Ứng dụng cộng hưởng từ phổ trong chẩn đoán 1 số bệnh lý của não.

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
325
lượt xem
142
download

Ứng dụng cộng hưởng từ phổ trong chẩn đoán 1 số bệnh lý của não.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kỹ thuật mới - Nghiên cứu chất chuyển hóa của mô não - Cơ sở cộng hưởng từ sự di chuyển của các chất hóa học - Phát hiện các chất chuyển hóa khác nhau của nhu mô não(số lượng cũng như chất lượng) - Làm sàng đóng vai trò quan trọng cũng như cộng hưởng từ quy ước và các phương pháp khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng cộng hưởng từ phổ trong chẩn đoán 1 số bệnh lý của não.

 1. øng dông Céng h−ëng tõ phæ trong chÈn ®o¸n 1 sè bÖnh lý cña n·o.
 2. Më ®Çu - Kü thuËt míi -Nghiªn cøu chÊt chuyÓn hãa cña m« n·o - C¬ së céng h−ëng tõ sùh di chuyÓn cña c¸c chÊt hãa häc. - Ph¸t hiÖn nh÷ng chÊt chuyÓn hãa kh¸c nhau cña nhu m« n·o (sè l−îng còng nh− chÊt l−îng) -L©m sμng ®ãng vai trß quan träng còng nh− céng h−ëng tõ quy −íc vμ c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c
 3. Kü thuËt
 4. Di chuyÓn cña chÊt hãa hoc -T−¬ng quan kh¸c nhau vÌ tõ tÝnh cña nguyªn tö H tïy thuéc liªn kÕt hãa hoc mμ nã chøa ®ùng (ex: CH2 ≠ CH3) - TÝn hiÖu thu ®−îc ®−îc biÓu diÔn trªn trôc hoμnh - Choline: 3,21 ppm, Créatine: 3,03 ppm… - Ordonnée: concentration des différents métabolites
 5. COUPLAGE DE SPIN - Secondaire à l’interaction ( su tuong tac) des différents groupements au sein d’un même métabolite - X¸c ®Þnh pic cña mçi lo¹i chÊt chuyÓn hãae (doublet pour le lactate, multiplet pour les acides aminés …) - Entraîne une inversion de certains pics en fonction du temps d’écho utilisé (ex: lactate/lipides) H H
 6. TEMPS D’ECHO Temps d’écho -X¸c ®Þnh sè l−îng c¸c chÊt chuyÓn hãa - TE ng¸n: cho phÐp nhin : permet de visualiser de nombreux métabolites interprétation délicate 136 ms 30 ms
 7. TECHNIQUES D’ACQUISITION Spectroscopie monovoxel - 1 spectre trong 1 vïng x¸c ®Þnh - thêi gian nhanh (3 min) - Sö lý sè liÖu ®¬n gi¶n (1 seul spectre) - Giíi h¹n: tæn th−¬ng ph¶i ®«ng nhÊt, kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc vïng xung quanh khèi u
 8. TECHNIQUES D’ACQUISITION Spectroscopie multivoxel ou imagerie spectroscopique - NhiÒu phæ - thßi gian dμi (8 min) - Sö lý sè liÖu ®ßi hái tinh tÕ -ThuËn lîi: topán th−¬ng kh«ng ®ång nhÊt, x¸c ®Þnh ®−îc vïng lμnh – vïng bÖnh
 9. PRINCIPAUX METABOLITES FREQUENCE DE METABOLITES FONCTION RESONANCE (ppm) Lipides 0,9 et 1,3 Nécrose cellulaire Lactate 1,33 Métabolisme anaérobie N-acétyl aspartate 2,02 Marqueur neuronal Créatine 3,03 Métabolisme énergétique Choline 3,21 Métabolisme membranaire Myo-inositol 3,56 Marqueur glial
 10. REALISATION DE L’EXAMEN 1- IRM quy −íc 2- TiÕn hμnh -Monovoxel 15 min (TE 30 et 136 msec) -Imagerie spectroscopique 15 à 23 min (TE 136 ou 288 ± 30 msec) 3- Sö lý sè liÖu 4- Ph©n tÝch phæ
 11. BÖnh lý u
 12. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt tæn th−¬ng u- kh«ng u ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh 1 nu n·o - T¨ng choline - Gi¶m du NAA - ± t¨ng n du mI, des lipides et du lactate NORMAL GLIOME
 13. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt tæn th−¬ng u- kh«ng u Abcès cérébral - H×nh ¶nh trªn CHT quy −íc gÇn gièng khèi u ho¹i tö - Diffusion: Se et Sp ≠ 100% - ChÊt chuyÓn hãa ®Æc hiÖu:: acides aminés (0,9 ppm), acétate (1,9 ppm), succinate (2,4 ppm)
 14. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL TUMEURS/LESIONS NON TUMORALES TBMMN - Gi¶m C¸c chÊt chuyÓn hãa chÝnh (Cho, Cr, NAA) - Lactate t¨ng cÊp tÝnh NAA Lac Cr Cho Cr Cho NAA Normal AVC
 15. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL TUMEURS/LESIONS NON TUMORALES DNET - D¸ng vÎ gÇn b×nh th−êng, khong cã lactate - lîi Ých ®¸nh gi¸ tû lÖ NAA/Cr ®Î lo¹i trõ gliome bËc thÊp Vuori K et al. Radiology 2004;230:703-708
 16. L−îng gi¸ bËc khèi u Rapports Cho/Cr et Cho/NAA t¨ng cïng bËc cña khèi u Lipides et lactate hay gÆp trong u bËc cao Myo-inositol t¨ng trong bËc II, gi¶m trong bËc III et IV Gliomes investigués à Lille et Valenciennes
 17. ®¸nh gi¸ bËc khèi u Cho NAA Cr Gliome de grade II mI - trung b×nh tû lÖ Cho/Cr et Cho/NAA - myo-inositol Cho Glioblastome - rÊt nhiÒu tû lÖ Cho/Cr et Cho/NAA - gi¶m myo-inositol Cr NAA - Lipides et lactate hay gÆp Lac
 18. APPROCHE DU TYPE HISTOLOGIQUE U thÇn kinh ®Öm - T¨ng choline, gi¶m NAA - ± t¨ng du myo-inositol, lipides, lactate - Oligodendrogliome : t¨ng Glx/Glu - bÊt th−¬ng ë vïng xa chç b¾t thuèc Normal Astrocytome Oligodendrogliome
 19. APPROCHE DU TYPE HISTOLOGIQUE Métastase - H×nh d¸ng khèi u cæ ®iÓn - Lipides ++ pic - Vïng quanh tæn th−¬ng: kh«ng cã d¸ng vÎ cña khèi u (≠ glioblastome, lymphome) Lip Cho NAA Cr NAA Cho Cr
 20. APPROCHE DU TYPE HISTOLOGIQUE Lymphome n·o nguyªn ph¸t - H×nh d¸ng khèi u (t¨ng la choline, gi¶m NAA) - T¨ng lipides, représentant le pic dominant du spectre - Vïng quanh tæn th−¬ng; cã rèi laän vÒ phæ Lip/Lac Cho Cho Cr NAA Lip NAA Cr Lip Lip Centre de la lésion Région péritumorale

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản