intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Về vấn đề nghiên cứu hiệu quả truyền thông đại chúng - Mai Quỳnh Nam

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
68
lượt xem
14
download

Về vấn đề nghiên cứu hiệu quả truyền thông đại chúng - Mai Quỳnh Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Về vấn đề nghiên cứu hiệu quả truyền thông đại chúng" được thực hiện nhằm nghiên cứu công chúng, nghiên cứu tổ chức truyền thông và các nhà truyền thông với vai trò là một tầng lớp xã hội nghề nghiệp, nghiên cứu hiệu quả truyền thông đại chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về vấn đề nghiên cứu hiệu quả truyền thông đại chúng - Mai Quỳnh Nam

 1. X· héi häc sè 4 (76), 2001 21 vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu hiÖu qu¶ truyÒn th«ng ®¹i chóng Mai Quúnh Nam ThuËt ng÷ truyÒn th«ng ®¹i chóng lÇn ®Çu tiªn ®−îc dïng trong Lêi nãi ®Çu cña HiÕn ch−¬ng Liªn hiÖp quèc vÒ v¨n hãa, khoa häc vµ gi¸o dôc (UNESCO) n¨m 1946. ThuËt ng÷ nµy ngµy cµng trë nªn th«ng dông. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng ®Ó c¸c kªnh nµy trë thµnh mét trong nh÷ng bé phËn quan träng nhÊt cña hÖ thèng x· héi hiÖn ®¹i. Ng−êi ta nhËn râ ý nghÜa c¬ b¶n cña nã, ®èi víi qu¸ tr×nh x· héi hãa con ng−êi còng nh− viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c céng ®ång ng−êi. Nã gièng nh− nh÷ng c¸nh cöa ®Ó nh×n ra thÕ giíi. Nã t¹o nªn sù phô thuéc vµ liªn kÕt x· héi kh«ng chØ trong khu vùc quèc gia mµ c¶ trªn ph¹m vi quèc tÕ. Nghiªn cøu x· héi häc truyÒn th«ng ®¹i chóng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng thËp niªn võa qua vµ trë thµnh mét chñ ®Ò c¬ b¶n cña x· héi häc hiÖn ®¹i, nã cã nhiÖm vô ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a truyÒn th«ng ®¹i chóng vµ x· héi, víi c¸c h−íng: - Nghiªn cøu c«ng chóng. - Nghiªn cøu tæ chøc truyÒn th«ng vµ c¸c nhµ truyÒn th«ng víi vai trß lµ mét tÇng líp x· héi - nghÒ nghiÖp. - Ph©n tÝch néi dung th«ng ®iÖp ®−îc truyÒn t¶i. - Nghiªn cøu hiÖu qu¶ truyÒn th«ng ®¹i chóng. Nghiªn cøu hiÖu qu¶ truyÒn th«ng ®¹i chóng lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ phøc t¹p. §iÒu ®ã xuÊt ph¸t tõ chç ng−êi ta ngµy cµng nhËn thÊy kh¶ n¨ng t¸c ®éng to lín cña truyÒn th«ng ®¹i chóng ®èi víi ®êi sèng x· héi, mÆt kh¸c, tÝnh phøc t¹p cña h−íng nghiªn cøu nµy l¹i phô thuéc bëi tÝnh chÊt ®a chøc n¨ng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng vµ c¸c mèi quan hÖ nhiÒu chiÒu ë sù t−¬ng t¸c víi hÖ thèng nµy trong thùc tÕ. Nhµ nghiªn cøu ng−êi Mü næi tiÕng Siers (1987), tõ viÖc nghiªn cøu t©m lý häc chÝnh trÞ nhËn thÊy: vµo nh÷ng n¨m 30, khi radio ®−îc sö dông réng r·i v× c¸c môc ®Ých mÞ d©n, ®· bµy tá mèi lo ng¹i r»ng c«ng chóng cña ph−¬ng tiÖn nµy dÔ trë thµnh "c¸c b¶n ®óc", dÔ tin, dÔ phôc tïng theo c¸c môc ®Ých vµ c¸c th«ng ®iÖp ®−îc truyÒn ®i tõ c¸c ®µi ph¸t thanh. NhËn xÐt ®ã ch−a dùa trªn c¬ së nghiªn cøu thùc Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
 2. 22 VÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña truyÒn th«ng ®¹i chóng nghiÖm ®èi víi c«ng chóng. Nã ®−îc ®−a ra tõ sù quan s¸t sè l−îng c«ng chóng vµ viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch néi dung th«ng ®iÖp. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 40, ®©y lµ giai ®o¹n hµng lo¹t c¸c nghiªn cøu c«ng chóng ®· ®−îc tiÕn hµnh, c¸c nhµ nghiªn cøu ng−êi Mü nhËn thÊy ®èi víi c¸c chiÕn dÞch bÇu cö t¸c ®éng cña c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng kh«ng lín l¾m. (Lazarsfeld vµ céng sù, 1948). Còng vµo giai ®o¹n ®ã, Berelson, mét chuyªn gia næi tiÕng trong lÜnh vùc ph©n tÝch néi dung ®· bµy tá sù hoµi nghi vÒ kh¶ n¨ng t¸c ®éng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 50, ®Çu nh÷ng n¨m 60, ng−êi ta ®· ®−a ra "M« h×nh c¸c t¸c ®éng tèi thiÕu" cña truyÒn th«ng ®¹i chóng. Trong t¸c phÈm næi tiÕng cho ®Õn tËn b©y giê mang tªn "T¸c ®éng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng" cña Klapper (1960), t¸c gi¶ nµy ®· chØ ra r»ng: "TruyÒn th«ng ®¹i chóng kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n cÇn thiÕt vµ ®ñ cña nh÷ng thay ®æi trong c«ng chóng. TruyÒn th«ng ®¹i chóng ho¹t ®éng ë gi÷a vµ th«ng qua c¸c yÕu tè, c¸c hiÖn t−îng trung gian. Nh÷ng yÕu tè ®ã lµm cho truyÒn th«ng ®¹i chóng trë thµnh yÕu tè bæ sung chø kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n duy nhÊt trong qu¸ tr×nh cñng cè c¸c ®iÒu kiÖn ®ang cã". Nh÷ng ng−êi ñng hé m« h×nh trªn cho r»ng truyÒn th«ng ®¹i chóng t¨ng c−êng, cñng cè nh÷ng hoµn c¶nh x· héi s½n cã ë c«ng chóng h¬n lµ dÉn ®Õn viÖc thay ®æi ®ét ngét cña hä, trõ nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt. Vµo nh÷ng n¨m 60-70, truyÒn h×nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Thêi gian Êy, xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh kh¼ng ®Þnh søc m¹nh to lín tõ nh÷ng t¸c ®éng cña ti vi, ®ång thêi còng chØ ra ¶nh h−ëng tiªu cùc cña c¸c ph−¬ng tiÖn nµy, ®Æc biÖt ®èi víi trÎ em. Theo Siers (1968), c¸c t¸c ®éng cña ti vi lªn c«ng chóng chñ yÕu c¨n cø vµo sè l−îng c«ng chóng ®−îc x¸c ®Þnh theo sè m¸y thu h×nh. C¸ch x¸c ®Þnh nh− vËy ®· bá qua yÕu tè ng−êi ta cã thÓ xem ti vi mét c¸ch thê ¬ vµ ®«i khi, trong thùc tÕ, ti vi vÉn ®−îc më trong phßng kh«ng ng−êi. Sang nh÷ng n¨m 80, ng−êi ta tËp trung vµo viÖc nghiªn cøu kh¶ n¨ng cña ti vi thu hót sù chó ý cña c«ng chóng ®èi víi c¸c vÊn ®Ò x· héi cã tÝnh chÊt cÊp b¸ch vµ gi¶i thÝch c¸c t¸c ®éng cña ti vi tõ quan ®iÓm "sö dông vµ tháa m·n"., Garramone (1985) nhÊn m¹nh: nhiÒu nhµ nghiªn cøu gi¶i thÝch c¸c t¸c ®éng kh«ng ®¸ng kÓ cña ti vi b»ng viÖc ®−a ra nhËn xÐt: cã mét bé phËn ®¸ng kÓ c«ng chóng xem ti vi tr−íc hÕt ®Ó gi¶i trÝ chø kh«ng ph¶i ®Ó ®Þnh h−íng ®êi sèng. ViÖc quan s¸t c¸c tµi liÖu cho thÊy, mét sè nhµ nghiªn cøu th−êng nãi ®Õn kh«ng ph¶i lµ hiÖu qu¶ nãi chung mµ l¹i h−íng sù quan t©m vµo tõng t¸c ®éng riªng rÏ cña truyÒn th«ng ®¹i chóng. Ng−êi ta ®· ph©n ra mét sè t¸c ®éng nhê chi tiÕt hãa nh÷ng t¸c ®éng ®ã nh− sù thay ®æi ý kiÕn cña ng−êi nhËn vÒ c¶m xóc, hoÆc trong hµnh vi hµng ngµy cña hä. Theo sù ph©n lo¹i cña Weiss (1988), cã nh÷ng t¸c ®éng ®Þnh l−îng vµ nh÷ng t¸c ®éng ®Þnh tÝnh. T¸c ®éng ®Þnh l−îng lµ t¸c ®éng cña toµn bé kªnh, hoÆc chØ cña riªng th«ng ®iÖp, sè l−îng c«ng chóng vµ c¸c nhãm c«ng chóng, thêi l−îng c«ng chóng dµnh cho kªnh truyÒn th«ng ®¹i chóng... C¸c t¸c ®éng ®Þnh tÝnh gåm c¸c thay ®æi tri thøc, bæ sung sù hiÓu biÕt, t¹o nªn c¶m xóc, hµnh vi nhËn Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
 3. Mai Quúnh Nam 23 thøc, c¸c lîi Ých, hµnh vi ®Þnh h−íng lªn c¸c lîi Ých, quan ®iÓm vµ ®Þnh h−íng gi¸ trÞ... C¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm cho thÊy sù ph©n biÖt t¸ch b¹ch c¸c tÝnh chÊt nãi trªn th−êng lµ kh«ng râ nÐt. Nh×n chung, c¸c nghiªn cøu thùc nghiÖm vÒ t¸c ®éng kh¸c nhau cña truyÒn th«ng ®¹i chóng ë Mü gièng nhau ë chç, c«ng chóng chØ ®−îc coi lµ ®èi t−îng cña t¸c ®éng truyÒn th«ng. Mét sè Ýt h¬n c¸c c«ng tr×nh ®−îc thùc hiÖn theo quan ®iÓm "sö dông vµ tháa m·n". Trong c¸c c«ng tr×nh Êy, t¸c ®éng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng ®−îc xem xÐt tõ chç nh÷ng t¸c ®éng nµy quan hÖ thÕ nµo víi viÖc tháa m·n nhu cÇu cña c«ng chóng. C¸c nhµ chuyªn m«n còng ®−a ra mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu, cã thÓ lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng: 1/ HiÖu qu¶ vÞ lîi, 2/ HiÖu qu¶ uy tÝn, 3/ HiÖu qu¶ t¨ng c−êng quan ®iÓm, 4/ HiÖu qu¶ tháa m·n lîi Ých nhËn thøc, 5/ HiÖu qu¶ c¶m xóc, 6/ HiÖu qu¶ thÈm mü, 7/ HiÖu qu¶ thuËn tiÖn. ViÖc sö dông c¸c chØ tiªu nãi trªn ë møc ®é c¸ nh©n cÇn tÝnh ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm vÒ t×nh c¶m vµ ®¹o ®øc cña ng−êi nhËn. ë møc ®é nhãm th× ph¶i tÝnh ®Õn d− luËn x· héi vµ t©m tr¹ng x· héi. Mét trong nh÷ng chØ b¸o quan träng cho thÊy hiÖu qu¶ cña truyÒn th«ng ®¹i chóng lµ viÖc c«ng chóng nhí ®−îc néi dung th«ng ®iÖp. Nhµ nghiªn cøu ng−êi Ph¸p Moll (1983), nãi vÒ ®iÒu nµy nh− sau: tèt nhÊt lµ nhí ®−îc nh÷ng g× ®· thuyÕt phôc chóng ta, bëi v× mét th«ng tin nh− vËy sÏ trë thµnh mét phÇn cña nhËn thøc... Con ng−êi lu«n lu«n thÊy thuyÕt phôc h¬n khi anh ta nhí ®−îc ngay c¶ khi viÖc nhí ®ã x¶y ra do häc thuéc mét c¸ch m¸y mãc. Moll còng l−u ý: ng−êi ta cã thÓ nhí nh÷ng ®iÒu mµ ng−êi ta bÊt ®ång, hoÆc døt kho¸t kh«ng chÊp nhËn. Do ®ã, khi ph©n tÝch chØ b¸o nµy ng−êi nghiªn cøu cÇn cã sù ®èi chiÕu nh÷ng th«ng ®iÖp mµ c«ng chóng nhí ®−îc víi c¸c ®Þnh h−íng gi¸ trÞ, c¸c nhu cÇu cña c«ng chóng, c¸c chøc n¨ng x· héi vµ t©m lý cña hÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng. ViÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña truyÒn th«ng ®¹i chóng cßn mét lo¹t vÊn ®Ò cÇn cã sù gi¶i ®¸p tháa ®¸ng h¬n trªn c¶ b×nh diÖn lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. C¸c vÊn ®Ò d−íi ®©y ®ang t¹o nªn sù quan t©m cña giíi chuyªn m«n: Mét lµ: ViÖc t¸ch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét kªnh cô thÓ nµo ®ã ®Ó ®o l−êng ®−îc sù ¶nh h−ëng cã tÝnh chÊt riªng biÖt cña kªnh ®ã lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, v× c«ng chóng cã thÓ sö dông c¸c kªnh kh¸c nhau thuéc hÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng. Hai lµ: ViÖc t¸ch t¸c ®éng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng ®èi víi c«ng chóng ra khái ¶nh h−ëng tõ c¸c c¬ së x· héi kh¸c cïng t¸c ®éng hµng ngµy ®èi víi c«ng chóng còng gÆp ph¶i c¸c khã kh¨n t−¬ng tù. Nhµ nghiªn cøu ng−êi Hunggari Sechc« (1986) nhËn xÐt: thËt sai lÇm khi cho r»ng ý thøc x· héi ®−îc t¸ch ra thµnh tõng lÜnh vùc, trong ®ã mét sè lÜnh vùc ph¸t triÓn víi t¸c ®éng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng, cßn c¸c Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
 4. 24 VÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña truyÒn th«ng ®¹i chóng lÜnh vùc kh¸c nh− thÓ chÞu t¸c ®éng cña nhµ tr−êng, b¶o tµng, nhµ h¸t. ë ®©y, ng−êi nghiªn cøu ph¶i ®èi mÆt víi c¸c chiÒu c¹nh phøc t¹p trong mèi liªn hÖ ch»ng chÞt cña truyÒn th«ng ®¹i chóng víi c¸c c¬ së x· héi kh¸c, do ®ã khã cã thÓ kÐo ra sîi chØ t¸c ®éng trùc tiÕp cña truyÒn th«ng ®¹i chóng lªn ý thøc x· héi. Ba lµ: Cã c¶ giao tiÕp ®¹i chóng vµ giao tiÕp liªn c¸ nh©n d−íi t¸c ®éng cña c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. Giao tiÕp ®¹i chóng lµ giao tiÕp th«ng qua ph−¬ng tiÖn kü thuËt, diÔn ra theo chiÒu däc tõ nguån tin ®Õn c«ng chóng. Mèi liªn hÖ ng−îc (feedback) chËm h×nh thµnh v× giao tiÕp ®¹i chóng lµ giao tiÕp gi¸n tiÕp. Ho¹t ®éng giao tiÕp liªn c¸ nh©n theo chiÒu ngang, còng tham gia vµo viÖc nh©n réng hiÖu qu¶ cña c¸c th«ng ®iÖp do c«ng chóng tiÕp nhËn ®−îc tõ hÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng. TÝnh chÊt ®a d¹ng vµ kh«ng ®ång thêi trong c¬ chÕ giao tiÕp nh− vËy lµm phøc t¹p thªm c¸c ph©n tÝch vÒ hiÖu qu¶ truyÒn th«ng ®¹i chóng. HiÖn nay, ë n−íc ta cã 490 c¬ quan b¸o, t¹p chÝ: 177 b¸o, 313 t¹p chÝ víi 645 Ên phÈm. Hµng n¨m xuÊt b¶n h¬n 550 triÖu b¶n b¸o, møc h−ëng thô b×nh qu©n 7,07 b¶n/ng−êi/n¨m. 70% l−îng b¸o chÝ tËp trung ë thÞ x·, thµnh phè1. C¶ n−íc cã 1 ®µi truyÒn h×nh quèc gia; 1 §µi ph¸t thanh quèc gia; 3 ®µi truyÒn h×nh khu vùc ë HuÕ, §µ N½ng, CÇn Th¬; cã 61 ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh cÊp thµnh phè, tØnh; 606 ®µi ph¸t tranh, truyÒn thanh cÊp huyÖn trong ®ã cã 288 ®µi ph¸t sãng FM. Theo sè liÖu ch−a ®Çy ®ñ: n¨m 1998, ngµnh b−u ®iÖn ®· ph¸t hµnh 410 lo¹i Ên phÈm b¸o chÝ, víi sè l−îng 185 triÖu b¶n. Nh− vËy, c¬ quan b¸o chÝ tù ph¸t hµnh hoÆc th«ng qua c¸c ®¹i lý ph¸t hµnh b¸o chÝ kho¶ng 2/3 sè l−îng b¸o chÝ c¶ n−íc. ë n−íc ta, hÖ thèng b¸o chÝ ®−îc ®Æt d−íi sù qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n−íc. C¸c dÊu hiÖu vÒ d©n sè - x· héi vµ ®Þa lý ®−îc lÊy lµm c¬ së cho ho¹t ®éng xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh b¸o chÝ. Nhê ®ã, c¸c tÇng líp nh©n d©n ®Òu cã thÓ tiÕp nhËn th«ng tin tõ hÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng. B¸o chÝ ®−îc xuÊt b¶n theo: - DÊu hiÖu l·nh thæ: nh− b¸o Hµ Néi míi, Sµi Gßn gi¶i phãng... - DÊu hiÖu x· héi: nh− b¸o §¹i ®oµn kÕt, Lao ®éng.... - DÊu hiÖu nghÒ nghiÖp: nh− b¸o Gi¸o dôc vµ thêi ®¹i, T¹p chÝ X· héi häc... - DÊu hiÖu løa tuæi: nh− b¸o ThiÕu niªn tiÒn phong, Ng−êi cao tuæi... - DÊu hiÖu vÒ giíi nh−: b¸o Phô n÷ ViÖt Nam, Phô n÷ Thñ ®«... - DÊu hiÖu vÒ nhu cÇu vµ thÞ hiÕu nh−: b¸o V¨n nghÖ, T¹p chÝ ¢m nh¹c... B¸o chÝ ViÖt Nam nh÷ng n¨m qua tr−ëng thµnh cïng víi c«ng cuéc §æi míi ®Êt n−íc. §−êng lèi §æi míi víi chñ tr−¬ng më cöa vµ d©n chñ hãa ®êi sèng x· héi ®· cã ¶nh h−ëng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn b¸o chÝ. 1 DÉn theo §ç Quý Do·n: Ph¸t triÓn ®i ®«i víi qu¶n lý tèt.B¸o Nh©n d©n chñ nhËt, ngµy 18/6/2000. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
 5. Mai Quúnh Nam 25 Víi vai trß lµ tiÕng nãi cña §¶ng, cña Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, b¸o chÝ võa ®Þnh h−íng d− luËn x· héi võa lµ diÔn ®µn thÓ hiÖn t©m t−, nguyÖn väng cña quÇn chóng nh©n d©n. B¸o chÝ tuyªn truyÒn phæ biÕn ®−êng lèi, chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®êi sèng x· héi, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, më réng nÒn d©n chñ vµ kh¶ n¨ng tham gia cña ng−êi d©n vµo ho¹t ®éng tæ chøc, qu¶n lý x· héi. Cã hai lÜnh vùc b¸o chÝ rÊt quan t©m: mét lµ kÞp thêi ph¸t hiÖn, ®−a ra c¸c nh©n tè míi ®Ó cæ vò vµ ®Þnh h−íng hµnh ®éng x· héi, hai lµ ®Êu tranh chèng tiªu cùc. ViÖc ph¸t hiÖn nh÷ng vô ¸n lín trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®Òu cã phÇn ®ãng gãp cña b¸o chÝ. MÆt kh¸c, còng ®· cã t×nh tr¹ng mét sè tê b¸o ®i xa môc ®Ých, t«n chØ ®−îc quy ®Þnh vµ c¸c biÓu hiÖn th−¬ng m¹i hãa trong ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o chÝ. Nh÷ng nghiªn cøu hiÖu qu¶ cña c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng ph¶i dùa trªn chøc n¨ng x· héi, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t x· héi cña hÖ thèng nµy. ViÖc më réng kh¶ n¨ng tham gia cña c«ng chóng vµo ho¹t ®éng giao tiÕp ®¹i chóng lµm cho c«ng chóng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ®èi t−îng tiÕp nhËn c¸c th«ng ®iÖp ®−îc truyÒn t¶i, mµ hÖ thèng truyÒn th«ng ®¹i chóng còng trë thµnh diÔn ®µn thÓ hiÖn d− luËn x· héi vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¶n ¸nh c¸c lîi Ých, t¹o nªn mèi quan t©m chung cña quÇn chóng nh©n d©n. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nh»m t¹o nªn c¸c t−¬ng t¸c x· héi tÝch cùc vµ æn ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng truyÒn th«ng ®¹i chóng. Tr−ëng thµnh vµo bèi c¶nh ®ã, c¸c nghiªn cøu x· héi häc vÒ hiÖu qu¶ truyÒn th«ng ®¹i chóng ®ang ®ßi hái c¸c nç lùc nghÒ nghiÖp tõ nh÷ng ng−êi lµm x· héi häc b¸o chÝ. Tµi liÖu tham kh¶o 1. TrÇn H÷u Quang: X· héi häc vÒ truyÒn th«ng ®¹i chóng. Nhµ xuÊt b¶n Thµnh phè Hå ChÝ Minh-1997. 2. Mai Quúnh Nam: VÒ ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña giao tiÕp ®¹i chóng. T¹p chÝ X· héi häc sè 2/2000. 3. Mai Quúnh Nam: V¨n hãa ®¹i chóng vµ v¨n hãa gia ®×nh. T¹p chÝ X· héi häc sè 4/2000. 4. Mai Quúnh Nam: PhÇn TruyÒn th«ng ®¹i chóng trong B¸o c¸o x· héi n¨m 2000. TrÞnh Duy Lu©n chñ biªn. ViÖn X· héi häc. 2001. 5. Korobeinhikov V.S. vµ ®ång sù: Ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng vµ sù h×nh thµnh d− luËn x· héi. Nxb. Khoa häc. M.1992 (tiÕng Nga). 6. NhiÒu t¸c gi¶: TruyÒn th«ng ®¹i chóng trong ®êi sèng x· héi. Nxb. Khoa häc-M. 1995 (tiÕng Nga). 7. ULedov a.K: §æi míi ®êi sèng tinh thÇn x· héi. Nxb. T− t−ëng- M. 1990 (tiÕng Nga). Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản