intTypePromotion=1
ADSENSE

Việc sử dụng chất tăng trọng trong chăn nuôi

Chia sẻ: Pham Khanh Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

158
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỹ có 32 loại kháng sinh đã được đưa và biệt dược được phép đưa vào sử dụng trong thức ăn chăn nuôi: +15 loại thuốc phòng cầu trùng. +11 loại dùng như chất khích thích tăng trưởng. +6 loại dùng với mục đích khác.Trong s đó có 7 lo i dùng trong dân y làố ạ : bacitracin, Chlotetracycline, erythromycine, lincomycin, novobioxin, oxytetracycline và penicillin. -Tỉ lệ các loại được dùng trong chăn nuôi là: Penicillin 9%, tetracycline 66%, macrolide 12%, amynoglicosede 4%, fluoroquinolone 1%, trimethomprim/sulpha 2%, các kháng sinh khác 6%....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Việc sử dụng chất tăng trọng trong chăn nuôi

 1. Tr­ê ng Đ¹i häc N«ng l©m Kho a n«ng häc Việc sử dụng chất tăng trọng trong chăn nuôi Giảng viên: Phạm Tuyết Mai SVTH: Trịnh Thị Thơm Lớp: K39BQCB
 2. Giíi thiÖu 1.C¸c chÊt t¨ng träng ® sö dông trong ch¨n ­îc nu«i. 2.T¸c h¹i cña chÊt t¨ng träng khi sö dụng trong ch¨n nu«i 3.BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt 4.Tµi liÖu tham kh¶o
 3. Né i dung 1. C¸c chÊt t¨ng träng sö dông trong ch¨n nu«i: 1.1.T× h× sö dông chÊt t¨ng träng trong ch¨n nh nh nu«i -Theo kÕt qu¶ ® iÒu tra s¬bé cña ViÖn khoa häc KÜ thuËt N«ng nghiÖp ViÖt Nam cã ® 75% sè Õn mÉu thÞt vµ 66.7% sè mÉu gan cña gia sóc, gia cÇm b¸n ë c¸c chî cã møc tån d­ kh¸ng sinh v­ît qu¸ ng­ìng cho phÐp. -Th¸ng 7 / 2006 lÊy ngÉu nhiªn 2 mÉu thận lîn vµ 3 mÉu thÞt t¹i mét sè chî Tp.HCM ® xÐtÓ nghiÖm cã 1 mÉu tån d­ rÊt cao l­ îng hormon t¨ng träng. ChÊt t¨ng träng Trung Quèc
 4. -Th¸ng 8/2006 lÊy 100 mÉu thÞt lîn t¹i c¸c lß giÕt mæ lín ë Tp.HCM cã tíi 17 mÉu d­¬ tÝnh víi chÊt t¨ng tr­ëng. ng -Ph© tÝch 200 mÉu thøc ¨n lµ thÞt tr© bß kÕt qu¶ 47 mÉu d­ n u ¬ tÝnh, nhiÒu mÉu ® qua chÕ biÕn nh­ng vÉn cßn l­îng tån ng · d­ chÊt t¨ng träng cao gÊp hµng chôc lÇn so víi tiªu chuÈn quèc tÕ ¸p dông. Tõ nh÷ con sè trªn ta thÊy r»ng ng­êi ch¨n nu«i sö dông qu¸ ng nhiÒu chÊt t¨ng tr­ëng dÉn ® thùc phÈm cña chóng ta ch­a Õn ® b¶o an toµn cho ng­êi sö dông. ¶m
 5. Một lò mổ lớn trong Tp.HCM
 6. 1.2. C¸c c hÊt t¨ng träng ®­îc ®­a vµo trong thøc ¨n ch¨n nu«i a. C¸c chÊt kh¸ng sinh: -Lµ nh÷ chÊt ® t¹o thµnh bëi c¸c ng ­îc sinh vËt sèng( nÊm men-mèc, vi khuÈn, mét sè loµi thùc vËt) cã ®Æc tÝnh tiªu diÖt vi khuÈn hoÆc k× m h¶m ® Æc tÝnh cña chóng. -ViÖc sö dông kh¸ng sinh trong ch¨n nu«i ® ph¸t hiÖn nhê Stostad vµ ­îc J uke khi cho gia cÇm ¨n thøc ¨n cã bæ sung Aureomycine. ChÊt kh¸ng sinh
 7. -Ở Mỹ có 32 loại kháng sinh được đưa và biệt dược được phép đưa vào sử dụng trong thức ăn chăn nuôi: +15 loại thuốc phòng cầu trùng. +11 loại dùng như chất khích thích tăng trưởng. +6 loại dùng với mục đích khác.
 8. -Trong số đó có 7 loại dùng trong dân y là: bacitracin, Chlotetracycline, erythromycine, lincomycin, novobioxin, oxytetracycline và penicillin. -Tỉ lệ các loại được dùng trong chăn nuôi là: Penicillin 9%, tetracycline 66%, macrolide 12%, amynoglicosede 4%, fluoro- quinolone 1%, trimethomprim/sulpha 2%, các kháng sinh khác 6%.
 9. Hormon tăng trưởng dạng bột bán trên mạng
 10. b. C¸c hormon vµ nh÷ hîp chÊt kÝch thÝch gièng hormon: ng *Hormon sö dông vµ nh÷ hîp chÊt cã t¸c dông gièng víi ng hormon sinh dôc: -C¸c hormon sinh dôc nh­ Te rto s te ro ne , o e s tro g e ne . -Nh÷ hormon tù nhiªn cã cÊu tróc vßng steran, hormon ng tæng hîp cã cÊu tróc k¸hc víi hormon tù nhiªn .TÊt c¶ chóng ® kÕt nèi víi recptor. Òu -Mét sè chÊt kh¸c cã t¸c dông sinh häc gièng nh­ hormon tuyÕn th­îng thËn nh­ Natri s alic ilat. Nh÷ steroid ® ng ång ho¸ nh­ Die thy ls ty lb e s tro l, De s am e thas o l………..
 11. *C¸c hormon sinh tr­ëng cã trong c¬thÓ con vËt: ­Bo v ine S o m ato tro p in ë thuú tr­íc tuyÕn yªn cña bß. -Porcine S om atotropin ë thuú tr­íc tuyÕn yªn cña lîn . -C¸c hîp chÊt tæng hîp cã t¸c dông t­¬ tù lµ ng Tranb o lo ne ac e tate , Es trad o il, Ze nano l……….. *C¸c hîp chÊt thuéc nhãm beta –agonist: -Lµ dÉn xuÊt tæng hîp cña Catecholamine. -§­îc sö dông nhiÒu nhÊt lµ Cle nb ute ro l, S alb utam o l.
 12. CÊu tróc cña beta - agonist
 13. *C¸c chÊt kim lo¹i nÆng: -Kim lo¹i nÆng cã trong thøc ¨n ch¨n nu«i cã thÓ do lÉn vµo trong thøc ¨n nh­ng chñ yÕu lµ do bæ sung vµo lµm chÊt t¨ng tr­ëng. -Mét sè kim lo¹i ® bæ sung vµo thøc ¨n nh­ ® ­îc ång(Cu), asen(As)
 14. 2. T¸c h¹i cña viÖc sö dông chÊt t¨ng träng trong ch¨n nu«i: 2.1. ChÊt kh¸ng sinh: *Môc ® Ých khi ® kh¸ng sinh vµo trong thøc ¨n ­a ch¨n nu«i: -Dïng ® ® Ó iÒu trÞ bÖnh. -Phßng bÖnh -Dïng nh­ chÊt kÝch thÝch t¨ng tr­ëng Tuú môc ® sö dông mµ liÒu l­îng vµ ph­¬ thøc ich ng sö dông kh¸c nhau.
 15. LiÖu cã an toµn thôc phÈm hay kh«ng?
 16. *Thuèc kh¸ng sinh khi dïng víi môc ®ich lµ chÊt kÝch thÝch sinh tr­ëng cã nh÷ lîi Ých lµ: ng -T¨ng n¨ng suÊt sinh tr­ëng vµ sinh s¶n ë gia sóc, gia cÇm. -T¨ng hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n lµ vËt nu«i nhanh chãng thÝch nghi víi sù thay ® bÊt th­êng víi c¬cÊu æi vµ chñng lo¹i nguyªn liÖu trong khÈu phÇn thøc ¨n. -N© cao chÊt l­îng s¶n phÈm (t¨ng tØ lÖ thit n¹c, ng gi¶m tØ lÖ thÞt mì, lµm thÞt mÒm h¬ vµ kh«ng n nhiÔm mÇm bÖnh. -Phßng c¸c bÖnh m·n tÝnh vµ ng¨n chÆn x¶y ra nh÷ng dÞch bÖnh do vi trïng. -T¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ch¨n nu«i.
 17. ThÞt ® ch­a h¼n ® an toµn á ·
 18. * C¬chÕ t¸c dông cña chÊt kh¸ng sinh : -KiÓm so¸t bÖnh tËt -TiÕt kiÖm chÊt dinh d­ìng :gi¶m c¸c loµi vi sinh vËt c¹nh tranh dinh d­ìng vµ lµm t¨ng mét sè chÊt dinh d­ìng cho vËt chñ. -¶nh h­ëng ® trao ® chÊt : t¨ng c­êng qu¸ Õn æi tr× trao ® chÊt vµ mét sè chøc n¨ng cña c¬ nh æi thÓ. -¶nh h­ëng ® kh¶ n¨ng hÊp thô thøc ¨n vµ n­íc Õn uèng. -T¨ng kh¶ n¨ng tiªu ho¸ , hÊp thu c¸c chÊt dinh d­ ìng.
 19. *T¸c h¹i cña viÖc sö dông chÊt kh¸ng sinh: ** Ảnh h­ëng ngay lËp tøc sau khi tiªu thô s¶n phÈm: +Ph¶n óng qu¸ mÈn c¶m ® èi víi ng­êi nh¹y c¶m kh¸ng sinh. + y dÞ øng sau khi tiªu thô G© thÞt cã l­îng tån d­ kh¸ng sinh BÖnh nh© dÞ øng n
 20. **Ảnh h­ëng muén : -T¹o nªn sù kh¸ng kh¸ng sinh ë vi khuÈn: mét sè loµi vi khuÈn häc c¸ch v« hiÖu ho¸ t¸c dông kh¸ng sinh. +Cơ chế của sự kháng kháng sinh: nếu sử dụng kháng sinh với liều lượng không đủ giết chết vi khuẩn thì vi khuẩn trở nên kháng thuốc. Sự kháng thuốc diễn ra theo nhiều cách khác nhau như: Vô hoạt kháng sinh như ni khuẩn kháng Penicillin và Chloramphenicol. Loại bỏ kháng sinh và loại bỏ chúng ra khỏi tế bào như vi khuẩn kháng tetracycline. Thay đổi điểm tác động của kháng sinh theo chiều hướng không có hại đối với vi khuẩn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2