Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
3.976
lượt xem
357
download

Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trả lời cho câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là gì với tinh thần tìm ra một hệ thống quan điểm, quan niệm về con đường CMVN được xây dựng trên nền tảng của một lý luận khoa học và cách mạng là chủ nghĩa Mac-Lenin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?

  1. Câu hỏi: Trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh? Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là gì với tinh thần tìm ra một hệ thống quan điểm, quan niệm về con đường CMVN được xây dựng trên nền tảng của một lý luận khoa học và cách mạng là chủ nghĩa Mác-Lênin, những năm qua nhiều công trình nghiên cức khoa học, phát biểu của các lãnh tụ Đảng và Nhà nước, nhiều nhà nghiên cứu trong nước ta, nêu lên những định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhằm định hướng cho các nhà khoa học đi tìm câu trả lời tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Đại hội lần thứ IX (4/2001) của Đảng, một lần nữa Đảng đưa ra khái niệm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Trên cơ sở định hướng trên, theo kết quả nghiên cứu đạt được trong những năm qua có thể bước đầu định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXH chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có những tư tưởng chủ yếu: • Tư tưởng về dân tộc và CM giải phóng dân tộc. • Tư tưởng về CNXH và con đường quá độ đi lên CNXH. • Tư tưởng về Đảng CSVN. • Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc. • Tư tưởng về quân sự. • Tư tưởng về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.
  2. • Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. • Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. • Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. • Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Ngoài những nội dung chủ yếu trên, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào chương trình học các chuyên đề phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường mình, ngành mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản