intTypePromotion=1

Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Chia sẻ: Phan Van Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
481
lượt xem
154
download

Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo tài liệu "Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn", tài liệu này gồm 14 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về kỹ thuật an toàn lưới điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

  1. KỸ THUẬT AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN (Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/09/2006) Câu 1- Quyết định số 34/2006/QĐ-BCB ngày 13/09/2006 quy định về KTAT lưới đi ện h ạ áp nông thôn thay thế cho Quyết định nào sau đây: a- Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN ngày 30/08/2001. b- Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23/12/2005. c- Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/09/2006. Câu 2- Các quy định về an toàn khi làm việc ở lưới điện h ạ áp nông thôn sau đây, quy đ ịnh nào sai: a- Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải có ít nhất 2 người thực hiện. b- Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải có ít nhất 2 người và th ực hi ện theo lệnh công tác. c- Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải được thực hi ện theo lệnh công tác và phiếu công tác. Câu 3- Đối với đường dây đi qua khu vực đông dân cư, công trình xây d ựng, kho ảng cách th ẳng đ ứng từ dây dẫn thấp nhất ở trạng thái tĩnh đến mặt đất, mặt nước, công trình không nhỏ hơn quy định sau : a- Đến mặt đất khu vực đông dân cư: 6,00m; b- Đến mặt đất khu vực thưa dân cư: 5,00m. c- Đến mặt đường ôtô: 7,00m. d- Đến mái nhà, sân thượng (dây trần): 2,50m. e- Đến cây trồng (dây bọc, cáp và dây trần): 1,00m. Câu 4- Khi đường dây hạ áp giao chéo với đường dây thông tin, tín hi ệu trên không, đi ều ki ện an toàn nào sau đây sai: a- Dây hạ áp đi phía trên; Dây dẫn phải được mắc trên 2 sứ cách điện và không đ ược n ối trong khoảng cột giao chéo. b- Tiết diện dây dẫn không nhỏ hơn 35mm 2 đối với dây nhôm và không nhỏ hơn 16mm 2 đối với dây nhôm lõi thép hoặc dây đồng. c- Khoảng cách thẳng đứng từ dây hạ áp ở trạng thái tĩnh đến dây thông tin, tín hiệu không được nhỏ hơn 1,20m. Câu 5- Khi cáp thông tin, tín hiệu đi chung cột với đ ường dây h ạ áp, đi ều ki ện an toàn nào sau đây sai: a- Được sự đồng ý của đơn vị quản lý vận hành đường dây Điện lực và dây hạ áp đi phía trên. Cáp thông tin, tín hiệu được đặt cách thân cột ít nhất 0,20m. b- Khoảng cách theo phương thẳng đứng tại cột từ dây hạ áp thấp nhất đến cáp thông tin, tín c- hiệu cao nhất không nhỏ hơn 1,20m. Câu 6- Khi đường dây hạ áp giao chéo với đường dây cao áp trên không, đi ều ki ện an toàn nào sau đây sai: a- Dây cao áp phải đi phía trên. Ti ết di ện dây d ẫn không nh ỏ h ơn 50mm 2 đối với dây nhôm và không nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép, dây hợp kim nhôm hoặc dây đồng. b- Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn và dây chống sét có ti ết di ện d ưới 240mm 2 không được nối; dây dẫn và dây chống sét có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có 1 mối nối cho 1 dây. /storage/tailieu/files/source/2011/20110420/sonspkt/at_luoi_dien_ha_ap_nong_thon_so_34_2006_qd_bcn_1089.doc -1-
  2. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ dây dưới cùng của đường dây cao áp đến dây trên c- cùng của đường dây hạ áp khi ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn: + 3,50m đối với điện áp từ 66kV đến 110kV. + 2,50m đối với điện áp từ 22kV đến 35kV. Câu 7- Khi đường dây hạ áp giao chéo với đường dây cao áp trên không, đi ều ki ện an toàn nào sau đây sai: a- Dây cao áp phải đi phía trên. Ti ết di ện dây d ẫn không nh ỏ h ơn 50mm 2 đối với dây nhôm và không nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép, dây hợp kim nhôm hoặc dây đồng. b- Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn và dây chống sét có ti ết di ện d ưới 240mm 2 không được nối; dây dẫn và dây chống sét có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có 1 mối nối cho 1 dây. c- Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ dây dưới cùng của đường dây cao áp đ ến dây trên cùng của đường dây hạ áp khi ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn: + 2,50m đối với điện áp từ 22kV đến 35kV. + 1,50m đối với điện áp đến 15kV. Câu 8- Đường dây hạ áp đi gần đường dây thông tin, tín hiệu và các công trình khác, đi ều ki ện an toàn nào sau đây sai: a- Đối với dây dẫn trần, khoảng cách theo phương n ằm ngang t ừ dây d ẫn g ần nh ất khi b ị gió th ổi lệch đi nhiều nhất tới các bộ phận của nhà ở, công trình không nhỏ hơn quy định: + 1,50m đến cửa sổ, ban công, sân thượng, bộ phận gần nhất của cầu.. + 1,00m đến tường xây kín, cây xanh. + 0,30m đến tường xây kín nếu dây dẫn được đặt trên giá gắn vào t ường và kho ảng cách gi ữa các giá không lớn hơn 30m. + 10,00m đến cột xăng dầu, kho chứa nhiên liệu, hoá chất dễ cháy nỗ. b- Đối với dây dẫn bọc, khoảng cách theo phương nằm ngang từ dây dẫn gần nhất khi b ị gió th ổi lệch đi nhiều nhất tới các bộ phận của nhà ở, công trình được phép giảm đi 70% so với quy đ ịnh đ ối với dây dẫn trần. c- Khoảng cách theo phương nằm ngang giữa 2 dây dẫn gần nhất c ủa đ ường dây h ạ áp và đ ường dây thông tin tín hiệu nhỏ hơn 2m, trong điều kiện chật hẹp không nhỏ hơn 1,5m. Câu 9- Khi đường dây hạ áp đi chung cột với đường dây cao áp đ ến 35kV, đi ều ki ện an toàn nào sau đây sai: a- Được sự đồng ý của đơn vị quản lý vận hành đường dây cao áp; dây cao áp ph ải đi phía trên và có tiết diện tối thiểu 35mm2. b- Khoảng cách theo phương thẳng đứng tại c ột t ừ dây dẫn cao áp th ấp nh ất đ ến dây d ẫn h ạ áp cao nhất không nhỏ hơn 1,5m nếu dây hạ áp được bố trí theo phương thẳng đứng; các tr ường h ợp khác không nhỏ hơn 2,5m. c- Khoảng cách theo phương thẳng đứng tại cột từ dây dẫn cao áp thấp nhất đến dây dẫn hạ áp cao nhất không nhỏ hơn 1,5m. Câu 10- Biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn đối với công việc lắp đặt công t ơ: a- Công tơ treo trên tường ngoài nhà ho ặc treo trên c ột ph ải đ ược đặt trong h ộp. H ộp công t ơ ph ải đảm bảo độ bền cơ học, tránh mưa dột hoặc hắt nước vào công tơ.. Hộp công tơ bằng kim loại phải được nối đất, trị số điện trở nối đất không lớn hơn 50 Ω . b- /storage/tailieu/files/source/2011/20110420/sonspkt/at_luoi_dien_ha_ap_nong_thon_so_34_2006_qd_bcn_1089.doc -2-
  3. Mỗi cột không được treo quá 4 hộp công tơ, mỗi hộp không lắp đặt quá 6 công tơ. Chiều ngang c- của hộp công tơ treo trên cột không được quá 1,00m, không hạn ch ế chi ều ngang đ ối v ới h ộp công t ơ treo trên tường. Câu 11- Biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn đối với việc tháo và kiểm tra công tơ: a- Chỉ được tháo công tơ sau khi đã cắt điện. b- Khi kiểm tra công tơ và các mạch đo lường, cho phép không cắt điện và khi làm việc chỉ cần 1 người. c- Khi kiểm tra công tơ và các mạch đo lường phải có ít nhất 2 người. d- Khi kiểm tra công tơ và các mạch đo lường, cho phép không cắt điện Câu 12- Biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn đối với việc ghi ch ỉ số công tơ: a- Nhân viên ghi chỉ số công tơ được phép tháo lắp, sửa chữa và hiệu chỉnh công t ơ n ếu có nghi ngờ công tơ hỏng, sai sót. b- Nếu có nghi ngờ công tơ hỏng, sai sót thì nhân viên ghi ch ỉ số công t ơ ph ải báo cho ng ười có trách nhiệm biết để kiểm tra và xử lý. c- Khi trèo cao để ghi chỉ số công tơ phải có thang hoặc các vật kê chắc ch ắn và tránh va ch ạm vào các vật mang điện ở xung quanh. Câu 13- Làm việc trên đường dây hạ áp đi chung cột với đường dây h ạ áp khác, đ ược quy định như thế nào? a- Nếu các đường dây hạ áp đi chung cột sử dụng dây dẫn là cáp đi ện ho ặc dây b ọc thì khi tháo lèo, đấu nối nhánh rẽ, đấu nối công tơ vào đường dây dưới cùng b ắt bu ột phải c ắt đi ện các đ ường dây đi phía trên. b- Mọi trường hợp đều phải cắt điện tất cả các đường dây đi chung cột mới được thực hiện. c- Nếu các đường dây hạ áp đi chung cột sử dụng dây dẫn là cáp điện ho ặc dây b ọc thì khi đ ấu lèo, đấu nối nhánh rẽ, đấu nối công tơ vào đường dây dưới cùng không bắt buột phải cắt đi ện các đường dây đi phía trên. Câu 14- Khi công tác trên lưới điện hạ áp nông thôn, quy định nào sau đây chưa đúng: a. Thay thế, sửa chữa xà, giá, sứ cách, dây dẫn, aptômát, xử lý ti ếp xúc m ối n ối trên dây d ẫn; lo ại nhánh rẽ, công tơ ra khỏi vận hành đều phải được thực hiện theo phiếu công tác. b. Kiểm tra lưới điện định kỳ, đột xuất nhưng không trèo lên cột quá 3m được thực hi ện theo lệnh công tác và phải ghi nội dung và người ra lệnh vào sổ theo dõi. c. Mọi công việc làm trên lưới điện hạ áp nông thôn phải có ít nhất 2 ng ười và th ực hi ện theo lệnh công tác. /storage/tailieu/files/source/2011/20110420/sonspkt/at_luoi_dien_ha_ap_nong_thon_so_34_2006_qd_bcn_1089.doc -3-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản