intTypePromotion=1

Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

2
1.370
lượt xem
370
download

Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower. Quá trình nhập hàng: -Bộ phận của công ty gửi yêu cầu về hàng tới kho hàng thông qua phiếu đề nghị. -Kho hàng sẽ nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho. -Dựa trên hóa đơn giao hàng thủ kho sẽ kiểm tra và ghi phiếu nhập kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

 1. Báo cáo đồ án tốt nghiệp Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Vũ Anh Hùng. Khoa CNTT - ĐHDLHP. Bùi Sơn Tùng. Sinh viên: Lớp CT701 - Khoa CNTT – ĐHDLHP. Hải Phòng, 2007
 2. Hệ thống quản lý kho hàng Mô tả nghiệp vụ.  Phân tích thiết kế hệ thống.  Cài đặt thử nghiệm. 
 3.  Mô tả nghiệp vụ Quá trình nhập hàng:  - Bộ phận của công ty gửi yêu cầu về hàng tới kho hàng thông qua phiếu đề nghị. - Kho hàng sẽ nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho. - Dựa trên hóa đơn giao hàng thủ kho sẽ kiểm tra và ghi phiếu nhập kho. Quá trình xuất kho:  - Khi các bộ phận cần hàng thì thủ kho sẽ kiểm tra hàng và ghi phiếu xuất kho
 4.  Mô tả nghiệp vụ Quá trình thanh toán:  - Cuối tháng, nhà cung cấp sẽ yêu cầu thanh toán, kế toán sẽ lập phiếu chi để thanh toán cho nhà cung cấp. Quá trình báo cáo:  - Hàng tháng, kho hàng sẽ phải lập báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tồn kho, báo cáo quyết toán để trình ban lãnh đạo.
 5.  Phân tích thiết kế hệ thống Mô hình nghiệp vụ.  Biểu đồ luồng dữ liệu.  Thiết kế cơ sở dữ liệu. 
 6.  Mô hình nghiệp vụ Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ. • Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận dạng Nhận + phiếu yêu cầu mua Phiếu yêu cầu mua HSTL Tác nhân Bộ phận yêu cầu Tổng hợp + phiếu yêu cầu Báo cáo bán lẻ HSTL Gọi + hàng Nhà cung cấp Tác nhân Nhận + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL Nhà cung cấp Tác nhân Kiểm tra + hàng Hàng = Ghi + phiếu nhập kho Phiếu nhập kho HSTL Nhận + yêu cầu lấy hàng Bộ phận yêu cầu Tác nhân Kiểm tra + hàng trong kho Kho =
 7. Làm + bản tƣờng trình Bản tƣờng trình, báo hủy HSTL Giao + hàng Hàng = Bộ phận yêu cầu Tác nhân Ghi + phiếu xuất kho Phiếu xuất kho HSTL Nhận + yêu cầu thanh toán Nhà cung cấp Tác nhân Tổng hợp + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL Nhận + bản kê chi tiết Bản kê chi tiết HSTL Nhà cung cấp Tác nhân Nhận + hóa đơn tài chính Hóa đơn tài chính HSTL Nhà cung cấp Tác nhân Đối chiếu + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL Lập + giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán HSTL Ban lãnh đạo Tác nhân Lập + phiếu chi Phiếu chi HSTL Lập + báo cáo Ban lãnh đạo Tác nhân Báo cáo HSTL
 8.  Mô hình nghiệp vụ Biểu đồ ngữ cảnh. • BAN LÃNH ĐẠO Yêu cầu Báo báo cáo cáo Thông tin hàng đặt Yêu cầu về hàng 0 Hóa đơn bán lẻ BỘ PHẬN YÊU CẦU NHÀ CUNG CẤP HỆ THỐNG Đáp ứng Hóa đơn TC QUẢN LÝ yêu cầu KHO HÀNG Bản kê chi tiết Phiếu chi Yêu cầu Thông chuyển báo kết khoản, quả kiểm tra NGÂN HÀNG
 9.  Mô hình nghiệp vụ Sơ đồ phân rã chức năng. • QUẢN LÝ KHO HÀNG 1.Nhập hàng 2.Xuất kho 3.Thanh toán 4.Báo cáo 1.1.Nhận phiếu yêu 2.1.Kiểm tra hàng 3.1.Tổng hợp hóa 4.1.Báo cáo hàng cầu mua đơn giao hàng nhập trong kho 1.2.Tổng hợp phiếu 2.2. Lập bản tƣờng 3.2.Đối chiếu hóa 4.2.Báo cáo hàng xuất yêu cầu đơn trình 4.3.Thẻ kho 1.3.Nhận hàng 2.3.Lập phiếu xuất 3.3.Lập giấy đề nghị thanh toán kho 4.4.Báo cáo tồn kho 1.4.Kiểm tra hàng 3.4.Lập phiếu chi 4.5.Báo cáo quyết 1.5.Lập phiếu nhập toán kho
 10.  Mô hình nghiệp vụ Danh sách hồ sơ, tài liệu sử dụng. • Ký hiệu Tên hồ sơ Bản kê chi tiết D8 Phiếu yêu cầu mua Giấy đề nghị thanh toán D1 D9 Báo cáo bán lẻ Phiếu chi D2 D10 Hóa đơn giao hàng Báo cáo hàng nhập D3 D11 Phiếu nhập kho Báo cáo hàng xuất D4 D12 Bản tƣờng trình Thẻ kho D5 D13 Phiếu xuất kho Báo cáo tồn kho D6 D14 Hóa đơn tài chính Báo cáo quyết toán D7 D15
 11.  Mô hình nghiệp vụ Ma trận thực thể chức năng. •
 12.  Biểu đồ luồng Hóa đơn giao hàng Phiếu nhập kho D4 dữ liệu Phiếu yêu cầu 1.0 BỘ PHẬN YÊU Báo cáo bán lẻ mua hàng NHẬP D2 CẦU Nhận yêu cầu HÀNG Hóa đơn giao hàng D3 Biểu đồ • Phiếu yêu cầu mua D1 luồng Thông tin hàng dữ liệu 2.0 Bản tƣờng trình XUẤT D5 Thông tin phản hồi mức 0. KHO Phiếu xuất kho D6 Hóa đơn tài chính Bản kê chi tiết Hóa đơn tài chính D7 NHÀ CUNG CẤP Yêu cầu thanh toán 3.0 Bản kê chi tiết D8 THANH Thanh toán Yêu cầu chuyển khoản TOÁN NGÂN HÀNG D9 Phiếu đề nghị thanh toán Thực hiện giao dịch Phiếu chi D10 Yêu cầu 4.0 D11 Báo cáo hàng nhập báo cáo BAN LÃNH ĐẠO BÁO Báo cáo hàng xuất D12 Báo cáo CÁO Thẻ kho D13 Báo cáo tồn kho D14 Báo cáo quyết toán D15
 13.  Biểu đồ Phiếu yêu cầu 1.1 Phiếu yêu cầu mua D1 mua hàng BỘ luồng dữ liệu NHẬN PHẬN PHIẾU YÊU Nhận yêu YÊU CẦU CẦU cầu Biểu đồ • 1.2 luồng dữ TỔNG HỢP liệu mức 1 PHIẾU YÊU Báo cáo bán lẻ D2 CẦU (Tiến trình Đặt hàng NHÀ CUNG Nhập hàng). 1.3 CẤP NHẬN Hóa đơn HÀNG giao hàng 1.4 Hóa đơn giao hàng D3 Hàng không đạt KIỂM TRA HÀNG 1.5 LẬP PHIẾU Phiếu nhập kho NHẬP KHO D4
 14.  Biểu đồ Thông tin luồng dữ liệu hàng 2.1 BỘ KIỂM TRA Phiếu yêu cầu mua PHẬN D1 HÀNG YÊU TRONG Thông tin Biểu đồ CẦU • phản hồi KHO luồng dữ liệu mức 1 (Tiến trình 2.2 xuất kho). LẬP BẢN Bản tƣờng trình D5 TƢỜNG TRÌNH 2.3 Thông báo nhận hàng LẬP PHIẾU Phiếu xuất kho D6 XUẤT KHO
 15.  Biểu đồ Yêu cầu 3.1 luồng dữ liệu NHÀ thanh toán Hóa đơn giao hàng TỔNG HỢP D3 CUNG HÓA ĐƠN CẤP GIAO HÀNG Biểu đồ luồng • dữ liệu mức 1 Bản kê chi tiết (Tiến trình 3.2 ĐỐI Bản kê chi tiết D8 CHIẾU Hóa đơn tài chính Thanh toán). HÓA ĐƠN Hóa đơn tài chính D7 3.3 LẬP PHIẾU YÊU CẦU THANH Phiếu đề nghị thanh toán D9 TOÁN 3.4 Phiếu chi LẬP PHIẾU Phiếu chi D10 CHI
 16.  Biểu đồ Phiếu nhập kho D4 luồng dữ liệu Yêu cầu báo cáo 4.1 hàng nhập D11 Báo cáo hàng nhập BÁO CÁO HÀNG NHẬP Biểu đồ Báo cáo • luồng dữ Yêu cầu báo cáo Phiếu xuất kho 4.2 D6 hàng xuất BÁO CÁO liệu mức 1 HÀNG Báo cáo hàng xuất D12 XUẤT Báo cáo (Tiến trình Báo cáo). BAN LÃNH ĐẠO 4.3 Yêu cầu lập THẺ thẻ kho KHO Thẻ kho D13 Thẻ kho Yêu cầu báo 4.4 cáo tồn kho BÁO CÁO Báo cáo tồn kho D14 TỒN KHO Báo cáo 4.5 Phiếu chi D10 Yêu cầu báo BÁO CÁO cáo quyết toán QUYẾT Báo cáo quyết toán D15 TOÁN Báo cáo
 17.  Thiết kế cơ sở dữ liệu Mô hình E – R. • Tên nhóm Tên nhà Mã Ngày cung cấp Đơn cung cấp nhóm Mã hàng Mã nhà vị 1 Địa chỉ cung cấp NHÓM HÀNG tính Thuộ c Tên Số hóa n hàng NHÀ CUNG CẤP đơn n nhập Tác dụng m n Ngày Số tài khoản Cun n HÀNG HÓA nhập Mã g số cấp Số phiếu n thuế Thuế Đơn m nhập Tên VAT giá Số lƣợng kho Nhậ Số Số phiếu xuất p Mã Ngày lƣợng m chi nhập Số phiếu kho chi yêu cầu Ngày xuất Đơn KHO HÀNG giá Số phiếu Y Lý do Ngày giao n xuất Xu Số lƣợng êu chi ất thực nhập cầ Thanh Ngày Đơn toán đặt u 1 1 Địa giá Số Quả điểm Số Số lƣợng THỦ KHO n lý Mã bộ lƣợng chứng từ 1 phận n kèm m n Mã nhân Mã thủ BỘ PHẬN NHÂN VIÊN viên Là kho Tên thủ m 1 n việ kho Chức Tên bộ phận c Trình độ vụ chuyên Tên nhân viên môn
 18.  Thiết kế cơ sở dữ liệu Mô hình • quan hệ.
 19.  Cài đặt thử nghiệm
 20.  Cài đặt thử nghiệm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2