intTypePromotion=1
ADSENSE

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 5

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

421
lượt xem
234
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển là quá trình của một hệ thống, trong đó dưới tác dụng của một hay nhiều đại lượng vào, các đại lượng ra thay đổi theo một quy luật nhất định của hệ thống đó. Một hệ thống điều khiển bao gồm: Phần tử đưa tín hiệu Phần tử xử lý và điều khiển Cơ cấu chấp hành Ví dụ : _ Công tắc , nút bấm _ Công tắc hành trình _ Cảm biến bằng tia lực Ví dụ : _ Van đảo chiều _ Van chắn _ Van tiết lưu Ví dụ : _ Xilanh _ Động cơ khí nén _...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 5

  1. Chương 5: GIÔÙI THIEÄU VEÀ ÑIEÄN - KHÍ NEÙN KEÁT HÔÏP PLC I KHAÙI NIEÄM: Ñieàu khieån laø quaù trình cuûa moät heä thoáng, trong ñoù döôùi taùc duïng cuûa moät hay nhieàu ñaïi löôïng vaøo, caùc ñaïi löôïng ra thay ñoåi theo moät quy luaät nhaát ñònh cuûa heä thoáng ñoù.
  2. Moät heä thoáng ñieàu khieån bao goàm: Phaàn töû xöû lyù vaø Phaàn töû ñöa tín hieäu Cô caáu chaáp haønh ñieàu khieån Ví duï : Ví duï : Ví duï : _ Coâng taéc , nuùt baám _ Van ñaûo chieàu _ Xilanh _ Coâng taéc haønh trình _ Van chaén _ Ñoäng cô khí neùn _ Caûm bieán baèng tia _ Van tieát löu _ Boä bieán ñoåi aùp löïc _ Van aùp suaát _ Phaàn töû khueách ñaïi Heä thoáng ñieän khí neùn ñöôïc bieåu dieãn moät caùch toång quaùt theo hình döôùi ñaây. Maïch ñieàu khieån thoâng thöôøng laø ñieän moät chieàu 24VDC. Maïch ñieän ñieàu khieån Cô caáu chaáp haønh Maïng ñieän Boä phaân phoái ñieän UVAØO = 230 V / 50 Hz IVAØO = 10 A URA = 24 V DC Tieáp ñieåm IRA = 5 A  Nuùt nhaán Phaàn töû ñieàu khieån Rôle (van ñaûo chieàu) Nam chaâm ñieän
  3. II. CAÙC PHAÀN TÖÛ ÑIEÄN – KHÍ NEÙN: 1) Van ñaûo chieàu ñieàu khieån baèng nam chaâm ñieän: TEÂN THIEÁT BÒ KYÙ HIEÄU Van ñaûo chieàu ñieàu khieån tröïc tieáp baèng nam chaâm ñieän vaø loø xo Van ñaûo chieàu ñieàu khieån tröïc tieáp baèng nam chaâm ñieän caû hai phía Van ñaûo chieàu ñieàu khieån giaùn tieáp baèng nam chaâm ñieän vaø khí neùn Van ñaûo chieàu ñieàu khieån giaùn tieáp baèng nam chaâm ñieän caû hai phía Van ñaûo chieàu ñieàu khieån giaùn tieáp baèng nam chaâm ñieän vaø khí neùn 2) Caùc phaàn töû ñieän: TEÂN THIEÁT BÒ KYÙ HIEÄU
  4. Coâng taéc: 1 3 2 4 Trong ñieàu khieån, coâng taéc, nuùt nhaán laø caùc phaàn töû 1 2 4 ñöa tín hieäu. Phaàn naøy giôùi Coâng taéc ñoùng Coâng taéc chuyeån thieäu 2 loaïi coâng taéc thoâng môû maïch duïng laø coâng taéc ñoùng môû vaø coâng taéc chuyeån maïch. Nuùt nhaán: 1 3 2 4 _ Nuùt nhaán ñoùng môû: bình thöôøng 3 vaø 4 khoâng noái vôùi 1 2 4 nhau, khi nhaán nuùt, 3 noái vôùi 4. _ Nuùt nhaán chuyeån maïch: Nuùt nhaán chuyeån Nuùt nhaán ñoùng thöôøng coù 2 tieáp ñieåm thöôøng môû maïch kín vaø thöôøng hôû. Khi nhaán nuùt, tieáp ñieåm thöôøng kín seõ hôû ra vaø tieáp ñieåm thöôøng hôû seõ kín laïi Rôle: Rôle ñöôïc söû duïng nhö phaàn töû xöû lyù tín hieäu. Coù nhieàu loaïi rôle khaùc nhau tuøy theo coâng duïng. _ Rôle ñoùng maïch: Tieáp ñieåm chính Tieáp ñieåm phuï Khi doøng ñieän vaøo cuoän daây caûm öùng, löïc töø tröôøng 1 3 5 13 21 31 41 xuaát hieän seõ huùt loõi saét, treân ñoù coù laép caùc tieáp ñieåm. Caùc tieáp 2 4 6 14 22 32 42 ñieåm chính ñeå ñoùng môû maïch chính, caùc tieáp ñieåm phuï ñeå
  5. ñoùng môû caùc maïch ñieàu khieån. _ Rôle ñieàu khieån: A1 Rôle ñieàu khieån khaùc 3 1 rôle ñoùng maïch ôû choã laø rôle K ñieàu khieån ñoùng môû cho maïch A2 4 2 coâng suaát nhoû vaø thôøi gian ñoùng môû raát nhoû. _ Rôle taùc ñoäng muoän: A Khi caáp nguoàn ñieän vaøo 1 3 K cuoän K, thì sau moät khoaûng K thôøi gian t, caùc tieáp ñieåm K1 A 2 4  môùi ñöôïc taùc ñoäng. t _ Rôle thôøi gian nhaû muoän: B 1 3 K Khi ngöøng caáp ñieän cho B K cuoän huùt K thì sau moät thôøi K 1 K gian t caùc tieáp ñieåm K1 môùi 2 4 1 A  trôû laïi vò trí ban ñaàu. t Coâng taéc haønh trình ñieän - 2 4 S cô:  Bình thöôøng tieáp ñieåm 1 1 noái vôùi 2, khi con laên chaïm cöõ 2 4 haønh trình, tieáp ñieåm 1 noái vôùi S 2 4  4. S 1  a b 1 a. Khi khoâng taùc ñoäng: b. Khi coù söï taùc ñoäng:
  6. Coâng taéc haønh trình nam 4 chaâm: B Coâng taéc haønh trình nam 1 chaâm thuoäc loïai coâng taéc haønh trình khoâng tieáp xuùc. Caûm bieán caûm öùng töø: Caûm bieán caûm öùng töø hoaït Fe ñoäng döïa treân nguyeân taéc caûm öùng ñieän töø. Vôùi söï thay ñoåi khoaûng caùch giöõa caûm bieán vaø vaät seõ laøm ñoä roäng xung cuûa tín hieäu taïi ngoõ ra thay ñoåi. Caûm bieán ñieän dung: Khi coù vaät caûn seõ laøm ñieän dung cuûa caûm bieán thay ñoåi daãn ñeán taàn soá rieâng cuûa boä dao ñoäng beân trong caûm bieán thay ñoåi,laøm cho taàn soá tín hieäu ngoõ ra cuûa caûm bieán thay ñoåi. Caûm bieán quang: Caûm bieán quang goàm 2 boä phaän: _ Boä phaän phaùt quang _ Boä phaän nhaän quang Do söï boá trí cuûa 2 boä phaän naøy maø ta coù 2 daïng caûm
  7. bieán quang: caûm bieán quang 1 chieàu vaø caûm bieán quang phaûn hoài. Boä phaän nhaän quang seõ nhaän tín hieäu quang töø boä phaän phaùt göûi veà ñieàu khieån.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2