intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh và phương phá phát triển cây cỏ chủ yếu cho chăn nuôi bò sữa tại Ba Vì - Hà Tây

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

69
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăn nuôi bò sữa ở nước ta trong những năm gần đây trở thành nghề sản xuất hàng hóa trong các hộ gia đình nông dân và các trang trại. Tổng đàn bò sữa trong cả nước năm 2000 là 35000 con, tăng lên 107000 con (7/2005), dự kiến năm 2010 tổng đàn bò sữa sẽ là 200000 con. Chất lượng đàn bò sữa ngày càng được nâng lên, sản lượng sữa của đàn bò lai đạt trung bình 3800 kg sữa/chu kỳ vắt sữa, bò HF thuần đạt năng suất (NS) 3500 - 6700 kg sữa/ chu kỳ vắt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định tỷ lệ thích hợp trong cơ cấu sản xuất cây thức ăn xanh và phương phá phát triển cây cỏ chủ yếu cho chăn nuôi bò sữa tại Ba Vì - Hà Tây

  1. Xác nh t l thích h p trong cơ c u s n xu t cây th c ăn xanh và phương pháp phát tri n cây c ch y u cho chăn nuôi bò s a t i Ba Vì - Hà Tây Lê Xuân ông1*, Nguy n Th Mùi2, Phan Th Ki m1, Ph m Doãn Hu 1, ào c Biên1 1 Trung tâm NC bò và ng c Ba Vì; 2 Vi n Chăn nuôi * Tác gi liên h : TS Lê Xuân ông; Phó Giám c TT NC bò và ng c Ba Vì T n Lĩnh - Ba Vì - Hà Tây Tel.: (0343) 881.040, Mobile: 0912.415.680; fax: (0343) 881.404; Email: ttncbo@yahoo.com ABSTRACT Effect of different ratios of graminous grasses to leguminous grasses and cultivating method on yield and quality of grasses in BaVi, HaTay. The study was conducted to evaluate the second year green yeild of graminous and leguminous grasses in pure and intercroping cultuvation. The results showed that green yield of P.purpureum, P.maximum TD58, B.hybrid, L.leucocephala, S.guianensis. CIAT 184 increased when using 30 tons of manure/ha/year. Green yield of L. leucocephala in the pure cultivation was higher than that of L. leucocephala in intercroping cultivation. In intercroping cultivation of elephant grasses and L.leucocephala or guinea grass and L. leucocephala, green yield of L. leucocephala was only 67,2%; 58,3% of green yield of L. leucocephala in pure cultivation. It was also showed that soil ferility was improved by planting leguminous grasses. Key words: leguminous grasses, green mass, pure cultivation tv n Chăn nuôi bò s a nư c ta trong nh ng năm g n ây tr thành ngh s n xu t hàng hóa trong các h gia ình nông dân và các trang tr i. T ng àn bò s a trong c nư c năm 2000 là 35000 con, tăng lên 107000 con (7/2005), d ki n năm 2010 t ng àn bò s a s là 200000 con. Ch t lư ng àn bò s a ngày càng ư c nâng lên, s n lư ng s a c a àn bò lai t trung bình 3800 kg s a/chu kỳ v t s a, bò HF thu n t năng su t (NS) 3500 - 6700 kg s a/ chu kỳ v t s a (VCN 7/2005). S phát tri n chăn nuôi bò s a ang t ra yêu c u cung c p , u ngu n th c ăn (TĂ) thô xanh, giàu protein. D a trên c s phát huy ti m năng s n su t c a các gi ng c /cây th c ăn gia súc, trong nh ng năm qua các nghiên c u (NC) trong nư c ã tuy n ch n ư c các gi ng c nh p n i cho năng su t (NS) cao phù h p v i các vùng sinh thái như: P.purpureum Kinggrass, P.maximum, Pangola, Bermuda, các gi ng c ã cho NS v t ch t khô (VCK) 18 - 26t n/ha, 17,8 t n/ha 13,8 t n/ha,14,8 t n/ha Nguy n Ng c Hà và CS, (1995). M t s gi ng c h u ã ư c nghiên c u như: Stylo Cook có năng su t VCK/ha/năm 12,5 t n Nguy n Ng c Hà và CS, (1995), cây keo d u trên t Ba Vì cho năng su t VCK 12 - 15 t n/ha Nguy n Th Mùi và CS, (1998). ã NC xây d ng mô hình xen canh u th o trong h gia ình chăn nuôi t 2,3 - 6% keo d u trong th c ăn xanh cho bò s a (Nguy n Th Mùi và CS, 2004; Lê Xuân ông và CS, 2005). nâng cao ch t lư ng TĂ xanh có hàm lư ng protein thô phù h p cho chăn nuôi bò s a c n ph i s d ng cây h u b sung trong th c ăn hàng ngày. i v i bò v béo, t l protein thô là 10%, v i bò s a cao s n òi h i t l protein thô là 15% ho c hơn n a Milfor and Minson, (1966); Milson, (1967). ã có nhi u NC ng c h n h p u và hòa th o, các NC ánh giá v s n lư ng ng c h n h p, s phù h p c a các gi ng c u-c hòa th o. Trên ng c h n h p u/th o s n lư ng VCK ã t ư c 20 t n/ha/năm Nevel and Anderson, (1967). Trên ng c chăn th h n h p u - th o bò ã cho s n lư ng s a 8000 lít/ha/năm. Tuy nhiên, t l bò chăn th cao s d n n h y ho i ng c , c h u s m t d n trong nh ng năm sau Cowan và cs, (1975). Do v y, nhi m v t ra cho NC ng c hi n nay là v a phát huy ti m năng c a các gi ng c hòa th o, c h u tri n v ng nh m cung c p , u quanh năm ngu n th c ăn thô xanh cho chăn nuôi bò s a, nâng cao ch t lư ng th c ăn thô xanh, m b o t l c h u
  2. chi m t 15 - 20 % trong th c ăn thô xanh hàng ngày cho bò s a. góp ph n vào vi c NC t o ngu n th c ăn thô xanh d i dào, phong phú, giàu protein th c v t ph c v cho chăn nuôi bò s a hi n nay chúng tôi ti n hành nghiên c u tài: “Xác nh t l thích h p trong cơ c u s n xu t cây th c ăn xanh và phương pháp phát tri n cây, c h u cho chăn nuôi bò s a t i Ba Vì - Hà Tây” v i m c ích áp d ng m t s bi n pháp k thu t canh tác nh m phát huy ti m năng NS c a nhóm cây nghiên c u và xác nh phương pháp phát tri n cây h u, t l di n tích cây c h u trong cơ c u th c ăn gia súc nh m t 15 - 20% cây h u trong kh u ph n th c ăn thô xanh hàng ngày cho bò s a. V t li u và phương pháp nghiên c u i tư ng nghiên c u Nghiên c u trên các gi ng c hòa th o, h u ang s d ng và có tri n v ng ph c v chăn nuôi bò s a t i Ba Vì như: Pennisetum purpureum (c voi); Panicum maximum TD 58 (Ghine TD 58); Brachiaria hybrid (Hybrit); Leuceana leucocephala K636 (keo d u); Stylosanthes guianensis CIAT 184 (Stylo) Ph m vi nghiên c u tài NC phương pháp tr ng thu n và tr ng xen cây h u v i c hòa th o, NC nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i nư c n s n lư ng th c ăn xanh c a các gi ng c tr ng trong thí nghi m. N i dung nghiên c u Xác nh nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i nư c n kh năng s n xu t c a các gi ng c hòa th o trong thí nghi m. Xác nh nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i nư c n phương pháp phát tri n cây h u. ơn gi n hóa công th c xác nh t l cây h u trong th c ăn xanh hàng ngày nh m t t l protein trong VCK mà ngư i chăn nuôi mong mu n. Xác nh t l di n tích cây h u trong cơ c u cây th c ăn. ơn gi n hóa công th c tính t l di n tích cây h u trong cơ c u cây th c ăn theo lý thuy t và ánh giá phì c a t sau thí nghi m. Phương pháp nghiên c u Th i gian và a i m ti n hành nghiên c u T tháng 4/2006 n tháng 4/2007 thí nghi m trên th m c năm th 2 t i Trung tâm nghiên c u bò và ng c Ba Vì - Hà Tây. Phương pháp nghiên c u Thí nghi m 3 nhân t Nhân t th 1: ch tư i nư c vào mùa khô l nh. Tư i t 9/2006 n 2/2007. S d ng giàn tư i phun b ng máy bơm WILO 1,0 kW, 7 ngày tư i 1 l n, lư ng tư i 7,5 lít/m2. Nhân t th 2: các m c phân h u cơ: 10; 20 và 30 t n/ha Nhân t th 3: các phương pháp phát tri n cây h u, g m: Tr ng thu n cây h u và tr ng xen cây h u v i c th o. Trong ó: C Voi tr ng xen keo d u theo t l di n tích (DT): 50 % DT c voi, 50% DT keo d u, băng keo d u r ng 2 m. C Ghine TD58 tr ng xen keo d u theo t l DT: 50% DT c Ghine TD 58, 50 % DT keo d u, băng keo d u r ng 2 m. C Hybrit tr ng xen c Stylo theo t l DT: 67% DT c Hybrit, 33% DT c Stylo, băng c Stylo r ng 1 m. Cây keo d u tr ng thu n, c Stylo tr ng thu n. Phương pháp b trí thí nghi m: split - split - plot design. Phân bón: C hòa th o bón phân h u cơ, supe ph t phát 400 kg, kali clorua 200 kg vào tháng 4/2006. Sau m i l a c t bón 100 kg urea. C h u bón phân h u cơ, phân supe ph t phát 400 kg, kali clorua 200 kg vào tháng 4/2006. Chăm sóc th m c theo quy trình chăm sóc c hòa th o, cây h u hi n hành. Ch tiêu theo dõi: Năng su t ch t xanh c hòa
  3. th o, c h u qua các l a thu ho ch, thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng c a các gi ng c , thành ph n hóa h c c a t trư c và sau th i gian thí nghi m Phân tích s li u: S li u thu ư c c a thí nghiêm ư c phân tích phương sai trên ANOVA K t qu và th o lu n ánh giá nh hư ng c a m c phân bón h u cơ và ch tư i nư c n s n lư ng (SL) c a các gi ng c NC trong năm th nh t cho th y: SL các gi ng c NC tăng khi tăng m c u tư phân h u cơ, khi tư i nư c vào mùa khô l nh SL các gi ng c NC tăng lên. Trong c kỳ NC k t qu c a công th c tư i nư c trong thí nghi m năm th nh t chưa th y có s khác nhau có ý nghĩa th ng kê so v i không tư i nư c (Lê Xuân ông và c ng s , 2007). Trong NC này không c p n hi u qu tư i nư c vào mùa khô l nh mà ch t p trung ánh giá t ng SL các gi ng c nghiên c u trong năm th hai, ưa ra phương pháp phát tri n cây h u, xác nh t l cây h u trong kh u ph n ăn hàng ngày nh m t t l protein mong mu n trong VCK, xác nh di n tích tr ng cây h u thích h p trong cơ c u s n xu t th c ăn xanh nh m t 15 - 20% cây h u trong th c ăn xanh hàng ngày. nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i nư c n NS các gi ng c hòa th o thí nghi m B ng 1. S n lư ng c voi thu ư c trong thí nghi m. ơn v tính: t n/ha Phân h u cơ Ch tư i 10 20 30 c b 282,7a Tư i nư c 241,9 265,7 228,0d 252,5b 276,1a Không tư i nư c á = 0,05; LSD = 12,4; Ptư i>0,05; Pphân0,05. Khi tăng m c bón phân h u cơ trong thí nghi m thì SL c tăng lên, SL c voi khi bón 30 t n phân h u cơ tăng so v i bón 10 t n/ha là 18,9%. SL c voi t cao nh t khi bón 30 t n phân h u cơ/ha trong i u ki n có tư i là 282,7 t n/ha, th p nh t m c phân bón 10 t n/ha trong i u ki n không có tư i là 228 t n/ha. B ng 2. S n lư ng c Ghine TD 58 thu ư c trong thí nghi m. ơn v tính: t n/ha Phân h u cơ Ch tư i 20 30 10 121,7c 146,7b 164,2a Tư i nư c 109,6d 132,2b 148,9a Không tư i nư c á = 0,05; LSD = 11,6; Ptư i
  4. B ng 3: S n lư ng c Hybrid thu ư c trong thí nghi m. ơn v trính: t n/ha Phân h u cơ Ch tư i 20 30 10 86d 110b 127a Tư i nư c 78,3d 102,9c 118,3ab Không tư i nư c á = 0,05; LSD = 9,6; Ptư i >0,05; Pphân0,05) so v i tư i nư c. SL c Hybrit tăng lên khi tăng m c bón phân h u cơ, m c phân h u cơ 30 t n/ha SL c tăng so v i m c bón 10 t n/ha là 49,3%, SL c cao nh t 127 t n/ha t ư c khi bón 30 t n phân h u cơ/ha trong i u ki n có tư i nư c, th p nh t là 78,3 t n/ha khi bón phân h u cơ 10 t n/ha trong i u ki n không tư i nư c. nh hư ng c a phân h u cơ, ch tư i nư c n phương pháp phát tri n cây h u trong thí nghi m. B ng 4. S n lư ng keo d u thu ư c trong thí nghi m ơn v tính: t n/ha M c phân bón 10 20 30 Ch tư i Phương th c tr ng 35,0c 40,7c 47,7b Keo d u xen c voi 34,1c 38c 43,7b Có tư i Keo d u xen Ghine TD 58 46,8b 55,3ab 62a Keo d u thu n 31,4c 37,9bc 43,5b Keo d u xen c voi 32c 35,8c 39,7b Không tư i Keo d u xen Ghine TD 58 42,1b 51,3a 56a Keo d u thu n á = 0,05; LSDtư i = 7,1; LSDkhông tư ii = 5,1; Ptư i
  5. B ng 6. ánh giá s n lư ng VCK, protein thô c a các gi ng c thí nghi m khi tr ng thu n trong i u ki n có tư i ơn v tính: t n/ha T l di n Bón 10 t n Bón 20 t n Bón 30 t n tích c h phân h u cơ phân h u cơ phân h u cơ Cơ c u gi ng c u (%) VCK protein VCK protein VCK protein C voi 0 37,7 3,3 41,4 3,6 44,1 3,9 C Ghine TD 58 0 24,7 2,7 29,8 3,33 33,3 3,7 C Hybrit 0 20,8 2,0 26,6 2,6 30,7 3,0 C voi - keo d u 50 2,5 2,9 27,3 3,3 29,5 3,6 C Ghine - Keo d u 33 20,2 2,7 24,3 3,2 27,2 3,6 C Hybrit - Stylo 33 17,3 1,9 21,9 2,4 25,1 2,8 Keo d u 100 11,2 2,5 13,2 2,9 14,8 3,3 Stylo 100 10,3 1,8 12,2 2,1 13,8 2,4 B ng 7. ánh giá s n lư ng VCK, protein thô c a các gi ng c thí nghi m khi tr ng thu n trong i u ki n không có tư i ơn v tính: t n/ha T l di n Bón 10 t n Bón 20 t n Bón 30 t n tích c h phân h u cơ phân h u cơ phân h u cơ Cơ c u gi ng c u (%) VCK protein VCK protein VCK protein C voi 0 35,6 3,1 39,4 3,5 43,1 3,8 C Ghine TD 58 0 22,2 2,5 26,8 3,0 30,2 3,4 C Hybrit 0 18,9 1,8 24,9 2,4 28,6 2,8 C voi - keo d u 50 22,8 2,7 25,8 3,1 28,2 3,4 C Ghine - Keo d u 33 18,2 2,4 22,0 2,9 24,7 3,2 C Hybrit - Stylo 33 15,8 1,8 20,4 2,3 23,4 2,6 Keo d u 100 10,1 2,2 12,3 2,7 13,4 3,0 Stylo 100 9,3 1,6 11,3 1,9 12,7 2,2 B ng 6 và 7 trình bày SL VCK, protein thô thu ư c c a các công th c thí nghi m tính cho 1 ha. Khi tr ng thu n c voi SL VCK ã t 44,1; 43,1 t n/ha khi bón 30 t n phân h u cơ/ha trong i u ki n có tư i và không tư i. Khi tr ng xen c voi - keo d u theo t l di n tích 50:50 SL VCK ã gi m xu ng ch còn 29,5; 28,2 t n/ha, trong khi ó SL protein thô gi m không áng k t 3,9; 3,8 t n/ha xu ng còn 3,6; 3,4 t n/ha. Như v y trong cơ c u th c ăn xanh v i t l di n tích cây h u c a thí nghi m, s n lư ng VCK thu ư c trên ơn v di n tích gi m áng k , SL protein thô gi m chút ít ng nghĩa v i s tăng hàm lư ng protein thô trong VCK. i u này có ý nghĩa h t s c quan tr ng trong th c ăn hàng ngày cho bò s a, không ch áp ng òi h i t l protein thô trong th c ăn xanh mà còn tăng lư ng VCK ăn vào c a gia súc (Milford and Minson, 1965). ánh giá t l c h u trong các công th c thí nghi m B ng 8. T l cây h u trong th c ăn xanh c a các công th c thí nghi m ơn v tính: % Phân h u cơ (t n/ha) 10 20 30 Có Không Có Không Có Không Ch tư i tư i tư i tư i tư i tư i tư i Keo d u xen c voi 12 12 13,3 13,1 14,4 13,6 Keo d u xen c Ghine TD58 12,1 12,6 11,3 11,8 11,6 11,6 Styolo xen c Hybrit 15,6 15,7 15,0 14,7 14,7 14,6
  6. Phân h u cơ (t n/ha) 10 20 30 Keo d u + c voi thu n 16,2 15,6 17,2 16,9 18 16,7 Keo d u + c Ghine TD58 15,9 15,9 15,6 16 15,6 15,6 Stylo thu n + C Hybrit 19,3 15,9 18,3 18,1 18,0 17,9 B ng 8 cho th y khi tr ng thu n cây h u v i t l di n tích c a thí nghi m, t l cây h u ã t ư c t 15% trong th c ăn xanh ( m c phân h u cơ 20 t n/ha khi xen Stylo v i c Hybrit trong i u ki n có tư i) n 19,3% khi tr ng thu n Stylo + c Hybrit m c phân bón 10 t n/ha trong i u ki n có tư i. ơn gi n hóa công th c Xác nh t l cây h u c n thi t trong th c ăn xanh t t l protein mong mu n trong VCK c a th c ăn xanh. T yêu c u c a nghiên c u chúng tôi nh n th y ph i ơn gi n công th c xác nh t l cây h u c n thi t trong th c ăn xanh hàng ngày hn h p th c ăn cây h u + c hòa th o t t l protein mong mu n trong VCK áp ng nhu c u c a gia súc, giúp ngư i chăn nuôi tính kh i lư ng c h u c n thi t hàng ngày. Chúng tôi ã xây d ng công th c ư c tính t l cây h u: TD, %=(TP-P2)/(P1-P2)*100 Trong ó: TD là t l cây h u c n thi t trong h n h p th c ăn xanh. TP là t l protein mong mu n trong VCK c a h n h p th c ăn xanh u+th o. P1 là t l protein/VCK c a ch u trong h n h p th c ăn xanh u+th o. P2 là t l protein/VCK c a c hòa th o trong h n h p th c ăn xanh u+th o. Ví d : TD t l c Stylo c n thi t trong h n h p TĂ xanh Stylo + c Hybrit. P1 t l protein thô trong VCK c a Stylo là 17,02%. P2 t l protein thô trong VCK c a c Hybrit là 9,41%. TP t l protein mong mu n trong VCK c a h n h p TĂ xanh là 11% TD % = (11% - 9,41%)/(17,02% - 9,41%)*100 = 20,9 Xác nh t l di n tích tr ng cây h u c n thi t trong cơ c u cây th c ăn T k t qu nghiên c u chúng tôi ã xây d ng ư c công th c xác nh t l di n tích tr ng các gi ng c h u tương ng v i các gi ng c hòa th o, nh m t t l c h u mong mu n trong th c ăn xanh hàng ngày cho bò s a: X % = B*C/{A(1-C%)+B*C%}*100 Trong ó: A là s n lư ng cây h u d ki n t ư c m c u tư xác nh trong vùng. B là s n lư ng c hòa th o d ki n t ư c m c u tư xác nh trong vùng. C(%) là t l cây h u mong mu n trong th c ăn xanh hàng ngày cho bò s a. X(%) là t l di n tích tr ng cây h u c n thi t trong cơ c u cây th c ăn xanh. áp d ng công th c xác nh t l di n tích tr ng c u thích h p c a các công th c thí nghi m. B ng 9. T l di n tích cây h u (SL tr ng thu n cây h u, hòa th o) c a các công th c thí nghi m, t 20% cây h u trong kh u ph n th c ăn hàng ngày cho bò s a. ơn v tính: % Phân h u cơ 10 20 30 Có Không Có Không Có Không Ch tư i tư i tư i tư i tư i tư i tư i Keo d u + c voi 56,4 57,5 54,6 55,2 53,3 55,2 Keo d u + c Ghine 39,4 39,4 39,9 39,2 39,8 39,9 Keo d u + c hybrit 31,5 31,7 33,2 33,2 33,9 34,6 C Stylo + c voi 58,8 59,9 57,0 57,7 55,5 56,8 C stylo + c Ghine 41,8 41,8 42,3 41,6 42,0 41,5 C stylo + c hybrit 33,7 33,9 35,4 35,7 35,9 36
  7. ánh giá phì c a t tr ng trong trư c và sau thí nghi m K t qu phân tích t sau 1 năm nghiên c u cho th y: chua c a t có c i thi n, tuy nhiên chua c a t v n trong thang: “ t chua”. Hàm lư ng N trong t tr ng cây h u ã n m trong thang: “hàm lư ng khá”. Hàm lư ng P2O5 n m trong thang: “hàm lư ng P2O5 trung bình”. Hàm lư ng K2O năm 2006 n m trong thang “nghèo K2O” ( ánh, 2002) B ng 10. K t qu phân tích các ch tiêu cơ b n ánh giá phì c a t thí nghi m (Phân tích t tháng 11-2005 và tháng 11- 2006) o Ch tiêu pH C, % n% P2O5, % K2O, % Năm phân tích 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 t tr ng c voi 3,8 4,2 1,9 2,1 0,19 0,18 0,05 0,08 0,12 0,08 ttr/c GhineTD58 3,8 4,2 2,3 2,3 0,17 0,15 0,06 0,09 0,09 0,09 t tr ng c Hybrit 3,7 4,1 2,2 2,7 0,2 0,17 0,08 0,08 0,11 0,08 t tr ng c Stylo 3,9 4,1 2,2 2,6 0,16 0,2 0,06 0,09 0,11 0,11 t tr ng keo d u 4,1 4,2 2,1 2,6 0,18 0,21 0,06 0,11 0,10 0,09 K t lu n và ngh K t lu n Bón lót phân h u cơ 30 t n/ha, s n lư ng các gi ng c nghiên c u tăng so v i bón 10 t n/ha, 20 t n/ha. Bón 30 t n/ha phân h u cơ Sl c voi, c Ghine TD58, c hybrit, keo d u, stylo tăng so v i bón 10 t n/ha là 18,9%; 35,8%; 49,3%;32,8%; 37,8% theo th t . Phương th c tr ng thu n ã phát huy t t ti m năng NS c a cây h u. Khi tr ng xen keo d u v i c voi, c Ghine TD 58 s n lư ng keo d u thu ư c so v i tr ng thu n là 67,2%; 58,3% theo th t . ơn gi n ư c công th c xác nh t l cây h u c n thi t trong th c ăn xanh t ư c t l protein mong mu n trong VCK c a th c ăn xanh ơn gi n ư c công th c xác nh t l di n tích tr ng cây h u c n thi t nh m t ư c t l cây h u mong mu n trong th c ăn hàng ngày cho bò s a. Tr ng cây h u ã c i thi n phì c a t, hàm lư ng N% trong t tr ng cây h u c a thí nghi m ã tăng t m c “trung bình” lên “m c khá”. Hàm lư ng N% trong t tr ng c Stylo tăng t 0,16% lên 0,2%, trong t tr ng cây keo d u tăng t 0,18% lên 0,21%. ngh áp d ng các k t qu nghiên c u c a tài vào s n xu t th c ăn xanh cho bò s a. C n nghiên c u t l thích h p c a các lo i c h u tương ng v i c hòa th o trong th c ăn hàng ngày cho bò s a Tài li u tham kh o Ánh, 2002. phì c a t và dinh dư ng cây tr ng, NXB Nông nghi p Hà N i. Lê Xuân ông và CTV, 2005. Nghiên c u xây d ng mô hình th nghi m thâm canh, xen canh c hòa th o, h u ph c v chăn nuôi bò s a t i Ba Vì - Hà Tây. Cowan R.T et al, 1975. Grazing time and parttern of grazing of friezian cows on a tropical grass-legume pasture. Aust.J.Expt.Agri. Anim. Husb.15: pp: 32-37. Nguy n Ng c Hà, Lê Hòa Bình, Nguy n Th Mùi, Phan Th Ph n và oàn Th Khang, 1995. ánh giá kh năng s n xu t c a m t s gi ng c tr ng t i các vùng sinh thái khác nhau c a Vi t Nam. Tuy n t p các công trình khoa h c ch n l c. NXB Nông nghi p Hà N i Nguy n Th Mùi, Ngô Ti n Dũng, inh Văn Bình, Th Thanh Vân, Mullen B.F và Gutteridge R.C., 2001. Kh năng s n xu t và giá tr th c ăn c a cây keo d u KX2 tr ng t i mi n B c Vi t Nam.
  8. Nguy n Th Mùi và CTV, 2004. Nghiên c u xây d ng mô hình th nghi m thâm canh, xen canh c hòa th o, h u trong h th ng canh tác ph c v s n xu t th c ăn xanh cho gia súc ăn c t i Thái Nguyên. Milford, R. and Minson, D.J. 1965. The relation between the crude protein content and digestible crude protein content of tropical pasture plant. J.Br. Grassl. Soc. 20, pp: 177. Milford, R. and Minson, D.J. 1966. Intake of tropical pasture species. Proc.9th. Int. Grassld. Congr. Sao Paulo. Minson, D.J. and Melford, R. 1967. The voluntary intake and digestibility of diets containning different proportions of legume and mature pangola grass. Aust. J.exp. Agri. Anim. Husb. Neveh, Z. and Anderson, G.P. 1967. Promising pasture plants for northern Tanzania. IV. Legumes, grasses and grasslegume mixture. East African agriculture & forestry journal. Ph m Chí Thành, 1998. Giáo trình phương pháp thí nghi m ng ru ng. NXB Nông nghi p Hà N i.Vi n Chăn nuôi. Báo cáo D án phát tri n gi ng bò s a giai o n 2000 - 2005.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2