intTypePromotion=1

Câu Hỏi Ôn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Van Hao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
278
lượt xem
86
download

Câu Hỏi Ôn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1& 4 Câu 1:Trình bày khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh Khái Niệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu Hỏi Ôn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

  1. Câu Hỏi Ôn Thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh Chương 1& 4 Câu 1:Trình bày khái niệm và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh Khái Niệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân ch ủ nhân dân đ ến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng t ạo và phát tri ển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin trong đi ều kiện cụ thể của Việt Nam, và trong thực tế Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tr ở thành m ột tài s ản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam Hệ Thống Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Tö töôûng kinh teá vaø quaûn lyù kinh teá. o Tö töôûnggiaùoduïc, tö töôûngveàquaânsöï, tö töôûngngoaïi giao. . . Câu 2:Trình bày điều kiện lịch sữ -xh tác động đến quá trình hình thành TTHCM: Xã hội VN - Xã hội VN thế kỷ XIX cho đến khi trước khi Pháp xâm lược vẫn là m ột xã h ội phong ki ến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn tri ều đình nhà Nguyễn đã thi hành một chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động. Điều đó đã làm cho n ước ta v ốn đã lạc hậu càng lạc hậu hơn. - Năm 1858, Pháp chính thức xâm lược VN, tri ều đình nhà Nguyễn th ối nát b ạc nh ược d ưới sức ép của nhân dân đã kháng cự một cách yếu ớt dần dần từng b ước th ỏa hi ệp, nh ượng b ộ và cuối cùng là cam chịu đầu hàng, đẩy nhân dân ta vào c ảnh c ực kỳ khó khăn, m ột c ổ hai tròng (phong kiến và thực dân). - Trước tình cảnh đó, có hàng loạt các cuộc kh ởi nghĩa n ổ ra ở kh ắp m ọi n ơi theo nhi ều xu hướng khác nhau nhưng cuối cùng đều bị thất bại (Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,…). Con đường cách mạng Việt Nam lâm vào c ảnh bế t ắc v ề đ ường l ối, ch ưa có lối thoát. - Chính lúc đó Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện. Vượt lên trên những hạn ch ế c ủa các nhà yêu nước đương thời, Người đã đến được với CN Mác-Lênin và con đường cứu nước đúng đắn Quê hương và gia đình. - Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi với nhân dân, ch ủ tr ương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách về chính trị, xã h ội c ủa mình. H ồ Chí Minh đã ti ếp thu một cách sâu sắc tư tưởng thương dân của người cha. Sau này gặp trào l ưu t ư t ưởng m ới của thời đại đã được nâng lên thành tư tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của Người “lấy dân làm gốc”. - Nghệ Tĩnh, nơi Người sinh ra cũng là m ảnh đất giàu truyền th ống yêu n ước, ch ống gi ặc ngoại xâm và cũng là quê hương của nhiều anh hùng n ổi ti ếng trong lịch sử ch ống gi ặc ngo ại xâm. Hơn nữa ngay từ nhỏ Người đã đau xót chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, b ị bóc l ột đ ến cùng cực của đồng bào mình ngay trên mảnh đất quê hương. Tất cả những điều đó đã thôi thúc Người phải sớm ra đi tìm m ột con đ ường m ới đ ể c ứu dân, cứu nước. Bt06cd Trang 1
  2. Thời đại. - chủ nghĩa Tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đo ạn T ư b ản đ ộc quy ền (tức là chủ nghĩa Đế quốc) đã xác lập được địa vị thống trị của mình trên phạm vi thế giới. Vì vậy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang thế kỷ XX không còn là hành đ ộng riêng r ẽ c ủa nước này chống lại sự xâm lược và thống trị của n ước khác nh ư tr ước kia n ữa mà đã tr ở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa Đ ế qu ốc, ch ủ nghĩa Thực dân gắn liền với phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản. Trong điều kiện lịch sử mới, mỗi thuộc địa là một mắt khâu c ủa hệ th ống đ ế qu ốc, do đó cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước n ếu chỉ ti ến hành riêng r ẽ thì không th ể nào giành thắng lợi. Khi còn ở trong nước, Nguyễn Ái Quốc tuy chưa nh ận th ức đ ược đ ặc đi ểm c ủa th ời đ ại, nhưng từ thực tế lịch sử, Người đã thấy rõ con đường của các bậc cha anh là cũ và không đem lại kết quả. Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. - Cuối 1917, Nguyễn Ái Quốc từ Anh trở về Pháp, đến sống và ho ạt đ ộng ở Pari. Đây là m ột sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Người. Tham gia phong trào lao động Pháp, sát cánh v ới những người yêu nước Việt Nam và những Người cách m ạng từ các n ước thu ộc đ ịa c ủa Pháp, Người đã gia nhập Đảng Xã hội Pháp, m ột chính đảng duy nh ất c ủa n ước Pháp bênh vực các dân tộc thuộc địa - 1917 cách mạng tháng 10 Nga thành công đã mở ra cho nhân lo ại m ột con đ ường m ới đ ể giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc nhằm giải phóng tri ệt để loài người kh ỏi m ọi ách áp bức bất công. Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng đưa con đường cách m ạng Vi ệt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản mà cách mạng tháng 10 Nga đã vạch ra. Chính vì vậy mà Ng ười đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đ ường nào khác con đường cách mạng vô sản.” - Điều đó được khẳng định rõ hơn khi Người đọc bản luận c ương c ủa Lên in về vấn đề dân tộc và thuộc địa năm 1920. Chính luận cương Lênin đã giúp Người tìm ra con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. - Năm 1920, tại Đại hội Tua người đã tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Sự ki ện này đã đánh dấu bước chuyển biến trong cuộc đời hoạt động cách m ạng c ủa Người t ừ ch ủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin, từ người yêu nước trở thành người cộng sản. Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, Người thấy tư tưởng c ủa ch ủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của cách mạng vô sản phù hợp với con đường để có th ể c ứu dân t ộc mình. Chính vì vậy Người đã tham gia cách mạng, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đánh d ấu s ự chuy ển bi ến từ người yêu nước thành người cộng sản. Và Người từ người đi tìm đường c ứu n ước đã thành người dẫn đường cho cả dân tộc đi theo. Câu 3:Nguồn gốc Hình Thành Tư Tưởng HCM: Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam. - chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và gi ữ n ước. Chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam. Đó là chuẩn mực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam . - Thứ hai là tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn k ết, t ương thân, t ương ái, “lá lành đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Truyền thống này cũng đ ược hình thành cùng m ột lúc với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranh quyết liệt v ới thiên nhiên và v ới giặc ngoại xâm. Vì vậy Hồ Chí Minh đã chú ý kế thừa, phát huy sức mạnh của truyền thống nhân nghĩa, nhấn mạnh bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh). Bt06cd Trang 2
  3. - Thứ ba, dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lạc quan yêu đ ời. Tinh th ần l ạc quan đó có cơ sở từ niềm tin vào sức mạnh c ủa bản thân mình, dân t ộc mình, tin vào s ự t ất thắng của chính nghĩa. - Thứ tư, dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng t ạo trong s ản xuất và chiến đấu, đồng thời cũng là một dân tộc ham học hỏi, c ầu ti ến b ộ, không ng ừng m ở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trên c ơ sở gi ữ v ững b ản s ắc c ủa dân t ộc, nhân dân ta đã biết chọn lọc, tiếp thu, cải biến những cái hay, cái tốt, cái đẹp c ủa người thành những giá trị của riêng mình. Tinh hoa văn hóa nhân lọai. Hồ Chí Minh xuất thân trong gia đình khoa bảng, từ nhỏ Người đã đ ược h ấp th ụ m ột n ền Quốc học và Hán học khá vững vàng. Khi ra n ước ngoài, Người không ng ừng làm giàu trí tu ệ mình bằng tinh hoa văn hóa của nhân lo ại. Chính điều đó làm nên nét đ ặc s ắc c ủa H ồ Chí Minh, một con người tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông - Tây. Tư tưởng văn hóa phương đông. - Trước hết nói về Nho giáo. Nho giáo còn có rất nhiều yếu tố tích cực nên mới có sức sống mãnh liệt ngàn năm như vậy. Đó là tri ết lý hành đ ộng, t ư t ưởng nh ập th ế, hành đ ạo, giúp đời; đó là lý tưởng về một xã hội bình trị; là triết lý nhân sinh: tu thân d ưỡng tính. Nó đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, l ựa chọn những yếu tố tích cực, phù hợp để phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng. - Tiếp theo là về Phật giáo. Bên cạnh những mặt tiêu cực vốn có c ủa m ột tôn giáo, Ph ật giáo cũng có rất nhiều ưu điểm như: tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân; nếp sống có đạo đức, trong sạch, gi ản dị, chăm lo làm đi ều thi ện; tinh thần bình đẳng, dân chủ chất phác chống lại mọi phân biệt đẳng cấp; đề cao lao đ ộng, ch ống lười biếng. Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn kế thừa nhiều tư tưởng của các nhà tư t ưởng ph ương Đông nh ư: Lão tử, Mặc tử, Quản tử,… đặc biệt là tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn sau này Tư tưởng văn hóa phương Tây. - Trong 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh s ống ch ủ y ếu ở châu Âu nên Người đã tiếp cận và chịu ảnh hưởng sâu rộng n ền văn hóa dân ch ủ và cách m ạng c ủa phương Tây. Ngay từ khi còn học ở Trường tiểu học Đông Ba rồi vào Trường Qu ốc h ọc Huế, Người đã tìm hiểu nghiên cứu về cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. Khi ra n ước ngoài Người đã từng sang Mỹ và nghiên cứu Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. - Đầu năm 1913, Người sang Anh và tham gia vào công đoàn th ủy th ủ và cùng v ới giai c ấp công nhân Anh tham gia các cuộc biểu tình, đình công,… Đó là những b ước đi đ ầu tiên r ất quan trọng trong cuộc đời hoạt động chính trị của Người. - Cuối năm 1917, Người từ Anh sang Pháp, sống và ho ạt động tại Pari. Đây là m ột quy ết đ ịnh có nghĩa l ịch sử, m ở ra m ột th ời kỳ m ới trong cu ộc đ ời c ủa mình. Ng ười đ ược ti ếp xúc tr ực tiếptác phẩm của các nhà tư tưởng khai sáng: Vonte, Rútxô, Môngtétxkiơ,… những lý luận gia của Đại cách mạng Pháp 1789 như “Tinh thần pháp luật” của Môngtétxki ơ, “khế ước xã hội” của Rútxô,… Tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng đã có ảnh h ưởng t ới t ư t ưởng c ủa Người. - Người đã hấp thụ tư tưởng dân chủ cà hình thành phong cách dân ch ủ trong cu ộc s ống th ực tiễn và cách sinh hoạt khoa học của Câu lạc bộ Phôbua, đặc biệt là không khí tranh lu ận ở Đại hội Tua (12-1920). Hồ Chí Minh đến với văn hóa phương Tây khi đã có những ki ến th ức nh ất đ ịnh v ề truy ền thống tốt đẹp của dân tộc: Nho giáo, Phật giáo… Người ti ếp thu văn hóa ph ương Tây t ừ Bt06cd Trang 3
  4. trước khi sang Pháp. Trước hết đó là tư tưởng tự do, bình đ ẳng, bác ái c ủa cách m ạng T ư sảnPháp (1789). Tiếp đó là những giáo lý của thiên chúa giáo, người đánh giá r ất cao thiên chúa giáo, đặc biệt là lòng nhân ái của Jesu. Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin là một bộ phận tinh túy nhất của văn hóa nhân lo ại. Nó mang tính khoa học sâu sắc và cách mạng triệt để. Chính thế giới quan và phương pháp lu ận Mác-Lênin đã giúp Người tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực ti ễn c ủa mình mà tìm ra con đ ường c ứu nước. - Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin, những phạm trù c ơ bản c ủa t ư tưởng Hồ Chí Minh cũng nằm trong những phạm trù cơ bản của lý luận Mác - Lênin. - Tư tưởng Hồ Chí Minh không những là sự vận d ụng sáng t ạo mà còn là s ự phát tri ển ch ủ nghĩ Mác – Lênin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin v ề cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. - Lý luận Mác - Lênin là một học thuyết cách mạng và khoa học, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi ho ạt đ ộng c ủa Đảng. Câu 4:Quá Trình Hình Thành Và Phát triển Tư Tưởng Hồ Chí Minh 1. Thôøi kyø hình thaønh tö töôûng yeâu nöôùc thöông noøi tröôùc naêm 1911: Nguyeãn Sinh Cung lôùn leân trong noãi ñau cuûa ngöôøi daân maát nöôùc, ñöôïc söï giaùo duïc cuûa gia ñình, queâ höông, daân toäc veà loøng yeâu nöôùc thöông daân. Sôùm tham gia phong traøo ñaáu tranh choáng Phaùp. Baên khoaên tröôùc nhöõng thaát baïi cuûa caùc só phu yeâu nöôùc. Ham muoán hoïc hoûi nhöõng tö töôûng tieán boä cuûa nhaân loaïi. Keå veà NSC? 1890 – 1895: soáng ôû queâ Noäi vaø Ngoaïi. 1896 – 1901: soáng ôû Hueá. 1901 – 1906: veà queâ Noäi vaø hoïc chöõ Haùn, hoïc thaày Hoaøng Phan Quyønh vaø moät soá thaày khaùc. NSCoâng khoâng hoïc theo loái ñi thi, maø hoïc naém noäi dung vaø ngöõ nghóa (coù thaày ôû laøng Ngoïc Ñình daïy maáy thaùng töø choái khoâng daïy nöõa, vì hay hoûi), thích ñoïc Taây Du kyù, Tam Quoác Chí. 1906 – 1908 hoïc tröôøng Quoác hoïc ôû Hueá. 1908 rôøi Hueá vaøo Nam, daïy hoïc ôû tröôøng Duïc Thanh, Phan Thieát. 1911:NTT - hoïc tröôøng cô khí AÙ chaâu, sau ñoù leân taøu Latouche Treville 2. Thôøi kyø tìm toøi con ñöôøng cöùu nöôùc, giaûi phoùng daân toäc (1911 – 1920). NAQ ñaõ qua 3 ñaïi döông, 4 chaâu luïc vaø gaàn 30 nöôùc ñeå tìm hieåu caùc cuoäc caùch maïng lôùn treân theá giôùi vaø khaûo saùt cuoäc soáng cuûa nhaân daân caùc daân toäc bò aùp böùc. Ñaây laø thôøi kyø HCM ñaõ coù nhöõng böôùc chuyeån bieán vöôït baäc veà tö töôûng, töø giaùc ngoä chuû nghóa daân toäc ñeán giaùc ngoä chuû nghóa Maùc - Leânin , töø moät chieán só choáng thöïc daân trôû thaønh moät chieán só coäng saûn Vieät Nam. Sô ñoà haønh trình tìm ñöôùng cöùu nöôùc cuûa NTT? Qua 3 ñaïi döông, 4 chaâu luïc vaø gaàn 30 nöôùc: sang Phaùp, TaÂy Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Aênggieâri, Tuynidi, Coânggoâ, Anh, Myõ . . . trôû veà Phaùp hoaït ñoäng naêm 1917. Keå nhöõng söï kieän lòch söû xaûy ra ñaùnh daáu böôùc chuyeån cuûa Nguyeãn Taát Thaønh töø laäp tröôøng yeâu nöôùc sang laäp tröôøng coäng saûn? Vaø nhöõng söï kieän lòch söû xaûy ra ñaùnh daáu böôùc chuyeån cuûa Nguyeãn Taát Thaønh töø laäp tröôøng yeâu nöôùc sang laäp tröôøng coäng saûn laø: Bt06cd Trang 4
  5. Thöù nhaát, ñaàu naêm 1919, anh Nguyeãn tham gia Ñaûng Xaõ hoäi Phaùp, vì ñaây laø toå chöùc duy nhaát ôû phaùp beânh vöïc nöôùc toâi vaø theo ñuoåi lyù töôûng töï do – bình ñaúng – baùc aùi. Thöù hai, thaùng 3/ 1919 Quoác teá Coäng saûn III thaønh laäp. Trong 21 ñieàu kieän gia nhaäp QTCSIII, Leânin ñaëc bieät nhaán maïnh nguyeân taéc uûng hoä trieät ñeå caùch maïng thuoäc ñòa. Thöù ba, 18/6/1919 anh Nguyeãn ñaõ trôû thaønh NAQ khi kyù teân vaøo baûn “Yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam” göûi Hoäi nghò Veùcxaây vaø vieát Taâm ñòa thöïc daân ñeå phaân bieät roõ baïn vaø thuø. Thöù tö, thaùng 7/1920 anh Nguyeãn ñoïc baûn sô thaûo laàn thöù nhaát “Luaän cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø thuoäc ñòa” cuûa Leânin vaø tìm ra con ñöôøng giaûi phoùng daân toäc. Thöù naêm, ñeâm keát thuùc Ñaïi hoäi Tua 30/12/1920, NAQ boû phieáu taùn thaønh tham gia QTIII vaø trôû thaønh moät trong nhöõng saùng laäp vieân cuûa Ñaûng Coäng saûn Phaùp. 3. Thôøi kyø hình thaønh cô baûn tö töôûng veà CMVN töø 1921 – 1930: Ñaây laø thôøi kyø hoaït ñoäng lyù luaän vaø thöïc tieãn phong phuù cuûa NAQ treân ñòa baøn Phaùp (1921 – 1923); Lieân Xoâ (1923 – 1924) – [Lieân Xoâ thaønh laäp ngaøy 30-12-1922]; Trung Quoác (1924 – 1927); Thaùi Lan (1927 – 1929) . . . trong 9 naêm naøy, TTHCM veà caùch maïng Vieät Nam ñaõ hình thaønh cô baûn. HCM ñaõ keát hôïp nghieân cöùu xaây döïng lyù luaän vôùi tuyeân truyeàn tö töôûng giaûi phoùng daân toäc, vaän ñoäng toå chöùc quaàn chuùng ñaáu tranh, xaây döïng toå chöùc caùch maïng, chuaån bò thaønh laäp ÑCSVN. 4. Thôøi kyø thöû thaùch, kieân trì giöõ vöõng quan ñieåm, neâu cao tö töôûng ñoäc laäp, töï do vaø quyeàn daân toäc cô baûn (1930 – 1945). HCM vöôït qua khuynh höôùng taû khuynh ñang chi phoái Quoác teá Coäng saûn vaø Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng ta. Giöõ vöõng quan ñieåm caùch maïng giaûi phoùng daân toäc cuûa mình, phaùt trieån noù thaønh chieán löôïc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc, xaùc laäp tö töôûng ñoäc laäp, töï do daãn ñeán thaéng lôïi cuûa cuoäc Caùch maïng Thaùng Taùm, nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa ñaõ ra ñôøi. Baûn Tuyeân ngoân ñoäc laäp do HCM trònh troïng coâng boá tröôùc quoác daân, ñoàng baøo vaø toaøn theå theá giôùi veà söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa laø söï khaúng ñònh veà maët phaùp lyù quyeàn töï do, ñoäc laäp cuûa daân toäc Vieät Nam. 5. Thôøi kyø tieáp tuïc phaùt trieån môùi veà tö töôûng khaùng chieán vaø kieán quoác (1945 – 1969). Ñaây laø thôøi kyø HCM cuøng Trung öông Ñaûng laõnh ñaïo nhaân daân ta vöøa tieán haønh cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, vöøa xaây döïng cheá ñoä daân chuû nhaân daân (1945 – 1954) maø ñænh cao laø chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû; tieán haønh cuoäc khaùng chieán choángMyõ cöùu nöôùc vaø xaây döïng chuû nghóaxaõ hoäi ôû mieànBaéc. Thôøi kyø naøyTTHCM coù nhöõngböôùcphaùttrieånmôùi: Tö töôûng keát hôïp khaùng chieán vôùi kieán quoác, tieán haønh khaùng chieán keát hôïp vôùi xaây döïng cheá ñoä daân chuû nhaân daân; tieán haønh ñoàng thôøi hai chieán löôïc caùch maïng khaùc nhau, Caùch maïnggiaûi phoùngdaântoäc ôû mieànNam vaø caùchmaïngxaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc nhaèm moät muïc tieâu chung tröôùc maét laø giaûi phoùngmieànNam, thoángnhaátToå quoác. Tö töôûng chieán tranh nhaân daân toaøn daân, toaøn dieän, tröôøng kyø, döïa vaøosöùcmìnhlaø chính. Bt06cd Trang 5
  6. Tö töôûng xaây döïng quyeànlaøm chuû cuûa nhaândaân, xaây döïng nhaønöôùccuûadaân,do daân,vì daân. Xaây döïng Ñaûng Coäng saûn vôùi tö caùch laø moät Ñaûng caàm quyeàn. . . Câu 5:Tư tưởng Hồ chí Minh Về đại Đoàn kết Dân tộc Đ ược hình thành từ những cơ sở nào: Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ và nhận thức được vai trò của truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Người khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"1. Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là vì chủ nghĩa Mác- Lênin đã ch ỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. V.I. Lênin cho rằng, sự liên minh giai cấp, trước hết là liên minh công nông là hết sức cần thiết bảo đảm cho thắng lợi c ủa cách m ạng vô s ản, r ằng nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao đ ộng v ới đ ội ngũ tiên phong c ủa nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được. Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách m ạng Vi ệt Nam và thế giới Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước cũng như sau này, Hồ Chí Minh đã luôn chú ý nghiên cứu, tổng kết những kinh nghiệm của phong trào yêu n ước Vi ệt Nam và phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc ở các n ước thuộc địa. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã nghiên c ứu những bài h ọc c ủa cu ộc Cách m ạng Tháng Mười. Những là bài học về huy động, tập hợp lực lượng quần chúng công nông đông đ ảo đ ể giành và giữ chính quyền cách mạng, để xây dựng chế độ xã h ội ch ủ nghĩa đã giúp H ồ Chí Minh thấy rõ tầm quan trọng của việc đoàn kết, tập hợp lực l ượng cách m ạng, tr ước h ết là công nông. Câu 6:quan điểm Đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những quan điểm nào? Quan điểm 1: Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc nhất quán, xuyên suốt toàn bộ ti ến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành s ức m ạnh to lớn của dân tộc chống kẻ thù dân tộc. Do đó đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài c ủa cách mạng, nhân tố bảo đảm cho cách mạng thắng lợi. Quan điểm 2: Đại đoàn kết là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được quán triệt trong m ọi đường lối, chính sách c ủa Đ ảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng VN. Như vậy, đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng, mà đó là mục tiêu, nhiệm vụ hang đầu của cách mạng. Vì vấn đề cơ bản của cách m ạng suy cho cùng là phải có bộ tham mưu đưa ra đường lối tập hợp sức mạnh toàn dân đánh gi ặc. Vấn đ ề đại đoàn kết dân tộc phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan c ủa cách m ạng do qu ần chúng ti ến hành. Đại đoàn kết dân tộc là một chính sách chứ không thể là một th ủ đo ạn chính tr ị. Đ ảng phải có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển những đòi hỏi khách quan, t ự phát quần chúng thành hiện thực có tổ chức, thành sức mạnh vô địch của đấu tranh vì đ ộc l ập cho Bt06cd Trang 6
  7. dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. HCM cho rằng yêu nước phải thể hiện ở thương dân, không thương dân thì không có tinh thần yêu nước. Quan điểm 3: Đại đoàn kết là nền tảng liên minh Công nhân-Nông dân-Trí thức Đoàn kết phải được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lê – Nin, trên c ơ s ở l ập tr ường, quan điểm thuộc giai cấp công nhân. Đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết Quốc tế, đoàn kết dân t ộc là đoàn k ết toàn dân nhưng phải lấy liên minh Công nhân-Nông dân-Trí thức làm n ền t ảng, trong đó ph ải l ấy giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Vì xuất phát từ sứ mệnh lịch sử thuộc giai cấp công nhân là giai cấp đào huyệt chôn CNTB và xây dựng XH mới. Xuất phát từ từ vị trí kinh tế, chính trị, Xã hội thuộc giai c ấp công nhân là giai c ấp có kinh nghiệm tiếp thu tư tưởng mới, nắm giữ nền kinh tế tiên tiến… Trong mỗi một dân tộc, một đất nước có nhiều mối quan hệ, lợi ích song song c ới t ừng cá nhân và tập thể, gia đình và xã hội, quốc gia và qu ốc t ế, vi ệc gi ải phóng đ ất n ước là m ột y ếu tố quan trọng. Bản than giai cấp công nhân VN còn non trẻ nhưng có nh ững đ ặc đi ểm c ủa giai c ấp công nhân quốc tế: hiện đại, có tính kỉ luật cao, đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ… Quan điểm 4: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân Đại đoàn kết dân tộc là nền tảng là gốc rễ là nguồn sức m ạnh vô đ ịch, quyết đ ịnh th ắng l ợi của cách mạng Việt Nam. Trong khi tập hợp thì “l ực l ượng ch ủ y ếu c ủa kh ối đ ại đoàn k ết dân tộc là liên minh công – nông – trí thức, cho liên minh công- nông – trí th ức là n ền t ảng c ủa mặt trận dân tộc thống nhất”. Người nhấn mạnh phương châm đoàn kết: “Cầu đồng,tồn dị” tìm ki ếm, phát huy những yếu tố chung, tương đòng đó là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ. Quan diểm 5: Xây dựng mặt trận thống nhất vững mạnh Một là: Đoàn kết phải xuất phát từ mục tiêu vì n ước, vì dân, trên c ơ sở yêu n ước, th ương dân, chống áp bức bóc lột, chống nghèo nàn lạc hậu. Hai là: Tư tưởng, chiến lược đại đoàn kết dân tộc dựa trên nền tảng liên minh công nông, trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng thành một khối vững chắc. Ba là: Mặt trận dân tộc hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ. Lấy vi ệc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc, của các tầng lớp nhân dân làm c ơ sở c ủng c ố và không ng ừng m ở rộng mặt trận. Bốn là: Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, chân thành, than ái, giúp đ ỡ nhau cùng ti ến b ộ. Đoàn k ết phải gắn liền với đấu tranh để tăng cường đoàn kết. Câu 7:Trình bày Quá trình Nhận thức Của Hồ chí Minh về mối quan hệ Giữa sức mạnh dân tộc Với sức mạnh thời đại? Quaù trình nhaän thöùc cuûa Hoà Chí Minh veà moái quan heä giöõa söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi. HCM coù nieàmtin vöõng chaéc vaøo söùc maïnh daân toäc (chuû nghóa yeâu nöôùc, tinh thaànñoaønkeát, yù chí ñaáutranhanhduõng,baátkhuaátcho ñoäclaäp, töï do cuûadaân toäc,yù thöùctöï laäp,töï cöôøng Khaùt voïng ñoäc laäp daântoäc vaø chuû nghóaxaõ hoäi cuõng laø moätnguoànsöùc maïnh maø HCM yù thöùc, traûi nghieämñöôïc. Ngöôøi muoán truyeàn nguoàn söùc maïnh naøycho toaøndaânvaø cuøngnhauhôïp söùcñeåbieánkhaùtvoïng thaønhhieänthöïc. Söùc maïnh cô baûn thôøi ñaïi chính laø phong traøo ñaáu tranh cuûa caùc giai taàng tieánboä,laø traøolöu chuûnghóaxaõ hoäi. Bt06cd Trang 7
  8. Nhaän thöùc cuûa HCM veà söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi ñi töø caûmtính ñeánlyù tính, thoângquahoaïtñoängthöïc tieãnmaøtoångkeátthaønhlyù luaän. Keát hôïp söùc maïnh daân toäc vôùi söùc maïnh thôøi ñaïi, töùc laø keát hôïp chuû nghóayeâunöôùc chaânchính vôùi chuûnghóaquoácteávoâ saûn,laø phaûi xaâydöïng ñöôïc khoái lieân minh chieán ñaáu giöõa voâ saûn ôû chính quoác vôùi lao ñoäng ôû thuoäc ñòa, nhaèmcuøngmoätluùc tieáncoângchuûnghóañeáquoácôû caûhai ñaàu. Sau chieántranhtheágiôùi II, chuû nghóaxaõ hoäi ñaõ phaùttrieånthaønhheä thoáng laøm neânsöùc maïnh thôøi ñaïi, Hoà Chí Minh khaúngñònh phaùthuy söùc maïnh thôøi ñaïi laø phaûi bieát huy ñoäng söùc maïnh cuûa caùc traøo löu caùch maïng treântheágiôùi phuïc vuï cho söï nghieäpcaùchmaïngcuûadaântoäc. Ñoàngthôøi, caùchmaïng khoa hoïc, coângngheäñaõ trôû thaønhmoätnhaântoá cuûa söùc maïnh thôøi ñaïi, phaûi ra söùc hoïc taäpñeå chieámlónh ñænhcao cuûa khoa hoïc, taän duïngsöùcmaïnhmôùi cuûathôøi ñaïi ñeånhaânleânsöùcmaïnhcuûadaântoäc. Bt06cd Trang 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản