intTypePromotion=1

Trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại - TS. Vũ Ngọc Hà

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
2
download

Trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại - TS. Vũ Ngọc Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những biểu hiện của thái độ thiếu trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước, thiếu sự gắn kết bản than với tập thể, cộng đồng, dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại - TS. Vũ Ngọc Hà

TRACH NHIEM CUA THANH NIEN TRONG<br /> VIEC XAY DLJNG DAT NUCfC T R 6 T H A N H<br /> MOT NUOC CONG NGHIEP<br /> THEO HUONG HIEN DAI<br /> TS. Vu Ngpc \M<br /> Trudng phdng Phong Tdm ly hpc ndng ddn, Vien Tdm ly hpc.<br /> <br /> <br /> <br /> T6M TAT<br /> Khdo sat thuc tiin tqi 4 tinh thdnh Hi Ndi, thinh phi' Hd Chi Minh, Tien<br /> Giang va Thai Nguyen tren 900 thanh niin cho thdy, phdn Idn thanh niin hien nay<br /> nhan rd trich nhiim ciia minh ddi vm viic phdt triin ddt nudc theo hudng cong<br /> nghiip hod, hien dai hod Tuy nhien, trong thanh niin vin edn cd nhttng ngirdi khi<br /> thd a vdi su phit trien chung. Cd 14,5% so' thanh niin cho rang, cdng viic ciia ho<br /> chdng lien quan gi den su phdt trien chung ciia ddt nudc; 9,2% - khdng nd life trong<br /> hpc tip, cdng viic, 8,5% - khdng mong mud'n tham gia nhiing hoat dpng deed ca hpi<br /> dong gdp sUe minh nhieu htm cho su phdt trien chung vd co de'n 19,6% sd thanh nie<br /> chua luc ndo trdn tra, suy nghi xem cdn lim gi de gdp phdn phit trien nen kinh te cita<br /> Ml nude. Day la nhiing bieu hien eiia thai dd thieu trach nhiem doi vdi su phit trien<br /> ciia ddi nudc, thieu su gan kit bdn thin vdi tip thi, cdng ddng, din toe.<br /> Ttt khda: Trich nhiem; trach nhiim xd hiii; trich nhiim xd hdi ciia thanh<br /> niin vdi su nghiip cdng nghiep hoi, hiin dqi hoi.<br /> Ngay nhan bii: 19/7/2012; Ngay duyet dang bai: 2019,11012.<br /> <br /> <br /> 1. Dat van de<br /> Thanh men li luc lupng xa hpi hung hiu, cd sttc khoe, ed trinh dp hpc<br /> van, cd tiim nang sing tao, ed kha ning liip cin va lam chu khoa hpc hien dai.<br /> Vi viy, hp cd vai trd to Idn trong viec gdp phin dua Viet Nam vi co ban trd<br /> thanh mpt nudc cdng nghiep theo hudng hidn dai vao nam 2020.<br /> Di phat triin nudc ta thanh mpt nudc cdng nghiep theo hudng hien dai<br /> thi ngudn nhan luc la yiu Id then chd't. Vi viy, trong bai vie't nay, chung tdi<br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHI'TAM LY HOC, Sd 9 (162), 9 - 2012 47<br /> phin tfch nhin Ihttc vi hinh dpng cia thanh nidn nhu miii ciu thinh cia ngudn<br /> nhin luc, ttt dd thiy dupc ^ Ihttc Irich nhiem cia hp ddi vdi sir phit men cua<br /> dil nudc thdng qua boat ddng nghi cia chfnh hp.<br /> Trong bii viit niy, ching tdi thdng nhil khii niem trdeh nhiim xdhdi<br /> cua thanh niin Id sif ludn thd cda thanh niin cdc chudn mifc xa hdi nhdm phdl<br /> triin vd hdi ngdy mdt tdt dep han.<br /> Khi ndi din trich nhiem xi hdi cia thanh nien cin nhin manh nhttng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2