XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC DỰA VÀO OXIT CAO NHẤT VÀ HỢP CHẤT KHÍ VỚI HIĐRO

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hưởng Hưởng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
711
lượt xem
61
download

XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC DỰA VÀO OXIT CAO NHẤT VÀ HỢP CHẤT KHÍ VỚI HIĐRO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số thứ tự của nhóm = số oxi hoá cao nhất với oxi = số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố ở nhóm A. - Hoá trị đối với hiđro = 8 – số thứ tự nhóm của nguyên tố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC DỰA VÀO OXIT CAO NHẤT VÀ HỢP CHẤT KHÍ VỚI HIĐRO

  1. X¸c ®Þnh nguyªn tè ho¸ häc dùa vµo oxit cao nhÊt  vµ hîp chÊt khÝ víi hi®ro             I. C¬ së.  Nhãm                      C«ng thøc tæng  I II III IV V VI VII qu¸t    Oxit    R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 R2On ( n = 1, 2  cao  ...7)       nhÊ t Hîp chÊt  RH4 RH3 RH2 RH RH8­n (4 ≤  n ≤ khÝ víi  7) hi®ro   ­ Sè thø tù cña nhãm  = sè oxi ho¸ cao nhÊt víi oxi = sè electron líp  ngoµi cïng cña c¸c nguyªn tè ë nhãm A. ­ Ho¸ trÞ ®èi víi hi®ro = 8 – sè thø tù nhãm cña nguyªn tè. II. Bµi tËp ¸p dông. Bài 1:Ôxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất khí với hiđro của nó chứa 8,82% H về khối lượng. a. Tìm nguyên tử khối của R.Viết cấu hình e của R. b. Suy vị trí và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R. Bài 2:Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là HR. Ôxit cao nhất của nó chứa 61,2% O về khối lượng. a. Tìm nguyên tử khối của R.. Viết cấu hình e của R b. Suy vị trí và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R. Bài 3. R là nguyên tố thuộc nhóm IIA. Hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R chứa 55,17% khối lượng oxi. a. Xác định R. b.Viết phương trình phản ứng nếu có của R với Cl2, H2SO4, NaOH. Bài 4. Một nguyên tố R mà oxit cao nhất của nó chứa 60% oxi theo khối lượng. Hợp chất khí của R với hiđro có tỉ khối hơi so với khí H2 bằng 17. a. Xác định R, công thức oxit của R và công thức hợp chất khí của R với hiđro. b. Viết một phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học đặc trưng của loại oxit này. Bài 5. a. Nguyên tử A có 6e ở lớp ngoài cùng. Trong hợp chất với hiđro thì A chiếm 88,89% khối lượng. Xác định A? Viết công thức hợp chất tạo bởi A với các nguyên tố lân cận trong BTH. b. Nguyên tử X có số oxi hóa trong oxit cao nhất bằng số oxi hóa trong hợp chất khí với hiđro. X thuộc nhóm nào? Trong oxit cao nhất , oxi chiếm 53,33% khối lượng. Xác định X? Bài 6.  Mét nguyªn tè kim lo¹i R chiÕm 52,94% vÒ khèi lîng trong oxit  cao nhÊt cña nã.  a. Xác định nguyên tố R. b. Cho 20,4 gam oxit của R tan hoàn toàn trong 246,6 gam dung dịch 17,76% của hợp chất với hiđro và phi kim X thuộc nhóm VIIA, tạo thành dung dịch A. Xác định X.
  2. Bài 7. Một nguyên tố R có hợp chất khí với hiđro là RH3. Oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng của R. a. Xác định R b. Cho oxit trên tác dụng với 20 gam NaOH (dư) tính khối lượng muối tạo thành. Bài 8. X là oxit của nguyên tố R thuộc nhóm IVA. Tỉ khối hơi của X đối với hiđro là 22. Cho 4,48 lit X (đktc) hấp thụ hết vào 320 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định X và tính khối lượng các sản phẩm. III. C©u hái vµ bµi tËp trắc nghiệm 1. Mét nguyªn tè R cã (Z = 7) . C«ng thøc hîp chÊt víi hi®ro vµ c«ng  thøc oxit cao nhÊt cña R lµ : A. RH2, RO B. RH4, RO2 C. RH3, R2O5 D.  RH, R2O7.  2.  Hîp chÊt khÝ ®èi víi hi®ro cña mét nguyªn tè R cã c«ng thøc tæng  qu¸t lµ RH4. Oxit cao nhÊt cña R chøa 53,3% khèi lîng cña oxi . VËy  nguyªn tè R lµ : A. Cacbon (C) B. Ch× (Pb) C. ThiÕc (Sn) D. Silic (Si) 3. Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè R cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ R2O5,  hîp chÊt cña R víi hi®ro cã thµnh phÇn khèi lîng cña hi®ro lµ 17,65%.  Nguyªn tè R lµ : A. Photpho (P) B. Nit¬ (N) C. Asen (As) D. Stibi (Sb) 4. Hîp chÊt khÝ ®èi víi hi®ro cña mét nguyªn tè R cã c«ng thøc RH2.  Oxit cao nhÊt cña nguyªn tè R chøa 40% khèi lîng cña R . VËy nguyªn  tè R lµ : A. Lu huúnh (S) B. Nit¬ (N) C. Selen (Se) D. Telu(Te)  5. Nguyªn tè R cã hîp chÊt khÝ víi hi®ro cã c«ng thøc RH4. Oxit cao  nhÊt cña nguyªn tè R chøa 72,73%  vÒ khèi lîng cña oxi. C«ng thøc hîp  chÊt khÝ víi hi®ro vµ oxit cao nhÊt cña R lµ : A. SiH4, SiO2 B. SnH4, SnO2 C. PbH4, PbO2 D. CH4, CO2 6. Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè R thuéc nhãm  VA, cã tØ lÖ khèi l­ îng cña mR : mO = 3,5 : 10. Nguyªn tè R lµ : A. Phot pho (P) B. Nit¬ (N) C. Stibi (Sb) D. Asen (As) 7. R lµ nguyªn tè thuéc nhãm VIA. TØ sè gi÷a thµnh phÇn %O trong oxit  cao nhÊt cña R víi thµnh phÇn % H trong hîp chÊt khÝ víi hi®ro cña R  lµ 51 : 5. VËy nguyªn tè R lµ : A. Selen (Se) B. Lu huúnh (S) C. Telu (Te) D. Gemani (Ge) 8. Nguyªn tè R lµ phi kim thuéc nhãm A. TØ lÖ gi÷a thµnh phÇn %  nguyªn tè R trong oxit cao nhÊt vµ % nguyªn tè R trong hîp chÊt khÝ  víi hi®ro lµ 0,5955. VËy nguyªn tè R lµ : A. Lu huúnh (S) B. Nit¬ (N) C. Brom (Br) D. Cacbon (C) 9. Oxit cao nhÊt cña mét nguyªn tè R thuéc nhãm VII.A cã tØ lÖ khèi  lîng c¸c nguyªn tè mR : mO = 7,1 : 11,2. Nguyªn tè R lµ :
  3. A. Flo (F) B. Clo(Cl) C. Brom (Br) D. Iot (I) 10.  Mét nguyªn tè R mµ oxit cao nhÊt cña nã chøa 60% oxi vÒ khèi l­ îng. Hîp chÊt khÝ cña R víi hi®ro cã tØ khèi h¬i so víi khÝ hi®ro  b»ng 17. C«ng thøc oxit cao nhÊt vµ c«ng thøc hîp chÊt khÝ cña nguyªn  tè R lµ: A. N2O5, NH3 B. CO2, CH4 C. Cl2O7, HCl D. SO3, H2S 11. Mét nguyªn tè R t¹o ®îc oxit trong ®ã oxi chiÕm 30,476% khèi lîng  vµ R thÓ hiÖn sè oxi ho¸ +4 . VËy nguyªn tè R lµ : A. Gemani (Ge) B. Silic (Si) C. Lu huúnh (S) D.  Cacbon (C) 12. Mét oxit cao nhÊt cña nguyªn tè R cã d¹ng RO2. BiÕt khÝ nµy nÆng  gÊp 22 lÇn hi®ro. Oxit cao nhÊt cña nguyªn tè R lµ : A. SiO2 B. CO2 C. GeO2 D. SnO2 13. Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã 6 electron líp ngoµi cïng. Trong hîp  chÊt víi hi®ro, A chiÕm 88,89% vÒ khèi lîng . Nguyªn tè A lµ : A. Lu huúnh (S) B. Oxi (O) C. Selen (Se) D. Telu (Te) 14. Nguyªn tè R thuéc nhãm IIA. Hi®roxit t¬ng øng víi oxit cao nhÊt  cña R chøa 55,17% khèi lîng oxi. Nguyªn tè R lµ : A. Canxi (Ca) B. Bari (Ba) C. Magie (Mg) D. Beri (Be)  15. Nguyªn tè M thuéc nhãm IIIA, nguyªn tè X thuéc nhãm VIA. Trong  oxit cao nhÊt, oxi chiÕm 47,05% khèi lîng, cßn X chiÕm 40% khèi l­ îng . Hái trong hîp chÊt gi÷a M vµ X th× % khèi lîng cña M b»ng bao  nhiªu? A. 65,85% B. 36% C. 64% D.  34,15%    
Đồng bộ tài khoản