñ ng th i ñ m b o cho gi n ñơn, thu n ti n Th năm: KTQT chi phí ph i k t h p v iKTTC. k t c u chi phí giá thành, d n ñ n c nh tranh lành m nh. Th sáu: KTQT chi phí ph i ñáp ng yêu c u ki m tra, ñánh giá. 3.4.2. Hoàn thi n h th ng p/ pháp phân b chi phí s n xu t chung
 13. 25 26 Trong 10 y u t CPSX mà Cty ñang s d ng ñ tính giá thành * Báo cáo tình hình th c hi n CPSXC: Ph i l p m u bi u b/cáo v i SP có t i 6 y u t thu c CPSXC. V y, Cty Dư c TWIII n u còn tính n i dung b/cáo d toán linh ho t các kho n CPSXC v i th c hi n chi giá thành theo y u t CP thì nên ñ i tên m t s y u t chi phí cũ cho phí SXC, tìm ra chênh l nh, nêu nguyên nhân s chênh l ch. phù h p v i n i dung c a y u t chi phí. Đ ng th i s a ñ i c n i *Báo cáo tình hình th c hi n CPSX: Ph i l p m u bi u b/cáo v i dung trong m t s y u t chi phí cho ñúng v i tên g i c a y u t CP. n i dung b/cáo CPSX th c t , CPSX d toán, ch/l ch CPSX th c t Ch nh s a n i dung m t s y u t như trên thì nh ng con s sau khi v i CPSX d toán c a t ng lo i SP và c a t t c các lo i SP SX trong phân b s có ý nghĩa nhi u hơn. tháng (quí, năm). Ngu n s li u d a vào s li u trên b ng d toán Cty Dư c TWIII nên chuy n sang tính giá thành theo kho n CPSX, các b ng phân b CPSX và các b/cáo tình hình th/hi n chi phí m c CP, g m ba kho n m c CP: CP v t li u tr c ti p (g m y u t t NVLTT, CPNCTT, CPSXC trong tháng (quí, năm) ñ l p báo cáo 1→3); CPNC tr c ti p (g m các y u t t 6→8) và chi phí SXC này. Sau ñó phân tích ng/nhân và các nhân t nh hư ng ñ n ch/l ch. (g m các y u t t 4,5,7,8,10); ñi ñôi v i vi c m nhi u s chi ti t ñ * Báo cáo giá thành s n xu t: Ph i l p m u bi u b/caó v i n i dung theo dõi CPSXC, sau ñó ch n tiêu th c phân b cho thích h p. báo cáo các kho n m c CP c a t ng lo i SP, giá thành ñơn v SP, - K toán CP s n xu t nên m các TK621,622,627 ñ h ch t ng giá thành gi a k ho ch, th c t , tìm chênh l ch, nêu ng/nhân. toán các CP trư c khi k t chuy n qua TK154 ñ tính giá thành thì *Báo cáo chi phí bán hàng: Ph i l p m u bi u b/cáo v i n i dung vi c theo dõi chi phí s n xu t chung s d dàng hơn, ch t ch hơn. báo cáo các kho n m c CP bán hàng Dư c ph m t SX; Dư c ph m - Kỳ tính giá thành nên ñ i t 3 tháng xu ng 1 tháng ñ giám và thi t b y t KD thương m i v i CP d toán, CP ñ nh m c và CP ñ c Cty có th/ tin k p th i v CP và giá thành SP, t ñó g/ñ c s có th c t , tìm chênh l ch, nêu nguyên nhân. nh ng quy t ñ nh ñáp ng y/c u c nh tranh trong cơ ch th trư ng. * Báo cáo CPQLDN: Ph i l p m u bi u b/cáo v i n i dung b/cáo các C n tách b ch CP bán hàng, CP qu n lý DN cho nh ng s n kho n m c CPQLDN gi a d toán CP v i th c t CP, tìm chênh ph m DN s n xu t ñ bán và nh ng hàng hóa mua vào, bán ra thì l ch, nêu nguyên nhân. m i có th tính toán lãi l c a lĩnh v c SX và lĩnh v c thương m i. 3.5. L p báo cáo chi phí ñ ph c v ki m soát chi phí: K T LU N CHƯƠNG 3 * Báo cáo tình hình th c hi n CPNVL tr c ti p: Ph i l p m u bi u Chương 3 tác gi ñã ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n b/cáo tình hình s d ng VLC, VLP, bao bì tr c ti p cho SX. V i n i công tác KTQT chi phí d a trên n n t ng lý lu n và th c t . Các gi i dung b/cáo: s lư ng ñ nh m c, ñơn giá ñ nh m c; s lư ng th c t , pháp này t p trung vào v n ñ t ch c theo dõi phân lo i CP,hoàn ñơn giá th c t ; so sánh chênh l ch, nêu nguyên nhân c a s ch/l ch. thi n công tác tính giá thành SP, l p các d toán CP linh ho t, l p các * Báo cáo tình hình th c hi n chi phí nhân công tr c ti p: Ph i l p b/cáo phân tích CP. Nh m m c ñích tăng cư ng ki m soát CP n i b , m u bi u b/cáo v CP ti n lương, b/hi m CNTTSX theo t ng lo i SP phân tích bi n ñ ng CP ñ ch ra các nhân t nh hư ng, nâng cao v i s công, ñơn giá, thành ti n gi a k ho ch và th/hi n; so sánh tính h u ích c a thông tin KT ph c v cho ho t ñ ng QTDN. gi a k ho ch v i th/hi n tìm ra ch/l ch, nêu ng/nhân s ch/ l ch.
 14. 27 L IK T Hoàn thi n công tác KTQT chi phí là m t trong nh ng n i dung quan tr ng và c n thi t trong quá trình hoàn thi n h th ng QLDN, góp ph n kh ng ñ nh ch/năng cung c p th/tin c a h th ng KT trong qu n lý.Th c tr ng KTQT chi phí Cty Dư c TWIII còn nh ng h n ch vì v y vi c h/ thi n công tác KTQT chi phí Cty này là c n thi t. Trên cơ s ngh/c u, t ng h p, ph/tích c v lý lu n cũng như th c ti n, lu n văn ñã gi i quy t ñư c m t s n i dung sau: Th nh t, ñã h th ng hóa ñư c nh ng lý lu n cơ b n v k toán QTCP, làm ti n ñ cho vi c ñánh giá th c tr ng và tìm ra các gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i v QTCP trong Cty Dư c TWIII. Th hai, ph n nh ñư c th c tr ng KTQT chi phí c a Cty Dư c TWIII, bao g m: Nh n di n các cách phân lo i CP, công tác l p d toán CP, t p h p CPSX và tính giá thành SP. T ñó ch ra nh ng h n ch c n ph i h/thi n v k toán QTCP Cty Dư c TWIII. Th ba, ñ hoàn thi n c/tác k toán CPSX t i Cty Dư c TWIII, lu n văn ñã ñưa ra các gi i pháp: ñ xu t cách phân lo i CPSX theo cách ng x c a CP nh m ph c v cho nhu c u h ch toán và q/lý CP; tính ñúng, tính ñ CPSX vào ñ i tư ng ch u CP ñ ph c v cho công tác tính giá thành ñư c chính xác; hoàn thi n phương pháp phân b chi phí s n xu t chung; hoàn thi n h th ng b/cáo th c hi n v CPSX nh m cung c p thông tin ph c v cho công tác qu n tr CP. V i nh ng n i dung ñã trình bày, nhìn chung lu n văn ñã ñáp ng ñư c m c tiêu nghiên c u.Tuy nhiên, n n kinh t còn nhi u di n bi n ph c t p trong khi KTQT m i ch ñư c ñ c p trong th i gian g n ñây và còn khá m i m ñ i v i các DN nói chung, và Cty Dư c TWIII nói riêng, các gi i pháp hoàn thi n k toán QTCP trong Cty Dư c TWIII ñư c rút ra t nghiên c u lý lu n và th c ti n bi n ñ ng không ng ng.Vì v y, v n còn nhi u v n ñ c n ph i ti p t c ngh/ c u h/thi n và lu n văn ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót nh t ñ nh. Tác gi r t mong ñư c s ñóng góp ý ki n c a các nhà khoa h c, các th y cô và ñ ng nghi p ñ lu n văn ñư c hoàn ch nh hơn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2