Trắc nghiệm Toán học môn hình học

Chia sẻ: Lê Kim Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
546
lượt xem
189
download

Trắc nghiệm Toán học môn hình học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Toán có kèm đáp án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Toán học môn hình học

  1. Bài 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 2 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hypebol . Phương trình các đường tiệm cận của (H) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài 3 Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. 7 C. 3 D. 1 Đáp án là : (D) Bài 4 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình . Mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu (S) tại điểm M(0; 1; - 2) là Chọn một đáp án dưới đây A. 2x – 3z – 6 = 0 B. 2x – 2y + z + 4 = 0 C. 2x – 2y – z = 0 D. 2x – 2y + z – 4 = 0 Đáp án là : (B) Bài 5
  2. Tích phân bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. 1 C. 1 - e D. e - 1 Đáp án là : (B) Bài 6 Cho hàm số có đồ thị (P). Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ của điểm M là Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 5 C. -1 D. 12 Đáp án là : (A) Bài 7 Đồ thị hàm số có số điểm uốn bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài 8 Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = sin x ; x = 0; y = 0 và . Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh Ox bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
  3. Bài 9 Cho hàm số . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm Chọn một đáp án dưới đây A. (1; 14) B. (1; 0) C. (1;13) D. (1; 12) Đáp án là : (C) Bài 10 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình x + 2y -5 = 0. Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng (d)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài 11 Cho hàm số nghịch biến trên khoảng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 12 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng (m là tham số). Đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P) khi và chỉ khi Chọn một đáp án dưới đây A. m = ±1 B. m = 1 C. m = 1 hoặc D. Đáp án là : (B)
  4. Bài 13 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác MNP có M(1;−1), N(5;− 3) và P thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox. Toạ độ điểm P là Chọn một đáp án dưới đây A. (0;4) B. (2;0) C. (2; 4) D. (0;2) Đáp án là : (A) Bài 14 Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. (1; 3) B. (–1; 3) C. R\{−3;3} D. [−1;3) Đáp án là : (D) Bài 15 Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài 16 Cho hàm số . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. D. 2 Đáp án là : (C) Bài 17 Cho hàm số Hàm số có hai điểm cực trị , . Tích . bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. -4 C. -2
  5. D. -5 Đáp án là : (C) Bài 18 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y – 3z + 14 = 0. Toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) là Chọn một đáp án dưới đây A. (3; 5; -5) B. (0; -1; 4) C. (-1; -3; 7) D. (-9; -11; -1) Đáp án là : (B) Bài 19 Cho hàm số . Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. (-1; 2). B. (1; -2). C. D. (1; 2). Đáp án là : (D) Bài 20 Tích phân bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài 21 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 5 = 0. Khoảng cách từ M(t; 2; -1) đến mặt phẳng (P) bằng 1 khi và chỉ khi Chọn một đáp án dưới đây A. t = - 14 B. t = - 8 C. D.
  6. Đáp án là : (D) Bài 22 Cho tập hợp E ={1;2;3;4;5}. Số các số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau được lập bởi các chữ số của E là Chọn một đáp án dưới đây A. 12 B. 60 C. 50 D. 24 Đáp án là : (D) Bài 23 Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Đáp án là : (A) Bài 24 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình chính tắc và đường thẳng (d) có phương trình x + my + 2 = 0 (m là tham số). Đường thẳng (d) tiếp xúc với (P) khi và chỉ khi Chọn một đáp án dưới đây A. m = 2 B. m = 4 C. m = ± D. m = ±2 Đáp án là : (D) Bài 25 Đồ thị của hàm số nào dưới đây lồi trên khoảng ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài 26 Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đường và bằng
  7. Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 32 C. D. Đáp án là : (D) Bài 27 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(-2; 1; 1) và đường thẳng (d) có phương trình . Phương trình mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với đường thẳng (d) là Chọn một đáp án dưới đây A. 4x – 2y + 2z + 7 = 0 B. x + y – z + 2 = 0 C. 2x – y + z + 4 = 0 D. 2x + y – z + 4 = 0 Đáp án là : (C) Bài 28 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elíp . Phương trình đường chuẩn của (E) ứng với tiêu điểm F(-1; 0) là Chọn một đáp án dưới đây A. x = -9 B. x = 9 C. D. Đáp án là : (B) Bài 29 Cho E = {1;3;9}. Số các số tự nhiên khác nhau gồm 3 chữ số được lấy từ E bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 9 B. 3 C. 27 D. 6 Đáp án là : (C) Bài 30 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 mặt phẳng . Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là Chọn một đáp án dưới đây
  8. A. 30º B. 90º C. 60º D. 120º Đáp án là : (C) Bài 31 Cho hàm số . Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Đáp án là : (A) Bài 32 Giá trị của biểu thức bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài 33 Cho hàm số . Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số và đồ thị của hàm số F(x) đi qua điểm thì F(x) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 34 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, đường tròn có Chọn một đáp án dưới đây A. tâm và bán kính R = B. tâm và bán kính R = C. tâm và bán kính R =
  9. D. tâm và bán kính R = Đáp án là : (B) Bài 35 Có 7 học sinh gồm 5 nam và 2 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ? Chọn một đáp án dưới đây A. 35 B. 60 C. 10 D. 11 Đáp án là : (C) Bài 36 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I(1; 2; -5). Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu của điểm I trên các trục Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài 37 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác MNP có M(1;2), N(3;1) và P(5;4). Phương trình tổng quát của đường cao của tam giác kẻ từ M là Chọn một đáp án dưới đây A. 2x + 3y − 8 = 0 B. 3x + 2y − 7 = 0 C. 2x + 3y + 8 =0. D. 3x − 2y +1 = 0 Đáp án là : (A) Bài 38 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng . Véctơ nào sau đây là véctơ chỉ phương của đường thẳng (d)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  10. Đáp án là : (D) Bài 39 Cho hàm số f (x) = sin x cos x. Ta có bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. 1 C. D. 0 Đáp án là : (A) Bài 40 Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. R D. Đáp án là : (C)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản