intTypePromotion=1

Về một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn để phát huy nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
12
lượt xem
0
download

Về một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn để phát huy nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày tầm quan trọng của nguồn nhân lực nữ và nguồn nhân lực nữ chất lượng cao đối với đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Với tính cách một bộ phận nguồn nhân lực của lực lượng lao động xã hội, phụ nữ Việt Nam phải nỗ lực vươn lên. Đảng và nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục và đào tạo nâng cao trình độ học vấn nhằm phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ ở nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn để phát huy nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam hiện nay

VÒ mét sè gi¶i ph¸p nh»m N¢NG CAO TR×NH §é HäC VÊN<br /> §Ó PH¸T HUY NGUåN NH¢N LùC N÷ ë VIÖT NAM HIÖN NAY<br /> <br /> NguyÔn ThÞ T×nh(*)<br /> <br /> <br /> 1. HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang trong Theo nghÜa hÑp, nguån nh©n lùc n÷<br /> giai ®o¹n ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, víi t− c¸ch lµ lùc l−îng lao ®éng cña x·<br /> hiÖn ®¹i hãa, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt héi, bao gåm nhãm phô n÷ trong ®é tuæi<br /> n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng. Ph¸p<br /> trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa vµ héi nhËp luËt ViÖt Nam quy ®Þnh ®é tuæi lao ®éng<br /> quèc tÕ. Trong ®iÒu kiÖn nh− vËy, ph¸t ®èi víi n÷ (n÷ tõ ®ñ 15 tuæi ®Õn hÕt 55<br /> triÓn nguån nh©n lùc nãi chung vµ tuæi, nam tõ ®ñ 15 tuæi ®Õn hÕt 60 tuæi)<br /> nguån nh©n lùc n÷ nãi riªng lµ vÊn ®Ò nªn mÆc dï d©n sè n÷ th−êng xuyªn cao<br /> cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong chiÕn l−îc h¬n (chiÕm trªn 51% d©n sè), song lùc<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt l−îng lao ®éng n÷ th−êng chiÕm tû lÖ<br /> n−íc. Vai trß vµ ®Þa vÞ x· héi quan nhá h¬n (kho¶ng trªn 40% lao ®éng x·<br /> träng cña phô n÷ ViÖt Nam ®· vµ ®ang héi - v× tuæi nghØ h−u cña lao ®éng n÷<br /> ngµy cµng ®−îc kh¼ng ®Þnh vµ n©ng sím h¬n nam 5 n¨m nªn tû lÖ lao ®éng<br /> cao qua tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña n÷ lu«n thÊp h¬n nam). (*<br /> ®Êt n−íc, ph¶n ¸nh mét tr×nh ®é míi Cã thÓ nãi, ph¸t huy nguån nh©n<br /> cña sù tiÕn bé x· héi. lùc n÷ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng<br /> Theo nghÜa réng, nguån nh©n lùc n÷ thÓ thiÕu cho sù thµnh c«ng cña qu¸<br /> bao gåm tæng hßa c¸c tiªu chÝ cña bé tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn<br /> phËn d©n sè n÷ ®ang cã kh¶ n¨ng tham ®¹i hãa vµ héi nhËp quèc tÕ.<br /> gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng x· héi vµ c¸c Theo c«ng bè cña Tæng côc Thèng<br /> thÕ hÖ phô n÷ nèi tiÕp sÏ phôc vô x· kª, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 01/7/2014,<br /> héi. Nãi c¸ch kh¸c, nguån nh©n lùc n÷ lùc l−îng lao ®éng c¶ n−íc −íc lµ 53,7<br /> ®−îc hiÓu kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ lùc triÖu ng−êi, t¨ng 0,2 triÖu ng−êi so víi<br /> l−îng lao ®éng n÷ ®ang cã vµ sÏ cã, mµ cïng thêi ®iÓm n¨m 2013. Trong ®ã lao<br /> cßn bao gåm søc m¹nh thÓ lùc, trÝ lùc vµ ®éng nam chiÕm 51,4%; lao ®éng n÷<br /> t©m lùc cña c¸c c¸ nh©n n÷ trong mét chiÕm 48,6% (http://www.congdoan<br /> céng ®ång, quèc gia ®−îc ®em ra hoÆc cã<br /> kh¶ n¨ng ®em ra sö dông vµo qu¸ tr×nh (*)<br /> ThS., §¹i häc V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch<br /> ph¸t triÓn x· héi. Thanh Hãa.<br /> VÒ mét sè gi¶i ph¸p... 51<br /> <br /> vn.org.vn/shortnews.asp). Nh− vËy, ViÖt mét bé phËn cña nöa thÕ giíi kh«ng thÓ<br /> Nam lµ mét trong nh÷ng n−íc cã tû lÖ t¸ch rêi t¹o nªn sù ph¸t triÓn c©n b»ng,<br /> n÷ tham gia lùc l−îng lao ®éng cao nhÊt æn ®Þnh cho x· héi. Khi nguån nh©n lùc<br /> trªn thÕ giíi. Nh×n chung tû lÖ lao ®éng n÷ ®−îc ®µo t¹o vµ trang bÞ tèt cïng víi<br /> n÷ trong c¸c doanh nghiÖp tõ n¨m 2005 ®Æc tÝnh vÒ giíi, hä sÏ tham gia tÝch cùc,<br /> ®Õn nay lµ c©n ®èi so víi nam giíi, thËm chñ ®éng, s¸ng t¹o kh«ng kÐm nam giíi<br /> chÝ ®«i lóc cßn cao h¬n. trong mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ -<br /> x· héi. Sù ®ãng gãp cña hä ë mét sè lÜnh<br /> Trong lÜnh vùc kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ<br /> vùc, ngµnh nghÒ ®Æc thï cao h¬n rÊt<br /> khèi doanh nghiÖp, lùc l−îng lao ®éng<br /> nhiÒu so víi nam giíi.<br /> n÷ cã vai trß quan träng, nhÊt lµ trong<br /> c¸c ngµnh ®ßi hái sù khÐo lÐo vµ linh<br /> Bªn c¹nh ®ã, viÖc ph¸t triÓn nguån<br /> ho¹t trong lao ®éng. Nhãm c¸c ngµnh<br /> nh©n lùc n÷ cßn gãp phÇn trùc tiÕp<br /> nghÒ nh− may mÆc, giµy da hay l¾p r¸p<br /> n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc ë<br /> linh kiÖn ®iÖn tö th× gÇn nh− toµn bé<br /> ViÖt Nam. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x·<br /> c¸c lao ®éng lµ n÷. Trong nhãm c¸c<br /> héi hiÖn nay, viÖc ph¸t huy vai trß cña<br /> ngµnh c«ng nghiÖp nÆng th× tû lÖ lao<br /> nguån nh©n lùc n÷ cµng cÇn thiÕt ®Ó<br /> ®éng n÷ cã thÊp h¬n. Theo sè liÖu thèng<br /> gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng nguån<br /> kª cña Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt<br /> nh©n lùc cña x· héi. Kh«ng chØ lµ mét<br /> Nam cho thÊy, cã kho¶ng 56,2% lao<br /> bé phËn trong lùc l−îng s¶n xuÊt hµng<br /> ®éng n÷ lµm viÖc trong m«i tr−êng tiÕng<br /> ®Çu, phô n÷ cßn gãp phÇn quan träng<br /> ån, rung; 55% nãng, bôi; 24,6% cã chÊt<br /> vµ kh«ng thÓ thay thÕ trong viÖc t¸i s¶n<br /> ®éc; 12,9% c«ng viÖc nÆng nhäc.<br /> xuÊt con ng−êi - nguån lùc cña sù ph¸t<br /> ViÖc ph¸t huy nguån nh©n lùc n÷ lµ triÓn bÒn v÷ng. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ -<br /> ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn môc x· héi hiÖn nay kh«ng chØ chó ý ®Õn<br /> tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®¶m b¶o tiÕn khÝa c¹nh sè l−îng d©n sè, mµ ®iÒu<br /> bé c«ng b»ng x· héi. Nguån nh©n lùc n÷ quan träng h¬n lµ n©ng cao chÊt l−îng<br /> nãi chung vµ lùc l−îng lao ®éng n÷ nãi d©n sè nh− lµ môc tiªu cña sù ph¸t<br /> riªng hiÖn ®ang lµ mét bé phËn quan triÓn kinh tÕ - x· héi. Muèn n©ng cao<br /> träng trong nguån nh©n lùc - nguån lùc chÊt l−îng d©n sè th× tr−íc hÕt quan<br /> c¨n b¶n nhÊt cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ - träng h¬n c¶ lµ c¶i thiÖn, n©ng cao chÊt<br /> x· héi mét c¸ch bÒn v÷ng. HiÖn nay, l−îng ch¨m sãc ng−êi mÑ. Chøc n¨ng t¸i<br /> c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ - x· héi ®ang s¶n sinh ra con ng−êi lµ chøc n¨ng ®Æc<br /> cho thÊy: ChØ cã thÓ nãi tíi ph¸t triÓn biÖt cña nguån nh©n lùc n÷. Tr¶i qua<br /> víi nghÜa s©u réng nhÊt cña tõ nµy nÕu c¸c thêi ®¹i, chøc n¨ng nµy ngµy cµng cã<br /> phô n÷ cã c¬ héi ph¸t huy hÕt n¨ng lùc vai trß quan träng hµng ®Çu ®èi víi sù<br /> cña m×nh vµ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn mét ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. “ChÊt l−îng<br /> c¸ch toµn diÖn vµ b×nh ®¼ng víi nam cña t¸i s¶n xuÊt x· héi ®−îc thùc hiÖn<br /> giíi (TrÇn ThÞ V©n Anh - Lª Ngäc th«ng qua ng−êi phô n÷ lµ yÕu tè chñ<br /> Hïng, 2000, tr.93). Mét quèc gia ®−îc yÕu cña ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ<br /> coi lµ tiÕn bé vµ ph¸t triÓn khi quèc gia h¬n n÷a lµ nguån ®Çu t− ®Æc biÖt dµi<br /> ®ã tËn dông ®−îc tèi ®a sù ®ãng gãp cña h¹n” (ñy ban Quèc gia c¸c vÊn ®Ò x· héi<br /> hai giíi. H¬n n÷a, nguån nh©n lùc n÷ lµ cña Quèc héi, 1995).<br /> 52 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2014<br /> <br /> <br /> 2. Tuy nhiªn, còng ph¶i thÊy r»ng, Ph¸t triÓn hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ:<br /> dï chiÕm mét tû lÖ t−¬ng ®èi cao trong §µo t¹o nghÒ g¾n víi yªu cÇu ph¸t triÓn<br /> tæng nguån nh©n lùc nãi chung vµ cña tõng ®Þa ph−¬ng, thùc hiÖn sù liªn<br /> nguån lùc lao ®éng nãi riªng, song chÊt kÕt gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng. T¨ng c−êng sù<br /> l−îng nguån lùc lao ®éng n÷ hiÖn ®ang ®Çu t− cña chÝnh quyÒn cho c«ng t¸c ®µo<br /> cßn rÊt thÊp. Thùc tr¹ng nµy ®Æt ra yªu t¹o nghÒ, coi ®Çu t− nµy lµ ®Çu t− ph¸t<br /> cÇu ph¶i nhanh chãng thùc hiÖn mét triÓn ®ång thêi thóc ®Èy qu¸ tr×nh x·<br /> lo¹t biÖn ph¸p tÝch cùc, hiÖu qu¶, trong héi hãa ®µo t¹o nghÒ.<br /> ®ã quan träng nhÊt lµ t¨ng c−êng c«ng Chó träng, ®Çu t− c¶i thiÖn vµ n©ng<br /> t¸c gi¸o dôc - ®µo t¹o nh»m ph¸t huy cao chÊt l−îng hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o<br /> vai trß cña nguån nh©n lùc n÷ ë ViÖt khu vùc miÒn nói, vïng s©u, vïng xa,<br /> Nam hiÖn nay; trong ®ã, theo chóng t«i, d©n téc thiÓu sè nãi riªng.<br /> cÇn chó träng c¸c vÊn ®Ò sau:<br /> Khu vùc miÒn nói, vïng s©u vïng<br /> Mét lµ, c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt xa, d©n téc thiÓu sè lµ n¬i tr×nh ®é häc<br /> l−îng hÖ thèng gi¸o dôc - ®µo t¹o. Hoµn vÊn cña phô n÷ vµ tû lÖ ®i häc cña trÎ<br /> thµnh phæ cËp mÇm non cho trÎ 5 tuæi em g¸i cßn thÊp so víi c¸c vïng kh¸c.<br /> (n¨m 2015), më réng gi¸o dôc mÇm non Häc vÊn thÊp dÉn tíi tiÕp cËn c¸c th«ng<br /> cho trÎ nhãm tuæi thÊp h¬n, ®Æc biÖt lµ tin liªn quan ®Õn khoa häc kü thuËt<br /> sau n¨m 2015. TriÓn khai Ch−¬ng tr×nh trong s¶n xuÊt gÆp nhiÒu trë ng¹i; nhËn<br /> kiªn cè hãa vµ chuÈn hãa tr−êng líp thøc th¸i ®é vµ hµnh vi vÒ c¸c vÊn ®Ò<br /> häc, ch−¬ng tr×nh ký tóc x¸ cho häc sinh ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n - kÕ ho¹ch<br /> néi tró, hoµn thµnh c¬ b¶n vµo n¨m hãa gia ®×nh kÐm, tiÕp cËn kiÓm so¸t<br /> 2020; thùc hiÖn ChiÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c nguån lùc khã kh¨n... suy réng ra<br /> gi¸o dôc vµ ChiÕn l−îc ph¸t triÓn d¹y lµ nguyªn nh©n cña sù nghÌo ®ãi vµ bÊt<br /> nghÒ thêi kú 2010 - 2020. c«ng x· héi. V× vËy, viÖc n©ng cao tr×nh<br /> ®é häc vÊn cho nguån nh©n lùc n÷ ë<br /> Ph¸t triÓn gi¸o dôc phæ th«ng: CÇn khu vùc nµy lµ kh©u then chèt ®Ó n©ng<br /> ®æi míi ®µo t¹o ch−¬ng tr×nh vµ ph−¬ng cao vÞ thÕ phô n÷ vµ thùc hiÖn c«ng<br /> ph¸p d¹y häc, ®ång thêi thùc hiÖn ph©n b»ng x· héi.<br /> hãa d¹y häc tÝch cùc g¾n víi h−íng<br /> N©ng cao kiÕn thøc kinh tÕ, kü<br /> nghiÖp cho häc sinh sau khi tèt nghiÖp<br /> thuËt, qu¶n lý vµ ph¸p luËt cho phô n÷<br /> trung häc c¬ së. Ph¶i x©y dùng ®éi ngò<br /> miÒn nói. Cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng cho<br /> gi¸o viªn ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ sè<br /> nguån nh©n lùc n÷ miÒn nói, vïng s©u,<br /> l−îng vµ chÊt l−îng, cã c¬ cÊu hîp lý.<br /> vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè khi tham<br /> Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®¹i häc: Ph¶i gia häc tËp t¹i c¸c tr−êng líp, n©ng cao<br /> chuÈn hãa ch−¬ng tr×nh vµ gi¸o tr×nh, chÊt l−îng nh©n lùc n÷ trªn c¸c ®Þa bµn<br /> chuÈn hãa ®éi ngò gi¸o viªn vµ sinh nµy, tiÕn tíi xo¸ bá dÇn kho¶ng c¸ch vµ<br /> viªn, chuÈn hãa c¬ së vËt chÊt cña c¸c sù chªnh lÖch kiÕn thøc, tr×nh ®é gi÷a<br /> tr−êng ®¹i häc, g¾n ®µo t¹o víi nghiªn phô n÷ c¸c vïng vµ gi÷a phô n÷ víi<br /> cøu khoa häc. §ång thêi, t¨ng c−êng nam giíi.<br /> c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc vµ hîp t¸c T¨ng c−êng vèn ®Çu t− cho c¸c<br /> quèc tÕ. tr−êng häc, x©y dùng c¸c tr−êng phæ<br /> VÒ mét sè gi¶i ph¸p... 53<br /> <br /> th«ng d©n téc néi tró, cã kÕ ho¹ch ®µo c«ng viÖc, t«n vinh nh÷ng ng−êi cã tay<br /> t¹o c¸n bé n÷, më réng c¸c lo¹i h×nh ®µo nghÒ giái. Nhµ n−íc cÇn ban hµnh c¸c<br /> t¹o nh»m t¨ng c−êng ®éi ngò c¸n bé kü quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi ng−êi sö dông<br /> thuËt, c¸n bé qu¶n lý nhµ n−íc, qu¶n lý lao ®éng vµ khuyÕn khÝch lao ®éng n÷<br /> kinh tÕ, phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t v−¬n lªn, tù nguyÖn ®Ò xuÊt nhu cÇu<br /> triÓn kinh tÕ x· héi ë vïng d©n téc Ýt tham gia ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o nghÒ dù<br /> ng−êi vµ miÒn nói. Bªn c¹nh ®ã, cÇn ®a phßng. Tr¸nh t×nh tr¹ng mét sè doanh<br /> d¹ng lo¹i h×nh tuyÓn sinh vµ ®µo t¹o nghiÖp khi th«ng b¸o tuyÓn dông “chØ<br /> nh©n lùc n÷ nh»m phôc vô tèt yªu cÇu nhËn lao ®éng nam” hoÆc “−u tiªn nam”,<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña vïng. hoÆc kh«ng nhËn lao ®éng mét sè tØnh,<br /> Hai lµ, ®Èy m¹nh ®µo t¹o nghÒ phï lµ tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ<br /> kh«ng phï hîp víi ®¹o lý còng nh− ch−a<br /> hîp víi nguån nh©n lùc n÷.<br /> tu©n thñ LuËt B×nh ®¼ng giíi (Bïi SÜ<br /> Yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Lîi, 2013).<br /> thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa<br /> ®ang ®ßi hái ph¶i nhanh chãng kh¾c Ba lµ, t¨ng c−êng ®µo t¹o vµ båi<br /> phôc nh÷ng bÊt hîp lý trong c¬ cÊu d−ìng ®éi ngò c¸n bé n÷ khoa häc -<br /> tr×nh ®é cña lao ®éng n÷. Tû lÖ lao ®éng c«ng nghÖ, ®éi ngò c¸n bé n÷ l·nh ®¹o,<br /> n÷ ch−a qua ®µo t¹o vµ hiÖn t−îng qu¶n lý giái lµm nßng cèt cho viÖc ph¸t<br /> “thõa thÇy thiÕu thî” cÇn ®−îc kh¾c triÓn kinh tÕ - x· héi.<br /> phôc, tr−íc tiªn tõ viÖc ®iÒu chØnh c¬ ë n−íc ta hiÖn nay, ®éi ngò c¸n bé<br /> cÊu ®µo t¹o theo h−íng më réng quy m« n÷ khoa häc, c¸n bé n÷ l·nh ®¹o, qu¶n<br /> d¹y nghÒ. lý võa thiÕu vÒ sè l−îng, võa ch−a ®¶m<br /> §Ó ph¸t triÓn hÖ thèng d¹y nghÒ c¶ b¶o vÒ chÊt l−îng lµ vÊn ®Ò bÊt cËp víi<br /> vÒ quy m« vµ chÊt l−îng ®µo t¹o cÇn yªu cÇu cña x· héi, phô n÷ ph¶i tham<br /> ®iÒu chØnh sù ph©n bæ c¬ cÊu ng©n s¸ch gia víi sè l−îng vµ chÊt l−îng ngµy cµng<br /> theo h−íng −u tiªn so víi ®µo t¹o ®¹i cao vµo nghiªn cøu khoa häc, øng dông<br /> häc, cao ®¼ng, x· héi hãa ho¹t ®éng d¹y c«ng nghÖ, qu¶n lý, l·nh ®¹o. ViÖc ®µo<br /> nghÒ nh»m huy ®éng nguån lùc trong vµ t¹o c¸n bé n÷ khoa häc vµ qu¶n lý cÇn<br /> ngoµi n−íc ®Çu t− cho lÜnh vùc nµy. quan t©m nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau:<br /> T¨ng c−êng c«ng t¸c h−íng nghiÖp cho<br /> Thø nhÊt, x©y dùng chiÕn l−îc ®µo<br /> n÷ thanh niªn ngay tõ bËc phæ th«ng,<br /> t¹o c¸n bé n÷ theo tõng lÜnh vùc, tõ ®ã<br /> nh»m gãp phÇn gi¶m t¶i vµ tiÕt kiÖm<br /> cô thÓ hãa kÕ ho¹ch x©y dùng, chØ tiªu<br /> chi phÝ dù thi ®¹i häc, võa ®¸p øng nhu<br /> ®µo t¹o c¸n bé n÷ g¾n víi quy ho¹ch c¸n<br /> cÇu cÊp b¸ch vÒ c«ng nh©n kü thuËt cña<br /> bé n÷, bæ sung, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch<br /> c¸c doanh nghiÖp (hiÖn nay c«ng nh©n<br /> −u ®·i, hç trî phô n÷ tham gia ®µo t¹o.<br /> kü thuËt chñ yÕu lµ lao ®éng nam, n÷<br /> giíi chiÕm mét phÇn rÊt nhá). §ång Thø hai, cïng víi ®µo t¹o trong<br /> thêi, cÇn cã chÝnh s¸ch −u ®·i ®èi víi c¸c n−íc, cÇn lùa chän phô n÷ cã triÓn väng<br /> gi¸o viªn n÷ d¹y nghÒ, khuyÕn khÝch ®−a ®i ®µo t¹o ë n−íc ngoµi víi sè l−îng<br /> häc sinh n÷ tham gia häc nghÒ, t¹o ®iÒu c¬ cÊu, ngµnh nghÒ phï hîp, ®Æc biÖt lµ<br /> kiÖn ®Ó c¸c häc sinh cã n¨ng lùc, cã ®iÒu nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc mòi nhän trong<br /> kiÖn häc lªn cao vµ th¨ng tiÕn trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.<br /> 54 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 7.2014<br /> <br /> <br /> Thø ba, tiÕn hµnh lùa chän vµ ®µo Nh÷ng gi¸ trÞ ®¹o ®øc truyÒn thèng<br /> t¹o th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn tiªu biÓu cña phô n÷ ViÖt Nam cÇn kÕ<br /> nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng thõa vµ ph¸t huy lµ cÇn cï, ®¶m ®ang,<br /> nghÖ trong s¶n xuÊt, trong qu¶n lý. th«ng minh, s¸ng t¹o trong lao ®éng,<br /> Trong qu¸ tr×nh rÌn luyÖn, thö th¸ch, trung thùc, vÞ tha, gi¶n dÞ, khÐo lÐo,<br /> ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé n÷ cÇn ph¶i sèng cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh vµ x·<br /> lÊy thùc tµi lµm träng, nh−ng cßn ph¶i héi, cã ý thøc tù t«n d©n téc, ý thøc<br /> chó ý ®óng møc ®Õn nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ®oµn kÕt céng ®ång... MÆt kh¸c, nguån<br /> giíi cña phô n÷, kh«ng thÓ ¸p dông mét lao ®éng n÷ cÇn nh¹y bÐn víi nh÷ng yªu<br /> tiªu chuÈn chung duy nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ cÇu míi cña x· héi, tù trang bÞ nh÷ng<br /> n¨ng lùc cña c¸n bé nam vµ n÷. kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt míi khi tham gia<br /> Thø t−, quan t©m ®µo t¹o c¸n bé n÷ thÞ tr−êng lao ®éng.<br /> l·nh ®¹o qu¶n lý kinh tÕ, ®¶m b¶o sù Nh÷ng yªu cÇu míi cña sù nghiÖp<br /> c«ng b»ng hîp lý gi÷a khu vùc kinh tÕ ®æi míi ®ang ®ßi hái bªn c¹nh viÖc kÕ<br /> nhµ n−íc vµ khu vùc kinh tÕ t− nh©n. thõa vµ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn<br /> HiÖn nay, kü n¨ng l·nh ®¹o vµ qu¶n lý thèng, cÇn gi¸o dôc nh÷ng phÈm chÊt<br /> cña n÷ chñ c¸c doanh nghiÖp cã quy m« míi, nh− n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, b¶n lÜnh<br /> võa vµ nhá thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó øng phã nh÷ng t×nh huèng míi liªn<br /> ngoµi nhµ n−íc cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. tôc xuÊt hiÖn trong xu thÕ c¹nh tranh,<br /> Khu vùc kinh tÕ ngoµi nhµ n−íc tiÕp tôc giao l−u, hîp t¸c; ®øc tÝnh tù tin, tinh<br /> ®−îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, cã nghÜa thÇn chñ ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm, nÕp<br /> lµ c¸c n÷ chñ doanh nghiÖp t− nh©n sèng v¨n minh, t¸c phong lao ®éng linh<br /> cµng cÇn ®−îc ®µo t¹o n©ng cao n¨ng ho¹t, nhanh nhÑn... ®em l¹i lîi Ých cho<br /> lùc vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ. b¶n th©n vµ céng ®ång.<br /> Bèn lµ, coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc Lo¹i bá nh÷ng t©m lý, thãi quen l¹c<br /> n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc - tinh thÇn hËu do ¶nh h−ëng cña nÒn s¶n xuÊt nhá<br /> cña nguån nh©n lùc n÷. nh− chñ quan, b¶o thñ, lÒ lèi lµm viÖc<br /> Môc tiªu x©y dùng nguån nh©n lùc tuú tiÖn, thiÕu tinh thÇn hîp t¸c tËp thÓ,<br /> n÷ ë n−íc ta hiÖn nay lµ: v÷ng vµng vÒ thô ®éng, ®Çu ãc t− lîi, g¹t bá tµn d− cña<br /> lËp tr−êng c¸ch m¹ng, kiªn ®Þnh vÒ t− t− t−ëng phong kiÕn “träng nam khinh<br /> t−ëng chÝnh trÞ, cã phong c¸ch sèng n÷”, t©m lý mÆc c¶m, tù ti ë n÷ giíi...<br /> s¸ng t¹o, chñ ®éng, cã lèi sèng v¨n §ång thêi, ph¶i kiªn quyÕt ®Êu tranh víi<br /> minh, cã nh©n c¸ch thñy chung, cã nh÷ng biÓu hiÖn lÖch l¹c trong ®Þnh<br /> nghÜa cã t×nh, giµu lßng yªu n−íc, giµu h−íng gi¸ trÞ ®¹o ®øc, nh©n c¸ch cña mét<br /> lßng nh©n ®¹o... Gi¸o dôc nguån nh©n bé phËn lao ®éng n÷ tr−íc nh÷ng t¸c<br /> lùc n÷ cã tinh thÇn lao ®éng nhiÖt ®éng cña mÆt tr¸i kinh tÕ thÞ tr−êng nh−<br /> huyÕt, ph¶i biÕt tiÕp nhËn, h×nh thµnh lèi sèng h−ëng thô, Ých kû, ch¹y theo lîi<br /> nh÷ng gi¸ trÞ míi phï hîp vµ ®¸p øng Ých vËt chÊt mµ chµ ®¹p lªn nh÷ng gi¸<br /> yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; ®ång trÞ tinh thÇn, lµm tha ho¸, b¨ng ho¹i gi¸<br /> thêi, ph¸t huy tèt nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn trÞ ®¹o ®øc cña phô n÷.<br /> thèng, trong ®ã cã gi¸ trÞ ®¹o ®øc, tinh Tãm l¹i, trong thÕ giíi hiÖn ®¹i,<br /> thÇn cña phô n÷ ViÖt Nam. nguån nh©n lùc n÷, ®Æc biÖt lµ nguån<br /> VÒ mét sè gi¶i ph¸p... 55<br /> <br /> nh©n lùc n÷ chÊt l−îng cao ®ãng vai trß cuéc sèng cña ng−êi phô n÷ ngµy<br /> rÊt quan träng. ViÖt Nam hiÖn ®ang ®Èy nay”, T¹p chÝ C«ng t¸c t− t−ëng: Lý<br /> m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt luËn - Thùc tiÔn, (10), tr.27- 30.<br /> n−íc, chñ ®éng vµ tÝch cùc héi nhËp vµo 4. Lª ThÞ ¸i L©m (2003), Ph¸t triÓn<br /> nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. §iÒu ®ã nguån nh©n lùc th«ng qua gi¸o dôc<br /> ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nguån nh©n lùc vµ ®µo t¹o kinh nghiÖm §«ng ¸, Nxb.<br /> cã chÊt l−îng tèt. Víi tÝnh c¸ch mét bé Khoa häc x· héi, Hµ Néi.<br /> phËn cña nguån nh©n lùc, cña lùc l−îng<br /> 5. Lª Ngäc Lan, NguyÔn Linh KhiÕu,<br /> lao ®éng x· héi, phô n÷ ViÖt Nam ph¶i<br /> §ç ThÞ B×nh (2002), Sè liÖu ®iÒu tra<br /> nç lùc v−¬n lªn. §¶ng vµ Nhµ n−íc cÇn<br /> c¬ b¶n vÒ gia ®×nh ViÖt Nam vµ<br /> t¨ng c−êng c«ng t¸c gi¸o dôc - ®µo t¹o<br /> ng−êi phô n÷ trong gia ®×nh thêi kú<br /> vµ n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn nh»m ph¸t<br /> c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa (Khu<br /> huy vai trß cña nguån nh©n lùc n÷ ë<br /> vùc miÒn B¾c), Nxb. Khoa häc x· héi,<br /> n−íc ta hiÖn nay <br /> Hµ Néi.<br /> 6. Bïi Sü Lîi (2013), Tr¶ lêi diÔn ®µn<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> §¹i biÓu nh©n d©n, th¸ng 5.<br /> 1. ñy ban Quèc gia c¸c vÊn ®Ò x· héi<br /> cña Quèc héi (1995), Vai trß giíi vµ 7. NguyÔn H÷u Minh - TrÇn ThÞ V©n<br /> nguån nh©n lùc trong chiÕn l−îc Anh (2009), Nghiªn cøu gia ®×nh vµ<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, Kû yÕu giíi thêi kú ®æi míi, Nxb. Khoa häc<br /> héi th¶o, Hµ Néi. x· héi, Hµ Néi.<br /> 2. TrÇn ThÞ V©n Anh - Lª Ngäc Hïng 8. TrÇn V¨n Tïng (2005), §µo t¹o, båi<br /> (2000), Phô n÷, giíi vµ ph¸t triÓn, d−ìng vµ sö dông nguån nh©n lùc<br /> Nxb. Phô n÷, Hµ Néi. tµi n¨ng, Nxb. ThÕ giíi, Hµ Néi.<br /> 3. NguyÔn Ph−¬ng Hoa (2004), “Khã 9. http://www.congdoanvn.org.vn/short<br /> kh¨n, thuËn lîi trong c«ng viÖc vµ news.asp<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2