Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 2

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điều hòa - đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 2

  1. Dao đ ng đi u hoà - Đ 2 : Câu h i 1: Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo v i nhau c hai đ u đ đư c m t lò xo cùng đ dài, r i treo v t n ng M vào thì chu kỳ dao đ ng c a v t b ng bao nhiêu? A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s E. T = 0,60s A. B. C. D. E. Câu h i 2: Trong giao đ ng đi u hòa c a m t v t quanh v trí cân b ng phát bi u nào sau đây ĐÚNG đ i v i l c đàn h i tác d ng lên v t? A. Có giá tr không đ i. B. B ng s đo kho ng cách t v t t i v trí cân b ng. C. T l v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng ra xa v trí y. D. T l ngh ch v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng ra xa v trí y. E. T l v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng v phía v trí y. A. B. C. D. E. Câu h i 3: Hàm nào sau đây bi u th đư ng bi u di n th năng trong dao đ ng đi u hòa đơn gi n? A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C 2 D. U = Ax + Bx + C E. U = 0 A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t v t M treo vào m t lò xo làm lò xo dãn 10 cm. N u l c đàn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính đ c ng c a lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m C. -10 N/m D. 1 N/m E. 0,1 N/m
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 5: A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t v t có kh i lư ng 10 kg đư c treo vào đ u m t lò xo kh i lư ng không đáng k , có đ c ng 40 N/m. Tìm t n s góc ω và t n s f c a dao đ ng đi u hòa c a v t. A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. ω = 2 rad/s; f = 12,6 Hz. E. ω = 12,6 rad/s; f = 2 Hz. A. B. C. D. E. Câu h i 7: A. B. C. D. E. Câu h i 8:
  3. A. B. C. D. E. Câu h i 9: Bi u th c nào sau đây KHÔNG ph i là d ng t ng quát c a t a đ m t v t dao đ ng đi u hòa đơn gi n ? A. x = Acos(ωt + φ) (m) B. x = Asin(ωt + φ) (m) C. x = Acos(ωt) (m) D. x = Acos(ωt) + Bcos(ω) (m) E. x = Asin(ωt - φ) (m) A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t v t giao đ ng đi u hòa quanh đi m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t đư c kéo kh i v trí cân b ng đ n v trí y = -2m, và th ra không v n t c ban đ u. Tìm bi u th c to đ c a v t theo th i gian. A. y = 2cos(t + π) (m) B. y = 2cos (2πt) (m) C. y = 1/2cos(2πt + π) (m) D. y = 2sin(t - π/2) (m) E. y = 2sin(2πt - π/2) (m) A. B. C. D. E.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản