Viêm màng não mủ

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
296
lượt xem
100
download

Viêm màng não mủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được tầm quan trọng của việc chẩn đoán và điều trị sớm bệnh VMNM. Chẩn đoán đựơc các tác nhân gây VMNM dựa vào lứa tuổi, cơ địa ký chủ, yếu tố dịch tễ. Nêu đựơc các điểm chính về sinh bệnh học của VMNM. Mô tả các BHLS trên bệnh nhân VMNM thể điển hình. Nêu và giải thích đựơc kết quả các xét nghiệm cần làm để chẩn đoán bệnh, chẩn đoán căn nguyên, phát hiện biến chứng và theo dõi diễn tiến điều trị. Viêm màng não mũ là hiện tượng viêm của màng não do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viêm màng não mủ

 1. VIEÂM MAØNG NAÕO MUÕ NGUYEÃN VAÊN HAÛO
 2. MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP  Neâu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò sôùm beänh VMNM  Chaån ñoaùn ñöôïc caùc taùc nhaân gaây VMNM döïa vaøo löùa tuoåi, cô ñòa kyù chuû, yeáu toá dòch teã.  Neâu ñöôïc caùc ñieåm chính veà sinh beänh hoïc cuûa VMNM.  Moâ taû caùc BHLS treân beänh nhaân VMNM theå ñieån hình  Neâu vaø giaûi thích ñöôïc keát quaû caùc xeùt nghieäm caàn laøm ñeå chaån ñoaùn beänh, chaån ñoaùn caên nguyeân, phaùt hieän bieán chöùng vaø theo doõi dieãn tieán ñieàu trò.  Vieát ñöôïc caùch ñieàu trò ñaëc hieäu VMNM.  Trình baøy ñöôïc caùc bieán chöùng vaø dö chöùng cuûa beänh VMNM.  Neâu ñöôïc caùch phoøng ngöøa VMNM do moät soá taùc nhaân coù theå phoøng ngöøa ñöôïc
 3. ÑAÏI CÖÔNG  Vieâm maøng naõo muû laø hieän töôïng vieâm cuûa maøng naõo, do söï xaâm laán cuûa caùc loïai vi truøng sinh muû vaøo maøng naõo. Ñaây laø moät caáp cöùu noäi khoa caàn ñöôïc chaån ñoaùn sôùm, xöû trí kòp thôøi vaø tích cöïc ñeå haïn cheá töû vong vaø caùc bieán chöùng hay dö chöùng.
 4. Viêm màng não (mủ, siêu vi, lao, nấm) Màng Não - màng cứng - màng nhện - màng nuôi Nã o 1 April 2009 4
 5. SINH BỆNH HỌC VT sinh sản tại hầu mũi, xâm nhập màng nhầy  Du khuẩn huyết  Xâm nhập màng não  TNF, IL-1, IL6  Phóng thích LPS, TA   Nội bì mao mạch Đại thực bào    Viêm khoang dưới nhện Viêm mạch máu não Phù não (tăng thấm, nhiễm độc tế bào, nhồi máu) 1 April 2009 5
 6. 1 April 2009 Nguồn:www.ambion.co 6
 7. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH  Coù nhieàu loaïi vi truøng gaây neân vieâm maøng naõo.  Ba taùc nhaân Streptocccus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis chieám 80%  ñaëc bieät Streptococcus suis thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán gaàn ñaây.  Xuaát ñoä maéc phaûi tuøy thuoäc vaøo löùa tuoåi beänh nhaân, söùc ñeà khaùng cuûa chuû theå, moâi tröôøng beänh nhaân coù tieáp xuùc.
 8. Tuoåi - Taùc nhaân thoâng thöôøng < 4 tuaàn Streptococcus agalactiae,Escherichia coli, Listeria monocytogenes,Klebsiella pneomoniae, Enterococcus spp 4 tuaàn -12 tuaàn Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, H.influenzae 3 thaùng -2 tuoåi Haemophilus inflenzae, Neisseria meningitidis 3 -50 tuoåi Neisseria menigitidis, Streptococcus pneumoniae >50 tuoåi Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Tröïc khuaån gram aâm
 9. Suy giaûm heä thoáng ñeà khaùng cuûa chuû theå Maát hoaït tính opsonic Streptococcus pneumoniae, Neisseria vaø / hoaëc hoaït tính meningitidis dieät khuaån Hemophilus influenzae Thieáu C5 ñeán C6 Neisseria meningitidis Sickle cell disease Streptococcus pneumoniae, Hemophilus hoaëc caét laùch influenzae, Vi truøng gram aâm Beänh Hodgkin Listeria monocytogenes Ung thö maùu,Giaûm Vi truøng gram aâm (pseudomonas, Serratia) baïch caàu haït, suy tuûy
 10. Beänh lyù keøm theo hoaëc ñaõ maéc phaûi Vieâm xoang Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus Streptococcus group A beta hemolytic Vieâm tai giöõa Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae Chaán thöông soï naõo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae Streptococcus group A beta hemolytic Phaãu thuaät ngoaïi thaàn kinh Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Tröïc khuaån gram aâm
 11. Viêm màng não mủ Tác nhân gây bệnh - Phế cầu Streptococcus pneumoniae - Não mô cầu Neisseria meningitidis - Hemophilus influenza  Liên cầu lợn Streptococcus suis 1 April 2009 11
 12. Trieäu chöùng laâm saøng VMNM TCLS Taàn suaát Nhöùc ñaàu > 90% Soát > 90% Coå göôïng > 85% Roái loaïn tri giaùc > 80% Daáu Kernig > 50% Daáu Brudzinski > 50% Noân oùi  35% Co giaät ~ 30% Daáu TK khu truù 10 – 20% Phuø gai < 1%
 13. Lâm sàng VMN Sốt Triệu chứng: nhức đầu, ói, táo bón Dấu màng não: cổ cứng, Kernig, Brudzinski 1 April 2009 13
 14. XN CHAÅN ÑOÙAN VMNM 1. Chaån ñoaùn baèng hình aûnh CT scan naõo MRI naõo 2. Choïc doø tuûy soáng • AÙp löïc môû • Sinh hoùa • Teá baøo • Nhuoäm Gram • Latex • Caáy VT 3. Caáy maùu (+) (56 – 60%)
 15. Sốt + nhức đầu +cổ gượng ± rối loạn tri giác Yếu Soi đáy mắt tố dịch tể Có Phù gai thị Không Cấy máu Cấy máu Kháng sinh Chọc dò DNT Không CT/ MRI Có U não, áp xe não, 1 April 2009 tụ máu, xuất huyết não 15
 16. Chọc dò tủy sống Cột sống 1 April 2009 16
 17. DNT tieâu bieåu cuûa VMNM AÙp löïc môû > 18 cmH2O (90%) Soá löôïng BC 1000-5000/mm3; >100 (90%) % Neutrophil > 80% ( 80 – 90%) Protein 100-500 mg%; > 40mg% (85%) Glucose 35 mmol/L( 3.5meq/l) Nhuoäm Gram Döông tính (60-90%) Caáy Döông tính (70-85%) Latex Döông tính (50-100%) Limulus lysate Döông tính : VMN Gram (-)
 18. LATEX CHAÅN ÑOAÙN VMNM  DNT + KT Trong: (-) Tuûa: (+) 1. S.pneumoniae 2. H. influenzae 3. N. meningitidis nhoùm A 4. N. meningitidis nhoùm B 5. N. meningitidis nhoùm C
 19. ÑIEÀU TRÒ  VMNM laø moät caáp cöùu noäi khoa  phaûi ñieàu trò sôùm vaø tích cöïc  Khaùng sinh giöõ vai troø chính yeáu  Neáu ñieàu trò chaäm treã, deã coù caùc bieán chöùng vaø di chöùng naëng neà
 20. NGUYEÂN TAÉC DUØNG KHAÙNG SINH  Söû duïng sôùm, khi coù chaån ñoaùn LS  Löïa choïn KS thích hôïp vôùi ñoä nhaäy cuûa vi truøng gaây beänh.  Neân duøng loaïi KS dieät khuaån.  Thuoác phaûi ñaït ñeán noàng ñoä dieät truøng trong DNT
Đồng bộ tài khoản