intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
107
lượt xem
19
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới, sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mục tiêu và quan điểm cơ bản, một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 1. I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN  THỨC VỀ KINH TẾ THỊ  TRƯỜếNG 1. Cơ chế quản lý kinh t  thời kỳ trước đổi  mới
 2. b) Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh  tế Nhu cầu đổi mới 1979­1986 1986­1989 HNTW6  HNTW8  Các CT  ĐH VI  HNTW2  HNTW3  HNTW6  (8/1979) (6/1985) và QĐ (12/86) (4/1987) (8/1987) (3/1989)
 3. a) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội XI Tư duy ĐH VI ĐH VII ĐH VIII Đại hội (12/1986) (6/1991) (6/1996) IX, X, XI
 4. b) Quá trình cấu trúc lại chức năng KT của Nhà  nước gắn với xác lập nền KTTT định hướng  XHCN I iV hộ II ại i V Đ h ộ ại Đ II VI i h ội Đ ạ QT cấu hộ i IX Đại trúc lại Đại hội X+XI
 5. II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ  CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH  HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA 1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản a) Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị  trường Thể chế kinh tế Thể chế  Thể chế kinh  KTTT định  tế thị trường hướng 
 6. b) Mục tiêu hoàn thiện  Theo Đại hội XI của Đảng (1/2011):  Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT  định hướng  XHCN là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình  cơ cấu lại nền kinh tế,  đổi mới mô hình tăng  trưởng  ổn định kinh tế vĩ mô, là một trong ba  đột phá chiến lược trong 10 năm tới.
 7.  Mục tiêu trước mắt:  1 2 3 Phát triển đồng  Từng bước xây  Đổi mới cơ  bộ, đa dạng các  dựng đồng bộ  bản mô hình  loại thị trường  hệ thống pháp  tổ chức và  cơ bản thống  luật, bảo đảm  phương thức  nhất trong cả  cho nền KTTT  hoạt động của  nước, từng  định hướng  các đơn vị sự  bước liên thông  XHCN phát  nghiệp công. với thị trường  triển thuận lợi. khu vực và thế  giới.
 8.  Mục tiêu trước mắt:  4 5 Nâng  cao  hiệu  lực,  Giải  quyết  tốt  hơn  hiệu  quả  quản  lý  mối  quan  hệ  giữa  của  Nhà  nước  và  phát triển kinh tế với  phát  huy  vai  trò  của  phát  triển  văn  hóa,  MTTQ,  các  đoàn  thể  đảm  bảo  tiến  bộ,  chính  trị  ­  xã  hội  và  công  bằng  xã  hội,  nhân  dân  trong  quản  bảo vệ môi trường. lý,  phát  triển  kinh  tế  ­ xã hội.
 9. Đảm  bảo  tính  đồng  bộ  giữa  các  bộ  phận  cấu  thành  của  thể  chế  kinh  tế,  giữa  các  yếu  tố  thị  trường... Kế thừa có  B chọn lọc thành  Nhận thức đầy  tựu phát triển  đủ, tôn trọng và  KTTT của nhân  vận dụng đúng  A C loại, kinh  đắn các quy  nghiệm tổng  luật khách quan  c) Quan kết từ thực tiễn  của KTTT ... điểm đổi mới ở nước  ta Nâng cao năng  Chủ động, tích cực  lực lãnh đạo của  E D giải quyết các vấn  Đảng, hiệu lực  đề lý luận và thực  tiễn quan trọng...  và hiệu quả  vừa làm vừa tổng  quản lý của Nhà  kết rút kinh nghiệm
 10. 2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn  thiện thể chế KTTT định hướng  XHCN  1 2 3 Hoàn thiện thể  Hoàn thiện  Thống nhất  chế về sở hữu  thể chế bảo  nhận thức về  và các thành  đảm đồng bộ  phần KT, loại  các yếu tố thị  nền KTTT  hình doanh  trường và  định hướng  nghiệp và các  phát triển  XHCN. tổ chức s.xuất  đồng bộ các  kinh doanh loại thị 
 11. 2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn  thiện thể chế KTTT định hướng  XHCN  4 5 Hoàn  thiện  thể  chế  Hoàn  thiện  thể  chế  gắn  kết  tăng  trưởng  về  vai  trò  lãnh  đạo  KT  với  phát  triển  của  Đảng,  quản  lý  VH,  thực  hiện  tiến  của  Nhà  nước  và  sự  bộ,  công  bằng  XH  tham  gia  của  các  tổ  trong  từng  bước,  chức quần chúng vào  từng  chính  sách  phát  quá  trình  phát  triển  triển  và  bảo  vệ  môi  KT­XH trường.
 12. 3. Kết quả, ý nghĩa, hạn  chế và nguyên nhân
 13. 12/10/17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2