intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan chung về thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

866
lượt xem
407
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng khoán là hàng hóa trên thị trường chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, và một số loại khác như quyền mua cổ phiếu mới, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn mua, chứng chỉ quỹ đầu tư...Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có kiến thức và nắm rõ hơn về thị trường chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan chung về thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam Kinh Doanh Là Văn Minh Saga Comunitication |http://saga.vn 1
 2. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam Nh ng ki n th c cơ b n v giao d ch trên TTCK Vi t Nam Ch ng khoán là gì? Các khái ni m Ch ng khoán là h àng hoá trên th trư ng ch ng kho án bao g m: c p hi u, trái phi u và m t s lo i khác như quy n mua c p hi u m i, h p ñ ng tươn g lai, h p ñ ng quy n l a ch n, ch n g ch qu ñ u tư. 1. C p hi u: C p hi u là ch ng t xác nh n quy n s h u và l i ích h p p háp c a ngư i s h u c phi u ñ i v i tài s n ho c v n c a côn g ty c ph n. Khi s h u c p hi u, b n s tr thành c ñông c a côn g ty ñó. V i tư cách là c ñôn g, b n có các quy n l i sau: a. Nh n c t c: C t c là m t p h n trong l i nhu n k inh doanh c a côn g ty mà m i m t c ñông ñư c ch ia tuỳ theo t l góp v n c a c ñôn g. M c chi tr cũng như hình th c chi tr c t c tuỳ thu c vào k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a côn g ty và do H i ñ ng Qu n tr ho c ð i h i c ñôn g quy t ñ nh. b. Quy n mua thêm c phi u m i: Trong quá trình ho t ñ ng, côn g ty ñư c phép p hát hành thêm c p hi u ñ tăng v n. ð b o v quy n l i c a nh ng c ñông hi n t i, kh i p hát hành thêm c p hi u, công ty thư ng dành quy n ưu tiên mua thêm c p hi u m i cho nh n g c ñông n ày , tương ng v i t l c ph n góp v n c a h thư ng là v i giá ưu ñãi h ơn so v i các c ñông m i. c. Quy n b phi u: Trong các cu c h p ð i h i c ñông, c ñôn g p h thông có quy n b p hi u cho các ch c v qu n lý công ty ; b p hi u quy t ñ nh các v n ñ quan tr n g c a côn g ty. N u không tham d ð i h i c ñôn g ñư c, c ñôn g có th u quy n cho ngư i khác thay m t. Saga Comunitication |http://saga.vn 2
 3. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam d. Quy n ti p c n thông tin: C ñông có quy n ñư c thông báo k p th i m i di n b i n trong côn g ty , ñ c bi t nh ng tình hình có kh năn g tác ñ ng m nh ñ n giá c p hi u. Các b áo cáo tài chính ñ nh kỳ và các lo i thông báo cũng là các thông tin mà c ñôn g có quy n ñư c ti p c n. Tuy nhiên, ñ i v i nhà ñ u tư, c t c và các quy n trên không ph i là ngu n l i duy nh t do c p hi u mang l i. N goài c t c ra, nhi u nhà ñ u tư còn kỳ v ng vào m t kho n chênh l nh gi a giá mua c phi u và giá b án c p hi u. T t nhiên, n u c phi u tăng giá so v i th i ñ i m mua vào thì khi bán ra ta s có lãi, còn n gư c l i, n u c phi u xu n g giá thì s l v n. Tuy nhiên vi c l và lãi n ày ch man g tính ch t s sách n u b n chưa bán ch n g khoán ñi. V m t giá tr , b n v n ñang s h u m t t l nh t ñ nh công ty c p h n. Như v y , t ng l i t c mà b n kỳ v ng c p hi u s là c t c c ng v i kho n ch ênh l ch giá. 2. Trái p hi u: Là m t lo i ch ng khoán xác nh n n gh ĩa v tr n (bao g m v n g c và lãi) c a t ch c p hát hành trái p hi u ñ i v i n gư i s h u trái phi u. Khi mua trái p hi u, b n tr thành ch n c a t ch c p hát hành – còn g i là b ên vay (có th là chính p h , chính quy n ñ a p hương ho c các côn g ty ). Dù trong ñi u ki n nào b n ñ u có quy n ñư c hư ng ñ các kho n thanh toán lãi và hoàn tr g c kh i ñáo h n như ñã cam k t. B n cũn g có quy n ñư c cun g c p t t c nh ng thông tin v tình hình làm ăn c a bên v ay , k t qu cũng như tri n v ng tron g tương lai. V i tư cách là n gư i s h u trái phi u – hay còn g i là trái ch , b n s ñư c ưu tiên thanh toán tài s n thanh lý khi công ty b p há s n trư c các c ñôn g. Tuy nhiên, b n khôn g ñư c tham gia vào nh ng quy t ñ nh c a t ch c p hát hành, và cũng khôn g ñư c ''ch ia gì'' thêm n goài nh n g kho n t ch c p hát hành ñã cam k t. a. ð i v i trái p hi u, b n c n lưu ý m t s v n ñ sau: • Th i h n c a trái p hi u: là kho n g th i gian t n t i c a kho n vay , t khi cho vay ñ n khi nh n l i các kho n lãi và v n g c. Ch n g h n, n u m t trái p hi u có th i h n 10 năm và ñã ñư c b n n m gi qua 04 năm (k t khi m i phát hành) thì th i gian ñáo h n c a trái p hi u = 10 - 04 = 06 năm. • M nh giá c a trái phi u: là s ti n ghi trên t trái p hi u và s ñư c bên vay hoàn tr khi trái phi u h t h n. • Giá trái p hi u: là giá khi nhà ñ u tư mua trái p hi u, nó có th b ng, th p hơn ho c cao hơn m nh giá. • Lãi su t cu n g p hi u (lãi coup on): là t l lãi hàng năm tính trên m nh giá trái phi u mà t ch c p hát hành ph i thanh toán cho ngư i ñ u tư trong su t th i h n c a trái p hi u. • Lãi su t th trư ng:là m c lãi mà th trư ng ñòi h i ñ i v i m t kho n vay c th , tuỳ thu c vào th i ñi m vay và th i h n vay . Ngư i ta thư ng co i lãi su t vay tín d ng dài h n là lãi su t th trư ng. Thông thư ng khi p hát hành trái p hi u, ngư i p hát hành s n Saga Comunitication |http://saga.vn 3
 4. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam ñ nh m c lãi su t cu n g p hi u b ng v i m c mà th trư ng ñòi h i, khi ñó trái phi u s ñư c bán theo m nh giá. Tuy nhiên ñ tăng s c h p d n c a ñ t p hát hành ho c ñ gi m b t gánh n n g tr n hàn g năm c a ngư i phát hành, ngư i p hát hành cũng có th n ñ nh m c lãi su t cu n g phi u cao hơn ho c th p hơn m c lãi su t mà th trư ng ñòi h i. Chúng ta cũn g c n chú ý r ng, kh i lãi su t th trư ng tăng lên thì giá trái p hi u gi m và n gư c l i, khi lãi su t th trư ng gi m thì giá trái p hi u s tăng lên, t c là giá trái p hi u s thay ñ i ngư c chi u v i bi n ñ n g c a lãi su t th trư ng. b. M c ñích c a ngư i mua trái p hi u nh m thu ñư c các n gu n l i t c sau: • Lãi su t ñ nh kỳ . ðư c t r theo lãi su t cu ng p hi u thư ng là m t năm m t l n ho c nhi u l n. • Lãi c a lãi: Sinh ra kh i các kho n lãi ñ nh kỳ không b tiêu dùn g mà ñư c ti p t c tái ñ u tư. • Chênh l ch giá Kho n ch ênh l nh gi a giá mu a vào và giá bán ra c a trái p hi u. -------------- Cách th c mua bán ch ng khoán Trên th trư ng ch ng khoán, nhà ñ u tư có th : 1. Mua ch ng khoán c a t ch c phát hành • M ua tr c ti p t i t ch c phát hành: Nhà ñ u tư ph i ñăng ký mua và n p ti n tr c ti p t i t ch c phát hành ch ng khoán. Hình th c này r t b t c p , nh t là v m t ñ a lý . • M ua thông qua trung gian: Trung gian ñây là các nh à ñ i lý ho c các nh à b o lãnh p hát hành, thông thư ng là các côn g ty ch ng khoán và các ngân hàng thương m i. N u b n mua ch ng kho án c a t ch c p hát hành chưa niêm y t trên Trung tâm GDCK thì vi c chuy n như ng ho c bán l i ch ng kho án ñó cho n gư i khác hi n n ay g p nhi u khó khăn vì khôn g d tìm ñư c n gư i mua. Hơn n a, bên b án p h i tr c ti p ñ n công ty (ho c u quy n) ñ th c hi n chuy n như ng cho n gư i mua. 2. Mua bán ch ng khoán niêm y t trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán Ch ng khoán niêm y t là ch ng khoán có ñ ñi u k i n và tiêu chu n ñư c ñăn g ký ñ mua b án t i TTGDCK, thư ng là các côn g ty kinh doanh có hi u qu p hát hành, tình hình tài chính ñã ñư c ki m toán và thông tin v doanh n ghi p ñư c côn g b côn g kh ai cho m i n gư i bi t. Quy trình giao d ch ch ng khoán niêm y t t i TTGDCK ñã ñư c mô t theo các bư c: Saga Comunitication |http://saga.vn 4
 5. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam Bư c l: Nhà ñ u tư ñ n m tài kho n v à ñ t l nh mu a hay bán ch ng khoán t i m t công ty ch ng khoán. Bư c 2: Côn g ty chuy n l nh mua ho c bán ch ng khoán cho ñ i di n c a côn g ty t i TTGDCK. Ngư i ñ i di n này s nh p l nh vào h th ng c a TTGDCK. Bư c 3: Trung tâm gian d ch ch ng khoán th c hi n ghép l nh và thông báo k t qu giao d ch cho côn g ty ch ng khoán. Bư c 4: Côn g ty ch ng khoán thông báo k t qu giao d ch cho nh à ñ u tư. Bư c 5: Nhà ñ u tư nh n ñư c ch ng khoán (n u là n gư i mua) ho c ti n (n u là n gư i bán) trên tài kho n c a mình t i công ty ch ng khoán sau 3 ngày làm vi c k t ngày mua bán. Lưu ý : Nhà ñ u tư ch có th giao d ch mua bán ch ng khoán thôn g qua trung gian - côn g ty ch ng khoán ch khôn g ñư c giao d ch tr c ti p t i TTGDCK ho c tr c ti p v i nhau. -------------- Nh ng quy ñ nh khi mua bán CK niêm y t trên TTGDCK 1. M tài kho n giao d ch t i m t trong các côn g ty ch ng khoán. • Vi c m Tài kho n giao d ch là quy ñ nh b t bu c ñ i v i t t c các t ch c và cá nhân mu n tham gia mu a bán ch n g khoán. • V th t c m tài kho n b n s ñư c hư n g d n c th t i côn g ty ch ng khoán mà b n ch n. Các gi y t c n thi t ñ m tài kho n : • N u b n là khách hàn g ñ u tư cá nhân: ch c n b n sao ch n g minh thư nhân dân và kèm b n g c ñ ki m tra ñ i chi u. • N u là nhà ñ u tư t ch c thì c n ph i có: b n sao côn g ch n g quy t ñ nh thành l p ho c gi y p hép thành l p doanh nghi p , cùn g v i b n sao côn g ch n g quy t ñ nh b nhi m và b n sao ch ng minh thư nhân dân c a n gư i tham gia ñi u h ành tài kho n. ð ñ m b o giao d ch an toàn, theo quy ñ nh hi n nay , b n p h i ký qu b o ñ m và m c ký qu p h i ñ m b o 100%. ði u này có nghĩa khi ñ t l nh giao d ch, b n p h i có ñ 100% s dư ti n ho c ch ng kho án trên tài kho n c a mình. 2. Nh ng quy ñ nh v giao d ch ch n g khoán Saga Comunitication |http://saga.vn 5
 6. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam Th i gian giao d ch: T t c các n gày trong tu n t th hai ñ n th sáu, tr các ngày ngh l , T t và các n gày ngh theo quy ñ nh c a Lu t lao ñ n g. Hi n t i m i n gày giao d ch b t ñ u nh n l nh t 9 gi và kh p l nh l n ñ u v ào 9 gi 20 p hút. T 9 gi 20 ñ n 10 gi , th trư ng ngh giao d ch. T 10 gi , th trư ng ti p t c nh n l nh ñ t hai, ñ n 10 gi 30 phút, th trư ng s kh p l nh ñ t 2. ð t l nh giao d ch : B n có th l a ch n các h ình th c ñ t l nh sau: - ð n tr c ti p tr s c a Công ty ch ng khoán ñ ñ t l nh - ð t l nh qua ñi n tho i - ð t l nh qua m ng Interrnet. Các quy ñ nh trong giao d ch: • Giao d ch lô ch n : M i l n mua bán ch ng khoán, s lư n g ch ng khoán b n giao d ch p h i là b i s c a 10 c p hi u ho c 10 trái p hi u. (10 ch ng khoán quy ư c là 1 lô). Ví d : B n có th ñ t mua là 10, 20,… c p hi u, ch không ñư c ñ t mua 5, 15, 17, …. c p hi u. • Giao d ch lô l n: Là nh ng giao d ch ch ng kho án có kh i lư ng b n g ho c l n h ơn 10.000 c phi u và b n g ho c l n hơn 3 trái p hi u. • Giá tham chi u: Giá tham chi u c a nh ng ch n g khoán ñan g giao d ch bình thư ng là giá kh p l nh c a phiên giao d ch trư c ñó và ñư c l y làm cơ s cho vi c tính gi i h n dao ñ ng giá ch n g khoán. • Biên ñ dao ñ ng giá : Là kho n g dao ñ ng giá ch ng khoán quy ñ nh trong ngày giao d ch. Biên ñ ñư c áp d ng hi n nay là ± 5% giá tham chi u ñ i v i c p hi u. Trái p hi u không áp d ng b iên ñ giao d ch. Ví d : Giá giao d ch c a c p hi u A p hiên ngày hôm qua là 20.000 ñ n g/1 c phi u thì trong ngày hôm nay , giá tham chi u c a c p hi u A s là 20.000 ñ n g. Kho ng dao ñ n g giá trong ngày hôm nay là 20.000 x (± 5%) - t c là trong kho n g t 19.000 – 21.000 ñ ng. ðơn v y t giá theo quy ñ nh hi n hành: Giá ñ t l nh n goài v i c n m trong kho n g dao ñ ng giá trong n gày còn c n tuân th ñơn v y t giá. C th : Ví d : Vì ch ng kho án A có giá tham chi u là 20.000 ñ n g cho ngày giao d ch hôm n ay nên n m trong khung m c giá nh hơn 49.900 ñ ng, ñơn v y t giá ñ i v i c p hi u A s là 100 ñ n g. Saga Comunitication |http://saga.vn 6
 7. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam ði u ñó có nghĩa là b n ch ñư c ñ t l nh mua ho c bán c p hi u A v i các m c giá: 19.000; 19.100; 19.200; 19.300; 19.400; 19.500 ; 19.600; 19.700; 19.800; 19.900; 20.000; 20.100 ; 20.200; 20.300; 20.400; 20.500; 20.600 ; 20.700; 20.800; 20.900; 21.000 cho p hiên giao d ch ngày hôm nay . -------------- Giá kh p l nh ñư c xác ñ nh như th nào Trong m i phiên giao d ch, giá giao d ch c a m i lo i ch ng khoán ñư c hình thành sau khi kh p các l nh ñư c nh p vào h th ng theo trình t nguyên t c ưu tiên sau: * Ưu tiên v m c giá: • L nh M UA có m c giá CAO hơn s ñư c ưu tiên th c hi n trư c. • L nh BÁN có m c giá TH P hơn s ñư c ưu tiên th c hi n trư c. * Ưu tiên v th i gian: Trư ng h p các l nh mu a bán có cùn g m c giá thì l nh nào nh p trư c vào h th ng giao d ch ñư c ưu tiên th c hi n trư c. * Ưu tiên v kh i lư ng: N u c m c giá v à th i gian ñ u như nhau thì l nh nào có kh i lư n g l n hơn s ñư c ưu tiên th c hi n trư c. Giá giao d ch ñư c xác ñ nh theo nguyên t c: • Là m c giá th c hi n ñư c kh i lư n g giao d ch l n nh t. • N u có nhi u m c giá cùn g tho mãn kh i lư n g giao d ch l n nh t thì ch n m c giá g n v i giá tham chi u. • N u v n có nhi u m c giá tho mãn 2 n guy ên t c trên thì m c giá cao nh t s ñư c ch n. Ví d : Có các l nh mu a, bán CP c a côn g ty A như sau: Lư ng b án Giá c Lư ng mua 10 Th trư ng 15 2.000 20.200 10 200 20.100 20 120 20.000 30 Saga Comunitication |http://saga.vn 7
 8. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam 100 19.900 30 --- 19.800 100 Ta th y m c giá 20.000 ñ lư n g CP ñ t mua và ch ào bán là nhi u nh t có 75 CP ñ t mua và 120 CP chào bán, nên ch th c hi n bán ñư c 75 CP, còn 45 CP chào b án v i giá 20.000 ñ theo tr t t ưu tiên v th i gian v ào p hiên giao d ch sau. Các l nh mua v i giá th p hơn 20.000 ñ và các l nh b án v i giá cao hơn 20.000 ñ ñ u chưa ñư c th c hi n. Các l nh còn l i (chưa th c hi n) sau khi ph i h p như sau: Lư ng b án Giá c Lư ng mua -- Giá th trư ng --- 2.000 20.200 --- 200 20.100 --- 45 20.000 --- --- 19.900 30 --- 19.800 100 Quy ñ nh v thanh toán: Sau khi l nh c a b n ñư c th c hi n, côn g ty ch ng khoán s t ñ ng trích ti n ho c ch ng khoán t tài kho n c a b n ñ th c hi n thanh toán. ð ng th i côn g ty ch ng khoán s g i thôn g báo xác nh n k t qu giao d ch ho c ho á ñơn thanh toán kèm thông b áo xác nh n k t qu giao d ch. • S ti n b n nh n ñư c t vi c b án ch ng kho án b n g kh i lư n g ch ng kho án bán nhân v i giá giao d ch và tr ñi p hí môi gi i. • S ti n b n p h i tr t vi c mua ch n g khoán b ng kh i lư n g ch n g khoán mua nhân v i giá giao d ch và c n g v i p hí môi gi i. Phí môi gi i: M c p hí công ty ch ng khoán áp d ng là 0.5% m i l n giao d ch ñư c kh p l nh. Giá tr giao d ch càn g l n, m c p hí ñư c áp d ng cũng gi m xu n g tương ng. Sau 3 n gày làm v i c k t ngày l nh mu a ho c b án c a b n ñư c th c hi n, b n s nh n ñư c ch ng kho án ho c ti n lưu ký ch ng khoán (quy ñ nh T+3) ð ñ m b o cho ch ng khoán c a b n an toàn, tránh m t mát, cháy , h ng, b tráo ñ i...thêm n a ñ ñ m b o b n ñư c hư ng ñ y ñ và thu n ti n nh ng quy n và l i ích do ch n g khoán man g Saga Comunitication |http://saga.vn 8
 9. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam l i, b n n ên g i (lưu ký ) ch ng khoán c a b n t i m t thành viên lưu ký do b n l a ch n (b n có th s d ng d ch v Lưu ký c a công ty ch ng khoán). D ch v này bao g m vi c lưu gi , b o qu n các ch ng khoán v à giúp th c hi n các quy n c a ch s h u ch ng khoán. Sau khi ñ ã lưu ký , n u b n có nhu c u rút ch ng kho án, b n v n có th làm th t c rút ch ng khoán t i côn g ty ch ng khoán. ----------------------- Nhà ñ u tư c n lưu ý khi ñ u tư vào TTCK ð u tư vào TTCK có kh năng sinh l i cao, nhưng cũn g có th thua thi t l n, b i v ì quy lu t c a ñ u tư nói chung là: M c sinh l i càn g cao, thì r i ro l i càn g l n. R i ro tron g ñ u tư ñư c hi u là s b p bênh, không ch c ch n c a ti n lãi ñ u tư. T c là m c b p bênh, s dao ñ ng c a thu nh p càng nhi u thì r i ro càn g cao. Chính thu c tính r i ro này ñã làm cho th trư ng ch n g khoán thêm h p d n. ð thành công trên th trư ng ch ng kho án n gư i ñ u tư c n có m t s ki n th c nh t ñ nh v ch ng khoán, th trư ng ch n g khoán, bi t sưu t p , bi t ñ c - hi u và bi t p hân tích thông tin v th trư ng; bi t các côn g ty chúng khoán và d ch v c a h ; có m t s hi u bi t v giao d ch mua bán ch ng khoán th trư ng ch n g khoán... ð có th v ng vàng ñ u tư vào th trư ng ch ng khoán trư c h t b n c n p h i có k i n th c và thông tin ñ có th : Phân tích, ñánh giá công ty niêm y t Vi c p hân tích ñánh giá côn g ty thư ng ñi kèm d báo các ñi u ki n, kh n ăn g p hát tri n c a công ty ban g m : ð nh giá c p hi u, phân tích tài chính công ty , p hân tích các m t khác c a côn g ty như p hân tích v năn g l c ñi u h ành côn g ty c a ban giám ñ c, h i ñ ng qu n tr ; p hân tích th trư ng tiêu th , th trư ng nguy ên v t li u c a công ty , hay p hân tích ñ u vào và ñ u ra c a công ty ; p hân tích so sánh công ty trong ngành c a nó và tron g n n kinh t qu c d ân ñ có s l a ch n ch ng khoán ñ u tư. Ngư i ta thư ng g i p hân tích d ng này là p hân tích cơ b n. Trong p hân tích lo i này , m t s tài li u h t s c quan tr ng là b n cáo b ch c a côn g ty c n p h i ñư c ngh iên c u. -------------- Cách th c m tài kho n giao d ch công ty ch ng khoán Saga Comunitication |http://saga.vn 9
 10. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam 1. Làm th nào ñ ñ u tư vào ch ng khoán: Bư c 1: Xác ñ nh s ti n b n có th ñ u tư. S ti n này ph i s d ng ñư c trong giai ño n nh t ñ nh. Bư c 2: Xác ñ nh m c tiêu ñ u tư. ði u này s quy t ñ nh vi c l a ch n c p hi u nào cho danh m c ñ u tư c a b n. Bư c 3: N u có th , t o l p m t danh m c ñ u tư ña d ng. Tránh ñ u tư vào c p hi u c a m t Công ty riêng l . Bư c 4: M ã s giao d ch ch ng kho án là b t bu c ñ i v i m i nhà ñ u tư nư c ngoài t i Vi t nam. M ã s giao d ch ch ng kho án do Trung tâm giao d ch ch ng kho án c p . cho côn g ty ch ng khoán s giúp b n xin M ã s giao d ch ch ng khoán n ày . Bư c 5: M tài kho n t i 1 Công ty ch ng khoán là thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán. Theo quy ñ nh, các giao d ch liên quan ñ n ch ng khoán n iêm y t ch có th th c hi n thông qua thành viên c aTrung tâm Giao d ch. Nhà mô i gi i là ngư i có trách nhi m cu i cùng ñ th c hi n giao d ch cho b n do v y Nhà môi gi i có toàn quy n y êu c u b n cun g c p các thông tin c n thi t, y êu c u b n ký qu ti n và ch ng khoán. Bư c 6: Th o lu n v i Nhà môi gi i v m c tiêu và xác ñ nh chi n lư c ñ u tư c a b n. Trư c khi thi t l p danh m c ñ u tư c a mình, b n nên ngh iên c u T t c các thông tin liên quan ñ n c p hi u c a Công ty mà b n d ñ nh mua. Bư c 7:Hi n nay có 2 lo i l nh giao d ch ch ng kho án ñư c áp d ng Vi t nam. B n có th ñưa ra gi i h n v giá, ñó là l nh gi i h n. B n có th khôn g c n p h i xác ñ nh m c giá, khi ñó l nh c a b n s ñư c th c hi n theo m c giá kh p l nh c a th trư ng,ñó là l nh ATO Bư c 8: B n s nh n ch ng khoán ñ ã mua v à thanh toán ch ng khoán ñã b án vào n gày thanh toán bù tr (quy ñ nh hi n nay là 3 ngày sau ngày giao d ch). T t nhiên giao d ch liên qu an ñ n ch ng khoán niêm y t ch ñư c th c hi n thông qua h th n g lưu ký mà không có s chu chuy n v t ch t c a ch ng khoán. S thay ñ i s h u ñư c th c hi n thông qua ch n g t ghi s ñi n t ñơn gin, T t c các côn g vi c này ñ u do Nhà môi gi i th c hi n cho b n. 2. ð m tài kho n giao d ch ch ng khoán t i công ty ch ng khoán tôi ph i ñáp ng các ñ i u ki n gì? ð m tài kho n t i côn g ty ch ng khoán b n p h i ñáp ng các ñi u k i n: - T 16 tu i tr lên - Có CMTND, h chi u h p l - Có ñ ti n và ch ng khoán Saga Comunitication |http://saga.vn 10
 11. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam ð i v i nhà ñ u tư nư c ngo ài p h i có thêm M ã s giao d ch ch n g khoán. 3. Mã s giao d ch ch ng khoán là gì, làm th nào ñ ñư c c p mã s giao d ch ch ng khoán? M ã s giao d ch ch n g khoán là s hi u nhà ñ u tư nư c ngoài do Trung tâm giao d ch ch n g khoán c p sau khi ñã th m ñ nh H sơơ xin c p Mã s kinh doanh ch ng khoán c a nhà ñ u tư nư c ngo ài. Công ty ch ng khoán s giúp b n xin M ã s giao d ch ch ng khoán. H sơ xin mã s giao d ch ch ng khoán g m có: - ðơn xin ñ ăn g ký M ã s KDCK - Phi u thông tin v cá nh ân/t ch c ñ u tư nư c ngoài - Lý l ch tư p háp (ñ i v i nhà ñ u tư cá nhân) - Gi y phép thành l p (ñ i v i nhà ñ u tư là t ch c) - Ngh quy t c a b nhi m n gư i ñ i di n 4. Các tài li u xin c p Mã s kinh doanh ch ng khoán và m tài kho n t i công ty ch ng khoán có c n xác nh n, công ch ng không? ð i v i nhà ñ u tư nư c ngo ài c n p h i côn g ch ng các H sơ tài li u c n thi t. Các tài li u (tr Th m u ch ký và ñơn xin m tài kho n) p h i ñư c công ch ng nư c s t i và tái xác nh n t i Lãnh s quán Vi t nam nư c s t i ho c ñư c xác nh n b i Lãnh s quán c a nư c s t i t i Vi t nam v à tái xác nh n c a S ngo i v t i Vi t nam v th m quy n c a Lãnh s quán ñó. T t c các tài li u (tr Th m u ch ký và ñơn xin m tài kho n) p h i ñư c d ch ra ti n g Vi t và công ch ng t i Vi t nam. Các nhà ñ u tư trong nư c là cá nhân s khôn g c n côn g ch ng, nhà ñ u tư là t ch c p h i công ch ng Gi y p hép thành l p, ho t ñ ng và ñi u l t ch c và ho t ñ n g. 5. H sơ m tài kho n t i công ty ch ng khoán g m nh ng gì? Nh ng m u bi u b n c n ñi n: - Gi y yêu c u m tài kho n Nh ng tài li u c n thi t: Tài kho n cá nhân - B n sao CM ND hay H chi u - B n sao Gi y p hép làm vi c (cho cá nhân ngư i nư c n goài làm vi c t i VN) - Th ch ký m u. Saga Comunitication |http://saga.vn 11
 12. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam Tài kho n t ch c - B n sao ði u l Côn g ty - Ngh quy t ch ñ nh cán b lãnh ñ o tham gia ký k t và ñi u hành tài kho n t i côn g ty ch ng khoán - Gi y ch ng nh n thành l p Công ty Gi y p hép thành l p 6. Tôi có th m bao nhiêu tài kho n? B n ch có th m m t tài kho n duy nh t t i m t Công ty ch ng khoán Vi t nam. B n p h i ch n Công ty ch ng khoán p hù h p ñ m tài kho n. 7. Tôi có th m nh ng lo i tài kho n nào? công ty ch ng khoán hi n ñưa ra m t s lo i tài kho n như tài kho n cá nhân, t ch c, tài kho n y thác. T t c các m u m tài kho n ñư c cun g c p t i các Văn p hòng c a công ty ch ng khoán 8. Yêu c u ñ u tiên khi m tà i kho n là gì? Không có m t y êu c u nào ñ i v i b n khi m tài kho n. Tuy nhiên, ñ th c hi n giao d ch, b n c n n p ti n và lưu ký c phi u vào tài kho n. 9. Tôi có th mua nh ng lo i ch ng khoán nào trên tài kho n c a mình? B n có th mua T t c các lo i c p hi u và trái p hi u niêm y t. 10. Tôi có th ñ t nh ng lo i l nh nào? Công ty ch ng khoán nh n t t c nh ng lo i l nh thông thư ng, bao g m l nh ATO và l nh gi i h n. L nh chưa ñư c kh p s không còn hi u l c vào cu i n gày giao d ch. Có th h y và s a l nh trong p hiên giao d ch, trư c gi ñón g c a. 11. Tôi ñư c thông báo v các giao d ch ñã th c hi n như th nào? Xác nh n k t qu giao d ch s ñư c g i qua thư tín, thư ñi n t hay fax trong n gày làm vi c ti p theo sau ngày giao d ch ñư c th c hi n. Khách hàn g cũng s ñư c xác nh n n gay l p t c sau p hiên giao d ch b ng tin nh n n u b n ñăng ký s ñi n tho i di ñ n g v i côn g ty ch ng khoán Saga Comunitication |http://saga.vn 12
 13. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam 12. Vi c thanh toán ñư c th c hi n như th nào? T ng chi phí giao d ch (bao g m ti n mua ch n g khoán, p hí môi gi i và thu giá tr gia tăn g n u có) s ñư c kh u tr trên s dư tài kho n c a b n vào n gày làm vi c th hai sau n gày giao d ch (T+2). Ti n bán ch ng khoán cũn g s ñư c chuy n v tài kho n c a b n 3 n gày sau ngày giao d ch (T+3). 13. Làm th nào ñ n p ti n vào tài kho n? ð i v i nhà ñ u tư nư c ngo ài th t c n p ti n p h thu c vào lo i ti n b n n p: N u n p ti n Vi t b n có th l a ch n các cách th c sau: chuy n khon n i b , chuy n khon t bên ngo ài và n p ti n tr c ti p vào tài kho n. ð n p ti n b ng chuy n khon t bên ngoài vào tài kho n c a b n t i côn g ty ch ng khoán b n p h i có S tài kho n c a công ty ch ng khoán m cho ngư i ñ u tư và hư ng d n n gân hàn g c a b n chuy n ti n như sau: Ví d :N gân h àn g XBANK Vi t nam,Trung tâm Giao d ch 1. S tài kho n: 7311.0365 Ngư i th hư ng: tên và s tài kho n c a b n t i côn g ty ch ng khoán Chú ý : Khách hàng s fax hay g i liên h ai Gi y n p ti n ñ n công ty ch ng khoán trư c 3h30 chi u ñ ñ m b o th c hi n ñư c giao d ch n gay trong ngày làm vi c ti p theo. Giao d ch c a b n b gi i h n b i s dư ti n b n ký qu trong tài kho n. Trong trư ng h p b n n p b ng ngo i t , b n s ph i m 1 tài kho n ti n g i thanh toán ngo i t t i 1 Ngân hàn g ñư c p hép kinh doanh ngho i t . B n, côn g ty ch ng khoán và N gân hàn g s ký 1 th a thu n theo ñó Ngân hàng s cun g c p s dư, chuy n ñ i ngo i t trên tài kho n ti n g i ngo i t c a b n thành ti n ñ n g và chuy n cho côn g ty ch ng khoán ñ th c hi n các giao d ch ch ng khoán c a b n t i côn g ty ch ng khoán Khi n p ti n b ng ngo i t t i Ngân hàn g b n p h i cun g c p t khai hi quan v s ti n b n ñ ã mang vào Vi t nam ho c các gi y t khác ch ng minh n gu n g c s ti n n p ñó. Trư ng h p b n là nhà ñ u tư trong nư c, th t c n p ti n gi n g như trư ng h p n p ti n Vi t c a nhà ñ u tư nư c ngo ài nêu trên. 14. Làm th nào ñ rút ti n ra kh i tài kho n? B n có th rút ti n Vi t tr c ti p t i các Qu y giao d ch hay chuy n không qua N gân hàn g b ng cách ñi n Gi y rút ti n hay Gi y yêu c u chuy n khon t i nơi giao d ch. B n ch có th rút ti n Saga Comunitication |http://saga.vn 13
 14. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam trong p h m vi s dư tài kho n. M t khi y êu c u rút ti n c a b n có hi u l c, gi i h n giao d ch s l p t c t ñ ng gim p h n ánh vi c rút ti n. Trong trư ng h p nhà ñ u tư nư c ngoài mu n rút chuy n ñ i ra ngo i t và chuy n ra nư c ngoài, b n ph i thông báo v i chúng tôi trư c m t (01) ngày ñ chún g tôi p h i h p v i Ngân hàng th c hi n các th t c c n thi t. B n ph i lưu ý r ng b n ch có th chuy n ti n ra nư c ngoài m t (01) năm sau khi b n chuy n khon ti n ñó vào Vi t nam. 15. Làm th nào ñ chuy n ti n và ch ng khoán t Công ty ch ng khoán khác v tài kho n c a tôi? N u b n chuy n ti n và ch ng khoán t Công ty ch ng khoán khác, b n c n y êu c u Côn g ty ch ng khoán ñó ñón g tài kho n c a b n và chuy n kho n ti n và ch n g khoán v tài kho n c a b n m t i Côn g ty chúng tôi. 16. Ti n lãi trên s dư ti n ñư c tính như th nào? BVSC s n ñ nh t l lãi su t trên s dư ti n tưng ng. Ti n lãi tr cho kh ách hàn g s ñư c chuy n vào tài kho n hàn g tháng. 17. Tôi có th vay ti n ñ th c h i n giao d ch không? B n có th th c hi n ñư c ñi u này n u b n m tài kho n t i công ty ch ng khoán. B n có th vay ti n b ng cách c m c các ch n g khoán c a b n trên tài kho n thông qu a th a thu n c a chúng tôi v i các ngân hàng thưng m i hay t ch c tài chính t i Vi t nam. 18. Tôi có th ñ t l nh qua nh ng cách nào? B n có th ñ t l nh qua ñi n tho i, Fax. Các l nh giao d ch ñư c g i qu a thư ñi n t hay thư tín thông thư ng s khôn g ñư c ch p nh n. 19. Tôi có c n ph i có ñ a ch email ñ m tài kho n t i công ty ch ng khoán không? B n không c n thi t p h i có ñ a ch email. Tuy nhiên, email là phưng th c nhanh chóng và thu n ti n cho p hép chúng tôi ñáp ng yêu c u khách hàn g m t cách cao nh t. 20. N u tôi có nh ng th c m c v tài kho n c a mình, tôi s ph i nó i chuy n v i ai? N u có th c m c b n có th g i cho nh ân viên môi gi i c a côn g ty ch ng khoán T ng h p www.saga.vn Saga Comunitication |http://saga.vn 14
 15. March 27, 2007 T ng quan v TTCK Vi t Nam Kinh Doanh Là Văn Minh Saga Comunitication |http://saga.vn 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2