intTypePromotion=1

Tư duy tích cực bạn chính là những gì bạn nghĩ!

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:289

7
1.847
lượt xem
1.044
download

Tư duy tích cực bạn chính là những gì bạn nghĩ!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư duy tích cực là một chủ đề rộng lớn song là một phương châm đúng đắn để khơi dậy những khả năng còn tiềm ẩn ở bản thân. Sống với tâm trạng quân bình, kiên nhẫn, khiêm nhường, chân thật để hạnh phúc và tìm đến thành công, đây là một phương pháp rất tốt nhưng để có nó cần một nỗ lực lâu dài. Tính cách không phải là cái do chúng ta tạo ra, ông bà có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” song hoàn thiện tính cách là điều hoàn toàn nằm trong khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư duy tích cực bạn chính là những gì bạn nghĩ!

 1. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Tư duy tích c c http://dotchuoinon.com/ Tác gi : Tr n ình Hoành 1 Tr n ình Hoành
 2. Tư duy tích c c dotchuoinon.com M cl c N a ly nư c .................................................................................................................... 5 Yêu mình......................................................................................................................... 7 Bi t mình......................................................................................................................... 9 ây lúc này ................................................................................................................ 13 Tình Yêu ....................................................................................................................... 15 S c m nh c a tư tư ng ................................................................................................. 18 Khen.............................................................................................................................. 21 Tư duy tích c c là gì ? .................................................................................................. 24 Lu t H p D n ................................................................................................................ 27 Nh ng gi t nư c hôm nay ............................................................................................ 32 Tích c c hay tiêu c c? Yêu hay thù ?........................................................................... 36 Tư duy tích c c–“Thu c v ” cu c i .......................................................................... 39 Các ph n bi n ch ng tư duy tích c c ............................................................................ 42 N n t ng c a tư duy tích c c ........................................................................................ 45 Tích c c n m c nào ? ................................................................................................ 48 C ng hư ng tích c c ..................................................................................................... 51 Chi n u v i chính mình ? .......................................................................................... 55 Tư duy tích c c làm ư c gì cho ta ?............................................................................ 59 Khi nào ta c n tư duy tích c c nh t ?............................................................................ 62 Hành ng tích c c th nào ?........................................................................................ 66 Làm th nào ti p thu ư c nhi u ki n th c? ............................................................ 69 Cương hay nhu? M nh hay y u? .................................................................................. 72 Làm th nào phê phán tích c c ? .............................................................................. 76 Thành công là gì?.......................................................................................................... 80 Hãy t t o cơ h i ........................................................................................................... 83 C n quan tâm ngư i khác nghĩ gì v mình ? ................................................................ 86 Tích c c hay tiêu c c nhìn t bên ngoài....................................................................... 89 Ph i có danh gì v i núi sông ? ...................................................................................... 91 i bi n m côi m t mình .............................................................................................. 95 Làm sao ưa t nư c i lên ? ...................................................................................... 96 2 Tr n ình Hoành
 3. Tư duy tích c c dotchuoinon.com T do u tiên và cu i cùng.......................................................................................... 99 Làm sao ưa t nư c i lên ? .................................................................................... 101 Gieo h t d c ư ng i ................................................................................................. 104 Yêu mình và vô ngã .................................................................................................... 107 Tư duy tích c c và chi u sâu con tim ......................................................................... 109 Xây d ng môi trư ng tư duy tích c c ......................................................................... 112 Du nh p văn hóa nư c ngoài ...................................................................................... 115 Hi u và phát tri n văn hóa dân t c ............................................................................. 118 Liên h gi a tư duy và hành ng .............................................................................. 122 Yêu thương cái y u c a mình ..................................................................................... 125 Xì-tin cá nhân.............................................................................................................. 128 M t s nh n là chín s lành......................................................................................... 131 S c m nh trong tĩnh l ng,........................................................................................... 133 B o tr ng b n tính chân th t ....................................................................................... 138 Làm th nào b t au kh ? ..................................................................................... 142 H nh Phúc Th t .......................................................................................................... 145 Nh ng k năng s ng ................................................................................................... 148 Làm th nào khiêm t n ? ........................................................................................ 152 Kiên Nh n là gì và làm sao có kiên nh n ............................................................... 155 Làm th nào thành th t ........................................................................................... 158 Ngưng phàn nàn, s ng thành th t ............................................................................... 163 Tư duy tích c c trong kinh doanh............................................................................... 165 Gia tăng sáng t o......................................................................................................... 169 B o t n và phát huy cá tính ........................................................................................ 172 Tôi và không tôi .......................................................................................................... 176 Vòng nh hư ng c a b n r ng n âu? .................................................................... 178 Nói chuy n th nào ? .................................................................................................. 182 “Nói” trong “nói chuy n” ........................................................................................... 186 Networking ................................................................................................................. 190 Luy n t p t o nên hoàn h o ........................................................................................ 193 Cơ h i n trong ti ng thì th m .................................................................................. 196 H u x t nhiên hương ............................................................................................... 199 Nh ng cơn bão i ..................................................................................................... 203 3 Tr n ình Hoành
 4. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Con ma ngày mai ........................................................................................................ 206 y n a ly hay c n n a ly?......................................................................................... 209 Ph n bi n như th nào ? .............................................................................................. 214 au kh và trư ng thành ............................................................................................ 216 Có m t th i cho m i m c ích dư i b u tr i.............................................................. 219 Tham ........................................................................................................................... 222 Sân .............................................................................................................................. 226 Si ................................................................................................................................. 230 Th c hành t tâm ........................................................................................................ 234 Cho Hôm Nay ............................................................................................................. 241 Công phu tư duy tích c c và khó khăn th thách ....................................................... 246 Các m c thang tư duy tích c c ................................................................................... 248 Phê phán xây d ng hay l i nh i tiêu c c?................................................................... 252 Phút tĩnh l ng m i ngày .............................................................................................. 255 “Thu c v ” nhóm nào? ............................................................................................... 258 “Thu c v ” th gi i ..................................................................................................... 261 Ki n bò mi ng c i ....................................................................................................... 263 Càng tu càng t i .......................................................................................................... 266 Trên trung bình 6% ..................................................................................................... 269 T ái v t ...................................................................................................................... 271 Teamwork – Thăm l i ................................................................................................. 274 Cư x th nào v i ngư i chung quanh?...................................................................... 277 Ph n ng l p trình hay hành ng t do? ................................................................... 280 Phát tri n con ngư i, phát tri n t nư c.................................................................... 283 Gi p khu vư n t qu c .......................................................................................... 286 4 Tr n ình Hoành
 5. Tư duy tích c c dotchuoinon.com N a ly nư c Posted on Tháng Hai 7, 2009 by tdhoanh Các b n m n, Hôm nay bên h i hoa xuân, nam thanh n tú d p dìu, cư i nói xôn xao. Nhưng ai ó l m lũi gi a dòng ngư i, nhìn nh ng cánh hoa muôn s c mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi c vô tình?” Hôm qua tr i mưa, nh ng em bé t m mưa cư i ùa trong h m nh , ôi tình nhân ôm nhau che dù bư c trong mưa. Nhưng ngư i cô ph ch ch ng nhìn nh ng dòng mưa như nh ng dòng nư c m t. V y thì mưa bu n hay vui? Hoa vô tình hay h u ý? Mưa ch là mưa. Hoa ch là hoa. Hoa âu có ý tình, mưa âu có bu n vui. Ch ng qua ch vì lòng ngư i xu ng lên, b p b nh, trôi n i. T t c nh ng hi n tư ng bên ngoài, u không có ý nghĩa gì t chúng c ; các ý nghĩa u t tư duy c a ta mà sinh ra. Mưa ch là mưa; n u ta cho là mưa bu n thì mưa bu n, n u ta cho là mưa vui thì mưa vui. N ng ch là n ng; n u ta cho là n ng p thì n ng p, n u ta cho là n ng chói thì n ng chói. T t c các tình c m–vui, bu n, gi n, ghét, yêu, thích–ch là ph n ng c a ta i v i s vi c bên ngoài. N u chàng tr h n mà ta cau có phàn nàn thì cũng ph i, ho c ta cư i vui vì k t xe th mà chàng cũng n cho b ng ư c thì cũng ph i. Tr h n ch là tr h n. ó ch ng ph i là chuy n vui hay bu n, t t hay x u. Vui bu n ch là ph n ng c a ta i v i vi c tr h n thôi. N a ly nư c, n u nói là y n a ly thì cũng úng, mà c n n a ly thì cũng úng. ng nào cũng úng. T t c ch tùy thu c vào s l a ch n c a chúng ta thôi. Ta mu n tư duy tích c c, yêu i, m nh m ? Hay là mu n làm k phàn nàn, ngư i thua cu c? Vui bu n, yêu ghét, tích c c tiêu c c, không ph i t ngoài n. Cũng không ph i là bNm tính tr i sinh. Chúng ch là thói quen c a ta ph n ng l i v i các tác nhân bên ngoài. N u ta quen càu nhàu, phàn nàn, tiêu c c, thì c i ta luôn luôn càu nhàu, phàn nàn, tiêu c c. (Và có l là cũng s k t hôn v i ngư i càu nhàu, phàn nàn, tiêu c c. N i nào vung n y). N u ta quen m m cư i, vui v , n ng nhi t, thì c i ta luôn luôn m m cư i, vui v , n ng nhi t. Và trong hai lo i ngư i này, b n bi t là ai s thành công trong i, ph i không? 5 Tr n ình Hoành
 6. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Victory! B n m i mua m t chi c xe máy, i ư c vài hôm ã b tai n n, chi c xe nát b y, v y là xui hay hên? N u chi c xe nát b y mà gi n y b n còn ng i nói chuy n ư c, thì ó là xui hay hên v y? N u b n thi h ng, không vào i h c ưu tiên m t ư c, thì ó là vi c t t hay x u? N u không vào ư c trư ng y nhưng l i vào trư ng lu t, bi t âu ó l i ch ng là d u hi u b n h p ngh lu t hơn và sau này s thành công l n trong ngh lu t. N u ch ng có i h c nào nh n b n c , có l ó là d u hi u b n s ph i theo con ư ng làm ăn c a Bill Gates. Có th là m i ngư i chúng ta có m t tí di truy n t b m . Nhưng n u mình không ch u t p tư duy tích c c r i c l i cho b m v tính tiêu c c muôn năm c a mình, thì r t là b t công cho b m , và b t công cho c ông tr i n a ó Mu n bi t làm toán thì ch có cách là i h c toán mà thôi. Nhưng làm th nào t p ư c m t tư duy tích c c? Th nh t, m m cư i c ngày, nh t là khi nói chuy n v i ai. 6 Tr n ình Hoành
 7. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Th hai, g p b t kỳ chuy n gì, dù xem ra có v x u cách m y, ta cũng ph i h i: “Chuy n này có gì hay? Có gì t t?” N u b n tìm không ra câu tr l i, h i ti p cho n khi th y câu tr l i. Th ba, b n s không tìm ra câu tr l i n u b n n i nóng, m t bình tĩnh, than khóc, phàn nàn. Trí óc con ngư i không th làm vi c t t trong nh ng i u ki n khó khăn như th . Vì v y, u ng vài ng m nư c, ngân nga m t b n nh c, i b vài ba vòng, trư c và trong khi h i. Th tư, luôn luôn tâm n cái t t, cái hay, cái áng thông c m c a ngư i khác, và ng c chú tâm vào cái x u, cái áng ghét c a h . Ai cũng có m t cái gì ó áng cho mình thích, áng cho mình thông c m. N u b n không th y ư c i m nào áng yêu, áng ph c, áng c m thông trong m t ngư i nào ó, thì nh t nh là u óc c a b n có v n , chưa bi t cách suy nghĩ chính xác. Ch gi n d th thôi. Và “luy n t p s ưa n toàn thi n” (practice makes perfect). C t p hoài thì m t lúc nào ó b n ch có th tư duy tích c c, và u óc c a b n m t c kh năng tư duy tiêu c c. Lúc ó là lúc i công cáo thành. Chúc các b n m t ngày vui v . Mn Hoành Stumble It! © copyright TDH 2009 Permitted to use for non-commercial purposes ăng trong: Trà àm | Th : tích c c, yêu i Yêu mình Posted on Tháng Hai 9, 2009 by tdhoanh Chào các b n, N u ta mu n yêu thương tích c c v i th gi i và i s ng này, trư c h t ta ph i thương yêu chính mình. N u mình không yêu thương quý m n chính mình thì làm sao mình có th yêu thương quý m n ngư i khác ư c? M i ngư i chúng ta là m t ch th c bi t, v i hình dáng, cá tính và tâm tình c bi t. Trong g n 7 t ngư i trên th gi i, không ai gi ng ta c . Trong các th nghi m v DNA, ch ít hơn 1% c a m t genome ư c th nghi m, nhưng k t qu t các th nghi m này cũng cho th y cơ h i hai ngư i trên th gi i có DNA gi ng nhau là dư i 1 ph n tri u. 7 Tr n ình Hoành
 8. Tư duy tích c c dotchuoinon.com N u toàn genome ư c th nghi m thì xác xu t này còn gi m xu ng ít nh t là 100 l n, t c là 1 ph n trăm tri u. ( ó là tính theo ư ng th ng, n u ph i tính theo c p s nhân thì xác su t ó có th nh n m c không th tư ng tư ng). Và ó ch là nói n DNA, n u thêm vào ó kinh nghi m, tâm tính và tình c m c a m i ngư i, thì cơ h i hai ngư i trên th gi i hoàn toàn gi ng nhau là zero. T t c các tôn giáo u nâng niu tôn tr ng i s ng con ngư i. Trong các tôn giáo thu c truy n th ng Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, và H i giáo), con ngư i ư c thư ng t o ra theo hình nh c a ngài. Trong Ph t giáo, “ ư c làm ngư i khó như m t con rùa ch t m t, c m i trăm năm m i ngóc u lên kh i m t bi n m t l n, và tìm cách chui u vào l nh c a m t khúc g trôi l nh b nh trên m t nư c, b gió Ðông, gió Tây, gió Nam, gió B c th i trôi d t h t phương này n phương khác.” ư c làm ngư i là m t vinh d khó có như v y, ư c làm chính mình l i là m t vinh d càng hi m có hơn. V y thì sao mình l i ch ng vui m ng v chính mình? T i sao mình l i ch ng vui m ng v i s ng c a mình? T i sao mình l i ch ng yêu thương chính mình? Ta không th yêu thương và quý tr ng ngư i khác n u ta không yêu thương và quý tr ng chính mình. Mu n yêu ngư i khác, ta ph i yêu ta trư c. T bi h x là tình yêu c a ta i v i ngư i khác, nhưng th c hành, ta ph i “phát lòng t ” v chính ta trư c, sau ó m i mang lòng t n ư c v i m i ngư i. Và yêu ngư i thì “yêu như chính mình ta v y.” V n v như thư ng! Nhưng yêu mình là yêu th nào? 8 Tr n ình Hoành
 9. Tư duy tích c c dotchuoinon.com À, cách d nh t là b n hãy nghĩ n m t ngư i mà b n yêu nh t trong gia ình—b , m , anh, ch , em—hay là cô hàng xóm cũng ư c, n u b n m i b ti ng sét ái tình ngày hôm qua Ngư i mà b n yêu thương nh t ó, b n mu n ngư i y làm gì cho chính mình? B n mu n ngư i y: Vui v tươi cư i (hay nhăn nhó phàn nàn) c ngày? Nói chuy n lúc nào cũng khen (hay lúc nào cũng chê)? Yêu i (hay th y i là ày a)? Nói chuy n v hôm nay và ngày mai (hay c lãi nhãi chuy n 30 năm v trư c m i ngày)? Th y mình có l i ích cho nh ng ngư i chung quanh, ít ra là nh ng ngư i thân trong gia ình, (hay th y i mình vô nghĩa lý)? Gi gìn s c kh e (hay ăn chơi vô )? Ho t ng (hay thân th ù lì ng)? Ăn u ng cN th n (hay c ưa m i th vào mi ng mà không c n bi t chúng s làm gì cho n thân th )? M i ngư i chúng ta có nh ng ý thích khác nhau và có l là cũng yêu hơi khác nhau m t tí. Nhưng có l b n ã hi u ý? C nh ng gì mình mu n th y nơi ngư i mình yêu, thì hãy t làm trư c i ã. Bi t âu vì mình c làm, mà ngư i kia l i ch ng làm theo? G n m c thì en, g n èn thì sáng. Chúng ta hay nói tôi yêu b m anh em, tôi yêu gia ình, tôi yêu th y cô, tôi yêu ng bào, tôi yêu t nư c. Nhưng có bao gi b n nói “Tôi yêu chính tôi” không? Chúng ta s không bao gi i n ích n u chúng ta không bi t i m kh i hành. Và yêu không ph i ch là l i nói. Cũng không ph i ch là c m tính. Ph n l n nh t c a tình yêu là hành ng ó b n . Chúc các b n m t ngày vui v . M n, Hoành Stumble It! © copyright TDH 2009 Permitted to use for non-commercial purposes ăng trong: Trà àm | Th : tích c c, yêu i Bi t mình Posted on Tháng Hai 11, 2009 by tdhoanh 9 Tr n ình Hoành
 10. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Các b n m n, B n trăm năm trư c công nguyên, Socrates l i hai t b t t , v ng vang su t m y ngàn năm l ch s tri t lý tây phương: “Bi t mình” (gnōthi seauton, know thyself). Bi t v chính mình t c là bi t v con ngư i, t c là bi t v i s ng và ý nghĩa c a nó. Binh pháp Tôn gia nói: “Bi t mình bi t ngư i, trăm tr n trăm th ng.” Nhưng n u ta th c s bi t rõ v ta, thì có l là ta cũng ã bi t g n h t v ngư i r i, vì ngư i v i ta có l gi ng nhau kho ng 90 ph n trăm và ch 10 ph n trăm là khác nhau. Nhưng bi t mình không ph i là vi c d . Benjamin Franklin vi t: “Có ba i u c ng/khó- khăn (hard) nh t—thép, kim cương, và bi t chính mình.” ôi khi ta có c m tư ng là ta bi t r t rõ v chính mình. Tuy nhiên, “bi t” có nghĩa là ki m soát ư c. N u ta bi t chú tr m s suy nghĩ và hành ng như th nào, ương nhiên là ta không th b tr m. Nhưng ã bao nhiêu l n bà hàng xóm ch nói m t câu nghe hơi chanh chua là ta ã b c l a h ng h c t c thì, trư c khi k p suy nghĩ “Nên n i gi n không?” ã bao nhiêu l n ta bi t là nên làm hòa v i h n, nhưng h th y m t h n thì ta l i ch mu n tát cho h n m t cái, th là ta l i bư c sang hư ng khác? ã bao nhiêu l n ta bi t khoe khoang là không hay, nhưng v n ti p t c khoe khoang? Hê th n kinh, h suy tư ng c a chúng ta, ư c l p trình theo thói quen. C th mà ch y, không c n ta i u khi n, mà thư ng thì cũng không cho ta i u khi n. M t s các thói quen này ta có th th y ư c. M t s thói quen khác, nh t là thói quen v c m tính, ta ch làm theo mà không bi t. Ch ng h n, nói láo thì tim p khác i m t tí, hoăc nghe i u gì làm ta lo l ng thì l i tái m t, m hôi. Ho c là, nói v mình thì c t nhiên thêm th t m t tí. Cung cách suy nghĩ và hành ng c a m i ngư i chúng ta ã ư c l p trình b ng quá nhi u i u: H th ng tâm sinh lý t nhiên, di truy n, thói quen h c ư c t b m anh em, giáo d c, kinh nghi m, v.v… T t c nh ng i u này t o nên cá tính c a ta. Cá tính là t ng h p c a t t c các thói quen ta có. Và các thói quen này v a t o nên cá tính, v a là nh ng b c màn che ta trong bóng t i c a chính mình. Bi t ư c chính mình t c là bi t ư c t t c nh ng thói quen gì ang x y ra trong mình, ang hành ng trong mình, và tìm cách i u khi n chúng, không cho chúng i u khi n mình. Bi t mình t c là làm ch ư c chính mình. Nhưng làm th nào bi t mình? Cách t nhiên là mình ph i l ng yên quan sát mình. Mu n bi t v con ve, cái ki n, hay b t i u gì ó, thì ch có cách là quan sát th t k thôi. Mu n bi t v chính mình cũng th , ta c ph i quan sát chính mình. Và n u không th v a quan sát con ki n v a nh y rock and roll, thì ta cũng ch có th quan sát chính mình trong yên l ng. Yên l ng là i u ki n c n thi t quan sát. Và b i vì yên l ng quá hi m hoi trong th i i ch y ua n ào c a chúng ta, quan sát chính mình tr thành quá khó khăn , vì v y nhi u ngư i không có cơ h i th y ư c mình m t cách rõ ràng. ây là i u mà nhà Ph t 10 Tr n ình Hoành
 11. Tư duy tích c c dotchuoinon.com g i là vô minh, và môt s tri t gia và xã h i h c gia tây phương g i là “vong thân” (alienation). Tĩnh l ng và bình yên V y thì i u u tiên b n ph i làm là tìm m t tí yên l ng m i ngày quan sát mình. Ng i yên trong m t góc công viên thanh v ng, hay óng c a phòng ng và t t nh c, ương nhiên là b t i ư c m t tí n ào, nhưng chưa ch c như v y ã là yên l ng. B i vì trong u chúng ta thư ng có nhi u “ti ng ng”, như là b n r n suy tính công vi c, lo l ng, gi n ai ó, b c mình i u gì ó. Ch khi nào các ti ng ng này l ng xu ng, lúc ó ta m i có ư c yên l ng. ó cũng chính là lý do mà các nhà o h c ông phương thư ng d y ngư i ta x p b ng và t p trung tư tư ng vào vi c theo dõi hơi th . Kinh nghi m cho th y ây là cách h u hi u nh t làm cho các ti ng ng trong u mình l ng xu ng. Các tôn giáo tây phương thư ng tìm s tĩnh l ng trong c u nguy n. ó cũng là m t cách r t hay. B n có th tìm b t kỳ cách nào h p v i b n. i u c t y u là tĩnh l ng. N u b n t p trung tư tư ng vào vi c quan sát m t bông hoa p ch ng h n, quan sát màu s c, cách hoa, nh y hoa, các k t c u c a hoa, cũng có th làm cho các “ti ng ng” khác bi n d n i. Hay là nghe nh c nh và tâm vào nh c m t tí. Khi ã có yên l ng r i, b t u quan sát mình. Có hai cách quan sát. 1. Quan sát quá kh : Nhìn l i m i vi c mình làm, m i câu mình nói, m i suy nghĩ mình có trong ngày. Quan sát xem mình ã làm i u gì không nên làm, và c n thay i phong cách và thái trong tương lai không. ây ch là cách r t sơ ng. 11 Tr n ình Hoành
 12. Tư duy tích c c dotchuoinon.com 2. Quan sát mình trong hi n t i: Có ba giai o n quan sát — quan sát thân th , quan sát c m giác, và quan sát tư tư ng. Quan sát thân th là nh m m t, dùng trí óc “nhìn” thân th mình, nhìn th ng i hay th n m c a mình, nhìn tay chân, m t mũi, tóc tai c a mình. Sau ó quan sát c m giác, b t u là c m giác trong thân th như tê tay, ng a chân, r i n các c m giác trong u óc như bu n, vui, gi n, b c mình, tr ng không, v.v… K ó quan sát c lý do mà mình có nh ng c m giác ó, như là ai ó h i chi u nói m t câu mà t i nay mình còn c m th y bu n bu n. Giai o n cu i cùng là quan sát tư tư ng, “nhìn” xem cái u mình ang suy tư i u gì, như là “mình ang b c mình vì cô này và ang ư c ao ư c m ng cô ta m t tr n”, hay “mình ang nghĩ n vi c ph i vi t xong t trình ngày mai.” Ch gi n d v y thôi. N u ngày nào trư c khi ng ta cũng có kho ng 10 phút t p như th , thì ta s luy n cho h th n kinh c a mình nh n di n các c m xúc và tư tư ng c a mình m i khi chúng xu t hi n. Và ã nh n di n ư c t c là có th ki m soát ư c. Thông thư ng vi c nh n di n t nó có hi u qu ngăn ng a, cũng như k tr m t ng ngưng tr m khi h n bi t là ngư i ta ã nh n di n ư c h n là tên tr m. Các th c t p trên ây d a m t tí theo thi n T Ni m X c a ph t giáo nguyên th y. Thi n này có b n quan sát: Thân th , c m giác, tư tư ng và vũ tr . ây ta ch c n dùng 3 bư c u v mình mà thôi. Hơn n a, các v sư thư ng ng i x p b ng thi n nh. Tuy nhiên, n u b n ng i x p b ng mà trong lòng thì c tương tư n giư ng n m và g i ôm, thôi thì lên giư ng n m ôm g i cho ư c vi c. i u quan tr ng là tĩnh l ng và quan sát, ch không nh t thi t là ng i, n m hay i. B n ch c n t p quan sát chính mình như th , m t lúc nào ó b n s th y ư c nh ng gì x y ra trong mình m i khi chúng n và b n có th làm ch chính mình—không d n i nóng, không d lo s , không d m t bình tĩnh. Lúc nào cũng tĩnh l ng và ch ng. Và n u có ai th y b n n i nóng, ó không ph i là vì b n “b ” n i nóng mà b n c tình ra v n i nóng, vì làm như th thì ngư i kia m i ch u nghe. Chúc các b n m t ngày vui v . M n, Hoành Stumble It! © copyright TDH 2009 Permitted to use for non-commercial purposes ăng trong: Trà àm | Th : tích c c, yêu i 12 Tr n ình Hoành
 13. Tư duy tích c c dotchuoinon.com ây lúc này Posted on Tháng Hai 12, 2009 by tdhoanh Chào các b n, Ngư i l n tu i thì hay s ng b ng quá kh –nh ng tháng ngày thân thương xa xôi y– ngư i tr tu i thì hay s ng b ng tương lai—nh ng ư c mơ, nh ng m c tiêu c a i mình. Ch ng m y ai trong chúng ta s ng v i hi n t i. Nhưng n u suy nghĩ cho cùng t n thì ta ch có m t th i i m s ng, ó là lúc này, và m t nơi s ng, ó là nơi này. Năm phút trư c ã là quá kh , t c là ch m t tư tư ng trong tâm ta. Năm phút s p t i thì chưa n, l i cũng ch là m t tư tư ng. Ch có lúc này là th t. V y thì ch có m t cách s ng th t mà thôi. ó là s ng lúc này, ngay ây. Nói n ây ch c ch n là vài b n s th c m c ngay: “V y ch hôm nay nàng r i chơi mà ph i au kh t ch i, vì còn ph i lo làm bài, v y ch ng ph i là h c cho tương lai sao? Ai l i ch bi t i xi nê v i nàng thì sư ng hơn là làm ngư i hùng cô ơn v i m y quy n sách.” Dĩ nhiên là úng, và h u như ai trong chúng ta cũng ph i lo cho tương lai như th , không nh ng là tương lai c a mình mà còn là tương lai c a nh ng ngư i thân, c a các em, c a v con, trong gia ình. Tuy nhiên, k ho ch cho tương lai ch là m t d tính, m t tư tư ng trong u óc. th c hi n k ho ch tương lai, ch có m t cách duy nh t là s ng và th c hi n nó trong hi n t i, vào lúc này, t i nơi ây. Abraham Lincohn nói: “ i u hay nh t c a tương lai là tương lai ch n m t ngày m t l n.” Và ngày ó là ngày hôm nay. Hôm nay có r t nhi u i u trong i s ng mình. N u b n d nh t t nghi p trong năm năm, thì ngày hôm nay ch có 1 ph n 1825, t c là kho ng 0,55 ph n ngàn c a k ho ch “t t nghi p năm năm.” Bên c nh ó còn các vi c khác hôm nay, như liên h v i ngư i trong gia ình, t p th thao, làm vi c t thi n, nghĩ ngơi, v.v… N u mình g t t t c m i s qua m t bên và ch chú tâm vào m y quy n sách cho k ho ch t t nghi p, t c là mình ã không s ng cho ngày hôm nay. N u còn i h c thì có th là b n không th y ư c tai h i rõ ràng như nh ng ngư i ã l p gia ình. Bao nhiêu ph n tâm s r ng ông ch ng t ng giám c c a mình mãi ham mê công vi c mà không h ngó ngàng gì n v con? Bao nhiêu gia ình ã v ? Và n u nói n sinh viên, thì bao nhiêu giáo sư i h c và lãnh o công ty ã phàn nàn là sinh viên ra trư ng nhưng ch ng bi t gì ngoài m y quy n sách? ó là chưa nói n stress. Nh ng c g ng thư ng xuyên quá m c, thi u ngh ngơi, s t o ra stress thư ng xuyên, làm cho ngư i ta thay i tâm tính qua hư ng l nh lùng h p t p, và trong trư ng kỳ gây ra nhi u b nh ch t ngư i. Trong th p niên 1980, M ai cũng ca t ng “cá tính h ng A” (type A personality). ây là lo i ngư i thông minh và ch y v i v n t c Apollo. H là nh ng ngư i thành công nh t trong th i ó. Tuy nhiên sang n th p niên 2K này, lo i ngư i type A ngã ch t, b t qu , b b nh tim, cũng như các lo i b nh hi m nghèo khác, nhi u hơn các lo i ngư i khác r t nhi u. V y thì …? 13 Tr n ình Hoành
 14. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Anh kh e không? Nhưng s ng hôm nay, ngay ây, có nghĩa là gì? Có nghĩa là (1) tâm d n nh ng gì quanh mình, và (2) làm i u gì thì tâm n iu ó. tâm n nh ng gì quanh mình nghĩa là, n u ng i trong nhà, bên c nh là v và a con gái, thì ng có quên m t v con, mà ch quan tâm n tin t c trên TV hay công vi c cho ngày mai. N u có ngư i b n b b nh, n nhà thăm m t tí và ng i nói chuy n m t h i, thay vì ch t th trong thư vi n. Bư c ra ư ng, ý n con ư ng mình ang i, n vòm cây b i c , ánh n ng, và t n hư ng cái p, cái s c s ng, c a ph phư ng ng p n ng. Làm i u gì tâm n i u ó nghĩa là n u g p ai, cư i chào và h i “Sao, lúc này kh e không?” thì chú tâm vào câu h i, và l ng nghe câu tr l i. Có l ai trong chúng ta cũng ã quá quen thu c n các câu chào h i xã giao mà, nhìn phong cách ngư i h i, mình cũng bi t là chàng ta ch ng h quan tâm n câu h i c a chàng cũng như câu tr l i c a ta. Trong m t bu i ti c ông ngư i, g p m t ngư i b t tay chào h i làm quen, thì chú tâm vào câu chuy n v i ngư i ó, th t s l ng nghe nh ng gì h nói, th t s trò chuy n, thay vì c p m t láo liên, liên t c quét vòng vòng quanh phòng ti c, xem có ai ó mình c n ph i ch y l i b t tay network không. Có l ai trong cũng ta cũng ã th y lo i tác phong này luôn luôn hi n di n trong các bu i liên hoan c a các chuyên gia và doanh nhân. S ng như v y th t là quá h i h t. Và i u mà h không bi t là s ng như v y thì cũng ch ng mang n thành công gì ư c. Ch m l i m t tí, quan tâm n môi trư ng chung quanh, quan tâm n giao ti p v i ngư i chung quanh, s ng th c b ng qu tim và tâm trí c a mình, dù ch là trong nh ng 14 Tr n ình Hoành
 15. Tư duy tích c c dotchuoinon.com câu xã giao bình thư ng. ó là s ng lúc này, ây. L i s ng này r t lý thú các b n a. Th nh t, mình hư ng th s s ng trong t ng giây phút trong ngày. Th hai, mình không nhi u stress. Th ba, u óc mình sáng su t hơn ngư i bình thư ng, tính âu trúng ó. Th tư, mình có liên h sâu m v i nhi u ngư i chung quanh, có nhi u b n bè yêu quý, mà càng nhi u b n quý thì càng nhi u thành công trong i. Th năm, con ư ng n tương lai ch là m t chu i c a nh ng “ngày hôm nay.” N u m i “ngày hôm nay” ư c ta s ng t n tâm, thì con ư ng n tương lai m i ư c xây d ng th t là ch c ch n. Th sáu, ba mươi năm sau mình s không nói: “Ph i chi…” Chúc các b n m t ngày vui v . M n, Hoành Stumble It! . © copyright TDH 2009 Licensed for non-commercial use ăng trong: Trà àm | Th : tích c c, yêu i Tình Yêu Posted on Tháng Hai 12, 2009 by tdhoanh Chào các b n, Nhân d p Ngày Valentine, mình xin chia s v i các b n ba câu nói v tình yêu mà, theo thi n ý c a mình, là ba trong nh ng câu nói v tình yêu sâu s c và m nh m nh t, n u không ph i là ba câu sâu s c và m nh m nh t, trong kho tàng văn hóa th gi i. 15 Tr n ình Hoành
 16. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Chúc các b n m t Ngày Tình Yêu d u ng t. *** Thư ng là tình yêu. 1 John 4:8 *** Không có tình yêu nào l n hơn tình yêu này, ó là hy sinh thân m ng c a mình cho b n mình. John 15:13 *** N u tôi nói ư c m i ngôn ng c a loài ngư i và c a các thiên th n, nhưng không có tình yêu, tôi ch là cái c ng vang d i hay cái chiêng n ào. N u tôi có tài tiên tri và có th quán thông m i huy n nhi m và m i tri th c, và n u tôi có c tin có th chuy n d i núi non, nhưng không có tình yêu, tôi ch ng là gì c . N u tôi t ng h t tài s n cho ngư i nghèo và x thân trên dàn h a, nhưng không có tình yêu, tôi ch ng ư c gì c . Tình yêu là kiên nh n, tình yêu là d u dàng. Tình yêu không ghen ti, không khoe khoang, không kiêu hãnh. Tình yêu không khi m nhã, không v k , không nh y gi n, không ch p trư c. Tình yêu không vui sư ng trong t i l i, nhưng hân hoan v i s th t. Tình yêu luôn luôn b o v , luôn luôn tin tư ng, luôn luôn hy v ng, luôn luôn kiên trì. Tình yêu không bao gi th t b i. 1 Corinthians 13: 1-8 16 Tr n ình Hoành
 17. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Nhân ây mình xin phép các b n cho mình làm m t viêc có tính cách cá nhân m t tí. Thông thư ng là mình hay tìm cách làm quà t ng, thay vì mua quà t ng ( ó là tính t n ti n h c ư c t m h i còn nh ). Hôm nay d ch m y câu này v tình yêu, mình mu n mang ra làm quà Valentine cho bà m (Phư ng) ây. Mong các b n cùng hoan h v i mình. C ba câu này u n m trong Thánh Kinh (Bible). Mình d ch t b n New International Version. N u b n nào th y ư c câu nào âu ó sâu s c và m nh m hơn thì xin chia s v i m i ngư i, b ng cách comment ây. Xin muôn vàn c m t . Chúc các b n m t ngày vui v . Happy Valentine’s! Hoành 17 Tr n ình Hoành
 18. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Stumble It! ăng trong: Trà àm | Th : tích c c, yêu i S c m nh c a tư tư ng Posted on Tháng Hai 13, 2009 by tdhoanh Chào các b n, Có l ai trong chúng ta cũng ã nghe r t nhi u chuy n v nh ng ngư i ư c lành b nh m t cách kỳ l , ho c là “phép l ” do c u nguy n, ho c là tin r ng mình u ng “thu c th n” trong các tr c nghi m v tâm lý. Tư tư ng tích c c có kh năng tăng cư ng s c m nh c a h th ng mi n nhi m, ôi khi n m c tr thành phép l . Vì v y, ngày nay bác sĩ thư ng khuy n khích các b nh nhân nên c u nguy n (n u h có lòng tin tôn giáo), và khuy n khích thân nhân ngư i b nh nên chăm nom, làm cho h yêu i, ch ng b nh. Cũng vì v y mà th nh tho ng ta v n th y có ngư i làm ch ng r t thành th t r ng “Th y Năm Ng i này ã ch a tôi lành b nh kinh niên, 20 năm nay không ai ch a h t,” m c dù là i u tra ra thì th y ch có m t cách ch a cho m i b nh nhân là phun nư c lã vào ngư i c a h . Hôm nay, chúng ta s nói n vi c s d ng s c m nh phi thư ng này c a tư tư ng vào cu c s ng h ng ngày t o nên thành công trong cu c s ng. I. Tư tư ng có th nh hư ng n i s ng và thành công (hay th t b i) c a ta trên r t nhi u c p khác nhau. C p u tiên là tư tư ng nh hư ng h t m c t p trung năng l c c a mình. N u c u h c trò tin r ng mình s thi u, quy t tâm thi u, thì ương nhiên là c u ta h c hành chăm ch hơn c u h c trò c tin là mình s r t. M t ngư i tin r ng mình có nhi u cái hay, cái gi i, và ch c ch n là s thành công trong i, thì h s có thái tích c c, vui v , yêu i m i ngày. i u này làm chính h năng ng hơn và ngư i khác cũng thích thú h hơn—ngư i vui v tích c c luôn luôn h p d n ngư i khác, dù là cùng phái hay khác phái—vì v y, h ương nhiên là s nhi u cơ h i thành công trong i. T i ây ta có th nghe m t th c m c quen thu c: “M y a ngư i m u, tr i sinh chúng nó p, cho nên dù d t hay gi i thì v n thành công, còn em thì cái gì cũng trung bình hay dư i trung bình, làm sao mà bì ư c?” Dĩ nhiên r i, làm sao mà bì ư c? i không nên so bì v i ngư i khác, vì m i ngư i chúng ta là m t ch th c bi t, v i m t con ư ng s ng c bi t. So bì v i ngư i khác thì ch ng khác nào so sánh qu cam v i qu táo. Thành công c a ngư i khác không ph i là thành công c a mình. Hơn n a, ngay c t “thành công” cũng r t là tương i v ý nghĩa. Thông thư ng ngư i ta nghĩ r ng ti n b c, a v , tên tu i là thành công. Nhưng n u h i các v tài t n i ti ng ã t t ch t, và n u có th m p máy ư c vài câu bây gi , có l là ch ng v nào ng ý v i nh nghĩa thành công ó. M i ngư i chúng ta có m t m c ích trong i s ng, như thành bác sĩ gi i phNu, làm ch m t ti m ph , thành ngư i m u, v.v… t ư c m c ích ó thì t m g i là thành công. 18 Tr n ình Hoành
 19. Tư duy tích c c dotchuoinon.com Nhưng ó ch là “t m” thôi, vì m t lúc nào ó, có th là sau bao năm tranh u trên ư ng i, ta s th y r ng m c ích th t mà ai cũng mu n là “h nh phúc,” mà h nh phúc không ph i t âu ra c , h nh phúc ch là m t tr ng thái bình an trong tâm tư ng. Chúng ta s nói thêm v h nh phúc trong nh ng d p khác, hôm nay ta ch nh c n m t tí nói r ng “thành công” là m t ý ni m r t tương i, ng có so bì mình v i thành công c a ngư i khác, ó là m t so sánh c c kỳ sai l m. Và so bì r ng cái gì c a mình—t s c p n gi ng hát n trí thông mình— u trung bình hay dư i trung bình, cho nên khó mà thành công, thì l i là m t sai l m r t l n khác. Ông tr i r t công bình, a s m i ngư i trên th gi i u sàn sàn như nhau, ch ng ai th c s tr i hơn ngư i khác, ư c cái này m t cái kia. B n có th có năng khi u nào ó hơn ngư i mà chưa khám phá ra thôi. i có c nghìn công vi c khác nhau, ch âu ch có m t hai ngh . Hơn n a, m t v tư ng tài v n có th i u khi n m t oàn quân ch toàn là ngư i trung bình thành m t oàn quân bách chi n bách th ng. Nh ng th trung bình có th ư c t ng h p thành m t t ng h p phi thư ng n u ta bi t t ng h p. T t c các món ăn tuy t h o b n th y trong ti m chung qui cũng ch là m m mu i tiêu t i ai cũng bi t, nhưng các bác u b p bi t cách t ng h p mà ta không bi t. V y thôi. M i ngư i chúng ta ư c t o ra v i m t s v n li ng th ch t và tinh th n. Nhi m v c a ta là dùng v n li ng ó m t cách thông minh sinh l i. N u ngư i i buôn mà c cho r ng v n li ng mình không làm ăn, thì ó là “chưa ánh ã thua”, làm sao mà làm ăn gì ư c? a s các i gia thương mãi u k cho b n r ng lúc kh i u h ch ng có m t tí v n li ng nào c . Vi t Nam Vô ch II. Tư duy tích c c làm cho chính mình tr thành vui v , tích c c, năng ng. T ó mình có năng l c t nhiên làm cho ngư i khác tin tư ng và c m ph c, và h s mang n công vi c và cơ h i cho mình. Nhưng, tư duy tích c c cũng có nhi u c p . Ta c n ph i bi t mình ang c p nào, và c g ng n c p cao hơn. Ví d : “Tôi không mu n nghèo” thì không tích c c b ng “tôi mu n giàu.” “Tôi không mu n béo” thì không tích c c b ng “tôi 19 Tr n ình Hoành
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2