intTypePromotion=1

Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
2
download

Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghiệp hoá là một quá trình nhằm đưa nước ta từ một nền công nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại. Hiện đại hoá là một mục tiêu cơ bản của văn minh hiện đại, thể hiện xu hướng lịch sử tiến bộ và phát triển. Đó là nhiệm vụ quan trọng có tầm cỡ to lớn, đòi hỏi phải đi từ cái cụ thể đến cái tổng thể. Trước hết cần hiểu rõ thực trạng và những định hướng trung của Việt Nam trình độ lực lượng sản xuất ở mức thấp, quá độ lên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp - 3

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhận định rất quan trọng đối với những bước đ i tiếp theo trong sự nghiệp đổi m ới. Công nghiệp hoá là một quá trình nhằm đưa nước ta từ một nền công nghiệp lạc h ậu thành một nước công nghiệp hiện đ ại. Hiện đại hoá là một mục tiêu cơ bản của văn minh hiện đại, thể hiện xu hướng lịch sử tiến bộ và phát triển. Đó là nhiệm vụ quan trọng có tầm cỡ to lớn, đòi hỏi phải đi từ cái cụ thể đ ến cái tổng thể. Trư ớc hết cần hiểu rõ th ực trạng và những đ ịnh hướng trung của Việt Nam trình độ lực lượng sản xuất ở mức thấp, quá độ lên chủ nghĩa xa hội lại không ph ải từ chủ nghĩa tư bản m à từ bước quá độ lên chủ nghĩa xa hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản với tư cách là một chế độ xa hội. Vì vậy cần phải nhận thức đầy đủ và sáng tạo các quy luật khách quan, trong đó quy luật sản xuất ph ù hợp với tính chất trình độ lực lư ợng sản xuất là quy luật cơ b ản nhất nhằm cải tạo các thành phần kinh tế khai thác mọi tiềm năng sản xuất. Phát huy tính chủ động sáng tạo của chủ thể các thành phần kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế quốc doanh phải phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả đ ể thực sự có tác dụng chủ đ ạo với các thành phần kinh tế khác. Chúng ta phải khắc phục quan niệm bỏ qua chủ nghĩa tư bản một cách giản đơn. Ph ải khai thác sử dụng tối đa chủ nghĩa tư bản làm khâu "trung gian" đ ể chuyển n ền sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xa hội như Lênin đa chỉ ra. Chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần và việc sử dụng các hình thức kinh tế trung gian quá độ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xa hội ở n ước ta mà Đại hội VI vạch ra là đúng đắn. Đại hội VII của Đản g cũng đa chỉ rõ "... 13
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phù hợp với sự phát triển lực lượng sản xuất thiết lập từng b ước quan hệ sản xuất từ xa hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đ a d ạng về h ình thức sở hữu phát triển n ền kinh tế h àng hoá nhiều thành phần theo định hướng sản xuất chủ nghĩa tiên h ành theo cơ chế thị trường có sự quản lý Nhà nước". Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của kinh tế quốc doanh. Thực hiện nhiều hình thức phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Đó là một tron g những phương hướng cơ b ản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xa hội và bảo vệ đất n ước ta. Hơn nữa sự vận dụng đúng đắn của các quy luật quan hệ sản xuất, phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là cần thiết. Bên cạnh đó từng bư ớc cơ sở xây dựng hạ tầng và cơ sở thượng tầng. Đặc biệt là xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Th ực hiện đa d ạng hoá về tình hình sản xuất quản lý và phân phối theo lao động. 3 . Thực trạng sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam Trước đây trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nư ớc chúng ta đa xác đ ịnh công nghiệp hoá "là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ n ghĩa xa hội" song nước ta vẫn mắc phải sai lầm bằng cách nhận thức về công n ghiệp hoá. Từ cuối những năm 70, đất nước đa lâm vào khủng hoảng kinh tế xa hội với những khó khăn gay gắt lạm phát. Khi đó do tư duy lý luận bị lạc hậu, giữa lý luận và thực tiễn có khoảng cách quá xa tư duy cũ về chủ nghĩa xa hội theo mô h ình tập trung quan liêu, bao cấp đa cản trở sự phát triển của thực tiễn sản xuất, chế độ bao cấp dẫn đến tình trạng trì 14
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chệ trong công việc: ỷ lại lười nhác, phụ thuộc vào Nhà nước. Không năng động sáng tạo bằng công tác được giao, không cần quan tâm đến kết quả đ ạt được. Trong sản xuất sản phẩm làm ra không đủ chất lượng lạm phát càng tăng. Kìm h am sự phát triển kinh tế đất nước đ ời sống xa hội thấp kém, ngh èo khó. Trước đ ây chúng ta do không thấy được quy luật lực lượng sản xuất phát triển sẽ kéo theo quan hệ sản xuất phát triển n ên chúng ta đa đi ngược lại quy luật này và muốn áp đ ặt một quan hệ sản xuất đ ể kéo theo sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sau khi tiến h ành đổi mới chúng ta đa tuân theo đúng quy luật, chuyển nền kinh tế sang nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động trên cơ chế thị trường làm cho năng su ất lao động tăng, lực lượng sản xuất phát triển do đó quan hệ sản xuất càng phát triển theo. Mặt khác phải tạo ra yếu tố tích cực biến các yếu tố chủ quan vì nó có tính độc lập tương đối vì rằng ý thức có tính vượt trước nên quan h ệ sản xuất có kh ả năng vượt so với sản lượng sản xuất vư ợt trước ở đây là sự vượt trước có tính phù hợp, vư ợt trước dựa trên cơ sở suy luận khoa học lôgic, dựa trên các quy luật và cao hơn là sự vượt trước kiến trúc thượng tầng so với cơ sở hạ tầng. Nó cũng phải dựa trên sự phù hợp với quy luật và cơ sở lý luận khoa học logic. Đáng tiếc là chúng ta vì muốn rút ngắn thời kỳ quá độ chúng ta đa tuyệt đối hoá nhân tố chủ quan và chính trị cho rằng chỉ cần nội dung và sự lanh đạo của Đảng cộng sản thì chúng ta có thể làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Kết quả cuối cùng đ em lại là kinh tế quốc doanh kém hiệu quả còn kinh tế ngoài quốc doanh lại bị kìm ham không ngóc đầu lên được. Nền kinh tế tuy đạt đ ược 15
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com độ tăng trưởng nhất định nhưng sự tăng trưởng đó không có phát triển vì d ựa vào b ao cấp, bởi chi ngân sách lạm phát vay nợ nước ngo ài. Con người không được giải phóng và bị lầm vào tình trạng khủng hoảng lạc hậu trì trệ làm tăng chi phí lớn của cải xa hội. Đến khi áp dụng chính sách khoán đất cho nhân dân tự trồng trọt, phá bỏ hợp tác thì nên Nhà n ước đa có nh ững bước chuyển m ình rất rõ rệt. Trong công nghiệp. Trong lựa chọn b ước đi, đ a có lúc chúng thiên về "ư u tiên phát triển công nghiệp n ặng coi đó là giải pháp cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công nghiệp. Mà không coi trọng đúng mức của phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. công nghiệp hoá cũng được hiểu một cách giản đ ơn là quá trình xây dựng một nền sản xuất được cơ khí hoá trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Chúng ta thực hiện chủ nghĩa xa hội ồ ạt với quy mô lớn. Quốc hữu hoá toàn bộ các xí nghiệp tư nhân. Kế hoạch kinh tế của nước ta hầu nh ư dậm chân tại chỗ với những viện nghiên cứu bao cấp chỉ đạo th ì làm sao không thể phát huy đư ợc năng lực sáng tạo với đồng vốn ít không đủ đ ể cho nghiên cứu không cung cấp đầy đủ kinh phí cho các việc ứng dụng nó vào thực tiễn sản xuất. Trong khi đó nhìn ra bên ngoài khoa học kỹ thuật của các nư ớc phát triển như vũ bao và trở thành lực lư ợng sản xuất trực tiếp thấm vào tất cả các yếu tố của con người. Một hạn chế nữa là chúng ta mắc phải đó là ta đ a phủ nhận quy luật giá trị sản xuất hàng hoá kinh tế thị trường. Thực chất ở đ ây cũng là do những nhận thức sai lầm, chủ quan nóng vội mà chúng ta đ a cho rằng kinh tế nước ta phải tuân theo 16
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com quy lu ật giá trị sản xuất h àng hoá và cơ chế thị trường m à không hiểu đ iều quy lu ật nhất đó là: nư ớc ta mới ở giai đoạn của thời kỳ quá độ. 4 . Một số biện pháp Để thực hiện được mục tiêu Đảng đ ề ra là làm cho dân giàu nư ớc mạnh xa hội công bằng văn minh, đất nư ớc chuyển mình lên chủ nghĩa xa hội thì đi đ ôi với việc củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất chúng ta nhất thiết phải phát triển lực lượng sản xuất, vì không có lực lư ợng sản xuất h ùng hậu với năng suất cao th ì không th ể nói đ ến công nghiệp xa hội. Một lần nữa ta khẳng định tính tất yếu của công cuộc CNH - HĐH ở Việt Nam. CNH - HĐH đưa nước ta vượt qua một chặng đường d ài đi lên công nghiệp xa hội tính được tình trạng chung đó là sự tụt h ậu ngày càng xa của các nước đ ang phát triển so với các n ước phát triển . CNH - HĐH là để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xa hội, CNH - HĐH đ ất n ước thì có tránh được nguy cơ tụt hậu về kinh tế và sự lạc hậu về tiến bộ xa hội. Khó kh ăn: Một vấn đ ề nổi cộm "chúng ta còn quá lạc hậu, cần phải trang bị mới hiện đại". Về nông nghiệp: cho đến nay chúng ta vẫn trong tình trạng lạc hậu về n ăng suất vẫn thấp (một lao động trong nông nghiệp trung bình nuôi 2,5 -3 người so với ở Mỹ, một lao động nông nghiệp nuôi 30 - 40 người). Nông nghiệp chưa thể là chỗ dựa đ ể nâng nhu cầu bình quân đ ầu người một cách đáng kể nông sản hàng hoá vẫn chư a trở thành nguồn chính mà ta có th ể dựa vào đó để xây dựng công nghệ và cơ cấu hạ tầng. Thuế thu nhập từ nông nghiệp không đáng kể. 17
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Do chúng ta tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong đ iều kiện cách m ạng khoa học và công ngh ệ hiện đại n ên đa gặp nhiều thử thách gay gắt. Kết cấu kinh tế ngày càng tăng giữa các nư ớc giàu và nghèo. Ta mất dần lợi thế các tài nguyên và lao động. Sự chênh lệch khá lớn về mức sống. Kết cấu khoa học - kỹ thuật ngày càng lớn. Thuận lợi : Nhờ chuyển giao công nghệ nên ta chỉ việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ. Có thể chọn công nghệ mới, phù hợp để phát triển. Ta có những b ài học kinh nghiệm từ các nước đi trước, không mắc phải sai lầm như những n ước đó ... Dễ hợp tác đ ể tiến hành công nghiệp hoá. Chúng ta có lực lượng lao động dồi d ào, con người Việt Nam thông minh sáng tạo lại có sự lanh đ ạo của Đảng và sự quản lý của nh à nước thông qua pháp luật. Chính sách cụ thể của Nhà nước ta Sự phát triển của các nước trên thế giới và sự nghiệp đổi mới ở nư ớc ta củng cố cho chúng ta nh ững bài học lớn về nhận thức. Đó là bài học về quán triệt quan điểm thực tiễn - quan điểm cơ bản và hàng đầu của triết học Mác xít - cũng nh ư nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và th ực tiễn - n guyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Mục tiêu mà Đại hội Đảng lần VIII của Đảng đề ra ch ính là sự cụ thể ho à hợp thống nhất về hình th ức kinh tế - xa hội vào hoàn cảnh cụ thể của xa hội chủ nghĩa. Ta phải luôn nhận thức vận dụng đúng đắn sáng tạo hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ bản chất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 18
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản