Xác định sứ mạng và mục tiêu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
263
lượt xem
60
download

Xác định sứ mạng và mục tiêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một phát biểu có giá trị lâu dài về mục đích là đặc điểm để phân biệt các doanh nghiệp, triết lý kinh doanh nghiệp của doanh nghiệp, Bước đầu tiên của quản trị chiến lược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định sứ mạng và mục tiêu

  1. Chöông naêm: Xaùc ñònh söù maïng vaø muïc tieâu I. Söù maïng cuûa toå chöùc Lyù do toàn taïi, yù nghóa toàn taïi, hoaït ñoäng cuûa toå chöùc 1. Khaùi nieäm laø moät phaùt bieåu coù giaù trò laâu daøi veà muïc ñích. Laø ñaëc ñieåm ñeå phaân bieät caùc doanh nghieäp, trieát lyù kinh doanh, nguyeân taéc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Böôùc ñaàu tieân cuûa quaûn trò chieán löôïc. 2. Vai troø Baûo ñaûm ñoàng taâm nhaát trí trong noäi boä • Taïo cô sôû duy trì nguoàn löïc toå chöùc • Ñeà ra tieâu chuaån ñeå phaân boå nguoàn löïc cuûa toå chöùc • Hình thaønh khung caûnh baàu khoâng khí kinh doanh thuaän lôïi • Ñoùng vai troø trung taâm ñeå ñoàng tình vôùi muïc ñích, phöông höôùng cuûa toå chöùc • Taïo ñieàu kieän chuyeån hoaù muïc ñích thaønh muïc tieâu thích hôïp • Taïo ñieàu kieän chuyeån hoaù muïc tieâu thaønh chieán löôïc bieän phaùp cuï theå • 3. Tieán trình phaùt trieån cuûa moät baûn söù maïng • Choïn caùc baøi vieát vaø yeâu caàu caùc nhaø quaûn trò xem • Yeâu caàu caùc nhaø quaûn trò soaïn baûn cuûa mình • Hôïp nhaát caùc baûn naøy laïi bôûi quaûn trò caáp cao hôn • Söûa chöõa, boå xung, hoïp xem xet • Soaïn thaønh söù maïng chính, truyeàn ñaït Duøng phöông phaùp naõo coâng, thueâ möôùn coá vaán, duøng chuyeân moân beân ngoaøi 4. Tình chaát cuûa söù maïng kinh doanh a. Baûn tuyeân boá thaùi ñoä Baûn söù maõng toát cho nhieàu muïc tieâu khaû thi, tính saùng taïo lôùn Baûn söù maïng roäng cho pheùp ñieàu hoaø caùc coå ñoâng khaùc nhau b. Giaûi quyeát nhöõng quan ñieåm baát ñoàng Khoâng phaûi ôû tình traïng khoù khaên môùi coù baûn söù maïng, noù maïo hieåm, nhöng duøng baûn söù maïng trong khoù khaên laø laät ngöôïc suy suïp. c. Ñònh höôùng khaùch haøng • Ñöøng cho toâi ñoà vaät • Ñöøng cho toâi quaàn aùo. Haõy cho toâi caùi nhìn thu huùt • Ñöøng cho toâi giaøy. Haõy cho toâi tieän nghi treân ñoâi chaân vaø caûm giaùc khoan khoaùi khi ñi boä • Ñöøng cho toâi nhaø ôû. Haõy cho toâi söïa an toaøn, tieän nghi, nôi saïch seõ vaø haïnh phuùc
  2. Ñöøng cho toâi saùch. Haõy cho toâi nhöõng giôø saûng khoaùi vaø nhöõng ích lôïi cuûa söï • hieåu bieát • Ñöøng cho toâi ñóa haut. Haõy cho toâi söï giaûi trí vì aâm thanh cuûa aâm nhaïc • Ñöøng cho toâi ñoà ñaït. Haõy cho toâi lôïi ích vaø nieàm vui cuûa vieäc laøm, ñoà ñeïp • Ñöøng cho toâi ñoà ñaït. Haõy cho toâi tieän nghi vaø söï thanh thaûn cuûa moät nôi aám cuùng • Ñöøng cho toâi ñoà ñaït. Haõy cho toâi nhöõng yù töôûng, caûm xuùc, khoâng khí, caûm nghó vaø lôïi ích. • Ñöøng cho toâi ñoà ñaït. d. Tuyeân boá chính saùch xaõ hoäi 5. Noäi dung cô baûn Khaùch haøng? • SP – DV coâng ty? • Thò tröôøng (caïnh tranh nöõa)? • Coâng ngheä (haøng ñaàu?) ? • Söï quan taâm soáng coøn cuûa DN, phaùt trieån, sinh lôïi. Raøng buoäc gì? • Trieát lyù coâng ty, cô baûn, giaù trò, nguyeän voïng, öu tieân • Moái quan taâm hình aûnh coâng coäng? Chuû yeáu? • Moái quan taâm vôùi nhaân vieân? Thaùi ñoä cuûa coâng ty • II. Xaùc ñònh muïc tieâu 1. Khaùi nieäm Noù ñöôïc phaùt trieån töø söù maïng, rieâng bieät vaø cuï theå hôn. Ñöôïc ñònh hình trong daøi haïn, trung hay ngaén haïn. 2. phaân loaïi Daøi haïn (hôn moät naêm thöôøng toái ña 10 naêm) • Khaû naêng kieám lôøi • Naêng suaát • Vò theá caïnh tranh • Phaùt trieån nhaân vieân • Daãn ñaïo kyõ thuaät • Traùch nhieäm xaõ hoäi Ngaén haïn (nhoû hôn moät naêm) • Caàn bieät laäp, giôùi haïn cuï theå veà thôøi gian • Chi tieát hoaù, ño löôøng ñöôïc, giao cho moïi ngöôøi • Coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc, naêng ñoäng • Nhaèm ñaït tôùi muïc tieâu daøi haïn.
  3. III. Nhöõng muïc tieâu taêng tröôûng Nhanh: xem xeùt cô hoäi, ñe doïa cuûa moâi tröôøng • Xöû lyù ruûi ro khoân • Quaûn trò coù kinh ngheäm, saùng taïo • Hieåu roõ thò tröôøng • Choïn löïa vaø coù nguoàn löïc taäp trung • Vaïch ra chieán löôïc roõ raøng, phuø hôïp muïc tieâu • Quaûn trò taøi saûn vaø may ruûi thaønh coâng • Choïn ñuùng thôøi ñieåm thöï hieän Taêng tröôûng oån ñònh: toác ñoä phaùt trieån ngang vôùi ngaønh Taêng tröôûng suy giaûm: haõng ngaøy caøng nhoû beù veà kích thöôùc, dó nhieân laø trong hoaøn caûnh roài ! Caùc muïc tieâu ñeàu ñöa leân bieåu ñoà keå caû phaân tích ñoái thuû IV. Tieâu chuaån cuûa muïc tieâu 1. Chuyeân bieät Chæ nhöõng lieân heä vôùi muïc tieâu • Khuoân khoå thôøi gian hình thaønh • Coù tính chuyeân bieät • 2. Tính linh hoaït Thích öùng ñe doïa khoâng tieân lieäu ñöôïc • Linh hoaït gia taêng thì söï rieâng bieät giaûm • Thay ñoåi muïc tieâu, keá hoaïch haønh ñoäng phaûi chuù yù • 3. Khaû naêng coù theå ño löôøng ñöôïc Thoaû maõn tieâu chuaån • Laøm cho töø ngöõ trong phaùt bieåu thuyeát phuïc • Lieân heä vôùi tính rieâng bieät • 4. Khaû naêng ñaït tôùi ñöôïc Söï tieân ñoaùc caàn chính xaùc • Khoâng phí phaïm thôøi gian, coâng söùc, caûn trôû nhaø quaûn trò • Theå hieän saùng taïo coù khoa hoïc • 5. Tính thoáng nhaát Khoâng laøm haïi maø phuø hôïp vôùi yeáu toá khaùc, muïc tieâu töông öùng khoâng caàn hôïp • vì söï xung ñoät. Töø lôïi nhuaän ngaén haïn phaùt trieån thaønh daøi haïn, leà lôïi nhaäu thaønh vò trí caïnh • tranh, coá gaéng baùn haøng thaønh phaùt trieån thò tröôøng, ñi saâu vaøo thò tröôøng thaønh phaùt trieån thò tröôøng môùi
  4. Lieân heä thaønh khoâng lieân heä cô hoâi môùi nhö laø nguoàn löïc phaùt trieån, lôïi nhuaän • thaønh khoâng lôïi, phaùt trieån thaønh oån ñònh vaø ruûi ro thaønh moâi tröôøng nhieàu ruûi ro. 6. Khaû naêng chaáp nhaän ñöôïc • Ngöôøi chòu traùch nhieäm chuùng, coå ñoâng quan troïng • Söï hieåu bieát nhaân vieân, nhu caàu, khaû naêng cuûa hoï • Ñoái vôùi coå ñoâng cho hoï thaáy laøm theá thì mang lai lôïi nhuaän V. Ai ñaët nhöõng muïc tieâu 1. Muïc tieâu taäp trung Hoäi ñoàng giaùm ñoác hoaëc caùc ñieàu haønh coâng ty. Coù muïc tieâu taäp trung roài ñeán muïc tieâu caáp thaáp hôn. Muïc tieâu taäp trung laøm cho nhaän dieän cô hoäi vaø ñe doaï khoù hôn, caùc nhaø quaûn trò caáp thaáp hôn coù chaáp haønh vaø hieåu yù ñoà khoâng. 2. Muïc tieâu phaân taùn Quaûn trò caùc caáp phaùt trieån aûnh höôûng naøy. • Duøng ñeå thöùc tænh khoaûn quaûn trò cuûa caùc caáp, caáp thaáp nhaát • Phuø hôïp vôùi caáp thaáp, coù theå di töø ñaùy leân, thöïc vôùi baûn chaát con ngöôøi, kyõ thuaät cao deã söû duïng. • Bò aûnh höôûng raát lôùn bôûi quaûn trò caáp treân VI. Nhöõng thaønh phaàn aûnh höôûng Chuû nhaân:ban giaùm ñoác thöôøng chòu traùch nhieäm tröôùc chuû nhaân hay coå ñoâng, nhöõng ngöôøi naøy quan taâm ñeán giaù trò, phaùt trieån chung. Neân giaùm ñoác thöôøng höôùng veà lôïi nhuaän, tuy nhieân noù chæ ngaén haïng coøn daøi haïn thì sao?. Coøn hình aûnh coâng ty? Nhaân vieân: hoï ñoøi long boång tröïc tieáp, an toaøn, baûo ñaûm coâng vieäc. Ngaøy nay cao hôn, thaêng tieán, ñieàu kieän laøm vieäc toát hôn. Khaùch haøng: hoï quan taâm ñeán giaù, chaát löôïng, nguoàn cung caáp, an toaøn vaø dòch vuï toát. Nhu caàu öu tieân cho khaùch haøng cao. Xaõ hoäi: xaõ hoäi yeâu caàu coù traùch nhieäm ñoái vôùi hoï 5. Khoâng ñoàng nhaát muïc tieâu do thaønh phaàn aûnh höôûng muoán a. Khoâng ñoàng nhaát trong nhoùm Nhoùm trong coå ñoâng chaün haïn, do nhu caàu cuûa hoï, hình thöùc hoï mong nuoán. Neân phaûi phaân loaïi thaät kyõ nhoùm trong vaø ngoaøi toå chöùc, caùc mong nuoán baát thöôøng, ñoøi hoûi laønh maïnh. b. Baát ñoàng giöõa caùc nhoùm Khoâng coù haäu quaû tai haïi laém nhöng nhöõng nhaø quaûn trò phaûi caân baèng yeâu caàu giöõa caùc nhoùm.
  5. VII. Nhöõng muïc tieâu ñöôïc ñaët nhö theá naøo • Löïc löôïng moâi tröôøng beân ngoaøi aûnh höôûng lôùn, chuû nhaân, nhaø cung caáp, • haõng caïnh tranh, qui phaïm XH, raøng buoäc rieâng bieät, kieåm soaùt cuûa hoäi ñoàng giaùm ñoác. Tieán trình thieát laäp giöõa haõng vôùi beân ngoaøi sao cho haøi hoaø. • • Nguoàn löïc cuûa haõng aûnh höôûng ñeán tính chaát möùc ñoä cuûa muïc tieâu, taøi nguyeân lôùn ñoái phoù toát. • • Quan heä quyeàn löïc vaø chính trò noäi boä aûnh höôûng ñeán ñaët muïc tieâu. Söï hoã trôï cuûa nhaân vieân, nhoùm nhaân vieân laøm cho muïc tieâu cao caáp hôn vaø trieån voïng h ôn. • • Naêng löïc phaåm chaát cuûa nhaø quaûn tò cao caáp aûnh höôûng ñeán ñaët muïc tieâu. Ñaøo taïo, kinh nghieäm, thoâng tin, giaù trò coù theå taïo ra. 1. Xung ñoät noäi boä 2. Nhöõng khoù khaên lieân quan ñeán nhaán maïnh quaù ñaùng vaøo muïc tieâu VIII. Nhöõng thay ñoåi muïc tieâu Söù maïng, muïc tieâu khoâng laø vónh cöûu, taát caû caùc yeáu toá trong, ngoaøi coù theå laøm cho muïc tieâu loã thôøi. Caûnh giaùc vaø caäp nhaät hoaù khi caàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản