intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 3

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
133
lượt xem
55
download

TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưỡng nhật bình đầu nhật, Tú sơn điên đảo sơn. Lưỡng vương tranh nhất quốc, Tứ khẩu tung hoành gian. Vua hỏi các quân thần thì không ai hiểu nghĩa lý ra làm sao. Phải sai hai quan văn võ đến nhà ông Nguyễn Hiền mời vào triều để hỏi. Hai quan sứ đến làng Hà dương, gặp một đứa trẻ trong nhà hàng, mặt mũi phương phi. Sứ giả hỏi gì đứa trẻ ấy không thèm đáp lại. Mới đọc một câu đối nôm rằng: "Tự là chữ, cất giằng đầu chữ tử là con, con ai con ấy?"...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 3

 1. 21 TRUYÏÅN TRAÅNG Lûúäng nhêåt bònh àêìu nhêåt, Tuá sún àiïn àaão sún. Lûúäng vûúng tranh nhêët quöëc, Tûá khêíu tung hoaânh gian. Vua hoãi caác quên thêìn thò khöng ai hiïíu nghôa lyá ra laâm sao. Phaãi sai hai quan vùn voä àïën nhaâ öng Nguyïîn Hiïìn múâi vaâo triïìu àïí hoãi. Hai quan sûá àïën laâng Haâ dûúng, gùåp möåt àûáa treã trong nhaâ haâng, mùåt muäi phûúng phi. Sûá giaã hoãi gò àûáa treã êëy khöng theâm àaáp laåi. Múái àoåc möåt cêu àöëi nöm rùçng: "Tûå laâ chûä, cêët giùçng àêìu chûä tûã laâ con, con ai con êëy?" Àûáa treã àöëi ûáng khêíu ngay: "Vu laâ chûng, boã ngang lûng chûä àinh laâ àûáa, àûáa naâo àûáa naây?" Sûá giaã biïët àûáa treã êëy laâ Traång Hiïìn, múái hoãi thùm àïën têån nhaâ thò thêëy Traång àang luái cuái úã dûúái bïëp, nhên àoåc möåt cêu rùçng: "Ngö vùn quên tûâ vin baão truâ; haâ tu nûå aáo" Nghôa laâ: Töi nghe quên tûã xa chöî bïëp nûúác, loå laâ phaãi nõnh vua bïëp. Traång ûáng khêíu àöëi rùçng: "Ngaä baãn hûäu quan cû àinh naåi; khaã tam àiïu canh" Nghôa laâ: ta cöët coá chûác laâm àûúåc Tïí tûúáng, nhûng coân taåm nêëu nöìi canh. Nêëu canh laåt mùån taåi tay cuäng nhû chûác laâm tûúáng. Sûá giaã thêët ûáng àöëi nhanh nhêíu vaâ coá yá cao, chõu laâ gioãi, múái bêìy kïë yá vua xin múâi vaâo Kinh. Traång noái rùçng: - Thiïn tûã trûúác kia baão ta chûáa biïët l pheáp, nhûng chùèng nhûäng laâ Traång chûa biïët l pheáp, caã àïën Thiïn tûã cuäng chûa biïët l pheáp. Noái thïë röìi nhêët àõnh khöng chõu ài. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 22 TRUYÏÅN TRAÅNG Sûá giaã vïì têu laåi vúái vua, vua phaãi àem xe ngûåa vaâ àöì l àïën àoán, bêëy giúâ Traång múái ài. Khi àïën kinh, vua àûa baâi thú cuãa Têìu ra hoãi. Traång Hiïìn cêìm buát viïët ra möåt chûä vaâ giaãi rùçng: - Cêu thú thûá nhêët nghôa laâ chûä nhêåt, ngûúåc suöi bùçng àêìu nhau; thûá nhò laâ böën chûä san, ngûúåc suöi cuäng laâ chûä san caã; thûá ba hai chûä vûúng tranh nhau úã trong möåt nûúác, thûá tû laâ böën chûä khêíu ngang doåc àïìu laâ khêíu caã. Toám laåi chó laâ möåt chûä àiïìn. Giaãi xong, àûa cho sûá Têìu xem, sûá Têìu phaãi chõu vò thïë vua cûã Nguyïîn Hiïìn laâm Kim tûã vônh löåc àaåi phu; sau laâm àïën Cöng böå thûúång thû, khöng àûúåc bao lêu thò öng mêët. Vua thêëy ngûúâi àaåi taâi nhû thïë maâ khöng àûúåc thoå, thûúng tiïët vö cuâng. Huyïån öng êëy nguyïn tïn laâ huyïån Thûúång Hiïìn, vua múái kiïëng tïn öng êëy, àoãi ra goåi laâ Thûúång Nguyïn. Laåi cêëp cho nùm mêîu ruöång tû àiïìn, bùæt dên êëy phaãi lêåp miïëu thúâ. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 23 TRUYÏÅN TRAÅNG Traång Aá c Giaáp Haãi Traång AÁc chñnh tïn laâ Giaáp Haãi àöî traång nguyïn Khoa Mêåu Tuêët nùm Àaåi Chñnh nhaâ Maåc (1538). Súã dô coá tïn êëy laâ vò öng ngay thùèng quaá, nhiïìu ngûúâi bêët maän thuâ oaán vaâ sau khi chïët röìi, öng cuäng vêîn khöng chûâa tñnh êëy, coân hiïån lïn chûãi caã tiïën sô nguyïîn Vùn Thõnh laâm cho öng Thõnh súå hïët höìn. Meå Giaáp Haãi laâ ngûúâi laâng Cöng Luêån, huyïån Vùn Giang tónh Hûng Yïn (Bùæc Viïåt). Baâ cuå êëy khi coân treã ngheâo lùæm chó coá möåt gian nhaâ tranh úã caånh àûúâng baán haâng nûúác. Theo Phan kïë Bñnh bêëy giúâ coá möåt ngûúâi Têìu ài qua àûúâng, vaâo haâng nghó, luác ài boã quïn möåt tuái baåc. Caách nûãa thaáng nûäa múái höët hoaãng laåi hoãi thò baâ êëy àem caã tuái baåc ra traã laåi, vêîn nguyïn nhû luác trûúác. Ngûúâi khaách xin biïëu laåi möåt nûãa, baâ êëy khöng lêëy noái rùçng: - Töi chó vò khöng ûa cuãa bêët nghôa cho nïn töi múái ngheâo thïë nêìy, sao bêy giúâ töi laåi chõu lêëy cuãa öng. Ngûúâi khaách caãm taå buång êëy, múái hoãi rùçng: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 24 TRUYÏÅN TRAÅNG - Möì maã àêëng tiïn nhên nhaâ baâ úã àêu, töi tòm giuáp cho baâ möåt ngöi àêët hay. Baâ kia noái: - Töi laâ àaân baâ, chó coá troåi möåt mònh, khöng coá anh em naâo caã. Nay àaä ngoaâi böën mûúi tuöíi, duâ àûúåc àêët hay bao giúâ phaát àaåt? Maâ phaát àaåt thò laâm gò nûäa? Ngûúâi khaách noái: Nïëu àûúåc chöî àêët hay, thò dêìu àaân baâ cuäng phaát phuác. Baâ êëy múái àûa ngûúâi khaách àïën chöî ngöi möå cha baâ êëy. Ngûúâi khaách lêåp tûác tòm àêët cho, röìi dùån rùçng: - Vïì sau thêëy ai coá naån àïën àêy sùén loâng maâ cûáu ngûúâi ta, thò seä coá sûå may mùæn. Baâ êëy úã àêëy àûúåc nûãa nùm, xaãy coá ngûúâi laâng Baát Traâng, nhaâ ngheâo, ài laâm mûúán kiïëm ùn, khi êëy trúâi àaä töëi, gùåp phaãi mûa gioá, quêìn aáo ûúát lûúát thûúát reát run cêìm cêåp, qua haâng êëy xin vaâo troå möåt töëi. Baâ êëy hoãi àêìu àuöi cùån keä, cho vaâo nguã, röìi àöët lûãa cho sûúãi vaâ doån cúm cho ùn. Àïm höm êëy reát lùæm, maâ nhaâ thò chó coá àöåc möåt chiïëc chiïëu. Ngûúâi kia thò reát khöng thïí naâo maâ khöng nhûúâng àûúåc chiïëu cho. Maâ àïí cho khöí thò chùèng àaânh loâng múái cho nùçm chung möåt giûúâng maâ nguã. Chaâng kia àaä àûúåc no êëm laåi nùçm chung vúái àaân baâ laå gò lûãa gêìn rúm, teá ra thaânh tû thöng vúái nhau. Khöng ngúâ chaâng kia bõ chûáng haån thêëp, chó möåt luác thò tùæt húi. Baâ êëy kinh hoaãng vö cuâng, súå ngûúâi ta phaát giaác ra, àang àïm phaãi löi ra àaám tha ma vuâi xuöëng, maâ baâ ta cuäng coá mang tûâ àêëy. Àûúåc vaâi thaáng nûäa, ngûúâi Taâu laåi àïën hoãi rùçng: - Tûâ khi taáng maã àïën giúâ àaä cûáu àûúåc viïåc gò cho ngûúâi naâo chûa? Baâ êëy àûa ra chöî maã chaâng kia. Ngûúâi khaách ngùæm nghña möåt höìi röìi noái rùçng: - Chöî naây laâ huyïåt thiïn taán àêëy, nïëu coá thai thò têët sinh ra Traång Nguyïn tïí tûúáng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 25 TRUYÏÅN TRAÅNG Baâ êëy àêìy nùm, quaã nhiïn sinh àûúåc möåt con trai, cöët caách laå thûúâng. Khi lïn böën tuöíi, ra chúi ngoaâi búâ söng, xaãy coá ngûúâi laái buön úã laâng Sinh Kïë, huyïån Phûúng Nhúän, búi thuyïìn qua bïën, tröng thêëy thùçng beá nhùén nhuåi, ùn cùæp àem xuöëng thuyïìn ài mêët. Baâ kia tòm con àêu cuäng khöng thêëy tûúãng laâ chïët àuöëi dûúái söng röìi, sêìu thaãm khöng biïët ngêìn naâo. Ngûúâi laái tûâ khi àem àûáa beá vïì, yïu mïën lùæm, khi múái lúán lïn, tòm thêìy cho ài hoåc. Giaáp Haãi - tïn àûáa beá - hoåc haânh têën túái, vùn chûúng hay nhêët trong laâng. Àïën nùm ba mûúi hai tuöíi, thi àöî Traång nguyïn. Höm vinh qui vïì laâng, phaãi phuåc dõch khoá nhoåc, coá ngûúâi biïët nguyïn uãy öng êëy, baão riïng vúái nhau: - Khöng biïët ngûúâi úã xûá naâo àïën àêy laâm khöí dên ta thïë naây ! Giaáp Haãi nghe loãm àûúåc cêu êëy, khöng biïët vò cúá ra sao. Möåt höm, xeát xem caác möì maã töí tiïn, thò khöng coá ngöi naâo àaáng phaát Traång Nguyïn, trong buång höì nghi lùæm. Nhên múái hoãi nhûäng ngûúâi quen thuöåc, coá ngûúâi biïët chuyïån noái vúái öng êëy. Giaáp Haãi múái àïën têån laâng Cöng Luêån doâ xem, thò thêëy coá baâ cuå giaâ ngoaâi baãy mûúi tuöíi, baán haâng bïn caånh àûúâng, tröng ra tònh caãnh khöën àöën lùæm. Giaáp Haãi sai ngûúâi vaâo hoãi rùçng: - Baâ cuå kia coá chöìng con gò khöng, sao maâ khöën khoá àïën thïë? Baâ cuå noái: - Töi laâ ngûúâi úã laâng naây, khi xûa coá sinh àûúåc möåt muån con trai, àaä böën, nùm tuöíi, chúi vúái treã con úã búâ söng, röìi khöng biïët noá laåc ài àêu mêët. Bêy giúâ chó möåt thên, khöng biïët nûúng cêåy vaâo ai, tònh caãnh sêìu thaãm, noái ra khöng xiïët. Giaáp Haãi àöå laâ meå mònh, múái sai ngûúâi baão rùçng: - Baâ cuå giaâ caã maâ khöng coá ai tröng nom, ài theo vïì vúái töi àïí töi nuöi cho, coá bùçng loâng khöng? Baâ kia noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 26 TRUYÏÅN TRAÅNG - Nïëu quan lúán coá buång thûúng töi nhû thïë thò phuác cho töi lùæm. Giaáp Haãi múái àem vïì nuöi nêëng, nhûng cuäng chûa daám chùæc laâ meå. Chên Giaáp Haãi vöën coá caái nöët ruöìi àoã, thûúâng khi ngöìi nhaân àïí löå ra. Baâ cuå êëy möåt höm tröngthêëy, cûá nhòn troâng troåc khöng chúáp mùæt. Ngûúâi nhaâ quúã rùçng: - Quñ thïí quan lúán, baâ cuå kia sao daám nhòn maäi thïë ? Baâ kia noái: - Töi khi xûa, sinh àûúåc möåt àûáa con trai cuäng coá caái nöët ruöìi nhû thïë nay töi tröng thêëy, töi laåi nhúá àïën con töi, cho nïn töi nhòn ngùæm möåt chuát, xin quan lúán thûá löîi cho töi. Giaáp Haãi lêåp tûác goåi baâ êëy hoãi cùån keä tûâng tñ, baâ cuå êëy kïí raåch roâi thuãy chung. Giaáp Haãi buöìn rêìu maâ than rùçng: - Ta bêåy baå uöíng mêët möåt àúâi, coá meå maâ khöng biïët; nay nhúâ trúâi laåi àûúåc gùåp àêy, múái biïët àïën meå. Vïì sau laâm àïën Laåi böå thûúång thû, Taái baão Saách quöëc cöng, vïì nhaâ trñ sô ! Giaáp Haãi nhêån töí möå úã laâng Baát traâng cho nïn vùn chi huyïån Gia Lêm phaãi thúâ öng êëy. Àïën sau coá öng tiïën sô Nguyïîn vùn Thõnh, cho Giaáp Haãi laâ ngûúâi laâng Sinh kïë, vaâ laåi laâm quan nhaâ Maåc muöën tûúác tïn öng êëy úã trong söí tiïn hiïìn huyïån Gia Lêm. Àïm nùçm mú thêëy Giaáp Haãi mùæng rùçng: - Tao töåi gò maâ maây tûúác tïn tao, maây laâ boån hêåu sinh, sao daám khinh lúân tiïìn böëi, seä coá baáo ûáng cho maâ xem. Öng Thõnh súå haäi, khöng daám xoaá tïn ài nûäa. Nay huyïån Gia Lêm vêîn coá thúâ, maâ laâng Baát Traâng cuäng phaãi cuáng tïë. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 27 TRUYÏÅN TRAÅNG Traång Moä Khiïëu Hûäu Thanh Ngaây xûa úã àêët Àöìng cöëng, laâng Hûäu Thanh, tónh Thaái Bònh (Bùæc Viïåt) coá möåt ngûúâi moä tïn laâ laäo Àöëp. Laäo Àöëp sinh àûúåc möåt con trai tïn laâ Beá. Beá khöng àûúåc hoåc haânh, lïn chñn mûúâi tuöíi caã ngaây chó vaác moä thay böë rao laâng nûúác möîi khi coá tin tûác gò cêìn loan baáo vaâ ài chia phêìn biïëu cho caác quan viïn. Bêëy giúâ coá möåt cuå thûúång, tïn laâ cuå thûúång Lï, giûä chûác tiïn chó trong laâng. Cuå thûúång Lï coá möåt ngûúâi con gaái àeåp lùæm tïn laâ Ngoåc. Khöng hiïíu vò beá coá caái taâi gò maâ cö Ngoåc say mï röìi öëm tûúng tû, möåt hai nïëu khöng lêëy àûúåc con laäo Àöëp thò chïët chúá khöng chõu söëng. Cuå thûúång Lï thêëy thïë xêëu höí vö cuâng vò con gaái möåt võ thûúång quan maâ laåi ài say mï möåt gaä thûúâng àinh mûâ chûä. Àaânh phaãi chiïìu loâng con gaái vò luác êëy Ngoåc öëm tûúng tû thêåp tûã nhêët sinh, cuå thûúång Lï cho Ngoåc lêëy Beá nhûng àuöíi con ài, nhêët àõnh khöng nhêån con gaái nûäa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 28 TRUYÏÅN TRAÅNG Khöng naãn chñ, Ngoåc àûa chöìng ài vaâo Thanh Hoáa tòm cuå thûúång Phuâng laâ baån cuå thûúång Lï àïí xin cho chöìng theo hoåc trûúâng cuãa cuå thûúång Phuâng. Tòm àûúåc trûúâng cuãa cuå thûúång Phuâng röìi, Ngoåc xûng tïn tuöíi hoå haâng vaâ noái thaác ra Beá laâ em trai vò hoåc döët naát vaâ biïëng lûúâi nïn cuå thûúång Lï àuöíi ài. Vò thûúng soát em, Ngoåc phaãi baán tû trang, àûa em lùån ngoâi non nûúác àûa em vaâo àêy àïí xin thuå giaáo. Tûâ àoá, Ngoåc thùæt lûng buöåc buång buön baán lêëy tiïìn cho Beá theo hoåc cuå thûúång Phuâng. Beá úã luön nhaâ cuå coân Ngoåc thò doån möåt quaán nûúác úã riïng, möåt thaáng àöi lêìn àïën thùm Beá vaâ àem lûúng cho chaâng. Sau àoá ñt lêu, Beá vúä trñ, hoåc àêu nhúá àêëy vaâ chùèng mêëy luác nöíi tiïëng laâ thú hay, phuá gioãi, àûáng àêìu trûúâng Beá hoåc àûúåc thò ba nùm, möåt höm cuå thûúång Phuâng goåi Ngoåc àïën baão rùçng: - Em chaáu chùæc khoa naây àöî àêìu thiïn haå, vêåy chaáu phaãi vïì thûa ngay vúái baác laâm túâ khai co em chaáu ài hoåc àïí kõp ngaây thi. - Bêëy giúâ Ngoåc phaãi thuá thûåc Beá laâ chöìng mònh. Naâng kïí laåi hïët caã àêìu àuöi cêu chuyïån tûâ khi gùåp Beá röìi böë giêån àuöíi ài, bêëy giúâ súå khöng daám vïì. Suy nghô möåt giêy, cuå thûúång Phuâng baão Ngoåc vïì quaán, àïí cuå tòm caách lo liïåu cho Beá. Cuå viïët möåt bûác thû cho cuå thûúång Lï kïí laåi tûâ khi Ngoåc àûa Beá àïën xin nhêåp hoåc; cuöëi thû hïët lúâi ca ngúåi tñnh tònh cuãa Beá vaâ quaã quyïët nïëu Beá àûúåc ài thi kyâ naây thò thïë naâo cuäng àoaåt àûúåc khöi giaáp. Keâm vúái thû, cuå thûúång Phuâng laåi gûãi möåt ñt vùn baâi cuãa Beá àïí cho cuå thûúång Lï coi. Àûúåc thû cuå thûúång Lï beân vaâo Thanh tòm cuå thûúång Phuâng àïí xem viïåc thûåc hû ra thïë naâo. Cuå thûúång Phuâng cho goåi Beá vaâo hêìu. Cuå thûúång Lï hoãi cêu naâo Beá àöëi àaáp chöi chaãy, maåch laåc, laâm cho cuå rêët döîi ngaåc nhiïn. Cuå thûúång Lï ra cho Beá möåt àeâ taâi bùæt laâm baâi thú àûúâng, võnh caái moä. Beá cêìm buát, quyâ xuöëng àêët viïët ngay: Vò thiïn haå àiïëc àaä lêu ngaây, Trúâi múái sinh ra chiïëu moä thêìy. Pheáp nûúác vang lûâng ran cûãa miïång, Lïånh laâng theát leåt kheát trong tay. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 29 TRUYÏÅN TRAÅNG Viïåc quan thuác baách ba duâi àöëp, Löåc thaánh gia ban mêëy höåc àêìy. Löåc cöëc tre giaâ mùng laåi moåc, Àêìu àònh choát voát böíng têìng mêy. Cuå thûúång Lï xem xong chõu laâ hay vaâ noái "Roä laâ khêíu khñ con laäo Àöëp". Röìi baão rùçng: "Ta khöng thïí lêëy hoå Lï laâm con rïí; mêìy laâ con laäo Àöëp thò ta àùåt cho mêìy hoå Khiïëu maâ tïn laâ Hûäu Thanh". Sau àoá ñt lêu cuå vïì laâng bùæt lyá trûúãng loaåi khai cho haåch thi. Khoa thi hûúng nùm êëy, Khiïëu Hûäu Thanh giêåt giaãi nguyïn. Luác xûúáng danh ban yïën, cuå thûúång Lï viïët thû baão Hûäu Thanh vïì laâng chúi, nhûng Hûäu Thanh khöng chõu. Hûäu Thanh vïì thùèng cuå thûúång Phuâng xin úã laåi theo hoåc nûäa àïí chúâ thi höåi vaâ thi àònh. Túái kyâ Xuên thuã luön böën phen thöng ûu, Hûäu Thanh àöî höå nguyïån àûúåc vua Lï sùæc tûâ "Àïå nhêåt giêëy tiïën sô cêëp àïå àïå nhêët danh". Luác vaâo thûúång uyïín xem hoa, vua Lï ngoã yá muöën gaã cöng chuáa Quyânh Hoa cho Hûäu Thanh. Hûäu Thanh têu lïn rùçng àaä coá vúå, khöng thïí phuå nghôa àûúåc. Vua khen ùn úã thuãy chung. Cuå thûúång Haâ, baån cuãa cuå Thûúång Lï vaâ cuå thûúång Phuâng cuäng muöën gaã con gaái tïn laâ Bñch chêu cho Hûäu Thanh chaâng cuäng tûâ chöëi luön. Vúå chaâng laâ Ngoåc noái: - Chaâng tûâ chöëi khöng lêëy cöng chuáa Quyânh Hoa laâm vúå laâ vò cöng chuáa giêìu sang, sinh àeåp hún em. Coân nhû Bñch Chêu thò taâi maåo cuäng nhû em, àöëi vúái em laåi laâ baån tûâ têëm beá, sao chaâng khöng lêëy àïí cho em coá baån cuâng gaánh vaác giang sún cho chaâng. Àûúåc lúâi cuãa Ngoåc, Hûäu Thanh múái bùçng loâng. Hûäu Thanh tûâ àoá àûúåc laâ Traång Khiïëu. Chaâng laâm quan liïm chñnh, chó saáu baãy nùm thò lïn àûúåc chûác thûúång thû, röìi tïí tûúáng. Àïën luác caáo laäo vïì laâng, dên laâng lêåp tûâ, nay laâ àïìn quan traång Khiïëu taåi quï cuä. Vïì sau, noái vïì traång Khiïëu xuêët thên laâm moä, ngûúâi ta coá cêu thú rùçng: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 30 TRUYÏÅN TRAÅNG Hoå Khiïëu vaâng trúâi kïu tiïëng moä kïu ! Traång Lúån Chung Nhi Hoå Dûúng úã laâng Dûâa thuöåc tónh Haâ Nam (Bùæc Viïåt) laâ möåt quñ töåc coá nhiïìu ngûúâi laâm quan to trong triïìu. Àïën àúâi öng Dûúng àònh Lûúng thò xa xuát, con chaáu khöng nöëi àûúåc nghiïåp cha öng, phaãi laâm nghïì baán thõt àïí sinh nhai. Hai vúå chöìng öng naây, tuy söëng trong nghïì giïët heo, giïët boâ, nhûng baãn tñnh thûåc thaâ, phuác àûác, coá tiïìn vêîn böë thñ cho nhûäng ngûúâi khoá úã chung quanh vaâ thúâ trúâi súå phêåt, chúá khöng aác nghiïåt nhû phêìn àöng baån àöìng nghiïåp luác bêëy giúâ. Möåt höm, Lûúng öng ài l úã caái miïëu àêìu laâng vïì thò gùåp möåt öng cuå giaâ vai àeo khùn goái, tay chöëng gêåy, hoãi thùm tòm nhaâ troå. Lûúng öng àaáp: - Thûa cuå, úã àêy khöng coá quaán troå naâo hïët. Bêy giúâ trúâi sùæp töëi röìi, cuå maâ ài nûäa thò lúä dúä àûúâng, êu laâ múâi cuå vïì nhaâ töi nghó. Töi khöng coá tiïìn nhûng àuã cúm nûúác àaäi cuå mûúi ngaây. http://www.ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản