intTypePromotion=3

TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 1

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
180
lượt xem
71
download

TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu được như thế thì còn gì hay bằng. Lương ông hẹn đưa ông khách về nhà, tiếp đãi rất chân thành, quí hóa. Cơm nước xong, ông khách hỏi chủ nhà làm gì. Lương ông cứ thực tình mà đáp. - Không dám dấu cụ, tổ tiên chúng tôi xưa làm quan to tại triều, nhưng đến chúng tôi tài hèn sức kém nên đành phải bán thịt để sinh nhai. Hai người trò truyện một đêm, tâm đầu ý hợp. Chủ nhất định lưu khách lại vài hôm, không ngờ ông khách lì lợm ở lại luôn ba...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG HỢP TRUYỆN TRẠNG NỔI TIẾNG VIỆT NAM - 1

  1. 1 TRUYÏÅN TRAÅNG Muåc luåc Traång Ùn.......................................................................................................2 Traång Buâng ...................................................................................................7 Traång Hêìu (Maåc Àônh Chi).............................................................................9 Traång Trònh Nguyïîn Bónh Khiïm ................................................................14 Traång Hiïìn .................................................................................................. 19 Nguyïîn Hiïìn ..............................................................................................19 Traång Aác ..................................................................................................... 23 Giaáp Haãi ......................................................................................................23 Traång Moä ....................................................................................................27 Khiïëu Hûäu Thanh ........................................................................................27 Traång Lúån ...................................................................................................30 Chung Nhi...................................................................................................30 http://www.ebooks.vdcmedia.com
  2. 2 TRUYÏÅN TRAÅNG Traång Ùn ÚÃ Hûng Yïn, huyïån Tiïn Lûä, laâng Tiïn Chêu xûa coá möåt ngûúâi tïn laâ Lï Nhû Höí, nhaâ ngheâo maâ hoåc gioãi, nhûng ùn khoãe quaá, möîi bûäa ùn möåt nöìi baãy cúm (àaáng leä mûúâi ngûúâi ùn múái hïët) maâ khöng no. Cha meå öng khöng kiïëm àuã cho con ùn, buöìn lùæm, phaãi cho Lï Nhû Höí gûãi rïí möåt nhaâ giaâu úã laâng Thiïn Thiïn. ÚÃ nhaâ vúå, Lï Nhû Höí ùn möîi bûäa möåt nöìi nùm, nhûng khöng daám àoâi thïm, súå cha meå vúå buöìn. Vò thïë, öng khöng maånh nïn viïåc hoåc haânh coá yá húi lú àaäng. Böë meå vúå phaân naân vúái böë meå àeã Lï Nhû Höí. Öng böë àeã múái hoãi: - Chúá töi hoãi thûåc öng, möîi bûäa öng cho chaáu ùn uöëng ra sao? - Möîi bûäa, töi cho chaáu ùn möåt nöìi nùm. - Thaão naâo! Nhaâ töi tuy ngheâo maâ coân phaãi cho chaáu ùn möîi bûäa möåt nöìi baãy. Öng cho chaáu ùn ñt nïn noá biïëng nhaác laâ phaãi lùæm. Öng thûã cho chaáu ùn thïm coi. Öng böë vúå nghe lúâi, vïì cho con rïí ùn möîi bûäa möåt nöìi baãy. Lï Nhû Höí hoåc coá yá chùm hún trûúác möåt chuát thöi. Meå vúå thêëy con rïí nhû thïë phaân naân vúái chöìng: - Ùn möåt nöìi baãy cúm möîi bûäa maâ töëi àïën chó hoåc àûúåc dùm ba tiïëng. Öng kheáo lûåa rïí quaá. Caái ngûä naây chó ùn khoãe cho mêåp thöi, chúá coá gûúång maâ hoåc cuäng chó laâ hoåc lêëy lïå, chúá chùèng tröng cêåy gò àûúåc àêu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  3. 3 TRUYÏÅN TRAÅNG Öng böë vúå noái: - Noá ùn khoãe têët coá sûác hún ngûúâi. Trúâi cho nhaâ mònh àuã ùn thò cûá viïåc gò noái ra noái vaâo löi thöi. - Öng noái tûác anh aách. Cûá ùn khoãe thò laâm viïåc khoãe hay sao? Thò àêëy, nhaâ ta coá mêëy mêîu ruöång boã hoang, coã moåc ngêåp àêìu ngûúâi àêëy, öng noá ài doån xem coá àûúåc khöng naâo. Lï Nhû Höí nghe thêëy meå noái thïë, tûác quaá, höm sau ùn cúm saáng xong vaác con dao phaát búâ ra ruöång. Àïën núi thêëy, coá cêy cao boáng maát, öng nùçm nguã möåt giêëc say sûa. Meå vúå ài chúå vïì qua àêëy, thêëy con rïí göëi àêìu lïn göëc cêy ngaáy pho pho, lêåt àêåt chaåy vïì nhaâ gùæt vúái chöìng: - Kòa, öng ra ruöång maâ xem con rïí öng kia. Tûúãng laâ ùn xong vaác dao ra ruöång laâm gò, hoáa ra nguã khoeâo. Öng coân baão töi thöíi thêåt nhiïìu cúm cho noá ùn nûäa hay thöi? Baâ löi cho àûúåc öng chöìng ra ruöång àïí xem têån mùæt thùçng con rïí ùn khoãe maâ "lûúâi chêíy thêy chêíy xaác" ra. Bêët ngúâ ra àïën núi thò caã hai öng baâ àaä thêëy ruöång saåch quang caã röìi. Thò ra trong khi baâ meå vúå tûâ ruöång vïì nhaâ, ngêìy ngaâ caäi nhau vúái chöìng thò Lï nhû Höí àaä thûác giêëc, cêìm dao phaái coã nhû àiïn. Coã hoang buåi rêåm àïìu bõ chùåt phùng phùng, thêåm chñ coá nhûäng caái vuäng lêìy coá caá cuäng khöng kõp chaåy, chïët nöíi lïìu bïìu caã lïn mùåt nûúác. Àïën luác êëy, böë meå vúå Lï Nhû Höí múái biïët kyâ taâi cuãa con rïí. Cuäng tûâ höm êëy, baâ meå vúå bûäa naâo cuäng thöíi riïng möåt nöìi mûúâi cho rïí ùn cho àuã no thò quaã Lï Nhû Höí hoåc haânh khöng biïët mïåt. Möåt höm, meå vúå Lï Nhû Höí sai Lï Nhû Höí ài kïu thúå vïì gùåt luáa. Lï Nhû Höí baão: - Meå úã nhaâ cûá thöíi cúm sùén, con kïu hoå vïì, hoå ùn xong laâ laâm viïåc liïìn. - Con kïu thúå gùåt, nhûng khöng ai chõu laâm. Thöi, àïí con ùn xong, laâm möåt mònh cuäng àûúåc. Noái xong, Lï Nhû Höí ngöìi ùn hïët caã möåt nöìi hai mûúi. Böë meå vúå tröng thêëy phaát súå, hoãi: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  4. 4 TRUYÏÅN TRAÅNG - Con ùn nhû thïë khöng súå bïí buång ra? Lï Nhû Höí cûúâi: - Con ùn möåt nöìi hai mûúi cuäng nhû ngûúâi ta ùn ba böën cheán. Cha meå àûâng lo, ùn xong, con ài laâm liïìn. Con xin cam àoan laâm möåt mònh àïën chiïìu töëi thïë naâo cuäng xong. Ùn xong nöìi hai mûúi, Lï Nhû Höí àem liïìm haái vaâ gaánh àoân caân ra ruöång. Quaá trûa, àïën chiïìu thò xong hïët. Lï Nhû Höí boá luáa laåi laâm böën gaánh chêët caã lïn àoân caân quaãy vïì luön möåt luác. Bao nhiïu thúå cêëy thêëy öng möåt mònh gaánh nhiïìu nhû thïë maâ cûá ài phùng phùng nhû khöng, àïìu phaãi lùæc àêìu le lûúäi. Tûâ àoá, böë meå vúå Lï Nhû Höí hïët sûác quñ mïën Lï Nhû Höí. Höìi êëy úã möåt laâng gêìn àêëy, nhên tiïët xuên coá múã höåi àaánh vêåt haâng nùm. Nùm naâo. Lï Nhû Höí cuäng àïën phaá giaãi. Àö vêåt naâo thêëy öng cuäng àïìu chõu thua, vò öng ta maånh nhû höí, khöng ai saánh kõp (vò thïë múái coá tïn Nhû Höí). Voä àaä gioãi, vùn öng laåi hay. Tûâ ngaây àûúåc böë meå vúå cho ùn no, Lï nhû Höí hoåc haânh têën túái möåt caách laå kyâ. Nùm ba mûúi tuöíi, vùn öng àaä lûâng lêîy hïët caã vuâng Hûng Yïn, sang àïën Thaái Bònh, Nam Àõnh. Öng àöî tiïën sô trong thúâi Quang Hoâa nhaâ Maåc. Bêëy giúâ coá möåt ngûúâi àöî àöìng khoáa vúái Lï Nhû Höí, tïn laâ Nguyïîn Thanh, ngûúâi huyïån Hoaâng Hoáa, tónh thanh Hoáa. Möåt höm, Nguyïîn Thanh noái vúái Lï Nhû Höí vïì nhaâ cuãa mònh: - Nhúâ trúâi, töi cuäng khaá, chùèng giaâu coá gò nhûng ùn caã àúâi chûa hïët. Lï Nhû Höí noái: - Caã gia taâi cuãa baác, may ra chó àuã cho töi ùn vaâi thaáng. Nguyïîn Thanh nghe thêëy noái thïë, cho laâ Lï Nhû Höí àuâa giai, beân noái: - Baác khinh töi quaá. Caã gia taâi töi nhû thïë maâ baác baão chó àuã cho baác ùn ba thaáng. Baác khöng súå mang tiïëng noái doác sao? - Doác hay khöng, chùèng cêìn noái löi thöi laâm gò? Höm naâo baác thûã múâi töi ùn möåt bûäa xem sao. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  5. 5 TRUYÏÅN TRAÅNG Thêëy Lï Nhû Höí thaách nhû vêåy Nguyïîn Thanh múâi liïìn. Lï Nhû Höí möåt höm àïën nhaâ Nguyïîn Thanh thûåc nhûng chùèng may höm êëy Thanh laåi coá viïåc quan vùæng nhaâ. Nhû Höí ài thùèng vaâo nhaâ noái vúái vúå Nguyïîn Thanh: - Töi vúái quan Ngheâ àêy laâ baån têm giao, hön nay coá viïåc qua àêy vaâo thùm baác vaâ nhúâ bûäa cúm. Baâ vúå Nguyïîn Thanh ên cêìn tiïëp rûúác, möåt mùåt goåi gia àònh àêìy túá laâm heo laâm gaâ, möåt mùåt hoãi Lï Nhû Höí coá bao nhiïu quên lñnh àïí liïåu àêìu ngûúâi maâ thöíi nêëu. Lï Nhû Höí noái: - Thûa phu nhên, khöng coá bao nhiïu, chó coá àöå hún ba mûúi ngûúâi. Baâ Nguyïîn Thanh sai laâm ba mûúi heo, doån baãy taám mêm cöî ra múâi Lï Nhû Höí duâng cúm, nhûng àúåi maäi cuäng chùèng thêëy quên lñnh naâo vaâo ùn caã. Lï Nhû Höí cûúâi maâ baão: - ÖËi chao, hoå khöng túái thò mùåc, àïí töi ùn caã cuäng àûúåc. Noái röìi öng ngöìi ùn hïët caã baãy taám mêy cöî, chó möåt laát thò laâm bay hïët caã mêëy nöìi hai mûúi cúm, hai con heo, mêëy mêm söi, coân gaâ võt, rau caãi khöng theâm kïí. Ùn xong, Lï Nhû Höí tûâ taå ra vïì. Àïën chiïìu töëi, öng Nguyïîn Thanh trúã vïì, baâ vúå kïí chuyïån laåi vaâ leâ lûúäi súå öng baån ùn khoãe nhû thêìn, Nguyïîn Thanh vöî àuâi baão: - Thöi, Lï Nhû Höí röìi! Baâ vúå noái: - ÚÂ, àuáng àêëy, öng ta ùn nhû höí. Töi úã nhaâ dûúái nhòn lïn thêëy öng ta súái cúm ra cheán chó vaâ möåt miïëng thò hïët, coân söi thò öng ta chó ùn àöå mûúâi miïëng thò hïët möåt mêm. Möåt bûäa khaác, Nguyïîn Thanh ài qua laâng Lï Nhû Höí, bûúác vaâo nhaâ thùm, nhên thïí àïí taå löîi, Lï Nhû Höí sai ngûúâi nhaâ cuäng laâm ba con lúån, thöíi http://www.ebooks.vdcmedia.com
  6. 6 TRUYÏÅN TRAÅNG nùm saáu mêm söi, ba böën nöìi hai mûúi cúm, y nhû höm vúå öng Nguyïîn Thanh àaä àaäi mònh àïí àaäi laåi Nguyïîn Thanh. Möîi ngûúâi ngöìi riïng möåt baân. Lï Nhû Höí ùn hïët baân mònh maâ Nguyïîn Thanh thò ngùæc ngûá ùn chûa hïët möåt phêìn saáu. Lï Nhû Höí àaânh laåi phaãi ùn giuâm cho Nguyïîn Thanh. Öng Thanh hoãi: - Thïë thò gia nhên àêìy túá coân gò maâ ùn nûäa? Lï Nhû Höí noái: - Gia nhên thöíi cúm vaâ nêëu àöì riïng àïí ùn röìi. Öng khöng cêìn phaãi lo. Nguyïîn Thanh chùæc lûúäi than: - Öng ùn nhû thïë, mêëy luác maâ hïët nghiïåp. Ngaây xûa, öng Möå Traåch nöíi tiïëng laâ ngûúâi ùn khoãe maâ chó ùn hïët mûúâi taám baát cúm, mûúâi hai cheán chanh laâ cuâng. Bêy giúâ thêëy öng ùn, múái biïët öng Möå Traåch coân keám öng xa lùæm. Hai ngûúâi cuâng cûúâi êìm caã lïn. Vïì sau, Lï Nhû Höí laâm àïën thûúång thû, àûúåc vua phong laâm Thiïëu baão Lûä Quöëc Cöng, thoå baãy mûúi tuöíi. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  7. 7 TRUYÏÅN TRAÅNG Traång Buâng (Phuâng Khùæc Khoan) Phuâng Khùæc Khoan laâ ngûúâi laâng Phuâng Xaá, huyïån Thaåch Thêët, tónh Sún Têy (Bùæc Viïåt). Theo saách sûã àïí laåi thò öng Phuâng Khùæc Khoan laâ anh em cuâng meå khaác cha vúái öng Traång Trònh. Nguyïn baâ meå öng Traång Trònh vaâ Phuâng Khùæc Khoan laâ Tûâ Thuåc phu nhên laâ ngûúâi hoå Nhûä, con gaái quan Höå böå thûúång thû laâ Nhûä vùn Lang úã laâng An Tûã, huyïån Tiïn Minh. Baâ laâ ngûúâi hoåc gioãi, thú hay, laåi tinh thöng lyá söë. Lêëy öng Vên Àõnh, sinh ra Traång Trònh Nguyïîn Bónh Khiïm, baâ Tûâ Thuåc phu nhên nûãa àûúâng àûát gaánh, lïn Sún Têy lêëy chöìng khaác röìi sinh ra Phuâng Khùæc Khoan. Cuäng nhû Traånh Trònh, Phuâng Khùæc Khoan coá tû chêët thöng minh tûâ nhoã. Luác lúán lïn, baâ cho xuöëng Haãi Dûúng theo hoåc öng anh laâ Traång Trònh Nguyïîn Bónh Khiïm. Öng Khiïm hïët loâng daåy döî em nïn chùèng mêëy luác Phuâng Khùæc Khoan nöíi tiïëng vùn chûúng taâi àûác. Luác bêëy giúâ, nhaâ Lï giûä úã Thanh Hoáa. Tñnh àöån, Traång Trònh biïët rùçng nhaâ Lï thïë naâo cuäng coá thúâi trung hûng, öng beân sai Phuâng Khùæc Khoan vaâo Thanh Hoáa phoâ nhaâ Lï. Gùåp Phuâng Khùæc Khoan, vua Lï Trang Tön mûâng lùæm, àaäi vaâo haâng quên sû. Phuâng Khùæc Khoan lêåp nhiïìu mûu kïë, coá nhiïìu kïë hoaåch àïí lêëy loâng dên, thu duång ngûúâi úã caác núi lên cêån. Vua Trang Tön tin duâng hïët http://www.ebooks.vdcmedia.com
  8. 8 TRUYÏÅN TRAÅNG sûác. Àïën thúâi vua Thïë Tön khöi phuåc thaânh Thùng Long, vua sai Phuâng Khùæc Khoan ài sûá nhaâ Minh àïí vêån àöång phong tûúác. Nhaâ Minh phong vua Thïë Tön laâ "An Nam àö höå sûá". Khùæc Khoan traã laåi sùæc phong cho vua Minh vaâ têu: - Chuáa töi laâ hoå Lï, nguyïn laâ doâng doäi nûúác Nam, khöng coá töåi tònh nhû hoå Maåc maâ thiïn triïìu laåi phong tûúác nhû hoå Maåc, chuáa töi khöng nhêån sùæc mïånh àûúåc. Daám mong thiïn triïìu xeát laåi, chúá quaã laâ khöng daám nhêån. Thêëy Phuâng Khùæc Khoan trònh thïë, vua Minh tûå nhuã "quan chûác cuãa Thïë Tön, maâ ùn noái àaâng hoaâng, lyá sûå nhû thïë, chùæc hùèn Thïë Tön khöng phaãi ngûúâi vûâa". Beân àöíi sùæc lïånh maâ phong cho Thïë Tön laâm "An Nam Quöëc vûúng". Trong thúâi ky ài sûá nhaâ Minh bïn Taâu, gùåp ngaây Tïët Nguyïn Àaán, vua Minh ra lïånh cho caác àònh thêìn vaâ caác sûá thêìn ngoaåi quöëc möîi ngûúâi phaãi laâm möåt baâi thú chuác mûâng. Ai cuäng dêng lïn möåt baâi. Riïng Phuâng Khùæc Khoan ngay luác àoá dêng lïn túái ba mûúi saáu baâi thú, yá khaác nhau, lúâi khaác nhau, laâm cho vua Minh phaãi kinh ngaåc sao laåi coá ngûúâi laâm thú hay maâ nhanh àïën nhû thïë. Vua Minh beân phï cho àöî Traång nguyïn (Traång nguyïn caã nûúác Nam lêîn nûúác Taâu) vò thïë múái coá tïn laâ Traång Buâng (vò öng Phuâng Khùæc Khoan sinh úã laâng Phuâng xaá, tûá laâ laâng Buâng). Tuåc truyïìn khi Traång Buâng ài sûá vïì àïën Laång Sún öng àûúåc thêëy baâ Liu Haånh hiïån lïn trïn àónh nuái maâ úã dûúái chên nuái thò göî àïí ngöín ngang, laåi coá chûä "Liu Haånh" vaâ chûä "Buâng". Öng biïët yá Chuáa Liu liïìn cho lêåp àïìn thúâ Chuáa Liu ngay taåi àoá. Vïì sau vïì àïën Höì Têy, baâ Chuáa Liu laåi hiïån ra lêìn nûäa àïí taå ún öng. Hai ngûúâi laâm thú sûúáng hoåa vúái nhau rêët nhiïìu, ngûúâi sau bònh phêím khöng thïí quyïët thú cuãa ngûúâi naâo hay hún thú ngûúâi naâo. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  9. 9 TRUYÏÅN TRAÅNG Traång Hêìu (Maåc Àônh Chi) Ngoaâi Phuâng Khùæc Khoan, öng Maåc Dônh Chi cuäng laâ traång nguyïn cuãa hai nûúác Nam vaâ nûúác Taâu. Saách "Nam Haãi Dõ Nhên" cheáp rùçng Maåc Àônh Chi tûå laâ Tiïët Phu, ngûúâi laâng Luäng Àöíng huyïån Chñ Linh (Haãi Dûúng, Bùæc Viïåt) nguyïn vïì gioâng gioäi quan thaái thuá Maåc Hiïín Tñch vïì triïìu nhaâ Lyá (Hiïín Tñch àöî traång nguyïn àúâi vua Trung Tön nhaâ Lyá, laâm àïën Laåi böå thûúång thû) Tuåc truyïìn laâng Luäng Àöíng coá möåt khu rûâng rêåm, cêy cöëi buâm tum, lùæm giöëng hêìu (con khó) úã. Meå öng êëy thûúâng khi vaâo rûâng kiïëm cuãi, phaãi con hêìu àûåc bùæt hiïëp. Vïì noái vúái chöìng, chöìng ùn mùåc giaã laâm àaân baâ, giùæt sùén con dao sùæc vaâo rûâng, con hêìu quen thoái laåi ra, bõ öng kia cheám chïët boã thêy taåi àêëy. Saáng höm sau ra xem thò möëi àaä àuân àêët lêëp hïët, thaânh goâ maã. Baâ kia tûâ àêëy thuå thai, àuã thaáng sinh ra Maåc Àônh Chi, mùåt muäi xêëu xñ, ngûúâi nhoã loùæt choùæt tûåa nhû giöëng hêìu. Maåc Àônh Chi lúán lïn böën nùm tuöíi, tû chêët thöng minh hún ngûúâi. Bêëy giúâ Hoaâng tûã laâ Chiïu Quöëc Cöng múã trûúâng daåy hoåc troâ, Maåc Àônh Chi vaâo hoåc. Àïën nùm gêìn hai mûúi tuöíi laâ nùm Giaáp Thòn àúâi vua Anh Tön nhaâ Trêìn, Maåc Àônh Chi thi àònh vùn àaáng àöî àêìu caã moåi ngûúâi nhûng vua tröng thêëy ngûúâi hònh daáng xêëu xa, toan khöng cho àöî Traång nguyïn, Àônh Chi laâm möåt baâi phuá "Ngoå tónh liïu" àïí vñ vaâo mònh, vua múái laåi cho àöî Traång Nguyïn. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  10. 10 TRUYÏÅN TRAÅNG Khi Maåc Àônh Chi phuång mïnh sang sûá nhaâ Nguyïn bïn Taâu, coá heån trûúác vúái ngûúâi Taâu ngaây múã cûãa aãi. Bêët ngúâ höm êëy trúâi laåi mûa, Maåc Àônh Chi sai heån; höm sau múái àïën thò ngûúâi Têìu àoáng cûãa khöng cho vaâo. Àônh Chi noái tûã tïë xin cho múã cûãa. Ngûúâi Têìu ra möåt cêu tûâ trïn aãi neám xuöëng vaâ baão h àöëi àûúåc thò múã cûãa. Cêu ra: "Quaá quan trò, quan quan bïë; nguyïån quaá khaách quaá quan". Nghôa laâ: Qua aãi chêåm, ngûúâi coi aãi àoáng cûãa aãi, múâi khaách qua àûúâng qua aãi maâ ài. Àônh Chi viïët nagay möåt maãnh giêëy, àöëi laåi àûa lïn: "Xuêët àöëi dõ, döëi àöëi non, thónh tiïn sinh tiïn àöëi". Nghôa laâ: Ra àöëi d, àöëi laåi khoá, múâi tiïn sinh àöëi trûúác. Ngûúâi Taâu khen coá taâi nhanh nhêíu, múái múã cûãa aãi cho vaâo. Khi àïën cûãa Yïn Kim, ngûúâi taâu thêëy öng xêëu xa, coá buång khinh bó. Möåt höm, viïn tïí tûúáng Taâu múâi vaâo phuã àûúâng ngöìi chúi, Àônh Chi tröng thêëy trïn bûác tûúâng coá thïu con chim seã vaâng àêåu trïn caânh truác, tûúãng laâ chim thûåc, àûáng dêåy chaåy laåi bùæt. Ngûúâi Taâu cûúâi êìm caã lïn. Àônh Chi xeá tan ngay bûác trûúáng êëy ra. Chuáng ngaåc nhiïn hoãi cúá laâm sao thò thûa rùçng: Töi coá nghe ngûúâi ta thûúâng veä chim seã àêåu caânh mai khöng ai veä àêåu caânh truác. Nay tïí tûúáng sao laåi cho veä thïë. Truác laâ giöëng cêy quên tûã, chim seã laâ loaâi vêåt tiïíu nhên, veä thïu nhû thïë laâ ra cho tiïíu nhên úã trïn quên tûã, töi e rùçng àaåo tiïíu nhên möîi ngaây thõnh lïn, maâ àaåo quên tûã möîi ngaây suy ài, nïn töi trûâ giuáp cho thaánh triïìu àêëy thöi: Chuáng chõu laâ biïån baác coá leä. Àïën khi vaâo chêìu, nhên coá ngoaåi quöëc dêng möåt àöi quaåt quyá. Vua Taâu xai Àônh Chi vaâ möåt ngûúâi sûá Cao Ly, möîi ngûúâi àïì möåt baâi taán vaâo quaåt. Sûá Cao Ly laâm xong trûúác. Lúâi têu rùçng: http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản