TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG THEO MẪU - PHẦN 4

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
1.143
lượt xem
392
download

TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG THEO MẪU - PHẦN 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - tạo bảng theo mẫu - phần 4', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG THEO MẪU - PHẦN 4

  1. BAI 6 NGAY 21.11.2009 UTBINH SOAN  ̀ ̀ ̣ TRONG BAI MÂU 3 BAN  ĐA TAO  ĐƯỢC 1 BANG TINH CO 1 DONG MẶT HANG VA 4 CỘT   ̀ ̃ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ TÊN  HANG NẰM DƯƠI .  ĐO LA CACH CƠ  BAN TAO 1 BANG DANH SACH  ĐƠN GIAN MÀ   ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ BAN THƯỜNG XUYÊN GẶP PHAI TRONG  ỨNG DUNG EXCEL . BAI MẪU 4 NAY GIUP BAN  ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ CHẾ  BIÊN TỪ  MÂU 3  ĐỂ  TAO 1 BANG TINH PHƯC TAP HƠN . CACH THƯC HIÊN UT BINH  ́ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ TỰ  SUY LUÂN VIÊT BAI NAY MA CHƯA THAM KHAO VAO TAI LIỆU SACH HAY MANG .   ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ UTBINH RẤT MONG NHÂN ĐƯỢC Y KIÊN BỔ SUNG , ĐONG GOP CUA CAC BAN PRO GIUP   ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ UT BINH CHINH SỬA CHO HOAN HAO TRONG BAI VIẾT KẾ  TIẾP .  TỪ  BAI NAY CAC BAN  ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ CO THỂ  BĂT  ĐÂU CHẾ  BIẾN CAC MẪU PHỨC TAP HƠN NỬA DỰA VAO MẪU 3 VA MÂU 4   ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ CƠ BAN NAY .  ̉ ̀ 1.   ở  Chương Trinh  : Nhâp Shortcut cua Chương Trinh Excel 2007 tai Desktop  để  mở  M ̀  ́ ̉ ̀ ̣ giao diên > Chon Font va Size > Nhấp Nut giao nhau cua Dong va Côt . ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̣ 2.   ở File vưa lưu : Nhâp Nut Office Button > Open > Hiên ra Recent Documents  M   ̀ ́ ́ ̣ ( Tai liêu vưa mới mở  ) , chon Book1_20112009 >  Đa hiên ra nôi dung File nay trong   ̀ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ̀ Sheet 1 . 3.   Chon Khổ Giây : Do nôi dung bai nay tao Bang Tinh co chiêu Rộng ( Width ) dai nên   ́  ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ban cần phai chon Khổ Giấy In Ngang , cach tao như  sau : Nhấp Nut Print Preview >   ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ Page Setup > Chon Landscape > Paper Size chon : A4 210 x 297 mm > Ok > Nhấp Nut  ̣ ̣ ́ Close Print Preview .  4.   ̣ Tao 4 Khôi MĂT HANG dan nôi tiêp :  ́  ́ ̣ ̀ ́ ́ • Cach chon Khôi : Nhâp  Ô  goc Trai trên > Giữ  Phim Shift > Nhấp  Ô   đay Phai   ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ dươi > Đa thây tô xam Toan Khôi đa chon > Ctrl+C để Copy Khối vưa chon . ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ • Nhâp Ô C5 > Ctrl+V để Dan vao tao Bang nối tiếp > Nhấp Ô K5 va Ô O5 để Dan   ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ tiêp tuc > Ban đa co 4 Khối MĂT HANG giông nhau nôi tiêp năm ngang > Nhâp   ́ ̣ ̣ ̃́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ đup bên ngoai để biến mất Vung Chon đang nhấp nhay . (H2) . ́ ̀ ̀ ̣ ́ 1
  2. 5.   ̣ Tao 1 Dong phu lên 4 Khối MẶT HANG :  ̀  ̀ ̉ • Tô  Khôi 4  Ô  Măt Hang > Nhâp xổ  xuông cua Insert > Chon Insert Sheet Row .  ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̣ (H3) .  • Đa co 1 Dong trên 4 MĂT HANG . (H4) . ̃́ ̀ ̣ ̀ 2
  3. 6.   inh Dang lai Bang Tinh : Đ̣ ́  ̣ ̣ ̉ Chon toan bộ Bang Tinh ( Ap dung cach chon Khối ) . • ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ Tao Borders cho Bang Tinh . (H5) . • ̣ ̉ ́ Ô Sô TT va Ô Ngay : Tao Khối – Trộn – Canh giữa . • ́ ̀ ̀ ̣ Dong trống mới vừa tao : Tao Khối – Trộn – Nhâp : MĂT HANG – Canh Giữa  • ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ Nơi rộng – Thu hep Cột va Dong cho phu hợp my thuật . • ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ 3
  4. 7.   iêu chinh Bang Tinh nằm trong Khổ  Giây In  Lanscape  : Nhâp The Page Layout >  Đ̀   ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̉ Giam dân tri số % cua Scale cho đên khi Mep Phai Giấy In nằm bên ngoai Bang Tinh   ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ hoăc   nằm   đè  lên  Mep Phai  Bang  Tinh     > Nhấp Nut  Print  Preview  để   xem  trươc   .  ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ (H7+8). 4
  5. 8.   ́ Cach tao 1 Ô chưa nhiêu Dong văn ban : Chon 1 Ô > Nhâp Văn ban : Số TT > Enter >  ̉  ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ Chon lai  Ôvưa nhâp > Nut Wrap Text > Thu hep Côt > Nới rông Dong > Ban  đa co  Ô  ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ Số TT chữ SỐ năm trên chư TT trong 1 Ô .(H9) . ̀ ̃ 9.   ̣ Tao 4 Măt Hang co 4 côt bên dươ   :  i ̣ ̀ ́ ̣ ́ Măt Hang TIVI co 4 Cột la  : Số TT – Số Lương – Đơn Gia – Thanh Tiên va 3 Măt  • ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ Hang con lai cung co 4 Côt giống vây . Ban nhập lai nội dung cho 4 Côt nay .   ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ (H10) . 5
  6. Chon Khôi TIVI va 4 Côt > Ctrl+C > Ctrl+V  Dan tao  đu 4 Măt Hang > Nhâp lai   • ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ Tên Măt Hang . (H11) . ̣ ̀         Y 22.11.2009 : NG À   BÀI 5,6,7 : EXCEL 2007 MẪU 3 VÀ 4 . [img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png[/img] [img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png[/img] [img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png[/img] http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.doc http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.doc http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.doc http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.pdf http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.pdf Files Thực Tập Excel của Mẫu 3 và 4 : 6
  7. http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book1_20112009.xls http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book2_20112009.xls http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.pdf Giáo Trình EXCEL 2007 (245KB) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/GiaoTrinh_EXCEL2007.doc Sử Dụng FONT và Mediafire 3.0 ( 1.98MB) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/FONTCHU_MEDIAFIRE.doc 4 Slide Show Power Point ngày 21.11.2009 ( 17.19MB ) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/SLIDESHOW_22112009.rar Tình Đời (670KB) : http://utbinh.com/A11/21.11.2009/tinhdoi.doc 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản