Xây dựng hình ảnh một chuyên gia thu hút giới truyền thông

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
77
lượt xem
10
download

Xây dựng hình ảnh một chuyên gia thu hút giới truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những giải pháp tuyệt vời nhất cho các công ty nhỏ nhưng đầy tham vọng được lọt vào con mắt xanh của giới truyền thông là xây dựng thành công hình ảnh một “chuyên gia”. Đó là những cá nhân nổi bật, có chuyên môn cao, biết cách thu hút báo giới. Và thông qua sự chú ý của giới truyền thông đối với họ, vị thế công ty của bạn cũng sẽ chiếm chỗ vững chắc trong lòng công chúng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng hình ảnh một chuyên gia thu hút giới truyền thông

  1. Xây d ng hình nh m t chuyên gia đ thu hút gi i truy n thông M t trong nh ng gi i pháp tuy t v i nh t cho các công ty nh nhưng đ y tham v ng đư c l t vào con m t xanh c a gi i truy n thông là xây d ng thành công hình nh m t “chuyên gia”. Đó là nh ng cá nhân n i b t, có chuyên môn cao, bi t cách thu hút báo gi i. Và thông qua s chú ý c a gi i truy n thông đ i v i h , v th công ty c a b n cũng s chi m ch v ng ch c trong lòng công chúng. "Cu c chơi chuyên gia” đòi h i đôi chút s tư ng tư ng và trí sáng t o. Đ làm đư c đi u này, b n không nên b qua 5 bư c dư i đây:
  2. Bư c 1: Tìm đư c ngư i đ ph m ch t Trong b t c công ty nào đ u có nh ng cá nhân thích h p cho nhi m v này. Thông thư ng, đó là giám đ c đi u hành công ty. H là m u ngư i lý tư ng cho vi c khuy ch trương thành m t chuyên gia trong lĩnh v c kinh doanh. Gi i báo chí luôn khao khát đư c ti p c n các ngu n tin này. Th m chí, ngay c khi công ty b n không đư c đ c p trong cu c ph ng v n, nhưng khi câu chuy n xoay quanh các ch đ có liên quan t i lĩnh v c kinh doanh hay th trư ng c a b n, thì v i vi c s h u trong tay “m t nhà chuyên môn” xu t s c, thương hi u công ty c a b n cũng s đư c nâng cao. Đ i v i gi i truy n thông, nh ng chuyên gia h p d n nh t là nh ng ngư i có quan đi m, t m nhìn trái v i thông l . Hơn n a, h l i s n lòng trò chuy n th ng th n, c i m v i các phóng viên. Trong m t công ty m i kh i s và có nhi u tri n v ng, vi c nh n ra nh ng cá nhân có đ y đ các ph m ch t “chuyên gia” thư ng không khó khăn chút nào. Trên th c t , trong nhi u trư ng h p, các công ty nh có m t l i th rõ r t so v i các công ty l n khi tìm ki m m t chuyên gia như v y nh m t cơ c u t ch c và nhân s đơn gi n .
  3. Bư c 2: Đ t mình vào v trí c a gi i báo chí Theo nhi u cách khác nhau, các m i quan h giao t công c ng như m t s g g m bán hàng. B n đang đ ngh các phóng viên “mua” nh ng gì mà b n cung c p. Vì v y, hãy nhìn nh n m i v t t quan đi m c a gi i báo chí: - Nh ng ch đ nào đư c quan tâm? - Nh ng khía c nh nào là m i m và kích thích? - Nh ng chuyên gia nào trong công ty và m c đ chuyên môn c a h như th nào s t o ra đư c m t ch đ th c s thu hút m i ngư i? Đây s là nh ng n n t ng trong m i giao ti p gi a b n v i gi i truy n thông. Làm đư c như v y, b n m i đánh đúng “tim đen” c a h và xây d ng m t m i quan h hai bên cùng có l i.
  4. Bư c 3: Tr thành ngư i t ch c cu c chơi Sau khi xem xét th gi i thông qua con m t c a gi i báo chí, ti p theo b n hãy đóng vai trò c a m t nhà t ch c cu c chơi. B n hãy t h i b n thân: - Cá nhân nào trong công ty c a mình có th tho mãn c a nhu c u c a gi i báo chí truy n thông? - Ai s h u m t phong cách trình bày, gi i thi u, giao ti p thuy t ph c nh t? - Ai có th truy n t i câu truy n m t cách rõ ràng và sâu s c nh t? Sau khi đã có trong tay k ch b n hành đ ng và ngư i th c hi n, b n có th t tin m i chào gi i truy n thông.
  5. Bư c 4: Chuyên gia là nh ng ngư i không khó ti p c n Đ i v i m t công ty nh , khó khăn l n nh t là ch đ nh m t chuyên gia n i b đ m trách các cu c ph ng v n. Cách th c t t nh t đó là tìm đư c m t ngư i có ki n th c chuyên môn và ngh nghi p liên quan t i ch đ truy n thông mà b n đ nh ti p c n. Nh v y, các cơ h i qu ng bá s r ng m hơn. M t khi quan h đã đư c thi t l p gi a các nhà báo và chuyên gia, thì các phóng viên s t tìm đ n v i ngư i c a b n khi c n thu th p thông tin. Đây là m t k ch b n lý tư ng. Vi c ti p xúc tr c ti p s là con đư ng ph thông nh t đ t o d ng m i quan h gi a chuyên gia c a công ty b n v i gi i báo chí. Tuy nhiên, có th thông qua h th ng web tr c tuy n đ đăng t i danh sách các chuyên gia c a công ty, kèm v i s đ m b o r ng các chuyên gia c a b n luôn s n sàng đón nh n b t c cu c ph ng v n nào t báo gi i. Đ thu n l i cho s ti p c n c a các nhà báo, b n nên mô t sơ lư c v các chuyên gia trên trang web c a công ty, hay trên nh ng ngu n thông tin mà gi i báo chí thư ng s d ng. Đ ng th i b n cũng cung c p đ a ch và ch d n đ các phóng viên có th h n g p các chuyên gia c a b n m t cách d dàng nh t.
  6. Bư c 5: Th y trư c nh ng tin t c nóng h i B n ph i luôn theo rõi nh ng s ki n đáng chú ý trong lĩnh v c kinh doanh đ có th phát hi n ra nh ng ch đ thu hút s quan tâm c a m i ngư i. Nhưng đ ng th i,đây cũng ph i là v n đ mà chuyên gia c a b n r t thông th o. Sau đó, hãy ch đ ng là ngư i đưa tin, t o đi u ki n cho ngư i chuyên gia tr thành m c tiêu săn đón c a báo gi i. V i vòng quay tin t c 24 gi m t ngày khi n báo chí tr thành m t ngh c nh tranh kh c li t. Cho nên, n u chuyên gia c a b n có th đưa ra đư c cách nhìn nh n m i l v m t v n đ nào đó trên truy n thông, thì t c là b n đã có cơ h i đ c bi t đ qu ng bá cho công ty c a mình. Cách th c thông thư ng đ phát hi n đư c ch đ h p d n là b n ph i đ c th t nhi u các t p chí kinh doanh, các thông cáo báo chí c a các công ty. Tuy nhiên, ph n l n m i ngư i đ u không có th i gian đ nghi n ng m hàng ch c t báo trong m t ngày, ch không nói đ n hàng trăm t báo xu t b n khác trên th trư ng. Trong trư ng h p này, b n có th nh đ n các công c tìm ki m tr c tuy n, bao g m Google, Yahoo! và MSN. Các công c này có nhi u ch c năng cho phép b n tìm ki m các thông tin v nh ng v n đ , bài vi t liên quan t i công ty b n, v các đ i th c nh tranh và các ch đ quan tr ng đ i v i ngành công nghi p c a b n.
  7. Bư c 6: Chu đáo đ n cùng Sau cùng, chìa khoá đ xây d ng hình nh chuyên gia, đ m b o thông tin báo chí c a b n không b “x p xó” đó chính là y u t s n sàng và chu đáo. Không có gì h y ho i hình nh ngư i chuyên gia và uy tín c a công ty b n b ng vi c sau m t bài báo đư c đăng t i, nhưng khi b n đ c g i đi n đ n thì không có ai tr l i. B n cũng c n đ m b o r ng trên các b n thông cáo báo chí và trên trang web c a công ty có thông báo các đ a ch liên l c. Hơn th n a, n u công ty c a b n công b các tin t c, thì phát ngôn viên c a công ty ph i s n sàng đ ng ý nh n l i ph ng v n t các phóng viên. Vi c xây d ng m t hình tư ng chuyên gia c a công ty và t o d ng n n t ng đ b n có th đưa ra các ý ki n b ích khác nhau luôn là m t trong nh ng chi n thu t quan tr ng nh t đ đ m b o s hi n di n lâu dài c a b n trên các phương ti n truy n thông. N u b n th c hi n t t vi c này, công ty c a b n, v i s hi n di n thư ng xuyên trên báo chí, s đư c các khách hàng ti m năng, các nhà đ u tư ghi nh như m t hãng kinh doanh có tên tu i và b n là m t doanh nhân có nh hư ng trên th trư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản