Triết lý đầu tư cho đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
83
lượt xem
21
download

Triết lý đầu tư cho đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh nghiệm của nhiều doanh nghiệp thành công cho thấy doanh nghiệp nào chú trọng tới đầu tư cho đào tạo và huấn luyện nhân viên, doanh nghiệp đó sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong kinh doanh. Tuy vậy, không phải doanh nghiệp nào khi đầu tư cho vào lĩnh vực này cũng gặt hái được những thành công và hiệu quả thu được cũng tương xứng với chi phí đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Triết lý đầu tư cho đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

  1. Tri t lý u tư cho ào t o nhân l c c a doanh nghi p Trong giai o n hi n nay, ào t o nâng cao năng l c chuyên môn và k năng công vi c tr thành nhu c u và là nhân t có ý nghĩa quan tr ng i v i s t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p. T t c các doanh nghi p u coi u tư cho nhân l c là u tư mang ý nghĩa chi n lư c, trong nhi u trư ng h p nó mang l i hi u qu hơn h n so v i vi c u tư vào vi c i m i công ngh và thi t b cho s n xu t kinh doanh. Kinh nghi m c a nhi u doanh nghi p thành công cho th y doanh nghi p nào chú tr ng t i u tư cho ào t o và hu n luy n nhân viên, doanh nghi p ó s có nhi u cơ h i thành công hơn trong kinh doanh. Tuy v y, không ph i doanh nghi p nào khi u tư cho vào lĩnh v c này cũng g t hái ư c nh ng thành công và hi u qu thu ư c cũng tương x ng v i chi phí u tư. M t trong nh ng nguyên nhân d n n th t b i trong u tư cho ào t o c a nhi u doanh nghi p là thi u tri t lý trong u tư cho ào t o nhân l c. T ó, vi c làm rõ nh ng tri t lý này s ít nhi u có ý nghĩa i v i các doanh nghi p trong b i c nh hi n nay.
  2. ho t ng u tư cho ào t o nhân l c mang l i k t qu cao, các doanh nghi p c n t p trung th c hi n tri t lý v i nh ng n i dung sau ây: 1. Xây d ng chi n lư c ào t o nhân l c rõ ràng M t chi n lư c ào t o nhân l c rõ ràng và có t m nhìn s giúp cho doanh nghi p ch ng trong vi c xây d ng k ho ch u tư và ào t o nhân l c ư c thu n l i. Doanh nghi p s có căn c quy t nh l a ch n chương trình ào t o phù h p v i nhu c u và m c tiêu c a mình. ng th i, qua ây doanh nghi p cũng cho ngư i lao ng th y rõ m t chính sách ào t o nhân l c n nh ch không ch là nh ng ng u h ng nh t th i c a nhà qu n tr . Chi n lư c ào t o nhân l c c a doanh nghi p chính là các h chu n m c, h giá tr nh m t o ra hành lang tiêu chu n c a m i ho t ng u tư cho con ngư i. H chu n m c ó s nh v ngư i lao ng hư ng vào các m c tiêu, nhi m v ào t o m t cách có tr ng tâm. T ó h ch ng tham gia vào quá trình ào t o mà doanh nghi p t ch c. ây là m t nhân t quan tr ng góp ph n làm nên thành công cho m i chương trình ào t o và phát tri n nhân l c c a doanh nghi p. 2. Khuy n khích nhân viên n v i trư ng i h c n u có th phát tri n nhân l c, các nhà qu n tr thư ng ưu tiên l a ch n các khoá ào t o ng n h n thay vì các khoá h c dài h n. ó là m t
  3. quan ni m không hoàn toàn chính xác b i vì có m t s khác bi t r t l n gi a nh ng khóa ào t o ng n h n v i các chương trình ào t o dài h n trư ng i h c. Tuy kh năng ng d ng tri th c không nhanh như các khoá ào t o ng n h n nhưng bù l i, các trư ng i h c s trang b cho ngư i lao ng nh ng tri th c mang tính h th ng và có hi u qu lâu dài. Không ư c ào t o bài b n, các ý tư ng cũng b h n ch và kém i t m nhìn. ng th i, ây cũng là trung tâm chuy n giao tri th c và k năng làm vi c hi n i, t ó có th giúp cho ngư i lao ng có th "rút ng n" quá trình c p nh t nh ng ki n th c và k năng làm vi c m i. Dù ai cũng bi t r ng h c i h c không ph i là con ư ng duy nh t có ư c thành công. Cũng có nhi u ngư i thành công m c dù không qua trư ng l p nào nhưng thành công n v i h r t khó khăn, h ph i i m t v i nhi u th thách và gian kh . H c ih c giúp cho ngư i lao ng trư ng thành nhanh hơn r t nhi u, các kĩ năng ư c nâng cao và kh năng h p tác trong công vi c cũng hi u qu hơn. Vì th , m t l i khuyên cho các doanh nghi p là bên c nh vi c u tư cho ngư i lao ng tham gia các khoá ào t o ng n h n thì nên khuy n khích và u tư cho h nâng cao trình m t trư ng i h c vì i u ó là r t c n thi t và có ý nghĩa lâu dài. 3. G n hi u qu ào t o v i nâng cao năng l c làm vi c, t o ra l i th c nh tranh, lên nhu n c a doanh nghi p.
  4. i v i các doanh nghi p s là th t b i khi u tư cho nhân viên tham gia vào nh ng khoá ào t o có m c tiêu quá xa r i v i ho t ng c a doanh nghi p. Vì th , trư c khi u tư cho công tác ào t o nhân l c, doanh nghi p c n ph i xem xét m c tiêu, n i dung và phương pháp ào t o có phù h p v i nhu c u và th c ti n doanh nghi p hay không. Không nên u tư theo ki u "phong trào" ho c ch " ánh bóng" hình nh c a doanh nghi p. Ch có như v y, vi c u tư cho ào t o nhân l c c a doanh nghi p m i thi t th c và mang l i hi u qu th c t . Chính vì th mà các doanh nghi p luôn ph i g n chi n lư c u tư cho ào t o và phát tri n nhân l c v i chi n lư c kinh doanh c a mình. Trong i u ki n c nh tranh thì kh năng h c nhanh hơn i th chính là l i th c a m i doanh nghi p. Vì v y, m i doanh nghi p ph i có chính sách u tư t t c nhân viên ph i h c nhi u hơn t chính công vi c c a mình. M t ngư i h c là chưa cho c doanh nghi p dù ó là cá nhân xu t s c nh t. Thư c o hi u qu u tư cho ào t o nhân l c là kh năng doanh nghi p chuy n hoá tri th c và k năng có ư c sau ào t o thành l i th c nh tranh. Có nghĩa là doanh nghi p bi t bi n nh ng tri th c c a ngư i lao ng thành s n ph m và tung ra th trư ng trư c i th c a mình. 4. Th c ti n công vi c là câu tr l i chính xác nh t v nhu c u ào t o
  5. T th c t công vi c các doanh nghi p m i bi t ngư i lao ng ang có gì và còn thi u gì? Vi c u tư cho ào t o nhân l c không th xu t phát t "nhu c u c m tính" c a ngư i lao ng ho c s "b c ng" c a ngư i qu n lý. Nó ph i ư c xu t phát t chính òi h i th c ti n m i doanh nghi p. Trong tình hình kinh t khó khăn và áp l c công vi c ngày càng gia tăng, vi c ào t o xu t phát t công vi c là m t trong nh ng phương pháp ào t o hi u qu nh t ti t ki m th i gian và chi phí cho c doanh nghi p l n ngư i lao ng. L y th c ti n công vi c thi t k n i dung, chương trình ào t o là m t cách làm khôn ngoan, hi u qu và ư c nhi u doanh nghi p, c bi t là doanh nghi p nư c ngoài áp d ng. ây cũng chính là phương th c phát tri n nhân l c trong s phát tri n chung c a doanh nghi p. 5. Khuy n thích ngư i lao ng t h c và h c t p su t i Konosuke Matsushita - ngư i sáng l p ra t p oàn Mashushita ã t nh c nh mình là ph i luôn “ham thích h c h i". B i n u chúng ta ham thích h c h i, t t c m i th trên th gi i này u có th là th y giáo c a chúng ta. M i ngư i ch có th ưa ra ư c ý tư ng hay n u bi t h c h i t ngư i khác. N u ngư i lao ng không t h c và h c t p ngư i khác thì m i n l c c a doanh nghi p u tư cho ào t o và phát tri n các k năng s kém i hi u qu r t nhi u.
  6. Tri th c và k năng ch có th có ư c do s tích lu . T nó, vi c t ch c ào t o không t mang l i tri th c và k năng cho ngư i lao ng n u h không am mê tri th c và liên t c phát tri n. Trư c khi ti n hành u tư cho ào t o nhân l c quy mô l n, doanh nghi p hãy bi t cách thúc y nhân viên t ào t o. T h c còn là m t phương th c ào t o hi u qu khi mà qu th i gian dành cho vi c ào t o nhân l c c a m i doanh nghi p là không nhi u. Kh năng t h c c a ngư i lao ng càng cao thì chi phí cho ào t o nhân l c c a doanh nghi p càng ít i. Trong trư ng h p này, doanh nghi p ã ti t ki m ư c chi phí u tư cho ào t o, nâng cao ư c hi u su t và hi u qu s d ng nhân l c. 6. Tăng cư ng i tác trong ào t o (training parner-ship) Xu hư ng hi n i trong ào t o nhân l c c a các doanh nghi p là t ch c các mô hình ào t o theo nhóm nâng cao ch t lư ng và hi u qu . Xây d ng nh ng "c ng ng h c t p" ngay trong công vi c tr thành nét c trưng trong văn hoá c a nhi u doanh nghi p. Nh ng "c ng ng h c t p" này s gi vai trò là "h t nhân" thúc y tinh th n h c h i c a m i ngư i lao ng, nâng cao hi u qu và khích l các thành viên trong doanh nghi p tích c c tham gia vào quá trình ào t o. 7. Chi phí ào t o là chi phí u tư cho phát tri n dài h n
  7. Chi phí ào t o nhân l c ph i ư c tính vào chi phí u tư cho phát tri n c a doanh nghi p. Hi u qu ào t o ph i ư c coi là tiêu chí ánh giá hi u qu u tư. Thư c o hi u qu c a m t chi n lư c ào t o nhân l c là chi phí v tài chính, th i gian th p nh t và kh năng ng d ng cao nh t. Vì v y, m i quy t nh u tư cho ào t o nhân l c u có nh hư ng tr c ti p và lâu dài n năng l c c nh tranh, l i nhu n c a m i doanh nghi p. Tuỳ theo m c ích khác nhau mà các doanh nghi p có th l a ch n nh ng phương án u tư khác nhau cho công tác ào t o nhân l c c a mình. N u mong mu n ngư i lao ng nhanh chóng thích ng và c i thi n hi u qu công vi c t c th i thì doanh nghi p nên u tư cho các khoá ào t o ng n h n. Ngư c l i, mu n t o ra nh ng t phá và b n v ng thì doanh nghi p nên theo u i nh ng chương trình u tư cho ào t o dài h n. Nhưng doanh nghi p cũng ph i hi u r ng, chi n lư c u tư cho ào t o dài h n không ph i là t ng s gi n ơn c a nhi u k ho ch u tư ng n h n. có th t n t i và phát tri n lâu dài, m i doanh nghi p luôn ph i t i ưu hoá m i quy t nh u tư c a mình, trong ó có c u tư cho ào t o nhân l c. u tư cho ào t o nhân l c thành công, doanh nghi p c n có nh ng tri t lý riêng, phù h p v i i u ki n c a m i doanh nghi p. B i l , s thành công ch có th có ư c n u doanh nghi p có s khác bi t v chi n lư c u tư và kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản