Trắc nghiệm hóa 12 vô cơ

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
393
lượt xem
252
download

Trắc nghiệm hóa 12 vô cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm hóa 12 vô cơ để giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa 12 vô cơ

 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ KIM LOAÏI : Caâu 1: Trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn, phaân nhoùm chính cuûa phaân nhoùm naøo sau ñaây chæ goàm toaøn kim loaïi: A) Nhoùm I ( tröø hidro ) B) Nhoùm I ( tröø hidro ) Vaø II C) Nhoùm I ( tröø hidro ), II vaø III D) Nhoùm I ( tröø hidro ), II, III vaø IV. Caâu 2: Caùc nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi nhau chuû yeáu baèng lieân keát: A) Ion . B) Coäng hoaù trò. C) Kim loaïi. D) Kim loaïi vaø coäng hoaù trò. Caâu 3: yù naøo khoâng ñuùng khoâng ñuùng khi noùi veà nguyeân töû kim loaïi: A) Baùn kính nguyeân töû töông ñoái lôùn hôn so vôùi phi kim trong cuøng moät chu kyø. B) Soá electron hoaù trò thöôøng ít hôn so vôùi phi kim. C) Naêng löôïng ion hoaù cuûa kim loaïi lôùn. D) Löïc lieân keát giöõa haït nhaân vôùi caùc electron hoaù trò töông ñoái yeáu. Caâu 4: Kim loaïi coù caùc tính chaát vaät lyù chung laø: A) Tính deûo, tính daãn ñieän, tính khoù noùng chaûy, aùnh kim. B) Tính deûo, tính daãn ñieän, tính daãn nhieät, aùnh kim. C) Tính daãn ñieän, tính daãn nhieät, aùnh kim, tính ñaøn hoài. D) Tính deûo, tính daãn ñieän, tính daãn nhieät, tính cöùng. Caâu 5: Lieân keát hoaù hoïc giöõa caùc nguyeân töû trong phaân töû caùc chaát raén NaCl, I 2 vaø Fe thuoäc loaïi lieân keát: A) NaCl: ion. B) I2: coäng hoaù trò. C) Fe: kim loaïi. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 6: Cho caùc chaát raén NaCl, I2 vaø Fe. Khaúng ñònh veà maïng tinh theå naøo sau ñaây laø sai: A) Fe coù kieåu maïng nguyeân töû. B) NaCl coù kieåu maïng ion. C) I2 coù kieåu maïnh phaân töû. D) Fe coù kieåu maïng kim loaïi. Caâu 7: Kim loaïi deûo nhaát laø: A) Vaøng B) Baïc C) Chì D) Ñoàng Caâu 8: Caùc tính chaát vaät lyù chung cuûa kim loaïi gaây ra do: A) Coù nhieàu kieåu maïng tjinh theå kim loaïi. B) Trong kim loaïi coù caùc electron hoaù trò. C) Trong kim loaïi coù caùc electron töï do. D) Caùc kim loaïi ñeàu laø chaát raén. Caâu 9: Noùi chung, kim loaïi daãn ñieän toát thì cuõng daãn nhieät toát. Vaäy tính daãn ñieän, daãn nhieät cuûa caùc kim loaïi sau taêng theo thou töï: A) Cu < Al < Ag B) Al < Ag < Cu C) Al < Cu < Ag D) A, B, C ñeàu sai. Caâu 10: Trong soá caùc kim loaïi: Nhoâm, saét, ñoàng, chì, croâm thì kim loaïi cöùng nhaát laø: A) Croâm B) Nhoâm C) Saét D) Ñoàng Caâu 11: Trong caùc phaûn öùng hoaù hoïc, vai troø cuûa kim loaïi vaø ion kim loaïi laø: A) Ñeàu laø chaát khöû. B) Kim loaïi laø chaát oxi hoaù, ion kim loaïi laø chaát khöû. C) Kim loaïi laø chaát khöû, ion kim loaïi laø chaát oxi hoaù. D) Kim loaïi laø chaát khöû, ion kim loaïi coù theå laø chaát oxi hoaù hoaëc chaát khöû.
 2. Caâu 12:n Tính chaát hoaù hoïc chung cuûa ion kim loaïi Mn+ laø: A) Tính khöû. B) Tính oxi hoaù. C) Tính khöû vaø tính oxi hoaù. D) Tính hoaït ñoäng maïnh. Caâu 13: Khi nung noùng Fe vôùi chaát naøo sau ñaây thì taïo ra hôïp chaát saét (II) : A) S B) Cl2 C) Dung dòch HNO3 D) O2 Caâu 14: Khi cho caùc chaát: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vaøo dung dòch axit HCl thì caùc chaát ñeàu bò tan heát laø: A) Cu, Ag, Fe B) Al, Fe, Ag C) Cu, Al, Fe D) CuO, Al, Fe Caâu 15: Hoaø tan kim loaïi m vaøo dung dòch HNO3 loaõng khoâng thaáy khí thoaùt ra. Kim loaïi M laø: A) Cu B) Pb C) Mg D) Ag Caâu 16: Nhoùm kim loaïi khoâng tan trong caû axit HNO 3ñ noùng vaø axit H2SO4ñ noùng laø: A) Pt, Au B) Cu, Pb B) Ag, Pt D) Ag, Pt, Au Caâu 17: Tröôøng hôïp khoâng xaûy ra phaûn öùng laø: A) Fe + (dd) CuSO4 B) Cu + (dd) HCl C) Cu + (dd) HNO3 D) Cu + (dd) Fe2(SO4)3 Caâu 18: Cho cuøng moät soá ba kim loaïi X, Y, Z ( coù hoaù trò theo thöù töï laø 1, 2, 3) laàn löôït phaûn öùng heát vôùi HNO3 loaõng taïo thaønh khí NO duy nhaát. Kim loaïi taïo thaønh khí NO nhieàu nhaát laø: A) X B) Y C) Z D) khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Caâu 19: Cho dung dòch CuSO4 chaûy chaäm qua lôùp maït saét roài chaûy vaøo moät bình thuyû tinh, hieän töôïng khoâng ñuùng laø: A) Dung dòch trong bình thuyû tinh coù maøu vaøng. B) Löôïng maït saét giaûm daàn. C) Kim loaïi ñoàng maøu ñoû baùm treân maït saét. D) Dung dòch trong bình thuyû tinh coù maøu luïc nhaït. Caâu 20: Coù 3 oáng nghieäm ñöïng3 dung dòch: Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; Zn(NO3)2 ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï oáng laø 1, 2, 3. Nhuùng 3 laù keõm( gioáng heät nhau) X, Y, Z vaøo 3 oáng thì khoái löôïng moãi laù keõm seõ: A) X taêng, Y giaûm, Z khoâng ñoåi. B) X giaûm, Y taêng, Z khoâng ñoåi. C) X taêng, Y taêng, Z khoâng ñoåi. D) X giaûm, Y giaûm, Z khoâng ñoåi. Caâu 21: Cho Na kim loaïi löôïng dö vaøo dung dòch CuCl2 seõ thu ñöôïc keát tuûa laø: A) Cu(OH)2 B) Cu C) CuCl D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 22:Caëp goàm 2 kim loaïi ñeàu khoâng tan trong dung dòch HNO3 ñaëc, nguoäi laø: A) Zn, Fe B) Fe, Al C) Cu, Al D) Ag, Fe Caâu 23: Töø caùc hoaù chaát cho sau: Cu, Cl2, dung dòch HCl, dung dòch HgCl2, dung dòch FeCl3. Coù theå bieán ñoåi tröïc tieáp Cu thaønh CuCl2 baèng: A) 1 caùch B) 2 caùch khaùc nhau B) 3 caùch khaùc nhau D) 4 caùch khaùc nhau. Caâu 24: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO 3 4%. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5,76g B) 6,08g C) 5,44g D) giaù trò khaùc. Caâu 25: Cho 5,16g hoãn hôïp X goàm boat caùc kim loaïi Ag vaø Cu taùc duïng heat vôùi dung dòch HNO 3 loaõng dö thì thu ñöôïc 6,72 lít khí NO duy nhaát (ñktc). Neáu goïi x vaø y laàn löôït laø soá mol cuûa Ag vaø Cu trong 51,6 g hoãn hôïp thì phöông trình ñaïi soá naøo sau khoâng ñuùng: A) 108x + 64y = 51,6 B) x/3 + 2y/3 = 0,3 C) x + 2y = 0,9 D) x + y = 0,3
 3. Caâu 26: Cho 1 baûn keõm ( laáy dö) ñaõ ñaùnh saïch vaøo dung dòch Cu(NO 3)2, phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thaáy khoái löôïng baûn keõm giaûm ñi 0,01g. Khoái löôïng muoái CuNO3)2 coù trong dung dòch laø:( cho Cu=64, Zn=65, N=14, O=16). A) < 0,01 g B) 1,88 g C) ~ 0,29 g D) giaù trò khaùc. Caâu 27: Cho 5,02 g hoãn hôïp A ôû daïng boät goàm Fe vaø moät kim loaïi M coù hoaù trò khoâng ñoåi baèng 2 ( ñöùng tröôùc H trong daõy ñieän hoaù). Chia A thaønh 2 phaàn baèng nhau. Cho phaàn 1 taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thaáy coù 0,4 mol khí H2. Cho phaàn 2 taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 loaõng ñun noùng thaáy thoaùt ra 0,3 mol khí NO duy nhaát. Kim loaïi M laø: A) Mg B) Sn C) Zn D) Ni Caâu 28: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+, Pb2+,Cu2+ B) Pb2+,Ag+, Cu2 2+ + 2+ C) Cu ,Ag , Pb D) Ag , Cu2+, Pb2+ + Caâu 29: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû. B) chaát bò oxi hoaù. B) chaát bò khöû. D) chaát trao ñoåi. Caâu 30: Caâu noùi hoaøn toaøn ñuùng laø: A) Caëp oxi hoaù khöû cuûa kim loaïi laø moät caëp goàm moät chaá t oxi hoaù vaø moät chaát khöû. B) Daõy ñieän hoaù cuûa kim loaïi laø moät daõy nhöõng caëp oxi hoaù – khöû ñöôïc xaép xeáp theo chieàu taêng daàn tính oxi hoaù cuûa caùc kim loaïi vaø chieàu giaûm daàn tính khöû cuûa caùc ion kim loaïi. C) Kim loaïi nheï laø kim loaïi coù theå duøng dao caét ra. D) Fe2+ coù theå ñoùng vai troø laø chaát oxi hoaù trong phaûn öùng naøy nhöng cuõng coù theå ñoùng vai troø chaát khöû trong phaûn öùng khaùc. Caâu 31: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2 Ag. Trong caùc keát luaän sau, keát luaän sai laø: A) Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+. B) Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+. C) Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag. D) Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu. Caâu 32: Caùc ion kim loaïi Ag+, Fe2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+
 4. A) AgNO3 B) HCl C) NaOH D) H2SO4 Caâu 37: Cho 0,01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO 31M. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5,4g B) 2,16g C) 3,24g D) giaù trò khaùc. Caâu 38: Cho 0,1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 39: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Hôïp kim laø hoãn hôïp goàm nhieàu kim loaïi khaùc nhau. B) Tinh theå xeâmentit Fe3C thuoäc loaïi tinh theå dung dòch raén. C) Nhieät ñoä noùng chaûy cuûa hôïp kim thöôøng thaáp hôn nhieät ñoä noùng chaûy cuûa caùc kim loaïi taïo neân hôïp kim D) Hôïp kim thöôøng meàm hôn caùc kim loaïi taïo neân hôïp kim. Caâu 40: Lieân keát trong hôïp kim laø lieân keát: A) ion. B) coäng hoaù trò. C) kim loaïi. D) kim loaïi vaø coäng hoaù trò. Caâu 41: “aên moøn kim loaïi “ laø söï phaù huyû kim loaïi do : A) Taùc duïng hoaù hoïc cuûa moâi tröôøng xung quanh. B) Kim loaïi phaûn öùng hoaù hoïc vôùi chaát khí hoaëc hôi nöôùc ôû nhieät ñoä cao. C) Kim loaïi taùc duïng vôùi dung dòch chaát ñieän ly taïo neân doøng dieän. D) Taùc ñoäng cô hoïc. Caâu 42: Nhuùng 2 laù kim loaïi Zn vaø Cu vaøo dung dòch axit H 2SO4 loaõng roài noái 2 laù kim loaïi baèng moät daây daãn. Khi ñoù seõ coù: A) Doøng electron chuyeån töø laù ñoàng sang laù keõm qua daây daãn. B) Doøng electron chuyeån töø laù keõm sang laù ñoàng qua daây daãn. C) Doøng ion H+ trong dung dòch chuyeån veà laù ñoàng. D) Caû B vaø C cuøng xaûy ra. Caâu 43: Khi cho hôïp kim Fe-Cu vaøo dung dòch H2SO4 loaõng, chuû yeáu xaûy ra: A) aên moøn hoaù hoïc. B) aên moøn ñieän hoaù. C) aên moøn hoaù hoïc vaø ñieän hoaù. D) söï thuï ñoäng hoaù. Caâu 44: Ñeå moät hôïp kim (taïo neân töø 2 chaát cho döôùi ñaây) trong khoâng khí aåm, hôïp kim seõ bò aên moøn ñieän hoaù khi 2 chaát ñoù laø: A) Fe vaø Cu. B) Fe vaø C. C) Fe vaø Fe3C. D) taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 45: Moät vaät baèng hôïp kim Zn-Cu ñeå trong khoâng khí aåm ( coù chöùa khí CO2) xaûy ra aên moøn ñieän hoaù. Quaù trình xaûy ra ôû cöïc döông cuûa vaät laø: A) quaù trình khöû Cu. B) quaù trình khöû Zn. C) quaù trình khöû ion H+. D) quaù trình oxi hoaù ion H+. Caâu 46: Trong khoâng khí aåm, vaät laøm baèng chaát lieäu gì döôùi ñaây seõ xaûy ra hieän töôïng saét bò aên moøn ñieän hoaù? A) Toân ( saét traùng keõm). B) Saét nguyeân chaát. C) Saét taây ( saét traùng thieác). D) Hôïp kim goàm Al vaø Fe. Caâu 47: Moät sôïi day baèng theùp coù 2 ñaàu A, B. Noái ñaàu A vaøo 1 sôïi day baèng nhoâm vaø noái ñaàu B vaøo moät sôïi day baèng ñoàng. Hoûi khi ñeå sôïi day naøy trong khoâng khí aåm thì ôû caùc choã noái, theùp bò aên moøn ñieän hoaù ôû ñaàu naøo? ( xem hình veõ)
 5. A) Ñaàu A. B) Ñaàu B. C) ÔÛ caû 2 ñaàu. D) Khoâng coù ñaàu naøo bò aên moøn. Caâu 48: Baûn chaát cuûa aên moøn hoaù hoïc vaø aên moøn ñieän hoaù gioáng vaø khaùc nhau laø: A) Gioáng laø caû 2 ñeàu phaûn öùng vôùi dung dòch chaát ñieän li, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän. B) Gioáng laø caû 2 ñeàu laø söï aên moøn, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän. C) Gioáng kaø caû 2 ñeàu phaùt sinh doøng ñieän, khaùc laø chæ coù aên moøn hoaù hoïc môùi laø quaù trình oxi hoaù khöû. D) Gioáng laø caû 2 ñeàu laø quaù trình oxi hoaù khöû, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän. Caâu 50: Caùch li kim loaïi vôùi moâi tröôøng laø moät trong nhöõng bieän phaùp choáng aên moøn kim loaïi. Caùch laøm naøo sau ñaây thuoäc veà phöông phaùp naøy: A) Phuû moät lôùp sôn, vecni leân kim loaïi. B) Maï moät lôùp kim loaïi( nhö crom, niken) leân kim loaïi. C) Toaï moät lôùp maøng hôïp chaát hoaù hoïc beàn vöõng leân kim loaïi( nhö oxit kim loaïi, photphat kim loaïi). D) A, B, C ñeàu thuoäc phöông phaùp treân. Caâu 51: M laø kim loaïi. Phöông trình sau ñaây: M n+ + ne = M bieåu dieãn: A) Tính chaát hoaù hoïc chung cuûa kim loaïi. B) Nguyeân taéc ñieàu cheá kim loaïi. C) Söï khöû cuûa kim loaïi. D) Söï oxi hoaù ion kim loaïi. Caâu 52: Phöông phaùp thuyû luyeän laø phöông phaùp duøng kim loaïi coù tính khöû maïnh ñeå khöû ion kim loaïi khaùc trong hôïp chaát: A) muoái ôû daïng khan. B) dung dòch muoái. C) oxit kim loaïi. D) hidroxit kim loaïi. Caâu 53: Muoán ñieàu cheá Pb theo phöông phaùp thuyû luyeän ngöôøi ta cho kim loaïi naøo vaøo dung dòch Pb(NO3)2: A) Na B) Cu C) Fe D) Ca Caâu 54: phöông phaùp nhieät luyeän laø phöông phaùp duøng chaát khöû nhö C, Al, CO, H2 ôû nhieät ñoä cao ñeå khöû ion kim loaïi trong hôïp chaát. Hôïp chaát ñoù laø: A) muoái raén. B) dung dòch muoái. C) oxit kim loaïi. D) hidroxit kim loaïi. Caâu 55: Nhöõng kim loaïi naøo sau ñaây coù theå ñöôïc ñieàu cheá theo phöông phaùp nhieät luyeän ( nhôø chaát khöû CO) ñi töø oxit kim loaïi töông öùng: A) Al, Cu B) Mg, Fe C) Fe, Ni D) Ca, Cu Caâu 56: Coù theå coi chaát khöû trong pheùp ñieän phaân laø: A) doøng ñieän treân catot. B) ñieän cöïc. C) bình ñieän phaân. D) daây daãn ñieän. Caâu 57: Khi ñieän phaân dung dòch CuCl2( ñieän cöïc trô) thì noàng ñoä dung dòch bieán ñoåi : A) taêng daàn. B) giaûm daàn. C) khoâng thay ñoåi. D) Chöa khaúng ñònh ñöôïc vì chöa roõ noàng ñoä phaàn traêm hay noàng ñoä mol. Caâu 58: Ñieän phaân dung dòch muoái naøo sau ñaây seõ ñieàu cheá ñöôïc kim loaïi töông öùng? A) NaCl B) CaCl2 C) AgNO3 ( ñieän cöïc trô) D) AlCl3 Caâu 59: Ñeå taùch laáy Ag ra khoûi hoãn hôïp Ag vaø Cu ngöôøi ta duøng caùch: A) Ngaâm hoãn hôïp vaøo löôïng dö dung dòch AgNO3. B) Ngaâm hoãn hôïp vaøo löôïng dö dung dòch FeCl2. C) Nung hoãn hôïp vôùi oxi dö roài hoaø tan hoãn hôïp thu ñöôïc vaøo dung dòch HCl dö. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 60: Nung quaëng pyrite FeS2 trong khoâng khí thu ñöôïc chaát raén laø:
 6. A) Fe vaø S B) Fe2O3 C) FeO D) Fe2O3 vaø S Caâu 61: Töø Fe2O3 ngöôøi ta ñieàu cheá Fe baèng caùch: A) ñieän phaân noùng chaûy Fe2O3. B) khöû Fe2O3 ôû nhieät ñoä cao. C) nhieät phaân Fe2O3. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 62: Töø dung dòch Cu(NO3)2 coù theå ñieàu cheá Cu baèng caùch: A) duøng Fe khöû Cu2+ trong dung dòch Cu(NO3)2. B) coâ caïn dung dòch roài nhieät phaân muoái raén Cu(NO3)2. C) coâ caïn dung dòch roài ñieän phaân noùng chaûy Cu(NO3)2. D) A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 63: töø dung dòch AgNO3 ñieàu cheá Ag baèng caùch: A) duøng Cu ñeå khöû Ag+ trong dung dòch. B) theâm kieàm vaøo dung dòch Ag2O roài duøng khí H2 ñeå khöû Ag2O ôû nhieät ñoä cao. C) ñieän phaân dung dòch AgNO3 vôùi ñieän cöïc trô. D) A,B,C ñeàu ñuùng. Caâu 64 : Ñieän phaân 200 ml dung dòch CuCl2 1M thu ñöôïc 0,05 mol Cl2. Ngaâm moät ñinh saét saïch vaøo dung dòch coøn laïi sau khi ñieän phaân, khi phaûn öùng keát thuùc laáy ñinh saét ra. Khoái löôïng ñinh saét taêng leân laø: A) 9,6g B) 1,2g C) 0,4g D) 3,2g KIM LOẠI PHAÂN NHOÙM CHÍNH NHOÙM I, II VAØ NHOÂM. Caâu 65:Kim loaïi kieàm coù maïng tinh theå laäp phöông taâm khoái,maät ñoä electron töï do thaáp,ñieän tích ion nhoû neân lieân keát kim loaïi keùm bean vöõng.Ñieàu ñoù giuùp giaûi thích tính chaát naøo sau nay cuûa kim loaïi kieàm? A. Nhieät ñoä noùng chaûy thaáp. B. Mề m. C. Nhieät ñoä noùng chaûy thaáp vaø meàm. D. Khoái löôïng rieâng nhoû. Caâu 66:Kim loaïi kieàm coù tính khöû maïnh nhaát trong soá caùc kim loaïi laø do: A. Naêng löôïng nguyeân töû hoaù nhoû. B. Naêng löôïng ion hoùa nhoû. C. Naêng löôïng nguyeân töû hoaù vaø naêng löôïng ion hoùa ñeàu nhoû. D. A, B, C ñeàu sai. Caâu 67:Khi caét mieáng Na kim loaïi,beà maët vöøa caét coù aùnh kim laäp töùc môø ñi,ñoù laø do coù söï hình thaønh caùc saûn phaåm raén naøo sau nay? A. Na2O, NaOH , Na2CO3 , NaHCO3. B. NaOH , Na2CO3 , NaHCO3. C. Na2O , Na2CO3 , NaHCO3 . D. Na2O , NaOH , Na2CO3 . Caâu 68:Taùc duïng naøo sau nay khoâng thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoaù-khöû ? A. Na + HCl B. Na + H2O C. Na + O2 D. Na2O + H2O + Caâu 69:Ion Na theå hieän tính oxi hoùa trong phaûn öùng naøo: A. 2NaCl  2Na + Cl2  dpnc B.NaCl + AgNO3   NaNO3 + AgCl C. 2 NaNO3  2NaNO2 + O2 t 0 D. Na2O + H2O  2NaOH Caâu 70: Caùch naøo sau nay ñieàu cheá ñöôïc Na kim loaïi: A. Ñieän phaân dung dòch NaCl.
 7. B. Ñieän phaân NaOH noùng chaûy. C. Cho khí H2 ñi qua Na2O nung noùng. D. A, B, C ñeàu sai. Caâu 71: Khí CO2 khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch naøo: A. NaOH B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. NaHCO3 Caâu 72: Tính chaát naøo neâu döôùi nay sai khi noùi veà 2 muoái NaHCO3 vaø Na2CO3 ? A. Caû 2 ñeàu deã bò nhieät phaân. B. Caû 2 ñeàu taùc duïng vôùi axit maïnh giaûi phoùng khí CO2. C. Caû 2 ñeàu bò thuûy phaân taïo moâi tröôøng kieàm. D. Chæ coù muoái NaHCO3 taùc duïng vôùi kieàm. Caâu 73: Ñieän phaân dung dòch muoái naøo thì ñieàu cheá ñöôïc kim loaïi töông öùng? A. NaCl B. AgNO3 C. CaCl2 D. MgCl2 Caâu 74:M laø kim loaïi phaân nhoùm chính nhoùm I ; X laø clo hoaëc brom.Nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá kim loaïi nhoùm I laø: A. MX B. MOH C. MX hoaëc MOH D. MCl Caâu 75:Ñi töø chaát naøo sau nay,coù theå ñieàu cheá kim loaïi Na baèng phöông phaùp ñieän phaân noùng chaûy? A. Na2O B. Na2CO3 C. NaOH C. NaNO3 Caâu 76: Caùch naøo sau nay khoâng ñieàu cheá ñöôïc NaOH: A. Cho Na taùc duïng vôùi nöôùc. B. Cho dung dòch Ca(OH)2 taùc duïng vôùi dung dòch Na2CO3. C. Ñieän phaân dung dòch NaCl khoâng coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). D. Ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). Caâu 77: Phöông trình 2Cl- + 2H2O  2OH- + H2 + Cl2 xaûy ra khi naøo?  A.Cho NaCl vaøo nöôùc. B. Ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). C. Ñieän phaân dung dòch NaCl khoâng coù maøng ngaên xoáp (ñieän cöïc trô). D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 78: Tính bazô taêng daàn töø traùi sang phaûi theo thöù töï naøo? A. LiOH < KOH < NaOH B. NaOH < LiOH < KOH C. LiOH < NaOH < KOH D. KOH < NaOH < LiOH Caâu 79:Cho 5,1 g hoãn hôïp A goàm hai kim loaïi Al,Mg daïng boät taùc duïng heat vôùi O 2 thu ñöôïc hoãn hôïp oxit B coù khoái löôïng 9,1g.Hoûi caàn ít nhaát bao nhieâu mol HCl ñeå hoøa tan hoaøn toaøn B? A. 0,5 mol B. 1 mol C. 2 mol D. Giaù trò khaùc. Caâu 80: Khi cho dung dòch NaOH vaøo dung dòch muoái nitrat naøo thì khoâng thaáy keát tuûa? A. Cu(NO3) B. Fe(NO3) B. Ag(NO3) D. Ba(NO3) Caâu 81: Phöông phaùp thuûy luyeän ñöôïc duøng ñeå ñieàu cheá kim loaïi naøo? A. Kim loaïi yeáu nhö Cu , Ag. B. Kim loaïi kieàm. C. Kim loaïi kieàm thoå. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 82: Khi cho Cu phaûn öùng vôùi H2SO4 ñaëc noùng,saûn phaåm khí sinh ra chuû yeáu laø: A. H2S B. H 2
 8. C. SO2 D. SO3 Caâu 83: Khi cho Mg phaûn öùng vôùi axit HNO3 loaõng ,saûn phaåm khöû sinh ra chuû yeáu laø: A. NO2 B. NO C. N2 D. NH4NO3 Caâu 84:Coác A ñöïng 0,3 mol Na2CO3 vaø 0,2 mol NaHCO3 .Coác B ñöïng 0,4 mol HCl. Ñoå raát töø töø coác A vaøo coác B,soá mol khí CO2 thoaùt ra coù giaù trò naøo? A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5 Caâu 86:Suïc töø töø khí CO2 vaøo dung dòch NaOH,tôùi 1 luùc naøo ñoù taïo ra ñöôïc hai muoái.Thôøi ñieåm taïo ra 2 muoái nhö theá naøo? A. NaHCO3 taïo ra tröôùc , Na2CO3 taïo ra sau. B. Na2CO3 taïo ra tröôùc , NaHCO3 taïo ra sau. C. Caû 2 muoái taïo ra cuøng luùc. D. Khoâng theå bieát muoái naøo taïo ra tröôùc,muoái naøo taïo ra sau. Caâu 87:Cho raát töø töø 1 mol khí CO2 vaøo dung dòch chöùa 2 mol NaOH cho ñeán khi vöøa heát khí CO 2 thì khi aáy trong dung dòch coù chaát naøo? A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. Na2CO3 vaø NaOH dö D. B, C ñeàu ñuùng. Caâu 88:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 .Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn.Khi keát thuùc thí nghieäm, loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Al, Cu, Ag B. Al, Fe, Ag C. Fe, Cu, Ag D. B, C ñeàu ñuùng. Caâu 89:Cho 1 luoàng khí H2 dö laàn löôït ñi qua caùc oáng maéc noái tieáp ñöïng caùc oxit nung noùng nhö hình veõ sau: 1 2 3 4 5 CaO CuO Al2O3 Fe2O3 Na2O ÔÛ oáng naøo coù phaûn öùng xaûy ra: A. OÁng 1, 2, 3. B. OÁng 2, 3, 4. C. OÁng 2, 4, 5. D. OÁng 2, 4. Caâu 90: X laø clo hoaëc brom.Nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá kim loaïi Ca laø: A. CaX2 B. Ca(OH)2 C. CaX2 hoaëc Ca(OH)2 D. CaCl2 hoaëc Ca(OH)2 Caâu 91: ÔÛ nhieä ñoä thöôøng, CO2 khoâng phaûn öùng vôùi chaát naøo ? A. CaO B. Dung dòch Ca(OH)2 C.CaCO3 naèm trong nöôùc D. MgO Caâu 92:Nung quaëng ñolomit ( CaCO3.MgCO3) ñöôïc chaát raén X.Cho X vaøo moat löôïng nöôùc dö , taùch laáy chaát khoâng tan cho taùc duïng heát vôùi axit HNO3 , coâ caïn roài nung noùng muoái seõ thu ñöôïc chaát raén naøo? A.Ca(NO2)2 B. MgO C. Mg(NO3)2 D. Mg(NO2)2 Caâu 93:Cho töø töø khí CO2 vaøo dung dòch chöùa a mol Ca(OH)2 .Ñoà thò naøo bieåu dieãn soá mol muoái Ca(HCO3)2 theo soá mol CO2 ?
 9. Caâu 94: Caëp naøo chöùa 2 chaát ñeàu coù khaû naêng laøm meàm nöôùc coù ñoä cöùng taïm thôøi? A. Ca(OH)2 , Na2CO3 B. HCl, Ca(OH)2 C. NaHCO3 , Na2CO3 D. NaOH , Na3PO4 Caâu 95: Chaát naøo coù theå laøm meàm nöôùc coù ñoä cöùng toaøn phaàn ? A. HCl B. Ca(OH) 2 C. Na2CO3 D. NaOH Caâu 96: Nöôùc Javel coù chöùa muoái naøo sau ñaây ? A. NaCl B. NaCl + NaClO B.NaClO D. NaCl + NaClO3 Caâu 97: Moät caùch ñôn giaûn, ngöôøi ta thöôøng duøng coâng thöùc naøo ñeå bieåu dieãn clorua voâi? A. CaCl2 B. Ca(ClO)2 C. CaClO2 D. CaOCl2 Caâu 98: Tieán haønh thí nghieäm nhö hình veõ.Ñoùng khoùa K cho neon saùng roài suïc töø töø khí CO2 vaøo nöôùc voâi trong cho tôùi dö CO2 .Hoûi ñoä saùng cuûa boùng neon thay ñoåi nhö theá naøo? A. Saùng daàn leân. B. Môø daàn ñi sau ñoù vaãn chaùy môø môø. C. Môø daàn ñi roài saùng daàn leân. D. Môø daàn ñi roài sau ñoù taét haún. Nöôùc voâi trong Ca(OH)2 NHOÂM VAØ HÔÏP CHAÁT Caâu 99: Hôïp chaát naøo khoâng phaûi laø hôïp chaát löôõng tính? A. NaHCO3 B. Al2O3 C.Al(OH)3 D.CaO Caâu 100: Muoái naøo deã bò phaân tích khi ñun noùng dung dòch cuûa noù? A. Na2CO3 B. Ca(HCO3)2 C. Al(NO3)3 D. AgNO3
 10. Caâu 101: Muoái naøo taïo keát tuûa traéng trong dung dòch NaOH dö? A. MgCl2 B. AlCl3 C. ZnCl2 D. FeCl3 Caâu 102: Kim loaïi Ca ñöôïc ñieàu cheá töø phaûn öùng naøo döôùi ñaây: A. Ñieän phaân dung dòch CaCl2. B. Ñieän phaân CaCl2 noùng chaûy. C. Cho K taùc duïng vôùi dung dòch Ca(NO3)2. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 103:Ñeå saûn xuaát Mg töø nöôùc bieån, ngöôøi ta ñieän phaân muoái MgCl2 noùng chaûy.Trong quaù trình saûn xuaát,ngöôøi ta döïa vaøo tính chaát naøo sau ñaây? A. Mg(OH)2 laø chaát khoâng tan. B. Mg(OH)2 taùc duïng deã daøng vôùi axit HCl. C. MgCl2 noùng chaûy ôû nhieät ñoä noùng chaûy töông ñoái thaáp. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 104: Khoaùng chaát naøo sau ñaây khoâng chöùa canxi cacbonat? A.Thaïch cao . B. Ñaù voâi. C. Ñaù phaán. D. Ñaù hoa. Caâu 105: Löïa choïn naøo sau ñaây khoâng ñöôïc keå laø öùng duïng cuûa CaCO3 ? A. Laøm boät nheï ñeå pha sôn. B. Laøm chaát ñoän trong coâng nghieäp cao su. C. Laøm voâi queùt töôøng. D. Saûn xuaát xi maêng. Caâu 106: Loaïi thaïch cao naøo duøng ñeå ñuùc töôïng? A. Thaïch cao soáng CaSO4.2H2O. B. Thaïch cao nung 2CaSO4.H2O. C. Thaïch cao khan CaSO4. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 107: Hôïp kim naøo khoâng phaûi laø hôïp kim cuûa Nhoâm? A. Silumin B. Theùp C. Ñuyra D. Electron Caâu 108:Chæ duøng 1 thuoác thou naøo trong soá caùc chaát döôùi ñaây coù theå phaân bieät ñöôïc 3 chaát raén Mg, Al2O3, Al ? A. H2O B. Dung dòch HNO 3 C. Dung dòch HCl C. Dung dòch NaOH Caâu 109: Duøng dung dòch NaOH vaø dung dòch Na2CO3 coù theå phaân bieät ñöôïc 3 dung dòch naøo? A. NaCl, CaCl2 , MgCl2 B. NaCl,CaCl2, AlCl3 C. NaCl, MgCl2, BaCl2 D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 110: Trong caùc caëp chaát sau,caëp chaát naøo cuøng toàn taïi trong dung dòch ? A. Al(NO3)3 vaø Na2CO3 B. HNO3 vaø Ca(HCO3)2 C. NaAlO2 vaø NaOH D. NaCl vaø AgNO3 Caâu 111:Cho caùc chaát raén: Al, Al2O3, Na2O, Mg, Ca , MgO.Daõy chaát naøo tan heát trong dung dòch NaOH dö? A. Al2O3, Mg, Ca , MgO B. Al, Al2O3, Na2O, Ca C. Al, Al2O3, Ca , MgO D. Al, Al2O3, Na2O, Ca , Mg Caâu 112: Phöông trình naøo giaûi thích söï taïo thaønh thaïch nhuõ trong hang ñoäng? A. Ca(HCO3)2   CaCO3 + H2O + CO2 B. CaCO3 + H2O + CO2   Ca(HCO3)2
 11. C. MgCO3 + H2O + CO2   Mg(HCO3)2 D. Ba(HCO3)2   BaCO3 + H2O + CO2 Caâu 113:Chæ duøng moät thuoác thou naøo trong soá caùc chaát döôùi ñaây coù theå phaân bieät ñöôïc 3 dung dòch: NaAlO2 ,Al(CH3COO)3, Na2CO3 ? A. Khí CO2 B. Dung dòch HCl loaõng C. Dung dòch BaCl2 D. Dung dòch NaOö3 Caâu 114: Duøng hai thuoác thöû naøo coù theå phaân bieät ñöôïc 3 kim loaïi Al, Fe, Cu? A. H2O vaø dung dòch HCl. B. Dung dòch NaOH vaø dung dòch HCl. C. Dung dòch NaOH vaø dung dòch FeCl2. D. Dung dòch HCl vaø dung dòch FeCl3. Caâu 115:Cho töø töø töøng löôïng nhoû Na kim loaïi vaøo dung dòch Al 2(SO4)3 cho ñeán dö, hieän töôïng xaûy ra nhö theá naøo? A. Na tan, coù boït khí xuaát hieän trong dung dòch. B. Na tan, coù kim loaïi Al baùm vaøo beà maët Na kim loaïi. C. Na tan, coù boït khí thoaùt ra vaø coù keát tuûa daïng keo maøu traéng,sau ñoù keát tuûa vaãn khoâng tan. D. Na tan, coù boït khí thoaùt ra, luùc ñaàu coù keát tuûa daïng keo maøu traéng,sau ñoù keát tuûa tan daàn. Caâu 116:Cho dung dòch NaOH dö vaøo dung dòch AlCl3 thu ñöôïc dung dòch chöùa nhöõng muoái naøo sau ñaây? A. NaCl B. NaCl + AlCl 3 + NaAlO2 C. NaCl + NaAlO2 D. NaAlO2 Caâu 117:Cho 4 loï maát nhaõn ñöïng rieâng reõ caùc dung dòch: Al2(SO4)3 , NaNO3 , Na2CO3 , NH4NO3.Neáu chæ duøng moät thuoác thöû ñeå phaân bieät chuùng thì duøng chaát naøo trong caùc chaát sau: A. Dung dòch NaOH B. Dung dòch H 2SO4 C. Dung dòch Ba(OH)2 C. Dung dòch AgNO3 Caâu 118: Tröôøng hôïp naøo khoâng coù söï taïo thaønh Al(OH)3 ? A.Cho dung dòch NH3 vaøo dung dòch Al2(SO4)3. B. Cho Al2O3 vaøo nöôùc. C. Cho Al4C3 vaøo nöôùc. D. Cho dung dòch Na2CO3 vaøo dung dòch AlCl3. Caâu 119:Ngöôøi ta ñieàu cheá NaOH baèng caùch ñieän phaân dung dòch NaCl coù maøng ngaên xoáp.Cöïc döông cuûa bình ñieän phaân khoâng laøm baèng saét maø laøm baèng than chì.Lí do chính laø vì than chì: A. Khoâng bò muoái aên phaù huûy. B. Reû tieàn hôn saét. C. Khoâng bò khí Clo aên moøn. D. Daãn ñieän toát hôn saét. Caâu 120:Vai troø cuûa criolit (Na3AlF6) trong saûn xuaát nhoâm baèng phöông phaùp ñieän phaân Al2O3 laø: A. taïo hoãn hôïp coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp. B. Laøm taêng ñoä daãn ñieän. C. Taïo lôùp chaát ñieän li raén che nay cho nhoâm noùng chaûy khoûi bò oxi hoùa. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 121:Suïc CO2 vaøo nöôùc voâi chöùa 0,15 mol Ca(OH)2 thu ñöôïc 10g keát tuûa. Hoûi soá mol CO2 caàn duøng laø bao nhieâu? A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,1 mol vaø 0,2 mol D. 0,1 mol vaø 0,15 mol Caâu 122:Ngaâm 1 löôïng nhoû hoãn hôïp boät Al vaø Cu trong 1 löôïng thöøa moãi dung dòch chaát sau< tröôøng hôïp naøo hoãn hôïp bò hoøa tan heát ( sau moät thôøi gian daøi):
 12. A. HCl B. NaOH C. FeCl2 D. FeCl3 Caâu 123: Dung dòch naøo sau ñaây laøm quyø tím hoùa ñoû: A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. Al2(SO4)3 C. Ca(HCO3)2 Caâu 124: Phöông trình phaûn öùng hoùa hoïc naøo ñuùng: A. 2Al2O3 + 3C t  4Al + 3CO2 0 B. 2MgO + 3CO t  2Mg + 3CO2 0 C. Al2O3 + 3CO t  2Al + 3CO2 0 D. 2Al + 6H2O t  2Al(OH)3 + 3H2 0 Caâu 125: Caùc kim loaïi naøo sau ñaây tan heát khi ngaâm trong axit H2SO4 ñaëc nguoäi ? A. Al, Fe B. Fe, Cu C. Al, Cu D. Cu, Ag Caâu 126: Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn kim loaïi Al, Fe, Mg, Pb, Ag coù theå duøng axit naøo? A. HCl B. H2SO4 C. HNO3 loaõng D. HNO3 ñaëc , nguoäi Caâu 127: Caëp naøo goàm 2 chaát maø dung dòch moãi chaát ñeàu laøm quyø tím hoùa xanh: A. Ca(NO3)2 , Na2CO3 B. NaHCO3 , NaAlO2 C. Al2(SO4)3 , NaAlO2 D. AlCl3 , Na2CO3 Caâu 128 Pheøn chua coù coâng thöùc naøo? A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O C. CuSO4.5H2O D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Caâu 129: Ngöôøi ta thöôøng cho pheøn chua vaøo nöôùc nhaèm muïc ñích : A. Khöû muøi. B. Dieät khuaån. C. Laøm trong nöôùc. D. Laøm meàm nöôùc. Caâu 130: Phöông phaùp naøo thöôøng duøng ñeå ñieàu cheá Al2O3 ? A. Ñoát boät nhoâm trong khoâng khí. B. Nhieät phaân nhoâm nitrat. C. Nhieät phaân nhoâm hidroxit. D. A, B, C ñeàu ñuùng. Caâu 131: Phöông phaùp naøo thöôøng duøng ñeà ñieàu cheá Al(OH)3 ? A. Cho boät nhoâm vaøo nöôùc. B. Ñieän phaân dung dòch muoái nhoâm clorua. C. Cho dung dòch muoái nhoâm taùc duïng vôùi dung dòch ammoniac. D. Cho dung dòch HCl dö vaøo dung dòch NaAlO2. Caâu 132:Nhoû dung dòch NH3 vaøo dung dòch AlCl3 , dung dòch Na2CO3 vaøo dung dòch AlCl3 vaø dung dòch HCl vaøo dung dòch NaAlO2 dö seõ thu ñöôïc moät saûn phaåm nhö nhau, ñoù laø: A. NaCl B. NH 4Cl C. Al(OH)3 D. Al2O3 Caâu 133: Phaûn öùng naøo laø phaûn öùng nhieät nhoâm? A. 4Al + 3O2 t  2 Al2O3 0 B. Al + 4 HNO3 ( ñaëc ,noùng)   Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O C. 2Al + Cr2O3 t  Al2O3 + 2Cr 0 D. 2Al2O3 + 3C t  Al4C3 + 3CO2 0 Caâu 134: Coù theå duøng nhöõng bình baèng nhoâm ñeà ñöïng: A. Dung dòch xoâña.
 13. B. Dung dòch nöôùc voâi. C. Dung dòch giaám. D. Dung dòch HNO3 ñaëc ( ñaõ laøm laïnh). Caâu 135: Oxit naøo löôõng tính: A. Al2O3 B. Fe2O3 C. CaO D. CuO Caâu 136: Hoãn hôïp A goàm 2 kim loaïi kieàm M vaø M’ naèn ôû 2 chu kyø keá tieáp nhau.Laáy 3,1g A hoøa tan heát vaøo nöôùc thu ñöôïc 1,12 lít hidro ( ñktc). M vaø M’ laø 2 kim loaïi naøo: A. Li, Na B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs Caâu 137: Cho 3,9 g kali vaøo 101,8 g nöôùc thu ñöôïc dung dòch KOH coù khoái löôïng rieâng laø 1,056 g/ml. Noàng ñoä % cuûa dung dòch KOH laø bao nhieâu ( Cho K=39, O=16, H=1)? A. 5,31% B. 5,20% C. 5,30% D. 5,50% Caâu 138: Nung 10g hoãn hôïp X goàm Na2CO3 vaø NaHCO3 cho ñeán khi khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 6,9 g chaát raén.Cho Na=23,H=1,C=12,O=16.Hoûi khoái löôïng Na2CO3 vaø NaHCO3 trong hoãn hôïp X theo thöù töï laø bao nhieâu? A. 8,4 g vaø 1,6 g B. 1,6 g vaø 8,4 g C. 4,2 g vaø 5,8 g D. 5,8 g vaø 4,2 g Caâu 139: Hoøa tan 100 g CaCO3 vaøo dung dòch HCl dö. Khí CO2 thu ñöôïc cho ñi qua dung dòch coù chöùa 64 g NaOH . Cho Ca= 40, C = 12 , O = 16 .Soá mol muoái axit vaø muoái trung hoøa thu ñöôïc trong dung dòch theo thöù töï laø: A. 1 mol vaø 1 mol B. 0,6 mol vaø 0,4 mol C. 0,4 mol vaø 0,6 mol D. 1,6 mol vaø 1,6 mol Caâu 140: Hoaø tan heát 9,5 g hoãn hôïp X goàm moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoùa trò I vaø moät muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò II vaøo dung dòch HCl thaáy thoaùt ra 0,1 mol khí . Hoûi khi coâ caïn dung dòch khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø bao nhieâu ( cho C =12 , Cl= 35,5 , O = 16)? A. 10,6 g B. 9,0 g C. 12,0 g D. Khoâng theå xaùc ñònh. Caâu 141: Hoaø tan hoaøn toaøn 5g hoãn hôïp hai muoái XCO3 vaø Y2CO3 baèng dung dòch HCl dö thu ñöôïc dung dòch A vaø 0,224 lít khí do ôû ñieàu kieän tieâu chuan.Hoûi khi coâ caïn dung dòch A thì khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø bao nhieâu? A. 0,511 g B. 5,11 g C. 4,755 g D. Giaù trò khaùc. Caâu 142: Dung dòch A coù chöùa : Mg2+, Ba2+,Ca2+, vaø 0,2 mol Cl-, 0,3 mol NO3-.Theâm daàn daàn dung dòch Na2CO3 1M vaøo dung dòch A cho ñeán khi ñöôïc löôïng keát tuûa lôùn nhaát thì ngöøng laïi.Hoûi theå tích dung dòch Na2CO3 ñaõ theâm vaøo laø bao nhieâu? A. 150 ml B. 200 ml C. 250 ml D. 300 ml Caâu 143:
 14. Cho 31,2 g hoãn hôïp goàm boät Al vaø Al2O3 taùc duïng vôùi 1 löôïng vöøa ñuû dung dòch NaOH thu ñöôïc 0,6 mol H2.Hoûi soá mol NaOH ñaõ duøng laø bao nhieâu? A. 0,8 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. Giaù trò khaùc. Caâu 144: Cho 1,05 mol NaOH vaøo 0,1 mol Al2(SO4)3.Hoûi soá mol NaOH coù trong dung dòch sau phaûn öùng laø bao nhieâu? A. 0,45 mol B. 0,25 mol C. 0,75 mol D. 0,65 mol Caâu 145: Cho hoãn hôïp X goàm Mg, Al, Al2O3 taùc duïng vôùi dunh dòch NaOH dö thu ñöôïc 0,15 mol H2 .Neáu cuõng cho löôïng hoãn hôïp X treân taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl thì thu ñöôïc 0,35 mol H 2 .Hoûi soá mol Mg, Al trong hoãn hôïp X theo thöù töï laø bao nhieâu? A. 0,2 mol ; 0,1 mol B.0,2 mol ; 0,15 mol C. 0,35 mol ; 0,1 mol D. Caùc giaù trò khaùc. Caâu 146: Hoaø tan heát hoãn hôïp X goàm Mg vaø AL baèng dung dòch HCl thu ñöôïc 0,4 mol H2 . Neáu cho moät nöûa hoãn hôïp X taùc duïng vôùi NaOH dö thì thu ñöôïc 0,15 mol H 2 .Soá mol Mg vaø Al trong hoãn hôïp X laø: A. 0,25 mol;0,15 mol B. 0,1 mol ; 0,2 mol C. 0,2 mol ; 0,2 mol D. Giaù trò khaùc. Caâu 147: Cho hoãn hôïp goàm 0,025 mol Mg vaø 0,03 mol Al taùc duïng vôùi ding dòch HCl thu ñöôïc dung dòch A.Theâm dung dòch NaOH dö vaøo dung dòch A, thì thu ñöôïc bao nhieâu gam keát tuûa? A. 16,3 g B. 3,49 g C. 1 g D. 1,45 g Caâu 148: Cho hoãn hôïp goàm 0,1 mol Mg vaø 0,2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl 2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A.0,8 mol B. 0,3 mol C. 0,6 mol D. 0,2 mol Caâu 149: Ñoát noùng 1 hoãn hôïp X goàm boät Fe 2O3 vaø boät Al trong moâu tröôøng khoâng coù khoâng khí.Nhöõng chaát raén coøn laïi sau phaûn öùng,neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö seõ thu ñöôïc 0,3 mol H 2 ; neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö seõ thu ñöôïc 0,4 mol H2.Hoûi soá mol Al trong X laø bao nhieâu? A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol Caâu 150: Ñeå saûn xuaát 10,8 taán Al, caàn x taán Al2O3 vaø tieâu hao y taán than chì ôû anot.Bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 100%.Hoûi giaù trò cuûa X vaø Y laø bao nhieâu? A. x = 10,2 ; y = 1,8 B. x = 20,4 , y = 3,6 C. x = 40,8 ; y = 14,4 D. x =40,8 , y = 4,8 TÍNH CHAÁT SAÉT: Caâu 1: Nguyeân toá X coù ñieän tích haït nhaân laø 26. Caáu hình electron cuûa X, chu kyø vaø nhoùm trong heä thoàng tuaàn hoaønlaàn löôït laø:
 15. A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 , chu kyø 3 nhoùm VIB. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2, chu kyø 4 nhoùm IIA . C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 , chu kyø 3 nhoùm VB. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2, chu kyø 4 nhoùm VIIIB. Caâu 2: Cho hai kim loaïi nhoâm vaø saét. A. Tính khöû cuûa saét lôùn hôn nhoâm. B. Tính khöû cuûa nhoâm lôùn hôn saét. C. Tính khöû cuûa nhoâm vaø saét baèng nhau. D. Tính khöû cuûa nhoâm vaø saét phuï thuoäc chaát taùc duïng neân khoâng theå so saùnh. Caâu 3: Ñoát noùng moät ít boät saét neân khoâng theå so saùnh. Sau ñoù ñeå nguoäi vaø cho vaøo bình 1 löôïng dö dung dòch HCl, ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch X. Trong dung dòch X coù nhöõng chaát naøo sau ñaây: A. FeCl2, HCl B. FeCl3, HCl C. FeCl2, FeCl3, HCl D. FeCl2, FeCl3. Caâu 4: Cho 2 laù saét (1),(2). Laù (1) cho taùc duïng heát vôùi khí Clo. Laù (2) cho taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl . Haõy choïn caâu phaùt bieåu ñuùng. A. Trong caû 2 tröôøng hôïp ñeàu thu ñöôïc FeCl2. B. Trong caû 2 tröôøng hôïp ñeàu thu ñöôïc FeCl3. C. Laù (1) thu ñöôïc FeCl3, laù (2) thu ñöôïc FeCl2. D. Laù (1) thu ñöôïc FeCl2, laù (2) thu ñöôïc FeCl3. Caâu 5: Choïn phöông trình ñieàu cheá FeCl2 ñuùng. A.Fe + Cl2  FeCl2 B. Fe +2NaCl2  FeCl2 +2Na C. Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu D. FeSO4 + 2KCl  FeCl2 + K2SO4 Caâu 6: Khi ñieàu cheá FeCl2 baèng caùch cho Fe taùc duïng vôùi dung dòch HCl. Ñeå baûo quaûn dung dòch FeCl2 thu ñöôïc khoâng bò chuyeån hoù thaønh hôïp chaát saét ba, ngöôøi ta coù theå: A. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong saét dö. B. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong keõm dö. C. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong HCl dö. D. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong HNO3 dö. Caâu 7: Tìm caâu phaùt bieåu ñuùng: A. Fe chæ coù tính khöû, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû. B. Fe chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû. C. Fe chæ coù tính khöû, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính oxi hoaù . D. Fe chæ coù tính khöû, hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù, hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû vaø tính oxi hoaù. Caâu 8: Hoaø tan heát 3,04 gam hoãn hôïp boät kim loaïi saét vaø ñoàng trong dung dòch HNO 3 loaõng thu ñöôïc 0,896 lít NO (laø saûn phaåm khöû duy nhaát). Vaäy taøhnh phaàn phaàn traêm kim loaïi saét vaø ñoàng trtong hoãn hôïp ban ñaàu laàn löôït laø:
 16. A. 63,2% vaø 36,8% B. 36,8% vaø 63,2%ø C. 50% vaø 50% D.36,2 % vaø 36,8% Caâu 9: Cho 4,58 gam hoãn hôïp A goàm Zn, Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0,082 mol Cu SO4 . Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Cu, Zn B. Cu, Fe C. Cu, Fe, Zn D. Cu Caâu 10: Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö, sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Fe(NO3)2, AgNO3 B. Fe(NO3)3, AgNO3 C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)2. Caâu 11: Coù caùc kim loaïi Cu, Ag, Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 . Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Fe B. Cu, Fe C. Cu D. Ag Caâu 12: Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO 3)2 vaø FeNO3)3. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C. Phöông trình ôû caâu A, B ñeàu xaûy ra. D. Phöông trình ôû caâu A, B ñeàu khoâng xaûy ra. Caâu 13: Khi cho saét noùng ñoû vaøo hôi nöôùc: A. Saét khoâng taùc duïng vôùi hôi nöôùc vì saét khoâng tan trong nöôùc. B. Tuyø nhieät ñoä, saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc taïo H2 vaø FeO hoaëc Fe3O4. C. Saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc taïo H2 vaø Fe2O3. D. B,C ñuùng. Caâu 14: Khi cho saét vaøo dung dòch HNO3 ñaëc, noùng, dö , saét seõ bò taùc duïng theo phöông trình phaûn öùng : A. Fe + 2 HNO3  Fe(NO3)2 + H2  B. 2Fe + 6HNO3 2 Fe(NO3)3 + 3H2  C. Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + 4NO2  + 4H2O D. Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2  + 3H2O Caâu 15: Cho vaøo oáng nghieäm 1 ít maït saét roài roùt vaøo moät ít dung dòch HNO 3 loaõng. Ta nhaän thaáy coù hieän töïông sau: A. Saét tan, taïo dung dòch khoâng maøu, xuaát hieän khí maøu naâu ñoû. B. Saét tan, taïo dung dòch khoâng maøu , xuaát hieän khí khoâng maøu hoaù naâu ñoû trong khoâng khí. C. Saét tan, taïo dung dòch maøu vaøng, xuaát hieän khí maøu naâu ñoû. D. Saét tan, taïo dung dòch maøu vaøng, xuaát hieän khí khoâng maøu hoaù naâu ñoû trong khoâng khí Caâu 16: Xeùt phöông trình phaûn öùng: FeCl2  Fe  FeCl3 X  Y  Hai chaát X, Y laàn löôït laø:
 17. A. AgNO3 dö, Cl2 B.FeCl3 , Cl2 C. HCl, FeCl3 D. Cl2 , FeCl3. Caâu 17: Cho 20 gam saét vaøo dung dòch HNO3 loaõng chæ thu ñöôïc saûn phaåm khöû duy nhaát laø NO. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, coøn dö 3,2 gam saét. Theå tích NO thoaùt ra ôû ñieàu kieän tieâu chuaån laø: A. 2,24lít B. 4,48 lít C. 6,75 lít D. 11,2 lít. Caâu 18: Ñun noùng hoãn hôïp X goàm boät Fe vaø S. Sau phaûn öùng thu ñöôïc hoãn hôïp Y. Hoãn hôïp naøy khi taùc duïng vôùi dung dòch HCl coù dö thu ñöôïc chaát raénkhoâng tan Z vaø hoãn hôïp khí T. Hoãn hôïp Y thu ñöôïc ôû treân bao goàm caùc chaát: A. FeS2, FeS, S B. FeS 2, Fe, S C. Fe, FeS, S D. FeS2, FeS. Caâu 19: Coù phaûn öùng sau: Fe(r) +2 HCl(dung dòch)  FeCl2 (dung dòch) +H2(k) Trong phaûn öùng naøy, neáu duøng 1 gam boät saét thì toác ñoä phaûn öùng xaûy ra nhanh hôn neáu duøng 1 vieân saét coù khoái löôïng 1 gam, vì boät saét: A. coù dieän tích beà maët nhoû hôn . B. coù dieän tích beà maët lôùn hôn . C. xoáp hôn D. meàm hôn. Caâu 75: Ñoát noùng moät hoãn hôïp goàm boät Al vaø boät Fe 3O4 trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc hoãn hôïp X . Cho X taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö thu ñöôïc khí H2 bay leân. Vaäy trong hoån hôïp X coù nhöõng chaát sau: A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3. B. Al, Fe, Al2O3 C. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3 D. Al, Fe, FeO, Al2O3 Caâu 76: Cho 3 loï ñöïng oxit rieâng bieät. Loï 1 chöùa FeO, loï 2 chöùa Fe 2O3 , loï 3 chöùa Fe3O4. Khi cho HNO3 ñaëc noùng dö vaøo 3 loï, loï coù khaû naêng taïo NO2 laø: A. Loï 1 B. Loï 2 C. Loï 1,3 D. Loï 2,3. Caâu 77: Nhieät phaân hoaøn toaøn chaát X trong khoâng khí thu ñöôïc Fe 2O3. Chaát X laø: A. Fe(NO3)2 B. Fe(OH)2 C. Fe(NO3)3 D. A, B, C ñuùng. Caâu 78: Cho 1 loaïi oxit saét taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl vöøa ñuû, thu ñöôïc dung dòch X chöùa 3,25 gam muoái saét clorua. Cho dung dòch X taùc duïng heát vôùi dung dòch baïc nitat thu ñuôïc 8,61 gam AgCl keát tuûa. Vaäy coâng thöùa cuûa oxit saét ban ñaàu laø: A. FeO B. Fe 2O3 C. Fe3O4 D. FexOy. Caâu 79: Cho hoãn hôïp Fe3O4 vaø Cu vaøo dung dòch HCl dö . Sau khi phaûn öùng xaûøy ra hoaøn toaøn ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch X vaø chaát raén Y. Nhö vaäy trong dung dòch X coù chöùa: A. HCl, FeCl2, FeCl3 B. HCl, FeCl3, CuCl2 C. HCl, CuCl2 D. HCl, CuCl2, FeCl2. Caâu 80: Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B. Ag+ < Cu2+< Fe3+
 18. C. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Caâu 81: Laáy m gam hoãn hôïp Al, Al2O3 vaø Fe2O3 ngaâm trong dung dòch NaOH, phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc V(lít) khí hidro . Chaát bò hoaø tan laø: A. Al, Al2O3 B. Fe2O3 , Fe C. Al, Fe2O3 D. Al, Al2O3 , Fe2O3. Caâu 82: Troän moät oxit kim loaïi kìm thoå vôùi FeO theo tyû leä mol 2:1 ngöôøi ta thu ñöôïc hoãn hôïp A. Cho moät luoàng khí H2 dö ñi qua 15,2 gam hoãn hôïp A ñun noùng ñeán khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc hoãn hôïp B . Cho B tan heát trong dung dòch chöùa 0,8 mol HNO 3 (vöøa ñuû) thu ñöôïc Vlít khí NO laø saûn phaåm khöû duy nhaát . Vaäy coâng thöùc cuûa oxit kim loaïi kieàm thoå laø: A.BeO B. MgO C. CaO D. BaO Caâu 83: Cho 100ml dung dòch FeSO4 0,5 mol phaûn öùng vôùi NaOH dö . Sau phaûn öùng loïc laáy keát tuûa roài ñem nung trong khoâng khí ñeán khi khoái luôïng khoâng ñoåi. Khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau khi nung laø: A. 4 gam B. 5,35 gam C. 4,5 gam D. 3,6 gam. Caâu 84: Hoaø tan hoaøn toaøn 1,58 gam hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi Fe, Zn, Mg baèng dung dòch HCl thu ñöôïc 1,344 lít H2 (ñktc) . Coâ can dung dòch sau phaûn öùng . Tính khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc; A. 6,72 gam B. 5,84 gam C. 4,20 gam D. 6,40 gam Caâu 85: Cho 40 gam hoãn hôïp Ag, Au, Cu, Fe, Ze taùc duïng vôùi O2 dö nung noùng thu ñöôïc m gam hoãn hôïp X. Cho hoãn hôïp X naøy taùc duïng vöøa ñuû dung dòch HCl caàn 400 ml dung dòch HCl 2M(khoâng coù H 2 bay ra) . Tính khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc: A. 6,72 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D. 58,2 gam Caâu 86: Cho 40 gam hoãn hôïp Ag, Au, Cu, Fe, Ze taùc duïng vôùi O 2 dö nung noùng thu ñöôïc 46,4 gam hoãn hôïp X. Cho hoãn hôïp X naøy taùc duïng vöøa ñuû dung dòch HCl caàn V lít dung dòch HCl 2M. Tính V: A. 400 ml B. 200 ml C. 800 ml D. Giaù trò khaùc. Caâu 90: Khöû a gam moät saét oxit baèng cacbon oxit ôû nhieät ñoä cao, ngöôøi ta thu ñöôïc 0,84 gam saét vaø 0,88 gam khí cacbonic. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit saét ñaõ duøng phaûi laø : A. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. hoãn hôïp cuûa Fe2O3 vaø Fe3O4. Caâu 92: Cho 50 gam hoãn hôïp boät kim loaïi goàm ZnO, FeO, Fe 2O3 , Fe3O4, MgO taùc duïng heát vôùi 200ml dung dòch HCl 4M(laáy vöøa ñuû) thu ñöôïc dung dòch X. löôïng muoái coù trong dung dòch X baèng: A. 79,2 gam B. 78,4 gam C. 72 gam D. Moät keát quaû khaùc. Caâu 93: Moät hoãn hôïp goàm Fe vaø Fe2O3 . Neáu cho löôïng khí CO dö ñi qua m gam hoãn hôïp treân ôû ñieàu kieän nhieät ñoä cao, sau khi keát thuùc phaûn öùng ngöôøi ta thu ñöôïc 11,2 gam Fe. Neáu ngaâm m gam hoãn hôïp treân trong dung dòch CuSO4 dö, phaûn öùng xong thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng theâm 0,8 gam. Khoái löôïng naøo sau ñaây laø khoái löôïng m gam ban ñaàu: A. 14 gam B. 13,6 gam C. 13 gam D. 12 gam. Caâu 94:Coù theå duøng moät hoaù chaát ñeå phaân bieät Fe2O3 vaø Fe3O4. Hoaù chaát naøy laø: A. HCl loaõng B. HCl ñaëc C. H2SO4 loaõng D. HNO3 loaõng. Caâu 95:
 19. Cho FexOy taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 (loaõng, dö ) thu ñöôïc moät dung dòch vöøa laøm maát maøu dung dòch KMnO4 , vöøa hoaø tan boät Cu. Haõy cho bieát Fe xOy laø oxit naøo döôùi ñaây: A. Fe2O3 B. FeO C. Fe 3O4 D. hoãn hôïp cuûa 3 oxit treân. Caâu 96: Hoãn hôïp G goàm Fe3O4 vaø CuO . Neáu hidro dö ñi qua 6,32 gam hoãn hôïp G nung noùng cho ñeán khi phaûn öùng hoaøn toaøn, thu ñöôïc chaát raén G1 vaø 1,62 gam H2O. Soá mol cuûa Fe3O4 vaø CuO trong hoãn hôïp G ban ñaàu laàn löôït laø: A. 12,7 g B. 15g C. 5g D. 19,2 g. Caâu 99: Cho 31,9 gam hoãn hôïp Al2O3, ZnO, FrO, CaO,taùc duïng heát vôùi CO dö nung noùng thu ñöôïc 28,7 gam hoãn hôïp Y. Cho Y taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc V lít H2 (ñktc). Theå tích H2 laø: A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 6,72 lít D. 11,2 lít. Caâu 102: Moät dd coù chöùa 2 cation laø Fe2+ (0,1 )mol vaø Al 3+ (0,2 mol) vaø 2 Anion laø Cl  (x mol)vaø SO2- (y 4 mol). Khi coâ caïn dd thu ñöôïc 46,9 gam chaát raén khan. Bieát Fe= 56, Al= 27 , Cl = 35,5 ; S=32 ; O= 16. Giaù trò x, y trong caâu treân laàn löôït laø: A. 0,1 ; 0,2 B. 0,2 ; 0,3 C. 0,3 ; 0,1 D. 0,3 ; 0,2 . Caâu 103: Moät oxit kim loaïi coù coâng thöùc MxOy, trong ñoù M chieám 72,41 % khoái l;öôïng. Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng khí CO thu ñöôïc 16,8 gam kim loaïi M. Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc muoái cuûa M hoaù trò 3 vaø 0,9 mol khí NO2 . Coâng thöùc cuûa oxit kim loaïi treân laø : A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Al2O3 Caâu 106: Hoaø tan 6,96 gam Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 dö thu ñöôïc 0,224 lít NxOy (ñktc) . Khí NxOy coù coâng thöùc laø: A. NO2 B. NO C. N2O D. N2O3 . Caâu 107: Khöû hoaøn toaøn 4,06 gam moät oxit kim loaï i baèng CO ôû ñieàu kieän nhieát ñoä caothaønh kim loaïi. Daãn toaøn boä khí sinh ra vaøo bình ñöïng dung dòch Ca(OH) 2 dö thaáy taïo thaønh 7 gam keát tuûa. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dung dòch HCl dö thì thu ñöôïc 1,176 lít khí H2 (ñktc). Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit kim loaïi treân laø : A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Al2O3 Caâu 108: Cho phöông trình phaûn öùng: A Fe3O4 + b HNO3  c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O Bieát hoãn hôïp khí NO vaø NO2 thu ñöôïc coù tæ khoái so vôùi H2 laø 19 . Ñoàng thôøi a, b, c, d, e, f laø heä soá caân baèng. Giaù trò b trong phöông trình phaûn öùng treân laø: A. 18 B. 28 C. 38 D. 48 Caâu 110: Cho hoãn hôïp FeS2 , FeCO3 taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 ñaëc, noùng thu ñöôïc dung dòch X vaø hoãn hôïp Y goàm 2 khí P vaø Q (trong ñoù P coù maøu naâu ñoû, Q khoâng maøu). Theâm dung dòch BaCl 2 vaøo dung dòch X thu ñöôïc keát tuûa Z. Caùc chaát P, Q, Z laàn löôït laø: A. CO2, NO2, BaSO4 B. CO2, NO, BaSO3 C. NO2, NO2, BaSO4 D. NO2, CO2, BaSO4
 20. Caâu 111: Hoãn hôïp X goàm caùc kim loaïi Al; Fe; Ba. Chia X thaønh 3 phaàn baèng nhau: - Phaàn 1 taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 0,04 mol H2 . - Phaàn 2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö thu ñöôïc 0,07 mol H2. - Phaàn 3 taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 0,1 mol H2. Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Soá mol Ba, Al, Fe trong 1 phaàn cuûa hoãn hôïp X laàn löôït laø: A. 0,01 ; 0,04 ; 0,03 B. 0,01 ; 0,02 ; 0,03 C. 0,02 ; 0,03 ; 0,04 D. 0,01 ; 0,03 ; 0,03 Caâu 113: FeS + HCl  Khí X + ….. KClO3  Khí Y + ….. Na2SO3 + HCl  Khí Z + ….. Caùc khí X, Y, Z laàn löôït laø: A. H2S, O2, H2 B. SO2, O2, H2 C. H2S, O2, SO2 . D. SO2 , O2, SO3 Caâu 114: Trong 3 chaát Fe, Fe2+, Fe3+ . Chaát X chæ coù tính khöû , chaát Y chæ coù tính oxi hoaù. chaát Z vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoa. Caùc chaát X, Y, Z laàn löôït laø: 2+ 3+ 2+ 3+ A. Fe, Fe vaø Fe B. Fe , Fe vaø Fe 3+ 2+ 3+ 2+ C. Fe , Fe vaø Fe , D. Fe, Fe vaø Fe . Caâu 115: Hoaø tan 10 gam hoãn hôïp goàm boät Fe vaø Fe 2O3 baèng1 löôïng dung dòch HCl vöøa ñuû, thu ñöôïc 1,12 lít H2 (ñktc)vaø dung dòch X. Cho dung dòch X taùc duïng heát vôùi dung dòch NaOH dö . Laáy keát tuûa thu ñöôïc ñem nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc chaàt raén Y. Khoái löôïng chaàt raén Y naøo sau ñaây laø ñuùng: A. 11,2 gam B. 14 gam C. 12 gam D. 11,5 gam. Caâu 118: Laáy 20 gam hoãn hôïp Al vaø Fe2O3 ngaâm trong dung dòch NaOH dö phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 3,36 lít khí hidro (ñktc) .Khoái löôïng Fe 2O3 ban ñaàu laø: A. 13,7 gam B.17,3 gam C. 18 gam D. 15,95 gam. Caâu 120: Cho 18,5 gam hoãn hôïp Z goàm Fe, Fe3O4 taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch HNO3 loaõng ñun noùng vaø khuaáy ñeàu. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñuôïc 2,24 lít khí NO duy nhaát (ñktc), dung dòch Z1vaø coøn laïi 1,46 gam kim loaïi. Khoái löôïng Fe3O4 trong 18,5 gam hoãn hôïp ban ñaàu laø: A. 6,69 gam B. 6,96 gam C. 9,69 gam D.9,7 gam. Caâu 122: Cho 4,62 gam hoãn hôïp X goàm boät 3 kim loaïi (Zn, Fe, Ag)vaøo dung dòch chöùa 0,15 mol CuSO 4. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñuôïc dung dòch Y vaø chaát raén Z. Dung dòch Y coù chöùa muoái naøo sau ñaây: A.ZnSO4, FeSO4 B. ZnSO4 C. ZnSO4, FeSO4 , CuSO4. D. FeSO4 Caâu 123: Moät hoãn hôïp X goàm FeO, Fe2O3 vaø Al2O3 coù khoái löôïng laø 42,4 gam. Khi cho X taùc duïng vôùi CO dö, nung noùng thu ñöôïc 41,6 gam hoãn hôïp raén Y , vaø hoãn hôïp khí goàm CO, CO 2 , khi cho hoãn hôïp khí naøy qua dung dòch Ba(OH)2 dö thì thu ñöôïc m gam keát tuûa. Khoái löôïng keát tuûa naøy baèng: A. 4 gam B. 16 gam C. 9,85 gam D. 32 gam. Caâu 126:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản