intTypePromotion=3

TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 4

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
157
lượt xem
54
download

TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu cụ có lòng yêu chúng tôi muốn ở lại đây chơi ít ngày. Ông khách mừng rỡ. - Nếu được như thế thì còn gì hay bằng. Lương ông hẹn đưa ông khách về nhà, tiếp đãi rất chân thành, quí hóa. Cơm nước xong, ông khách hỏi chủ nhà làm gì. Lương ông cứ thực tình mà đáp. - Không dám dấu cụ, tổ tiên chúng tôi xưa làm quan to tại triều, nhưng đến chúng tôi tài hèn sức kém nên đành phải bán thịt để sinh nhai. Hai người trò truyện một đêm, tâm đầu ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 4

  1. 31 TRUYÏÅN TRAÅNG - Nïëu cuå coá loâng yïu chuáng töi muöën úã laåi àêy chúi ñt ngaây. Öng khaách mûâng rúä. - Nïëu àûúåc nhû thïë thò coân gò hay bùçng. Lûúng öng heån àûa öng khaách vïì nhaâ, tiïëp àaäi rêët chên thaânh, quñ hoáa. Cúm nûúác xong, öng khaách hoãi chuã nhaâ laâm gò. Lûúng öng cûá thûåc tònh maâ àaáp. - Khöng daám dêëu cuå, töí tiïn chuáng töi xûa laâm quan to taåi triïìu, nhûng àïën chuáng töi taâi heân sûác keám nïn àaânh phaãi baán thõt àïí sinh nhai. Hai ngûúâi troâ truyïån möåt àïm, têm àêìu yá húåp. Chuã nhêët àõnh lûu khaách laåi vaâi höm, khöng ngúâ öng khaách lò lúåm úã laåi luön ba thaáng, ngaây naâo cuäng hai bûäa rûúåu röìi chöëng gêåy ài chúi la caâ hïët goâ naây sang àöëng noå, hïët ruöång noå laåi àïën ao kia. Thò hoáa ra öng noå ài xem àõa lyá, maâ öng ta khöng ai khaác hún laâ öng thaánh àõa lyá Taã Ao. Thêëy Lûúng öng laâ möåt ngûúâi phuác hêåu, hiïìn laânh Taã Ao muöën àaáp ún, quyïët àõnh úã laåi liïìn ba thaáng chñnh laâ àïí tòm cho Lûúng öng möåt ngöi àêët quyá. Taã Ao hoãi Lûúng öng: - Öng baâ àaäi töi thaânh têm quaá, töi caãm taå loâng öng baâ hïët sûác. Nay töi tòm àûúåc möåt ngöi àêët quñ cho öng baâ, vêåy xin hoãi öng baâ muöën gò? Lûúng öng àaáp: - Bêím cuå, töi chùèng muöën gò caã, chó mong moãi coá möåt àiïìu laâ sinh àûúåc möåt àûáa con trai coá hoåc hún töi àïí nöëi nghiïåp öng cha cho khoãi mang tai mang tiïëng. Taã Ao gêåt àêìu: - Tûúãng gò, chúá nïëu chó coá thïë thò d lùæm. Ngöi àêët töi choån cho öng phaát traång maâ laåi laâ Traång khöng phaãi hoåc. Vêåy öng sûãa soaån ài àïí töi àùåt àêët cho, keão töi coá viïåc sùæp sûãa phaãi ài xa röìi. Lûúng öng beân nhúâ öng Taã Ao àùåt laåi ngöi möå cuãa thên phuå öng. Taáng xong àûúåc vaâi thaáng thò Lûúng öng laâm ùn thõnh vûúång hún trûúác. Thêëy trúâi thûúng nhû thïë, vúå chöìng Lûúong öng laåi caâng cöë tu nhên tñch àûác. Àûúåc gêìn http://www.ebooks.vdcmedia.com
  2. 32 TRUYÏÅN TRAÅNG möåt nùm thò Lûúng baâ coá thai. Trong khi Lûúng baâ coá thai, Lûúng öng haâng ngaây thêëy möåt hiïån tûúång laå: Nguyïn tûâ nhaâ Lûúng öng ra chúå thò phaãi ài qua möåt caái goâ kïu laâ goâ Thêìn Àöìng. Lêìn naâo ài choå vïì Lûúng öng cuäng thêëy trong luám cêy coá tiïëng treã con kïu the theá: - Thêìy úi lêìn sau ài chúå thêìy nhúá mua quaâ cho con nheá. Lûúng Öng thoaåt àêìu khöng tin, nhûng sau thêëy àûáa treã cûá noái the theá ra nhû thïë öng phaãi àaáp: - ÚÂ àïí lêìn sau thêìy mua quaâ cho con. Lûúng öng khöng muöën noái döëi, höm sau mua quaâ thêåt. Öng goåi: - Àûáa naâo àoâi quaâ thò ra àêy maâ lêëy. Tiïëng àûáa treã noái voång ra: - Thêìy cûá àïí àêëy, con ra lêëy ngay bêy giúâ. Lûúng öng àïí yá thò ài möåt quaäng, quay laåi xem, goái quaâ biïën tûâ luác naâo khöng roä. Tûâ àoá lêìn naâo ài choå vïì, Lûúng öng cuäng mua quaâ cho àûáa treã. Mua àûúåc baãy mûúi hai lêìn thò Lûúng baâ sanh àûúåc möåt con trai. Vïì sau naây, ngûúâi ta tñnh ra thò con trai cuãa Lûúng öng söëng àûúåc baãy mûúi hai tuöíi. Àûáa con êëy laâ Traång Lúån sau naây vêåy. Lûúng öng àùåt tïn cho y laâ Chung Nhi. Tuåc truyïìn vua Thaánh Tön cuäng ra àúâi cuâng ngaây vúái Chung Nhi caã Traång Ùn, Traång Vêåt cuäng sinh nùm êëy. Noái vïì Chung Nhi lïn ba tuöíi thò triïìu àònh múã khoa thi coá hai öng Traång Nguyïn vaâ Baãng Nhúän vinh quy vïì qua laâng Ruâa. Chung Nhi ra xem, thêëy thïë, cûúâi maâ hoãi cha rùçng: - Öng kia laâ gò maâ àöåt maäo àeåp thïë? - Öng êëy laâ quan Traång. - Coân öng kia laâ gò? http://www.ebooks.vdcmedia.com
  3. 33 TRUYÏÅN TRAÅNG - Öng êëy laâ quan Baãng. - Vêåy trong hai öng, ai hún ai keám? - Quan Traång hún quan Baãng. - Thïë thò ngaây sau con phaãi laâm quan Traång. Tûâ àoá Chung Nhi chó mú ûúác laâm Traång Nguyïn bùæt treã con laâm cúâ laâm quaåt rûúác mònh nhû rûúác quan Traång vinh quy baái töí. Coá ngûúâi khaách laå, thêëy thïë, bôu möi, baão : - Traång dúã hay Traång Nguyïn? Chung Nhi àaáp: - Khaách quen chùèng hoáa khaách laå. Khaách thêëy àûáa treã àaáp thïë, giûåt mònh cho laâ laå, baão Lûúng öng nïn cho Chung Nhi ài hoåc. Chung Nhi hoãi meå: - Thêìy àöì gioãi hún Traång Nguyïn hay Traång Nguyïn gioã i hún thêìy àöì? Meå traã lúâi: - Traång Nguyïn gioãi hún. - Thïë thò con khöng ài hoåc thêìy àöì àêu. Meå khuyïn: - Muöën laâm Traång, phaãi ài hoåc thêìy àöì múái àûúåc. Nghe meå noái thïë, Chung Nhi múái chõu cùæp saách ài hoåc. Lûúng öng laâm gaâ thöíi söi mang sang thêìy àöì xin laâm l nhêåp traâng cho con. Thêìy baão Chung Nhi vaâo l, Chung Nhi: "L ai ?" Thêìy noái: - L trònh àûác Thaánh Khöíng Tûã. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  4. 34 TRUYÏÅN TRAÅNG Chung Nhi hoãi: - Thaánh Khöíng Tûã coá hún Traång ? Thêìy noái: - Nhêët Thaánh nhò Traång Bêëy giúâ Chung Nhi múái chõ laâm l. Luác xong, Lûúng öng baão vaâo laâm l thêìy. Traång cho laâ thêìy keám Traång, nhêët àõnh khöng chõu l. thêìy baão: - Tiïn hoåc l hêåu hoåc vùn. Traång chõu laâ phaãi, luác bêëy giúâ múái chõu l thêìy. Thêìy laåi baão: - Thûá nhêët hay chûä, thûá nhò giûä àoân. Chung Nhi khöng bùçng loâng, noái: - Phaãi àoân thò con khöng hoåc àêu. Lûúng Öng phaãi döî: - Con chùm hoåc thò khöng can gò phaãi àaánh ! - Thïë hoåc mêëy höm thò thaânh Traång ? Thêìy àöì nûåc cûúâi: - Hoåc dùm ba ngaây thò thaânh Traång. Chung Nhi tuãm tóm cûúâi thñch lùæm. Thêìy àoåc möåt cêu trong Tam Tûå Kinh cho Chung Nhi hoåc "Thiïn tñch thöng minh, thaánh phuâ cöng duång". Thêìy àoåc xong thò Chung Nhi quïn liïìn maâ àoåc treåo ra laâ: "thiïn tñch thong manh, thaánh phuâ choãng goång" chó coá cêu êëy maâ baãy taám ngaây khöng thuöåc. Thêìy àöì giêån lùæm bùæt nùçm xuöëng àaánh Chung Nhi khöng chõu nùçm xêëp, cûá nùçm ngûãa tïnh hïnh ra. Chung Nhi noái: "Thiïn tñch thong manh, thaánh nùçm choãng goång" sao thêìy bùæt con nùçm xêëp ? Möåt höm thêìy ài vùæng, coá khaách vaâo hoãi: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  5. 35 TRUYÏÅN TRAÅNG - Thêìy coá nhaâ khöng? Chung Nhi noái voång ra: - Thêìy ài vùæng röìi, chó coá Traång úã nhaâ thöi. Khaách cûúâi hoãi laåi: - Traång hoåc àïën àêu röìi ? Traång noái vùng maång: - Trúâi àêëy cao sêu. Trïn trúâi dûúái àêët àêu àêu cuäng tûúâng. Khaách hoãi: - Trúâi laâ gò? Àêët laâ gò ? - Trúâi laâ thiïn, àêët laâ àõa. Öng khöng hoåc haânh gò caã hay sao maâ khöng biïët ? Khaách giêån mùæng: - Con caái nhaâ ai, múái nûát mùæt àaä laáo xûúåc ? Chung Nhi vïnh mùåt ra : - Öng tûúãng öng gioãi thò töi àöë öng biïët trïn trúâi coá gò vaâ dûúái àêët coá gò? - Trïn trúâi coá trùng, coá sao, dûúái àêët coá nuái coá söng chûá gò ! Traång - tûâ giúâ trúã xuöëng Chung Nhi tûå xûng mònh laâ traång. Traång cûúâi khanh khaách vaâ noái: - Öng naây khöng hoåc coá khaác, trïn trúâi coá hai ngûúâi maâ dûúái àêët coá möåt ngûúâi hoåc troâ chûá ! Khaách hoãi : - Trïn trúâi coá hai ngûúâi laâ ai ? Maâ dûúái àêët coá möåt ngûúâi laâ ai? Traång laåi cûúâi diu khaách möåt höìi lêu múái noái : - Hai ngûúâi laâ nhõ nhên (chûä thiïn coá chûä nhõ vaâ chûä nhên). Coân dûúái àêët coá möåt ngûúâi laâ Sô (chûä Àõa coá chûä sô úã trong) http://www.ebooks.vdcmedia.com
  6. 36 TRUYÏÅN TRAÅNG - Ngûúâi sô êëy laâ ai vêåy ? - Laâ Traång chúá coân ai nûäa. Khaách ra vïì, loâng bùn khoùn suy nghô vïì thùçng beá khöng ngoan. Möåt höm, Traång tûå nhiïn boã hoåc vïì nhaâ. Lûúng baâ hoãi taåi sao thò traång noái: - Taåi con hoåc hïët saách röìi. Con vïì nhaâ àïí sûãa soaån ài thi àêy. Thêëm thoùæt traång àûúåc mûúâi ba tuöíi maâ hoåc quyïín "Tam Tûå Kinh" chûa thuöåc. Lûúng öng rêët buöìn phiïìn. Möåt höm, hai cha con ài sang laâng bïn mua lúån taåi nhaâ möåt võ quan höìi hûu. Quan öng àang nguã, quan baâ ài vùæng. Àúåi cho quan dêåy, Lûúng öng cuâng con tiïën vaâo. Ngaái nguã, öng quan thêëy ngûúâi mua lúån, àûáng lïn lêëy tay chuâi ngang mùæt, vuöët böå rêu reä sang hai bïn, àoaån buái toác röìi quay vaâo trong nhaâ. Thêëy thïë, Traång baão cha cûá vaâo trong nhaâ maâ bùæt lúån, Lûúng öng hoãi taåi sao thò Traång àaáp: - Thò vûâa àêy quan àaä bùçng loâng röìi maâ. Ngaâi laåi noái cho biïët giaá caã lúån laâ bao nhiïu, cha khöng tröng thêëy aâ ? - Quaái, maây noái laâm sao, chúá tao coá thêëy quan noái gò àêu? - Quan khöng noái vò quan khinh cha con mònh ngheâo, nhûng quan ra hiïåu bùçng tay. Bùæt lúån xong, Traång baão ngûúâi nhaâ quan cho Traång nöåp tiïìn. Ngûúâi laâm hoãi: "Thïë anh àaä thoãa thuêån vïì giaá heo vúái quan röìi aâ? Bao nhiïu? Traång àaáp: - Mûúâi taám quan. Ngûúâi nhaâ quan la lïn: - Mûúâi taám quan, reã quaá. Ta phaãi vaâo bêím quan múái àûúåc. Tïn ngûúâi nhaâ vaâo bêím quan thûåc. Ngaâi heát lïn: - Ai baán cho noá mûúâi taám quan àêu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  7. 37 TRUYÏÅN TRAÅNG Traång noái: - Bêím quan, khi naäy chuáng con hoãi giaá, quan gêåt àêìu röìi lêëy tay chuâi ngang mùæt röìi laåi vuöët tûâ haâm röìi vuöët hai bïn rêu meáp. Nhû thïë chùèng laâ thêåp baát laâ gò? Quan phò cûúâi: - Maây nhoã maâ biïån baác gioãi. Thöi, tao cuäng baán cho maây. Muâa thu nùm sau. Lûúng öng bõ bõnh röìi mêët. Traång àoái ài lang thang laâng naây xoám khaác, hïët rûúåc cheâ laåi cúâ baåc. Meå buöìn lùæm. Traång noái: - Meå àûâng buöìn. Nay mai con àöî traång, tha höì sung sûúáng. Meå cûúâi: - Caái thûá con coá àöî traång hoåa chùng laâ Traång Ùn, Traång Rûúåu, Traång Döí Baác, Traång Löng Böng. Tûác quaá, Traång vaâo gùåp meå xin ài quyïët àöî traång múái nghe. Möåt höm, àïën laâng kia, Traång gùåp hai ngûúâi hoåc troâ lïìu choäng ài thi. Traång chùæp tay hoãi: - Thûa, hai öng ài àêu? - Chuáng töi chaãy kinh àêy. Coân öng ài àêu ? - Töi cuäng chaãy kinh. Hay laâ ta cuâng ài cho vui. Vò traång leám lùæm, nïn moåi tiïìn chi phñ hai ngûúâi hoåc troâ kia cuäng chi àúä traång. Ài àïën möåt xoám kia thò trúâi töëi. Coá caái quaán bïn àûúâng, caã ba cuâng vaâo nghó àïm. Chùèng ngúâ quaán êëy laåi laâ núi tuå hoåp cúâ baåc, àêìu tröåm àuöi cûúáp, chuáng vêîn rònh rêåp àïí cûúáp haânh lyá cuãa ba nguúâi. Bêët ngúâ àïm êëy traång laåi nùçm mï, böîng dûng heát to lïn : - Àêy röìi, bùæt chuáng choái caã laåi cùæt tiïët cho ta. Boån tröåm cûúáp thêëy thïë cùæm àêìu boã chaåy. Hai ngûúâi hoåc troâ nghe àêìu àuöi cêu truyïån caãm ún traång hïët lúâi vaâ phuåc traång laâ ngûúâi can àaãm, coá biïët àêu rùçng traång nùçm mï thêëy lún, àoâi bùæt troái lúån laåi àïí àem laâm thõt baán. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  8. 38 TRUYÏÅN TRAÅNG Höm sau, ba ngûúâi ài àïën möåt laâng kia, xin vaâo troå àïm. Qua cöíng thêëy àïì ba chûä "Thuã chû dûå" lêëy úã trong queã dûå Kinh Dõch, traång àoåc thuã chû laåi tûúãng nghôa laâ soã lúån, baão hai öng kia: - Töëi nay, anh em ta coá thuã lúån àaánh cheán. Hai öng kia àuâa: - Ài àûúâng xa maâ coá ngûúâi laåi cho nhùæm thuã lúån, chùèng laâ may lùæm sao ! Ngúâ àêu töëi höm êëy hoå vaâo troå nhaâ öng thuã chi, nhên ngaây xuên tïë, öng pha möåt caái thuã lúån ra múâi ba ngûúâi àaánh cheán cho vui. Hai ngûúâi baån phuåc traång biïët viïåc sùæp túái nhû thêìn vaâ noái: - Chùæc laâ baác gioãi lyá söë, tiïn tri lùæm maâ baác giêëu chuáng töi. - Khöng biïët tiïn tri, lyá söë, sao laâ traång àûúåc. Àïën möåt laâng khaác, thêëy coá möåt caác baãng àïì hai chûä "haå maä", traång àoåc lêìm laâ bêët yïn (vò chûä nho hai chûä haå maä vaâ bêët yïn gêìn giöëng nhau) traång noái: - Laâng naây bêët yïn. Hai öng baån tuãm tóm cûúâi, khöng caãi chñnh, vaâ cuäng chiïìu yá traång khöng vaâo laâng êëy. Thò vûâa ài qua laâng möåt laát, caã ba nghe thêëy tiïëng kïu la êìm yä, thò ra laâ àaám chaáy, chaáy möåt laát möåt nûãa laâng ra tro. Laåi möåt lêìn khaác, ài àïën möåt ngöi chuâa kia, caã ba ruã nhau vaâo vaän caãnh. Nhaâ sû thêëy ba öng cuâng laâ thú sinh, àïì nghõ laâm thú tûác caãnh, Hai öng kia vêîy buát àïì thú neát buát nhû röìng bay phûúång muáa lúâi thú haâm sûác chûáa chan yá võ. Thêëy thïë Traång nghô "Mònh khöng laâm thú thò chuïë". Nhûng laâm thú thò biïët laâm thïë naâo. Àaánh liïìu. Traång cuäng viïët "Thêm tinh lêåp laái" nhûäng vò döët, Traång laåi viïët thaânh "Thêm tinh huyïìn lyá. Nhaâ sû àoåc xong böën chûä thêëy neát khöng àeåp nhûng yá võ xêu xa, àêåp tay vaâo àuâi böm böëp thaán phuåc traång hïët lúâi. - Tuyïåt taác ! Tuyïåt taác ! "Thêm tinh huyïìn lyá" tûác laâ tònh xêu xa, leä nhiïåm mêìu, hay quaá ! Thêåt húåp caãnh nhaâ chuâa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  9. 39 TRUYÏÅN TRAÅNG Coá biïët àêu rùçng chñnh ra traång àõnh viïët böën chûä "thêm tinh lêåp laái" tûác laâ tiïëng loáng cuãa boån laái lúån, coá nghôa laâ ba quan vaâ mûúâi hai quan. Nhaâ sû lûu ba thaây úã chuâa troång àaäi vaâ ngêm khöng tiïëc böën chûäa thêìn cuãa traång vaâ cuäng ngêm luön caã hai baâi thú cuãa öng hoåc troâ cuâng ài vúái traång. Traång cuái àêìu nghe vaâ chó möåt laát thò thuöåc loâng caã hai baâi. Möåt höm kia, ba ngûúâi ài qua möåt trang traåi, nhòn vaâo coá möåt cö gaái xinh àeåp tuyïåt trêìn àang haái hoa trong vûúân, coá hai thõ nûä theo hêìu. Traång mï quaá, lêåp mûu tûâ giaä hai ngûúâi baån, röìi quay laåi vêín vú úã ngoaâi trang traåi àïí tòm caách àûúåc gêìn ngûúâi àeåp. Hoãi thùm ngûúâi chung quanh thò biïët giai nhên tuyïåt sùæc noå laâ con quan trñ sô hoå Buâi. Buâi tûúáng cöng chó sinh àûúåc möåt mònh naâng laâ con gaái, àùåt tïn laâ Phêën Khanh... Tònh cúâ höm êëy, Buâi Tûúáng Cöng àang nguã mú maâng thò coá ngûúâi trong mú àang àaánh thûác giêåy vaâ baão "ra ngay ngoaâi cûãa àïí àoán quan traång". Tónh giêëc Buâi tûúáng Cöng vöåi ài thùèng ra cöíng thò thêëy traång. Buâi tûúáng Cöng múâi traång vaâo noái chuyïån. Hoaãng súå traång tûúãng laâ Buâi tûúáng Cöng bùæt traång giam, traång noái: - Töi laâ hoåc troâ, chaãy kinh ài thi nhêët àõnh lêëy caái traång nguyïn. Thêëy trang traåi cuãa tûúáng cöng tûúi töët, töi dûâng chên laåi ngùæm chúá coá tònh yá gò àêu maâ tûúáng cöng laåi... Vûâa nùçm mï thêëy coá ngûúâi baão ra cöíng àoán traång bêy giúâ gùåp ngay möåt ngûúâi hoåc troâ chaãy kinh quyïët giûåt lêëy caái traång nguyïn. Buâi tûúáng Cöng tin ngay àuáng ngûúâi nêìy laâ traång, beân giûä laåi thiïët tiïåc úã Uyïn Ûúng Àònh. Rûúåu ngaâ ngaâ say, Traång suác caãnh sinh tònh àoåc vanh vaách hai baâi thú cuãa hai ngûúâi baån laâm úã chuâa maâ traång àaä thuöåc loâng. Buâi tûúáng Cöng leâ lûúäi chõu laâ thú hay, goåi tiïíu thû lêëy giêëy buát lïn cheáp laåi àïí hoåa vêìn. Tiïíu thû hoåa vêìn laåi, lúâi thú cuäng khöng keám phêìn xuêët sùæc. Ûng yá quaá, Buâi tûúáng Cöng beân ngoã yá muöën gaã con gaái cho traång. Traång nghiïm töën traã lúâi. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  10. 40 TRUYÏÅN TRAÅNG - Thûa tûúáng cöng, ngûúâi con trai lêëy cöng danh laâm chñnh, chuyïån vúå con laâ thûá yïëu. Tûúáng cöng coá loâng yïu, xin laänh yá nhûng àïí cho khi naâo àöî traång vïì múái coá thïí tñnh chuyïån tiïíu àùng khoa. Tûúáng cöng phuåc traång saát àêët. Vaâo phoâng riïng àïí nghó. Traång böîng thêëy úã trïn tûúâng coá möåt bûác hoaå tiïn ghi mêëy chûä nhû sau: "Baát àao phên mï phêën", nghôa laâ chûä Baát, chûä Àao, chûä Phêën, chûä Mï, böën chûä êëy chêëp laåi thaânh chûä Phêën. Buâi tiïíu thû viïët mêëy chûä êëy laâ coá yá àöë ai àöëi àûúåc thò seä lêëy laâm chöìng. Vöën muâ chûä, trong nùm chûä êëy Traång chó biïët coá chûä "Phêën" àoaán laâ tïn cuãa tiïíu thû; sùén trïn êën coá buát nghiïn cuäng vaåch tïn mònh laâ "Chung" vaâo. Viïët xong, nùçm queâo ra nguã. Àïën saáng, Phêën tiïíu thû thêëy chûä "Chung" taán ra cêu àöëi laâ "Thiïn lyá trong kim chung", nghôa laâ chûä Thiïn, chûä Lyá, chûä Kim chùæp laåi thaânh chûä Chung. Naâng nûác núã khen hay vaâ cho rùçng chó coá ngûúâi naây múái xûáng àaáng laâ chöìng naâng. Beân baây l ra giûäa trúâi caãm taå trúâi àêët àaä run ruãi cho naâng àûúåc ngûúâi chöìng xûáng àaáng. Àoaån naâng vaâ traång cuâng laâm l thïì nguyïìn, lêëy trúâi àêët chûáng tûâ cho möëi duyïn laânh hiïëm thêëy. Buâi tûúáng Cöng mûâng rúä sai àùåt tiïåc úã Thuãy Àònh trïn höì Baán Nguyïåt ùn mûâng vaâ àûa möåt mêm vaâng cho Traång àïí laâm tiïìn löå phñ. Khi tûâ biïåt. Phêën tiïíu thû àûa cho chaâng möåt phong thû. Ài àûúåc möåt quaäng àûúâng dúã àoåc thò laâ möåt baâi thú tûá tuyïåt: Baán nguyïåt chi trung tûúng höåi sûá, Uyïn ûúng àònh nöåi baá böi thi. Nguyïn quaän kiïn sêën thanh vên löå, Taão thaáp höìi lai àan quïë nhi. Taåm dõch laâ: Gùåp nhau baán nguyïåt höì naây, Uyïn ûúng àònh noå cuâng nhau taåc thuâ. Mong chaâng súám chaãy àûúâng cuä, Beã caânh àan quïë cho phuå têëm loâng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản