intTypePromotion=3

Vài nét về Viện Nghiên cứu các vấn đề Chính trị, xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
47
lượt xem
2
download

Vài nét về Viện Nghiên cứu các vấn đề Chính trị, xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào cuối những năm 80, xã hội học Nga chia làm hai luồng, một luồng là xã hội học chính trị, một luồng là xã hội học xã hội, nhằm giúp các bạn nắm bắt đầy đủ nội dung về xã hội học Nga, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vài nét về Viện Nghiên cứu các vấn đề Chính trị, xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga" dưới đây. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vài nét về Viện Nghiên cứu các vấn đề Chính trị, xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga

  1. 86 X· héi häc thÕ giíi X· héi häc sè 4 (80), 2002 Vµi nÐt vÒ ViÖn Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò ChÝnh trÞ - x· héi thuéc ViÖn Hµn l©m Khoa häc Nga 1 V.I. Staroverov Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80, x· héi häc Nga chia lµm hai luång: mét luång lµ x· héi häc chÝnh trÞ, mét luång lµ x· héi häc x· héi. «ng Ia®èp víi t− c¸ch lµ ViÖn tr−ëng ViÖn X· héi häc ®· cæ vò, tuyªn truyÒn, l«i kÐo tÊt c¶ nh÷ng nhµ x· héi häc cã t− t−ëng sïng b¸i h−íng theo ph−¬ng T©y. T«i cïng víi GS «xipèp theo mét quan ®iÓm kh¸c. T− t−ëng chung cña t«i, cña GS «xipèp vµ mét sè ®ång nghiÖp kh¸c lµ lµm sao t×m ®−îc c¬ chÕ néi t¹i cho sù ph¸t triÓn t−¬ng lai cña x· héi, lµm sao nã tiÕn lªn mµ vÉn gi÷ ®−îc bé mÆt riªng cña n−íc Nga. ë t×nh thÕ ®ã, ViÖn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi ®· ®−îc thµnh lËp víi 140 ng−êi. ViÖn tr−ëng lµ GS «xipèp, t«i lµ phã ViÖn tr−ëng. Trong ViÖn chóng t«i cã c¶ c¸c §¶ng viªn céng s¶n, c¶ ng−êi kh«ng céng s¶n vµ ng−êi theo chñ nghÜa tù do. Nh−ng ph¶i nãi lµ tÊt c¶ hä lµ nh÷ng ng−êi yªu tæ quèc. Chóng t«i x¸c ®Þnh cè g¾ng nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi trªn c¬ së thùc sù khoa häc. Sau khi th«i chøc Phã ViÖn tr−ëng v× bÊt ®ång quan ®iÓm, t«i ®−îc giao tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch ban nghiªn cøu n«ng th«n, ban nµy ®−îc thµnh lËp tõ n¨m 1991. Trong ban ®· thµnh lËp mét sè trung t©m nh−: trung t©m vÒ n«ng nghiÖp, trung t©m nghiªn cøu vÒ n«ng th«n, trung t©m c¸c lý luËn ph©n tÇng x· héi, trung t©m vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi cña thanh niªn, trung t©m c¸c vÊn ®Ò x· héi cña kinh tÕ, vµ cã nhãm nghiªn cøu vÒ c¸c nhµ kinh doanh. Chóng t«i tæ chøc nghiªn cøu nhiÒu vµ còng cã tæ chøc mét sè héi nghÞ lín, vÝ dô nh− Héi nghÞ khoa häc vÒ tiÒn ®å cña n−íc Nga vµo thÕ kû XXI hay Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi thêi kú hËu X« viÕt. §Õn n¨m 1996, do nh÷ng khã kh¨n vÒ nguån tµi trî nghiªn cøu, ban nghiªn cøu vÒ n«ng th«n ®i ®Õn chç tan r·. Cã thÓ nãi, môc tiªu lín mµ viÖn chóng t«i vÉn theo ®uæi lµ nghiªn cøu vÒ mét c¬ chÕ ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi ®Ó lµm thÕ nµo cho ®Êt n−íc ®i lªn vµ cã ®−îc b¶n s¾c riªng. Mçi n¨m chóng t«i xuÊt b¶n tõ 30 ®Õn 40 c¸c chuyªn kh¶o khoa häc, ®ång thêi th−êng xuyªn cã hai t¹p chÝ. Nh÷ng h−íng nghiªn cøu chÝnh cña ViÖn chóng t«i lµ: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, ph−¬ng ph¸p luËn cña x· héi häc. Ng−êi chØ ®¹o ph−¬ng 1 L−îc ghi bµi nãi chuyÖn cña GS. V.I. Staroverov t¹i ViÖn X· héi häc, ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2002. §Çu ®Ò cña Tßa so¹n T¹p chÝ X· héi häc Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  2. V.I. Staroverov 87 h−íng nghiªn cøu nµy lµ GS ¤xipèp. Chóng t«i ®· xuÊt b¶n mét bé gi¸o khoa vÒ x· héi häc. Chóng t«i còng ®· xuÊt b¶n mét bé B¸ch khoa toµn th− vÒ x· héi häc. §Õn b©y giê, chóng t«i ®ang chuÈn bÞ cho ra bé b¸ch khoa vÒ x· héi häc gåm cã 2 tËp. Chóng t«i còng chuÈn bÞ cho ra nh÷ng c«ng tr×nh x· héi häc kh¸ quy m«, ®ã lµ c«ng tr×nh X· héi häc vÒ d©n sè häc ë n−íc Nga vµ cuèn ChÝnh s¸ch x· héi cña n−íc Nga míi. N¨m 2001, t«i cã xuÊt b¶n mét cuèn s¸ch vÒ Nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi cña thêi kú qu¸ ®é vµ cuèn thø 2: §Þa chÝnh trÞ trong mèi quan hÖ víi x· héi häc. T«i ®· cïng víi nghiªn cøu sinh ViÖt Nam Thu Hµ xuÊt b¶n c«ng tr×nh ViÖt Nam - ChÝnh s¸ch x· héi vµ ®Þnh h−íng cña c«ng t¸c gi¸o dôc. Trong n¨m nµy chóng t«i cho xuÊt b¶n cuèn s¸ch vÒ nh÷ng c¶i tæ thiÕt thùc ®èi víi kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ mét cuèn s¸ch gi¸o khoa vÒ X· héi häc n«ng th«n. H−íng thø hai mµ chóng t«i rÊt quan t©m nghiªn cøu lóc ®ã lµ lÞch sö x· héi häc. GS Cat−gin lµ ng−êi phô tr¸ch khu vùc nghiªn cøu nµy. Trong h−íng nghiªn cøu nµy ph¶i nãi r»ng c¸c nhµ nghiªn cøu cña chóng t«i ®· ®−a ra kh«ng Ýt t¸c phÈm cã gi¸ trÞ, vÝ dô nh−: C¸c nghiªn cøu x· héi häc vÒ n−íc Nga nh÷ng n¨m 60, vµ mét sè c«ng tr×nh kh¸c n÷a. Ngoµi ra, Trung t©m ®· tiÕn hµnh c¸c cuéc kh¶o s¸t nghiªn cøu réng r·i trªn toµn n−íc Nga vÒ thanh niªn, trong khu«n khæ nghiªn cøu nµy ®· h×nh thµnh mét dù ¸n gi÷a c¸c nhµ x· héi häc Nga vµ Anh. T«i ®· xuÊt b¶n 2 cuèn s¸ch: Kinh tÕ x· héi vµo thÕ kû XX dù kiÕn cho thÕ kû sau vµ cuèn thø hai lµ N−íc Nga trong ®iÒu kiÖn thêi kú qu¸ ®é. Trung t©m nghiªn cøu thanh niªn cña chóng t«i còng ®−a ra xuÊt b¶n c«ng tr×nh hîp t¸c cã tÝnh chÊt tæng qu¸t cïng víi mét ViÖn nghiªn cøu cña Anh vÒ vÊn ®Ò Thanh niªn víi x· héi ®Çy m¹o hiÓm. Trong ViÖn cßn cã mét trung t©m n÷a gäi lµ Trung t©m nghiªn cøu vÒ an ninh quèc gia. Trong trung t©m nghiªn cøu vÒ an ninh quèc gia ®−îc chia ra thµnh tõng khu vùc nh−: vÒ an ninh kinh tÕ; an ninh t− t−ëng; vÒ an ninh quèc phßng, v.v... Ng−êi l·nh ®¹o trung t©m nghiªn cøu vÒ an ninh nµy lµ GS Ivanèp. Trung t©m nµy dùa trªn ®Þnh h−íng cña c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc ®Ó nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu vµ xu h−íng ph¸t triÓn toµn cÇu. Ngoµi ra, ViÖn Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò ChÝnh trÞ - x· héi cßn quan t©m nghiªn cøu tíi khu vùc nh÷ng c¶i c¸ch, c¸c vÊn ®Ò vÒ sù t¨ng tr−ëng d©n sè vµ nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p so s¸nh x· héi häc ... Cho ®Õn nay, ViÖn cña chóng t«i cã 340 ng−êi. Trong ®ã cã 25-30 ng−êi lµ Phã TiÕn sü, kho¶ng 60 ng−êi lµ ViÖn sü, ViÖn sü th«ng tÊn, c¸c Gi¸o s−, TiÕn sü. Trong ®ã cã nh÷ng nhµ ho¹t ®éng khoa häc lín, nh÷ng häc gi¶ lín nh−ng ®ång thêi còng lµ nh÷ng nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ. Trong ViÖn cña chóng t«i cã 3 vÞ nguyªn lµ nh÷ng ViÖn sü phô tr¸ch ViÖn Hµn l©m cña nh÷ng n−íc Céng hßa Ad¾cbaidan, M«n®avi. ¤ng R−xcèp, tr−íc ®©y lµ Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng Liªn X«, ¤ng Giuganèp lµ thñ lÜnh cña nh÷ng ng−êi ñng hé phong trµo céng s¶n, hiÖn nay còng lµm trong ViÖn. Víi t− c¸ch lµ nh÷ng ng−êi M¸c xÝt, chóng t«i h×nh dung r»ng sù ph¸t triÓn cña mäi quèc gia trong thêi ®¹i ngµy nay ®Òu ph¶i ®i theo xu h−íng chung cña sù ph¸t triÓn cã tÝnh chÊt toµn cÇu. Nãi c¸ch kh¸c, chóng t«i ñng hé vµ chÊp nhËn Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
  3. 88 Vµi nÐt vÒ ViÖn Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò ChÝnh trÞ - x· héi thuéc ViÖn Hµn l©m Khoa häc Nga nh÷ng t− t−ëng, nh÷ng c¬ së khoa häc cña xu h−íng toµn cÇu hãa, nh−ng chóng t«i ph¶n ®èi häc thuyÕt cã tÝnh chÊt chÝnh trÞ vÒ toµn cÇu hãa do c¸c häc gi¶ ph−¬ng T©y ®Ò x−íng. Ng−êi ta ®· cæ xóy cho xu h−íng toµn cÇu hãa theo chiÒu h−íng lµ mét sè ng−êi nµy sÏ thèng trÞ mét sè ng−êi kh¸c, nhãm n−íc nµy sÏ thèng trÞ nhãm n−íc kh¸c, ®ã lµ t− t−ëng chÝnh trÞ cña chñ nghÜa toµn cÇu ph−¬ng T©y. Cßn chóng t«i th× theo t− t−ëng toµn cÇu hãa theo nghÜa r»ng, mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng nh− nhau. Khi mµ ng−êi ta ®−a ra häc thuyÕt chñ tr−¬ng ph−¬ng T©y sÏ chiÕm −u thÕ vµ lÊn ¸p hay lµ ®øng trªn nh÷ng d©n téc kh¸c th× ®ã chÝnh lµ t− t−ëng cña nh÷ng nhµ x· héi häc chÝnh trÞ ph−¬ng T©y. Häc thuyÕt toµn cÇu hãa kiÓu ph−¬ng T©y nµy ®· lÊy t− t−ëng x· héi häc cña chñ nghÜa tù do lµm nßng cèt mµ theo quan ®iÓm nµy th× c¸c d©n téc ph¸t triÓn sÏ ®i tíi xo¸ nhßa tÊt c¶ nh÷ng ranh giíi kh¸c biÖt cña c¸c khu vùc vµ c¸c d©n téc; khi ®ã n«ng th«n kh«ng cßn lµ n«ng th«n vµ thµnh phè kh«ng cßn lµ thµnh phè. T− t−ëng Êy thñ tiªu c¸c ranh giíi gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia, gi÷a n«ng th«n, gi÷a thµnh thÞ, gi÷a c¸c giíi chø kh«ng ph¶i lµ sù tiÕn gÇn l¹i nhau, sù xÝch gÇn hay lµ sù hoµ nhËp. Chóng t«i quan niÖm ng−îc l¹i, nghÜa lµ h×nh dung sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc ph¶i n»m trong mèi liªn hÖ víi nhiÒu n−íc kh¸c trªn thÕ giíi trong sù ph¸t triÓn cña chÝnh m×nh, nghÜa lµ kh«ng thñ tiªu, xo¸ bá nh÷ng c¸c c¸i riªng cña m×nh. VÝ dô nh− nÒn n«ng nghiÖp m¸y mãc cña n−íc Mü lµ ph¶i kh¸c víi c¸i nÒn n«ng nghiÖp cña n−íc Nga, bëi v× chóng t«i c¨n cø vµo ®Þa h×nh, c¨n cø vµo truyÒn thèng chóng t«i sÏ t×m ra c¸i c¸ch ®Ó cho n«ng nghiÖp cña ®Êt n−íc ph¸t triÓn lªn vµ kÐo theo c¸c ®Æc ®iÓm ®ã th× nh÷ng c¸c phong tôc tËp qu¸n, nh÷ng c¸c lÔ héi, nh÷ng c¸c sinh ho¹t v¨n hãa cña lùc l−îng s¶n xuÊt ë khu vùc n«ng nghiÖp nµy còng ®−îc duy tr× t−¬ng øng. Khi nhÊn m¹nh xu h−íng duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña ®Êt n−íc trong sù ®i lªn kh«ng cã nghÜa lµ nh¾m m¾t bá qua tÊt c¶ nh÷ng xu thÕ hay nh÷ng ¶nh h−ëng cña xu h−íng ph¸t triÓn cã tÝnh chÊt toµn cÇu. Ngµy nay, ®Êt n−íc chóng t«i cã nh÷ng ng−êi ®ang cæ vò cho xu h−íng xo¸ bá con ®−êng ph¸t triÓn riªng cña n−íc Nga, muèn biÕn nã thµnh c¸i ®u«i dËp theo kiÓu ph¸t triÓn cña n−íc Mü. Khi nµo nh÷ng t− t−ëng sïng ngo¹i nh− thÕ cßn tån t¹i th× chóng t«i vÉn tiÕp tôc ph¶n ®èi. Ph¶i nãi r»ng vµo nh÷ng n¨m 90 th× chñ nghÜa sïng Mü, theo Mü lµ rÊt phæ biÕn vµ ®−îc tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ ë ®Êt n−íc chóng t«i nh−ng ®Õn giê phót nµy th× ng−êi d©n hä ®· b¾t ®Çu thÊt väng. Ngµy nay t− t−ëng hoµi nghi vµ bµi trõ ph−¬ng T©y ®· cµng ngµy cµng næi lªn m¹nh mÏ. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản