intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty công nghiệp nhựa Chinhuei trong điều kiện áp dụng mô hình capacity của Cam-I

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

189
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty công nghiệp nhựa Chinhuei trong điều kiện áp dụng mô hình capacity của Cam-I giúp cho các nhà quản trị có cái nhìn sâu sắc, tổng quát về việc sử dụng chi phí sản xuất như thế nào tại các phân xưởng sản xuất để có thể đưa ra những quyết định quản trị chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty công nghiệp nhựa Chinhuei trong điều kiện áp dụng mô hình capacity của Cam-I

 1. 1 B GIÁO D C & ĐÀO Đ O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH THANH VÂN V N D NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY CÔNG NGHI P NH A CHINHUEI TRONG ĐI U KI N ÁP D NG MÔ HÌNH CAPACITY C A CAM-I Chuyên ngành : K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng, Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. Nguy n M nh Toàn Ph n bi n 1: PGS.TS. Hoàng Tùng Ph n bi n 2: GS.TS. Đ ng Th Loan Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 14 tháng 6 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: -Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u Trư c nh ng yêu c u qu n tr chi phí s n xu t, t ch c qu c t CAM-I ñã nghiên c u mô hình Capacity d a trên s k t h p gi a lý thuy t qu n tr chi phí s n xu t theo phương pháp ABC và ABM và ñã ng d ng thành công t i các nhà máy s n xu t theo dây chuy n t i M . Tác gi ñ tài, qua nghiên c u th c t yêu c u k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei, mong mu n d a trên mô hình Capacity, nghiên c u v n d ng mô hình này vào nhà máy s n xu t theo dây chuy n t i Công ty nh m ph c v t t hơn công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i nhà máy. 2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài Kh o sát, ñánh giá công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei. Nghiên c u v n d ng mô hình qu n tr chi phí s n xu t Capacity c a Cam-I vào công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i nhà máy Công ty CNN Chinhuei, giúp cho các nhà qu n tr có cái nhìn sâu s c, t ng quát v vi c s d ng chi phí s n xu t như th nào t i các phân xư ng s n xu t ñ có th ñưa ra nh ng quy t ñ nh qu n tr chính xác. 3. Đ i tư ng và ph m v nghiên c u c a ñ tài * Đ i tư ng nghiên c u Đ tài nghiên c u k toán qu n tr chi phí t i Công ty CNN Chinhuei. Và ñ i tư ng nghiên c u t p trung vào chi phí s n xu t phát sinh t i các phân xư ng c a Công ty này. * Ph m vi nghiên c u Nghiên c u sâu v chi phí phát sinh t i các dây chuy n s n xu t. Tìm hi u công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i các dây chuy n như th nào.
 4. 4 4. Phương pháp nghiên c u Trên c s phương pháp lu n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng, ñ tài nghiên c u các v n ñ lý lu n cũng như th c ti n liên quan m t cách logic và ñ m b o tính h th ng. Ngoài ra ñ tài s d ng các phương pháp phân tích, so sánh, t ng h p và ki m ch ng. 5. K t c u c a lu n văn Lu n văn g m 3 chương: Chương 1: Nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v k toán qu n tr chi phí s n xu t khi áp d ng mô hình Capacity c a Cam-I. Chương 2: Th c tr ng v công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty Công nghi p Nh a Chinhuei. Chương 3: V n d ng mô hình Capacity c a Cam-I vào công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty Công nghi p Nh a Chinhuei. CHƯƠNG 1 NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ S N XU T KHI ÁP D NG MÔ HÌNH CAPACITY C A CAM-I 1.1. T ng quan v k toán qu n tr chi phí 1.1.1. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí 1.1.1.1. Khái ni m v k toán qu n tr chi phí 1.1.1.2. Quá trình ra ñ i và phát tri n k toán qu n tr chi phí 1.1.2. S c n thi t c a k toán qu n tr chi phí Vi t Nam 1.2. Phương pháp xác ñ nh chi phí d a trên ho t ñ ng (ABC) 1.2.1. Khái ni m v ho t ñ ng và ngu n l c trong phương pháp ABC 1.2.1.1. Khái ni m v ho t ñ ng và phân tích ho t ñ ng trong doanh nghi p s n xu t 1.2.1.2. Khái ni m ngu n l c và b n ch t ngu n l c trong doanh nghi p s n xu t
 5. 5 1.2.2. N i d ng c a phương pháp ABC trong doanh nghi p s n xu t + Bư c 1: Nh n di n các chi phí tr c ti p + Bư c 2: Nh n di n các ho t ñ ng + Bư c 3: Ch n tiêu th c phân b chi phí ngu n l c. Đ mô t m i quan h gi a chi phí và ho t ñ ng ngư i ta thi t l p ma tr n Chi phí – Ho t ñ ng (EAD). Nhóm chi phí bi u di n theo c t, các ho t ñ ng xác ñ nh trong bư c 2 ñư c bi u di n theo hàng. N u ho t ñ ng i có s d ng lo i chi phí j, thì ñánh d u vào ô ij. Sau ñó, th nh ng d u ñã ñánh b ng h s t l ư c lư ng. T ng các c t c a ma tr n EAD ph i b ng 1. + Bư c 4: Tính toán m c phân b + Bư c 5: T ng h p t t c các chi phí ñ tính giá thành s n ph m 1.2.3. Đánh giá phương pháp xác ñ nh chi phí theo ho t ñ ng (ABC) 1.3. Qu n tr chi phí trên cơ s ho t ñ ng (ABM) 1.4. Qu n tr chi phí s n xu t d a trên mô hình Capacity c a Cam-I 1.4.1. Đi u ki n ra ñ i mô hình Capacity 1.4.2. Đ c ñi m mô hình Capacity Mô hình ngu n l c (Capacity) mô t vi c s d ng ngu n l c cho m t dây chuy n s n xu t ho c quy trình ho t ñ ng c a nhà máy. Các ngu n l c tiêu hao s ñư c phân ra thành 3 khu v c màu như sau: + Khu v c màu vàng cho bi t ngu n l c tiêu hao lãng phí. Bao g m các ho t ñ ng: ch ñ i trong quá trình s n xu t … + Khu v c màu ñ cho bi t ngu n l c tiêu hao cho các ho t ñ ng nhưng không làm gia tăng giá tr s n ph m. Bao g m các ho t ñ ng : ngh gi a ca, chu n b s n xu t, l p ñ t và thay ñ i thi t b , b o trì và s a ch a,… + Khu v c màu xanh lá cây cho bi t ngu n l c tiêu hao cho các ho t ñ ng làm gia tăng giá tr c a s n ph m. G m ho t ñ ng gia công s n ph m.
 6. 6 Mô hình 1.1. Mô hình Capacity c a Cam-I 1.4.3. M i quan h gi a mô hình Capacity v i ABM và ABC Mô hình Capacity chính là s k t h p gi a ABC và ABM v i nhau r t ch t ch . Mô hình này ñư c phát tri n d a trên k thu t ABC phân b chi chí ngu n l c theo các ho t ñ ng. Đ ng th i d a vào k thu t ABM ñ xây d ng cách th c ki m soát chi phí thành các khu v c v i các màu s c khác nhau: xanh, ñ và vàng 1.4.4. Phương pháp ño lư ng giá tr ngu n l c tiêu hao theo mô hình Capacity Đ c ñi m c a mô hình Capacity là d a trên lý thuy t qu n tr chi phí ABC và ABM. Theo ñó, vi c ño lư ng giá tr ngu n l c tiêu hao t i nhà máy s n xu t s ñư c ti n hành theo các bư c sau: * Bư c 1: Thu th p và phân tích s li u t i nhà máy Ta s ti n hành thu th p s li u t ng th v chi phí phát sinh t i nhà máy s n xu t, bao g m: chi phí nguyên v t li u; chi phí nhân công tr c ti p; chi phí SXC. Tuy nhiên, theo ñ c ñi m c a mô hình Capacity thì chi phí phát sinh t i nhà máy s n xu t ph i ñư c tách riêng cho t ng PX s n xu t. * Bư c 2: Xác ñ nh các ho t ñ ng t i t ng PX s n xu t Ta s xác ñ nh các ho t ñ ng ch y u t i t ng PX, ñ ng th i tương ng v i m i ho t ñ ng thì c n ph i s d ng nh ng ngu n l c nào và m c ñ s d ng là bao nhiêu.
 7. 7 * Bư c 3: Phân b giá tr các ngu n l c theo các ho t ñ ng d a trên k thu t ABC D a vào bư c 2, ta t p h p chi phí phí cho t ng ho t ñ ng. Tuy nhiên, s có trư ng h p là m t ho t ñ ng s s d ng nhi u ngu n l c khác nhau và m t ngu n l c có th ñư c phân b cho nhi u ho t ñ ng khác nhau. Ta có th s d ng ma tr n Chi phí - ho t ñ ng (EAD) ñ bi u di n m i quan h gi a chi phí và các ho t ñ ng. * Bư c 4: Mã hóa các ho t ñ ng theo màu s c và bi u di n theo mô hình Capacity. - Mã hóa các ho t ñ ng thành các màu s c theo mô hình năng l c Capacity: Màu xanh (gia tăng giá tr s n ph m) : ho t ñ ng gia công s n xu t s n ph m… Màu ñ (không làm gia tăng giá tr s n ph m): l p ñ t, b o trì thi t b ,… Màu vàng (lãng phí): ch m tr trong công vi c … - Sau ñó, các d li u chi phí c a các ho t ñ ng c a t ng PX s ñư c bi u di n theo mô hình Capacity. K t h p t t c các PX s n xu t c a nhà máy ta có ñư c mô hình Capacity c a c nhà máy. Th hi n trên mô hình như sau : Mô hình 1.2. Mô hình Capacity c a nhà máy 1.4.5. Đi u ki n v n d ng mô hình Capacity
 8. 8 Mô hình Capacity c a CAM-I ñơn gi n, d áp d ng vào th c t . Tuy nhiên, vi c v n d ng mô hình này c n có các ñi u ki n sau: + Lo i hình doanh nghi p: mô hình này ch áp d ng cho các doanh nghi p kinh doanh có ho t ñ ng s n xu t s n ph m, không áp d ng ñ i v i các doanh nghi p thương m i, d ch v . + Quy trình công ngh : Ho t ñ ng s n xu t ph i ñư c th c hi n theo quy trình công ngh theo ki u ch bi n li n t c, k ti p nhau theo m t trình t nh t ñ nh. S n ph m ñư c ch bi n qua nhi u công ño n khác nhau. S n ph m c a giai ño n trư c là ñ i tư ng ch bi n c a giai ño n sau. + Cơ c u t ch c c a nhà máy s n xu t: nhà máy s n xu t ph i bao g m nhi u phân xư ng s n xu t khác nhau. M i phân xư ng ñ m nh n m t công ño n trong chu kỳ s n xu t s n ph m b t ñ u t khâu ch bi n nguyên v t li u ñ u vào ñ n khi hình thành nên s n ph m ñ u ra. CHƯƠNG 2 TH C TR NG V CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY CÔNG NGHI P NH A CHINHUEI 2.1. Khái quát v tình hình phát tri n c a Công ty CNN Chinhuei Công ty CNN Chinhuei ñư c thành l p theo gi y phép ñ u tư s : 08/GP - KCN - ĐNg ngày 12/10/2001 c a ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t Đà N ng. Doanh nghi p có tên giao d ch là CHINHUEI PLASTIC INDUSTRIAL Co,Ltd tr s chính và nhà xư ng s n xu t ñ t t i khu công nghi p Hòa Khánh. Đây là doanh nghi p 100% v n Đài Loan. 2.2. Đ c ñi m t ch c s n xu t, qu n lý và t ch c k toán t i Công ty CNN Chinhuei 2.2.1. Đ c ñi m m t hàng kinh doanh và cơ c u s n ph m 2.2.2. Cơ c u t ch c qu n lý t i Công ty
 9. 9 2.2.3. Đ c ñi m quy trình công ngh s n xu t s n ph m T i Công ty CNN Chinhuei có quy trình công ngh theo ki u ch bi n liên t c k ti p nhau theo m t trình t nh t ñ nh. S n ph m c a giai ño n trư c là ñ i tư ng ch bi n c a giai ño n sau. Vi c s n xu t tr i qua các giai ño n : giai ño n tr n, giai ño n ñùn, giai ño n ép phun, giai ño n, giai ño n gia công 2.2.4. Đ c ñi m t ch c công tác k toán t i Công ty CNN Chinhuei - V hình th c k toán:Công ty s d ng hình th c k toán Nh t ký chung. 2.2.5. Đ c ñi m th trư ng cung c p nguyên li u và tiêu th s n ph m 2.2.5.1. Th trư ng cung c p nguyên li u 2.2.5.2. Th trư ng tiêu th s n ph m * Th ph n c a Công ty t i th trư ng Đà N ng và Mi n Trung * S n ph m thay th * K t qu kinh doanh c a Công ty 2.3. Th c tr ng v công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei. 2.3.1. Phân lo i chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei Chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei r t ña d ng, phong phú, nhi u ch ng lo i. Đ ñáp ng yêu c u qu n lý và ra quy t ñ nh liên quan ñ n chi phí ch y u là t nh ng thông tin k toán chi ti t . K toán th c hi n theo dõi chi ti t chi phí c th trên h th ng các tài kho n và s sách k toán chi ti t chi phí. Theo ñó, chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei ñư c phân lo i theo hai cách, ñó là phân lo i chi phí s n xu t theo n i dung kinh t và phân lo i theo công d ng kinh t liên quan ñ n giá thành s n xu t s n ph m 2.3.1.1. Phân lo i chi phí s n xu t theo n i dung kinh t B ng 2.4. B ng t ng h p chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei Quý IV/ 2010
 10. 10 (ĐVT: ñ ng) TT Y u t chi phí S ti n 1 Chi phí NVL chính, ph 77,431,206,908 2 Chi phí nhiên li u 25,580,945 3 Chi phí bao bì ñóng gói 1,288,468,508 4 Chi phí nhân công 3,849,241,625 5 BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN 327,323,298 6 Chi phí thu TNCN 7,004,250 7 Chi phí CCDC và PTTT 1,339,284,201 8 Chi phí kh u hao TSCĐ 1,818,824,622 9 Chi phí ñi n, nư c, ñi n tho i 1,442,080,406 10 Chi phí s a ch a, b o trì 41,456,818 11 Chi phí mua ngoài khác b ng ti n 52,643,688 T ng 87,623,115,269 2.3.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t theo công d ng kinh t B ng 2.5. B ng t ng h p chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei theo kho n m c - Quý IV/ 2010 (ĐVT: ñ ng) TT Kho n m c chi phí S ti n T l Chi phí NVLTT 77,431,206,908 89% 1 - Chi phí NVL chính, ph Chi phí NCTT 2,879,158,362 3% 2 - Lương nhân công tr c ti p SX - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Chi phí SXC 7,312,749,999 8% - Lương qu n lý PX - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN - Thu TNCN c a qu n lý PX - Chi phí nhiên li u 3 - Chi phí bao bì - Chi phí CCDC và PTTT - Chi phí ñi n, nư c, ñi n tho i - Chi phí kh u hao - Chi phí s a ch a, b o trì - Chi phí khác b ng ti n T ng 87,623,115,269 100% 2.3.2. Công tác h ch toán chi phí chi phí s n xu t và tính giá thành các s n ph m t i Công ty CNN Chinhuei
 11. 11 2.3.2.1. K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p K toán h ch toán chi phí NVLTT và ti n hành t p h p trên ph m vi phân xư ng. TK 621 ñư c m chi ti t cho t ng phân xư ng, và TK 621 ñư c m chi ti t là TK 6211-CP NVLTT ñ nh m c và TK 6212-CPNVLTT phân b . Khi t p h p chi phí NVL tr c ti p ñ tính giá thành thì m i lo i h t nh a t o ra s có môt ñ nh m c riêng, và ñ nh m c này ñư c dùng làm cơ s tính giá cho h t nh a. Trong quá trình s d ng NVL, có th phát sinh th a ho c thi u s ñư c h ch toán vào TK 6212-CPNVLTT phân b . Vi c phân b s ñư c tính theo tiêu th c s lư ng s n ph m s n xu t. Như v y, Công ty d a trên vi c xây d ng ñ nh m c cho nguyên v t li u tr c ti p ñ ki m soát vi c s d ng. Tuy nhiên, vi c qu n tr chi phí d a trên ñ nh m c v n còn r t nhi u h n ch là l thu c nhi u vào vi c l p ñ nh m c chi phí nguyên v t li u có xác v i th c t s n xu t hay không. Tuy kho n m c chi phí nguyên v t li u v n chưa ñư c Công ty qu n tr t t, nhưng chi phí nguyên v t li u ñã ñư c k toán theo dõi chi ti t cho t ng phân xư ng, ñây chính là ñ u ki n thu n l i ñ tách chi phí theo mô hình Capacity. B ng 2.7. B ng t ng h p chi phí NVL c a các PX s n xu t Quý IV/2010 ĐVT: ñ ng Nguyên v t li u chính, ph Stt Phân xư ng Chênh l ch Đ nh m c Th c t 1 PX tr n 19,145,035,957 18,962,932,496 -182,103,479 2 PX ñùn 19,164,422,076 19,252,860,326 88,438,250 3 PX ép phun 332,453,709 332,453,709 0 4 PX in 22,248,039,498 22,875,384,713 627,291,215 5 PX gia công 15,639,185,263 16,007,575,664 368,390,401 T ng 76,529,136,521 77,431,206,908 902,070,387 2.3.2.2. K toán chi phí nhân công tr c ti p K toán chi phí nhân công tr c ti p t i Công ty s d ng TK622- Chi phí NCTT. T i các phân xư ng s n xu t Công ty b trí nhân viên qu n lý PX
 12. 12 theo dõi th ng kê s gi công lao ñ ng tr c ti p và l p b ng t ng h p thanh toán lương và các kho n trích theo lương hàng tháng. Cu i m i quý, k toán t p h p chi phí nhân công tr c ti p ñ tính giá thành d a vào b ng tính lương, lúc này chi phí NCTT s ñư c ti n hành t p h p cho t ng PX. Chi phí NCTT ñư c phân b cho t ng lo i s n ph m theo tiêu th c s lư ng s n ph m s n xu t. 2.3.2.3. K toán chi phí s n s n xu t chung K toán s d ng TK 627- Chi phí SXC, m chi ti t cho t ng y u t chi phí (Chi phí nhân viên phân xư ng; chi phí ñi n, ñi n tho i, nư c; chi phí CCDC, PTTT, chi phí bao bì, Chi phí kh u hao TSCĐ, chi phí s a ch a, b o trì, chi phí khác b ng ti n…). Riêng chi phí kh u hao TSCĐ thì khi tính giá thành s ñư c t p h p riêng cho t ng PX, ñ i v i nh ng TSCĐ dùng chung thì s ñư c t p h p trên ph m vi toàn nhà máy. Sau ñó ti n hành phân b cho t ng PX theo tiêu th c chi phí kh u hao TSCĐ tr c ti p c a t ng phân xư ng. Hi n nay, Công ty ti n hành trích kh u hao TSCĐ theo phương pháp kh u hao ñư ng th ng. 2.3.2.4. T p h p chi phí s n xu t và tính giá thành Cu i m i kỳ h ch toán chi phí và tính giá thành (quý), toàn b chi phí s n xu t s n ph m phát sinh trong kỳ ñ u ñư c t ng h p vào tài kho n 154 – Chi phí s n xu t kinh doanh d dang. Công ty CNN Chinheui th c hi n m chi ti t TK154 theo t ng phân xư ng. Trên cơ s chi phí s n xu t ñư c t p h p và giá tr s n ph m d dang ñư c ñánh giá, k toán ti n hành l p b ng tính giá thành t ng h p cho c thành ph m, bán thành ph m và ph ph m. Đ c ñi m quy trình s n xu t t i Công ty là liên t c qua nhi u giai ño n nên b ng tính giá thành cũng s ñư c thi t k theo ñ c ñi m này, nghĩa là giá
 13. 13 thành c a bán thành c a giai ño n trư c s ñư c k t chuy n thành chi phí s n xu t c a giai ño n sau. 2.4. Đánh giá th c tr ng công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty Công nghi p nh a Chinhuei Trư c th c tr ng v công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei. Qua nghiên c u v mô hình k toán qu n tr chi phí s n xu t Capacity c a t ch c Cam- I. Đ ng th i tác gi lu n văn cũng nghiên c u k v ñ c thù s n xu t c a Công ty và công tác phân lo i chi phí s n xu t t i Công ty, tuy ch phân lo i theo y u t chi phí nhưng k toán công ty ñã phân lo i r t chi ti t theo các y u t chi phí và cũng ñã t p h p ñư c t t c các y u t chi phí ñó cho t ng phân xư ng s n xu t. Đây chính là ñi u ki n thu n l i ñ v n d ng mô hình k toán qu n tr chi phí s n xu t Capacity c a Cam-I. CHƯƠNG 3 V N D NG MÔ HÌNH CAPACITY C A CAM-I VÀO CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ S N XU T T I CÔNG TY CNN CHINHUEI 3.1. S c n thi t ph i v n d ng mô hình Capacity c a Cam-I vào công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t 3.1.1. Môi trư ng kinh doanh c a Công ty Trư c s c nh tranh gay g t c a th trư ng thì m i công ty ñ u có nh ng ñi m m nh, ñi m y u nh t ñ nh. Song ñi m m nh th hi n rõ nh t ñ i v i s n ph m t m tr n c a Công ty so v i các ñ i th c nh tranh trên th trư ng Mi n Trung hi n nay là giá c r t linh ho t và mang tính c nh tranh r t cao. Đây là ñi m Công ty luôn ph i duy trì và phát huy, có như v y Công ty m i gia tăng kh năng c nh tranh và ñ y m nh hơn n a ho t ñ ng tiêu th c a mình trong ñi u ki n n n kinh t có nh ng bi n ñ ng l n như hi n nay.
 14. 14 3.1.2. Nhu c u thông tin v chi phí s n xu t cho vi c ra quy t ñ nh kinh doanh Trong môi trư ng kinh doanh c nh tranh ph c t p, yêu c u c a nhà qu n tr Công ty là l y ñi m m nh v giá ñ c nh tranh trên th trư ng là hoàn toàn ñúng ñ n. Do v y, các nhà qu n tr doanh nghi p r t c n ñ n nh ng thông tin h u ích ñ có th ñưa ra các quy t ñ nh kinh doanh t i ưu. Tác gi cho r ng mô hình qu n tr chi phí Capacity c a Cam-I s cung c p thông tin phù h p, tin c y và k p th i, ñáp ng yêu c u thông tin v chi phí s n xu t, giúp các nhà qu n tr có m t cái nhìn tr c quan v chi phí s n xu t ñ ñưa ra nh ng quy t ñ nh kinh doanh ñúng ñ n. Chính vì v y, mô hình qu n tr chi phí s n xu t Capacity c a Cam-I là c n thi t ph i ñư c áp d ng vào Công ty CNN Chinhuei nh m m c tiêu ki m soát chi phí s n xu t và cung c p thông tin v chi phí s n xu t m t cách chính xác, d hi u, d phân tích, giúp cho nhà qu n tr Công ty ñưa ra nh ng quy t ñ nh kinh doanh ñúng ñ n. 3.2. Th c tr ng v h th ng k toán qu n tr chi phí và kh năng v n d ng mô hình Capacity vào công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei 3.2.1. Th c tr ng v h th ng k toán chi phí t i Công ty CNN Chinhuei 3.2.2. Kh năng v n d ng mô hình Capacity vào công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t t i Công ty CNN Chinhuei Công ty CNN Chinhuei là m t doanh nghi p s n xu t có quy mô ñ u tư l n, máy móc thi t b hi n ñ i, trình ñ qu n lý kinh t nói chung và trình ñ qu n lý tài chính nói riêng ngày càng ñư c nâng cao. M t khác, Công ty là m t doanh nghi p có ho t ñ ng s n xu t theo dây chuy n, có quy trình công ngh s n xu t liên t c qua nhi u giai ño n, nhà máy s n xu t bao g m nhi u
 15. 15 phân xư ng. Đây chính là ñi u ki n c n ñ có th v n d ng mô hình Capacity vào công tác qu n tri chi phí s n xu t t i Công ty. K toán t i công ty ñã làm r t t t công vi c h ch toán và theo dõi chi phí t i các phân xư ng s n xu t, th hi n là ban ñ u k toán ñã theo dõi tách bi t chi phí phát sinh t i các phân xư ng r t là chi ti t, c th . Đây là ñi u ki n thu n l i nh t ñ v n d ng mô hình qu n tr chi phí s n xu t Capacity t i Công ty. 3.3. V n d ng mô hình Capacity vào công tác k toán qu n tr chi phí s n xu t 3.3.1. T p h p chi phí ngu n l c cho t ng phân xư ng s n xu t Đây là bư c ñ u tiên không th b qua khi th c hi n mô hình Capacity. Bư c này s t p h p t t c s li u v chi phí ngu n l c tiêu hao cho các ho t ñ ng theo như Chương 1 ph n 1.4.4 ñã trình bày. Căn c vào c s s li u v chi phí s n xu t t i nhà máy Công ty CNN Chinhuei ñã trình bày t i Chương 2, ta ti n hành t p h p chi phí s n xu t theo t ng phân xư ng s n xu t. Riêng ñ i v i nh ng chi phí chung cho c nhà máy thì phân b cho t ng phân xư ng theo chi phí kh u hao TSCĐ tr c ti p c a t ng phân xư ng. Sau ñây là b ng t ng h p chi phí t i các phân xư ng s n xu t theo yêu t chi phí:
 16. 16 B ng 3.1. B ng t ng h p chi phí theo y u t c a các PX s n xu t Quý IV/2010 (ĐVT: ñ ng) PX ÉP PX GIA STT Y UT CHI PHÍ T NG CP PX TR N PX ĐÙN PX IN PHUN CÔNG 1 Chi phí NVL chính, ph 77,431,206,908 18,962,932,496 19,252,860,326 332,453,709 22,875,384,713 16,007,575,664 2 Chi phí nhi n li u 25,580,945 3,533,615 19,264,631 856,293 1,430,747 495,659 3 Chi phí bao bì 1,288,468,508 12,844,800 233,203,694 1,042,420,014 4 Chi phí nhân công 3,849,241,625 408,460,727 1,823,731,400 39,436,011 523,842,130 1,053,771,357 Chi phí BHYT, BHXH, BHTN, 5 KPCĐ 327,323,298 35,437,100 164,013,387 4,323,844 41,639,746 81,909,221 6 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p 7,004,250 967,530 5,274,797 234,459 391,749 135,715 7 Chi phí ñi n, nư c, ñi n tho i 1,442,080,406 199,201,305 1,086,009,420 48,271,994 80,655,840 27,941,847 8 Chi phí công c d ng c 1,339,284,201 185,001,585 1,008,595,118 44,831,009 74,906,428 25,950,061 9 Chi phí kh u hao TSCĐ 1,818,824,622 315,927,163 1,082,724,296 142,153,336 178,447,925 99,571,902 10 Chi phí s a ch a, b o trì 41,456,818 5,726,624 31,220,516 1,387,720 2,318,688 803,270 11 Chi phí mua ngoài khác b ng ti n 52,643,688 7,271,919 39,645,183 1,762,187 2,944,372 1,020,027 T NG 87,623,115,269 20,124,460,064 24,526,183,874 615,710,562 24,015,166,032 18,341,594,737
 17. 17 3.3.2. Xác ñ nh và phân lo i các ho t ñ ng t i PX s n xu t 3.3.2.1. Xác ñ nh các ho t ñ ng s n xu t t i PX Theo quy trình s n xu t s n ph m t i nhà máy có th nh n th y có r t nhi u ho t ñ ng tham gia s n xu t s n ph m. Vi c phân lo i các ho t ñ ng này cũng d a trên nhi u tiêu th c khác nhau. Tuy nhiên, theo mô hình Capacity, ta s ti n hành phân lo i các ho t ñ ng theo 3 c p ñ là: làm gia tăng giá tr s n ph m, không làm gia tăng giá tr c a s n ph m và lãng phí. Do v y, ho t ñ ng t i các PX s n xu t bao g m các ho t ñ ng sau: - Ho t ñ ng s n xu t s n ph m: ho t ñ ng này là chính trong quá trình s n xu t, là s k t h p các y u t nguyên v t li u chính, ph , nhiên li u, nhân công, bao bì, công c d ng c , kh u hao máy móc thi t b , chi phí ñi n, nư c… ñ t o nên giá tr s n ph m. - Ho t ñ ng chu n b s n xu t: t i các PX ñ th c hi n s n xu t thì ñ u m i ca bao gi cũng ph i t n th i gian cho vi c kh i ñ ng máy. Ho t ñ ng này x y 4 PX có quy trình s n xu t b ng máy là PX tr n, PX ñùn, PX ép phun, PX in. Tuy nhiên, t i các phân xư ng ho t ñ ng này không ñư c theo dõi nên ñ xác ñ nh ph i ti n hành ph ng v n nhân viên qu n lý k thu t t i các PX, qua vi c ph ng v n bi t ñư c th i gian tiêu t n cho ho t ñ ng này là không gi ng nhau cho các phân xư ng. Th i gian kh i ñ ng máy t i các PX c th là: PX tr n 15 phút/ca, PX ñùn 20 phút/ca, PX ép phun 5 phút/ca, PX in 15 phút/ca. - Ho t ñ ng l p ñ t và thay ñ i thi t b : t i các PX s n xu t, vi c gia công s n xu t ra s n ph m r t ph c t p vì s n xu t không ph i m t s n ph m mà nhi u lo i s n ph m có hình d ng, kích thư c, màu s c khác nhau, do v y m t dây chuy n s n xu t s có nhi u thi t b khác nhau ñ s n xu t các lo i s n ph m khác nhau, ñ th c hi n vi c ñó thì dây chuy n thư ng xuyên ñư c
 18. 18 thay ñ i thi t b . Ngoài ra, trong quá trình s n xu t, thi t b có th b h ng hóc c n s a ch a và ph i t n th i gian cho vi c tháo và l p ñ t thi t b c n s a ch a. Tuy nhiên, ho t ñ ng này không ñư c theo dõi c th v th i gian t i các phân xư ng nên ñ xác ñ nh ph i ti n hành ph ng v n nhân viên qu n lý k thu t t i các phân xư ng, qua vi c ph ng v n bi t ñư c th i gian tiêu t n cho ho t ñ ng này là khác nhau t i các PX. Và ho t ñ ng này ch x y ra 4 PX là tr n, ñùn, ép phun, in. Th i gian l p ñ t và thay ñ i thi t b c th : PX tr n 15 phút/ca, PX ñùn 30 phút/ca, PX ép phun 5 phút/ca, PX in 20 phút/ca. - Ho t ñ ng b o trì và s a ch a: ho t ñ ng này x y ra t i 5 phân xư ng tr n, ñùn, ép phun, in, gia công. Ho t ñ ng này ñư c xác ñ nh d a trên s theo dõi ho t ñ ng s a ch a máy móc thi t b do nhân viên qu n lý k thu t t i các PX qu n lý. - Ho t ñ ng ki m tra ch t lư ng s n ph m s n xu t: công ty luôn mong mu n ch t lư ng s n ph m ph i cao do v y, ho t ñ ng này ñư c th c hi n t i t ng phân xư ng. T i các phân xư ng ñ u có b trí nhân viên KSC th c hi n ho t ñ ng này. - Ho t ñ ng ñi u ñ và giám sát quá trình s n xu t: ho t ñ ng này ch c ch n không th thi u ñư c ñ i v i nhà máy s n xu t. Th c hi n ho t ñ ng này là nhân viên qu n lý k thu t t i phân xư ng. T i nhà máy công ty CNN Chinhuei ñã thuê m t chuyên viên k thu t Trung Qu c v qu n lý k thu t chung cho c 5 phân xư ng s n xu t. - Ho t ñ ng ti p li u và v n chuy n thành ph m nh p kho: ho t ñ ng này chính là v n chuy n nguyên v t li u, nhi n li u, thành ph m cho quá trình s n xu t t i 5 phân xư ng. T i nhà máy ñã b trí riêng nhân viên chuyên th c hi n ho t ñ ng này cho t ng phân xư ng.
 19. 19 - Ho t ñ ng th ng kê phân xư ng : nhân viên k toán t i các phân xư ng s th c hi n vi c ghi chép l i các s li u phát sinh t i các phân xư ng s n xu t v s lư ng như: nguyên v t li u, nhiên li u, công c d ng c , ph tùng, linh ki n,… Đ ng th i theo dõi và t ng h p th ch m công cho công nhân s n xu t t i phân xư ng. M i PX ñư c b trí m t k toán, riêng PX ñùn và ép phun thì m t k toán kiêm nhi m cho hai PX này. - Ho t ñ ng v sinh phân xư ng: nhân viên lao công s th c hi n ho t ñ ng này sau m i ca s n xu t. M i PX ñư c b trí riêng m t nhân viên lao công. - Ho t ñ ng ngh gi a ca: ho t ñ ng này là gi ng nhau cho 5 phân xư ng s n xu t và d a trên quy ñ nh c a Giám ñ c ñ ra th i gian ngh gi a ca ñ i v i các PX là 15 phút/ca. T 9h 45 phút ñ n 10h ñ i v i ca sáng và 15h15 phút ñ n 15h 30 phút ñ i v i ca chi u. - Ho t ñ ng ch m tr trong công vi c (con ngư i): các công nhân thư ng ch m tr trong các kho n th i gian ñ u c a m i ca và x y ra c 5 PX . Xác ñ nh ho t ñ ng này d a trên vi c th ng kê th i gian ñ n phân xư ng làm vi c c a công nhân t i các phân xư ng thông qua th ch m công. M i công nhân khi vào phân xư ng làm vi c ñ u ph i b m th , trên th s có ngày và th i gian c th . Th i gian ch m tr bình quân c a các PX là 5 phút/ca/ngư i. Riêng PX gia công công vi c c a công nhân ch y u là th công nên th i gian ch m tr bao g m c vi c th i gian công nhân c ý không làm h t công su t nên th i gian ch m tr là 20 phút/ca/ngư i. - Ho t ñ ng ch ñ i trong quá trình s n xu t (máy móc cũ nên ho t ñ ng ch m): dây chuy n s n xu t t i 4 PX tr n, ñùn, ép phun và PX in t i nhà máy Công ty r t hi n ñ i. Tuy nhiên ñã có th i gian s d ng 10 năm nên t c ñ ho t ñ ng và công su t s n xu t có ph n ch m hơn so v i ban ñ u. Đ
 20. 20 xác ñ nh ho t ñ ng này có th nghiên c u trên h sơ k thu t c a các dây chuy n. Đ ng th i ph ng v n nhân viên qu n lý k thu t t i các phân xư ng. Th i gian ch ñ i bình quân t i 4 PX là 10 phút/ca. 3.3.2.2. Phân lo i các ho t ñ ng theo mô hình Capacity Sau khi xác ñ nh các ho t ñ ng t ng phân xư ng s n xu t, ti n hành phân lo i các ho t ñ ng này theo 3 c p ñ như sau: + Khu v c màu vàng cho bi t ngu n l c tiêu hao lãng phí. Bao g m các ho t ñ ng: ch m tr trong công vi c (con ngư i), ch ñ i trong quá trình s n xu t (máy móc cũ, l c h u ho t ñ ng ch m). + Khu v c màu ñ cho bi t ngu n l c tiêu hao cho các ho t nhưng không làm gia tăng giá tr s n ph m. Bao g m các ho t ñ ng : ngh gi a ca, chu n b s n xu t, l p ñ t và thay ñ i thi t b , b o trì và s a ch a, ki m tra ch t lư ng s n ph m s n xu t, ñi u ñ và giám sát quá trình s n xu t, ti p li u và v n chuy n thành ph m nh p kho, th ng kê phân xư ng, v sinh phân xư ng + Màu xanh lá cây cho bi t ngu n l c tiêu hao cho các ho t ñ ng làm gia tăng giá tr c a s n ph m. G m ho t ñ ng gia công s n ph m. 3.3.3. Ch n l a ngu n sinh phí 3.3.4. Phân b chi phí cho t ng ho t ñ ng c a m i c p ñ Quá trình th c hi n các ho t ñ ng s tiêu hao ngu n l c ñư c s d ng. Theo lý thuy t trình bày Chương 1, ñ mô t m i quan h gi a chi phí v i t ng ho t ñ ng thì ta thi t l p ma tr n Chi phí – Ho t ñ ng (EAD) cho các PX tr n, PX ñùn, PX ép phun, PX in, PX gia công. Sau ñây là ma tr n Chi phí – Ho t ñ ng (EAD) và b ng phân b chi phí ngu n l c cho các ho t ñ ng t i PX tr n:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2