intTypePromotion=3

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 7

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
181
lượt xem
93
download

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần cơ bản của S7-200 là khối xử lý trung tâm CPU-12 hoặc CPU-14. Ở đây xin chỉ đề cập đến CPU-14. a) Mô tả: Có 14 ngõ vào: từ I0.0 đến I0.7 và từ I1.0 đến I1.5. Có 10 ngõ ra : từ Q0.0 đến Q0.7 và từ Q1.0 đến Q1.1. Có 14 led báo trạn g thái các ngõ vào , 10 led báo trạng thái các ngõ ra. Có 03 led báo trạn g thái của CPU: _ Led SF : Báo trạng thái CPU còn tốt hay bị hỏng. _ Led RUN: Báo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 7

  1. Chương 7: ÖÙNG DUÏNG PLC TRONG ÑIEÀU KHIEÅN 1) Giôùi thieäu: Thaønh phaàn cô baûn cuûa S7-200 laø khoái xöû lyù trung taâm CPU-12 hoaëc CPU-14. ÔÛ ñaây xin chæ ñeà caäp ñeán CPU-14. a) Moâ taû:  Coù 14 ngoõ vaøo: töø I0.0 ñeán I0.7 vaø töø I1.0 ñeán I1.5.  Coù 10 ngoõ ra : töø Q0.0 ñeán Q0.7 vaø töø Q1.0 ñeán Q1.1.  Coù 14 led baùo traïn g thaùi caùc ngoõ vaøo , 10 led baùo traïng thaùi caùc ngoõ ra.  Coù 03 led baùo traïn g thaùi cuûa CPU: _ Led SF : Baùo traïng thaùi CPU coøn toát hay bò hoûng. _ Led RUN: Baùo traïng thaùi CPU ñang hoaït ñoäng. _ Led STOP: Baùo traïng thaùi CPU ñang ngöng hoaït ñoäng. Ngoaøi ra, khi coù yeâu caàu giao tieáp lôùn, S7-200 cho pheùp ta keát noái theâm caùc modul môû roäng. Soá modul môû roäng toái ña laø 7, töông öùng vôùi soá ngoõ vaøo cöïc ñaïi laø 64, soá ngoõ ra cöïc ñaïi laø:  Caùc ngoõ vaøo, ra ñeàu coù möùc ñieän aùp taùc ñoäng laø 24VDC. Caùc coång ra SF I0.0 I1.0 Q0.0 Q1.0 RUN I0.1 I1.1 Q0.1 Q1.1 STOP I0.2 I1.2 Q0.2 I0.3 I1.3 Q0.3 I0.4 I1.4 Q0.4 SIMATIC I0.5 I1.5 Q0.5 S7-200 I0.6 Q0.6 I0.7 Q0.7 Caùc coång vaøo Coång truyeàn
  2. Tính naêng cuûa CPU-14 DC/DC/DC: - Nguoàn nuoâi: 24VDC. - Möùc logic ngoõ vaøo : 24VDC = [1]. 0VDC = [0]. - Möùc logic ngoõ ra : 24VDC = [1]. 0VDC = [0]. Taûi ngoõ ra phaûi laøm vieäc ôû 24VDC vaø doøng toái ña laø 50mA. - Coù 2048 töø nhôù chöông trình chöùa trong ROM. - Coù 2048 töø nhôù döõ lieäu, trong ñoù 512 töø ñaàu tieân thuoäc ROM. - Coù 128 timer, tuøy theo ñoä phaân giaûi maø chia laøm 3 loaïi: + 04 timer 01ms. + 16 timer 10ms. + 108 timer 100ms. - Coù 128 boä ñeám – Counter, tuøy vaøo caùch ñeám maø chia laøm 2 loaïi: + Ñeám leân : Count up. + Ñeám leân xuoáng : Count up-down. - Coù 688 bit nhôù ñaët bieät duøng ñeå thoâng baùo traïng thaùi vaø ñaët cheá ñoä laøm vieäc. - Caùc cheá ñoä ngaét vaø xöû lyù ngaét goàm: + Ngaét truyeàn thoâng. + Ngaét söôøn leân. + Ngaét söôøn xuoáng.
  3. + Ngaét thôøi gian. + Ngaét cuûa boä ñeám toác ñoä cao. + Ngaét truyeàn xung. - Coù 03 boä ñeám toác ñoä cao vôùi taàn soá: 2KHz vaø 7KHz. - Coù 02 boä phaùt xung kieåu POT hoaëc kieåu PWM. - Coù 02 boä ñieàu chænh töông töï. - Toaøn boä vuøng nhôù khoâng bò maát döõ lieäu trong 190 giôø khi PLC bò maát nguoàn nuoâi. b) Caáu truùc boä nhôù: Boä nhôù cuûa S7-200 ñöôïc chia laøm 4 vuøng: _ Vuøng chöông trình. _ Vuøng tham soá. _ Vuøng döõ lieäu. Trong ñoù hai vuøng nhôù döõ lieäu vaø ñoái töôïng coù vai troø quan troïng trong vieäc thöïc hieän moät chöông trình.  Vuøng döõ lieäu: . V - Variable memory : Vuøng nhôù bieán. . I - Input image register : Vuøng ñeäm ngoõ vaøo. . Q - Output image register : Vuøng ñeäm ngoõ ra. . M – Internal memory bits : Vuøng nhôù trong. . SM – Special memory bits : Vuøng nhôù ñaëc bieät. - Caùc vuøng nhôù naøy ñeàu coù theå truy caäp ñöôïc theo bit, byte, word hay double word: + Truy suaát theo bit: Moät laàn moät bit. Cuù phaùp: Teân vuøng nhôù (+) ñòa chæ byte (+) . (+) ñòa chæ bit. Ví duï: I0.0 : chæ bit 0 cuûa byte 0 cuûa vuøng I. +Truy suaát theo byte: moãi laàn 1 byte. Cuù phaùp: Teân vuøng nhôù (+) B (+) ñòa chæ byte. Ví duï: VB1 : chæ byte 1 cuûa vuøng V.
  4. +Truy suaát theo word: Cuù phaùp: teân vuøng nhôù (+) W (+) ñòa chæ byte cao. Ví duï: VW100: chæ word 100 goàm 2 byte 100 vaø 101 thuoäc vuøng V. +Truy suaát theo Double word: Cuù phaùp: Teân vuøng nhôù (+) D (+) ñòa chæ byte cao. Ví duï: VD150 : chæ double word goàm 4 byte: 150, 151, 152, 153.  Vuøng ñoái töôïng: Ñöôïc phaân chia nhö sau: -Timer: töø T0 ñeán T127. -Boä ñeám: töø C0 ñeán C127. -Boä ñeäm coång vaøo töông töï: töø AW0 ñeán AW30. -Boä ñeäm coång ra töông töï: töø AQW0 ñeán AQW30. -Thanh ghi Acumulator: töø AC0 ñeán AC3, trong ñoù thanh ghi AC) khoâng coù khaû naêng laøm con troû. -Boä ñeám toác ñoä : töø HSC0 ñeán HSC2 c) Caùch thöïc hieän moät chöông trình: PLC laøm vieäc theo nguyeân taéc thöïc hieän caùc voøng laëp. Moãi voøng laëp ñöôïc goïi laø moät voøng queùt. Moãi voøng queùt hoaøn chænh goàm caùc böôùc nhö sau: 4. Chuyeån döõ 1. Nhaäp döõ lieäu töø boä ñeäm lieäu töø ngoaïi vi aûo ra ngoaïi vi. vaøo boä ñeäm aûo. 3. Truyeàn thoâng 2. Thöïc hieän vaø töï kieåm tra loãi. chöông trình.
  5. Böôùc 1: Nhaäp döõ lieäu töø thieát bò ngoaïi vi vaøo boä ñeäm. Böôùc 2: Thöïc hieän chöông trình. Böôùc 3: Truyeàn thoâng vaø töï kieåm tra loãi. Böôùc 4: Chuyeån döõ lieäu töø boä ñeäm aûo ra ngoaøi. d) Caáu truùc moät chöông trình: _ Moät chöông trình ñieàu khieån coù theå ñöôïc vieát treân phaàn meàm STEP7-MICRO/Dos hay STEP7- MICRO/Win. _ Coù theå naïp chöông trình vaøo cho CPU nhôø maùy tính caù nhaân hoaëc thieát bò laäp trình baèng tay PG702. _ Moät chöông trình cuûa S7200 goàm caùc phaàn sau:  Chöông trình chính ñöôïc keát thuùc baèng leänh MEND.  Caùc chöông trình con vaø chöông trình xöû lyù ngaét phaûi ñöôïc vieát sau leänh MEND.  Moät chöông trình con ñöôïc baét ñaàu baèng leänh SBR vaø keát thuùc baèng leänh RET.  Moät chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc baét ñaàu baèng leänh INT vaø keát thuùc baèng leänh RETI. e) Caùc cheá ñoä laøm vieäc: STOP/TERN/RUN: Ta choïn cheá ñoä laøm vieäc cuûa PLC baèng caùch taùc ñoäng vaøo coâng taéc ba vò trí Stop/Tern/Run. Khi naïp chöông trình vaøo PLC phaûi ñeå coâng taéc ôû vò trí Stop. f) Soaïn thaûo moät chöông trình trong S7-200: _ Daïng LADer
  6. _ Daïng STatement List g) Qui trình thieát keá heä ñieàu khieån duøng PLC: Ñeå thieát keá moät heä ñieàu khieån duøng PLC ta thöïc hieän caùc böôùc sau:  Xaùc ñònh yeâu caàu ñieàu khieån: Naém roõ caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa thieát bò, yeâu caàu ñieàu khieån laø gì.  Veõ löu ñoà: Böôùc veõ löu ñoà giuùp ta coù theå nhìn moät caùch toång quan veà yeâu caàu ñieàu khieån vaø keát noái giöõa heä thoáng vôùi thieát bò.  Xaùc ñònh I/O: Ngoõ vaøo thöôøng laø caùc tieáp ñieåm, rôle, … Ngoõ ra thöôøng laø caùc cuoän daây, motor, contactor…  Vieát chöông trình: Khi xaây döïng löu ñoà ñuùng,ta seõ chuyeån ñöôïc sang sô ñoà LAD moät caùch deã daøng.  Naïp chöông trình vaøo PLC: Ñeå moâ phoûng chöông trình, caàn thieát phaûi naïp vaøo PLC.  Kieåm tra: Trong quaù trính moâ phoûng, neáu phaùt hieän sai soùt, loãi, ta seõ thoaùt ra ngoaøi ñeå söûa laïi chöông trình. Neáu chöông trình chaïy toát, ta keát noái PLC vôùi caùc thieát bò.  Keát thuùc: Keát noái PLC vôùi caùc thieát bò vaø chaám döùt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản