intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo về kinh tế chính trị

Xem 1-20 trên 1688 kết quả Báo cáo về kinh tế chính trị
 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; quản trị tài sản có – tài sản nợ; quản trị vốn của ngân hàng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf155p trangdo0906 12-01-2023 7 3   Download

 • Bài viết "Hướng tới những đô thị xanh ven biển bền vững tại Việt Nam" giới thiệu xu hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường hiện nay, việc lựa chọn hướng xanh cho các đô thị ven biển để phát triển và liên kết kinh tế là yêu cầu bắt buộc đối với các địa phương có biển. Điều đó sẽ giúp các tỉnh phát huy tối đa được nguồn lực về tài chính, nhân lực, khoa học công nghệ... của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Chiến tranh tiền tệ Tập 2 với những nội dung về sự thống trị của quyền lực tài chính sẽ trả lời những câu hỏi từ lâu đã khiến chúng ta bối rối và chưa được giải đáp: Tại sao tiền tệ lại có xung đột? Cuốn sách có 10 chương, phần 1 ebook này sẽ bao gồm 4 chương sau: Chương 1: Nước Đức - Nơi sinh ra của các chủ ngân hàng quốc tế; Chương 2: Nước Anh - Đỉnh cao của quyền lực tài chính; Chương 3: Nước Pháp - Nơi cát cứ của quyền lực tài chính; Chương 4: Nước Mỹ - "Người trong cuộc" của quyền lực tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf249p runthenight04 13-12-2022 8 2   Download

 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 12 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Fortuna Việt Nam" nhằm làm sáng rõ lí luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp nói chung; Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Fortuna Việt Nam.

  pdf99p phuongtham205 19-12-2022 8 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo ACC PRO nghiên cứu về thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo ACC PRO nhằm tìm hiểu sâu hơn về khoản mục này. Từ đó đưa ra những kiến thức có thể áp dụng vào thực tế và rút ra được bài học kinh nghiệm.

  pdf6p vizenvo 02-12-2022 3 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kế toán quản trị" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; định giá sản phẩm; thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn; thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn; phân tích báo cáo tài chính; phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf189p duonghoanglacnhi 07-11-2022 20 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kế toán quản trị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề chung trong kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; dự toán ngân sách; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận; kế toán trách nhiệm quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p duonghoanglacnhi 07-11-2022 16 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 30 3   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng) cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Đây có thể coi là những kiến thức ban đầu và nền tảng cho các kỹ thuật viên, quản trị viên về hệ thống mạng.

  pdf107p runordie10 09-10-2022 23 2   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính (Ngành/Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao đẳng) bao gồm những khái niệm cơ bản về hệ thống mạng, nội dung chính của mô hình tham chiếu các hệ thống mở - OSI, những kiến thức về đường truyền vật lý, khái niệm và nội dung cơ bản của một số giao thức mạng thường dùng và cuối cùng là giới thiệu về các hình trạng mạng cục bộ. Trình bày một trong những hệ điều hành mạng thông thường nhất hiện đang dùng trong thực tế: hệ điều hành mạng Windows 2000 Server.

  pdf116p runordie10 09-10-2022 7 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin tự nguyện đến giá trị doanh nghiệp tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận về công bố thông tin tự nguyện, giá trị doanh nghiệp và ảnh hưởng của công bố thông tin tự nguyện đến giá trị doanh nghiệp; Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của công bố thông tin tự nguyện đến giá trị doanh nghiệp tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf179p viporsche 25-10-2022 5 2   Download

 • Tài liệu giảng dạy này giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản trị mạng. Nội dung tài liệu bao gồm 7 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu và cấu hình Windows 2003; Chương 2: Hệ thống tên miền; Chương 3: Dịch vụ thư mục (Active Directory); Chương 4: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm; Chương 5: Chính sách nhóm; Chương 6: Tạo và quản lý thư mục dùng chung; Chương 7: Dịch vụ DHCP. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf119p runordie10 09-10-2022 14 2   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp - Trường hợp Công ty cổ phần Vinaconex 25" nghiên cứu hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Vinaconex 25, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác phân tích tài chính tại công ty.

  pdf112p unforgottennight07 01-10-2022 13 3   Download

 • Nội dung cuốn Văn kiện Đảng về Chống Mỹ, cứu nước (1954-1965) - Tập 1 bao gồm không chỉ những chủ trương, đường lối, phương hướng, nhiệm vụ trong các báo cáo chính trị, nghị quyết, chỉ thị, quyết định,...của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1954-1965, mà còn một số bài quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf1152p canhdongco10 07-10-2022 40 2   Download

 • Văn kiện Đảng về lao động và việc làm trình bày các hệ thống hoá các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển lao động, việc làm của nước ta qua các thời kỳ xây dựng đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf482p canhdongco10 07-10-2022 44 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề bao gồm: phân tích cung cầu; lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp trong cấu trúc thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p namkimcham25 03-10-2022 11 2   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về công tác kế toán; Hệ thống tài khoản và ghi sổ kép; Chứng từ, sổ sách kế toán và các hình thức kế toán; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất; Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p namkimcham25 03-10-2022 25 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô được biên soạn nhằm cung cấp nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản của nền kinh tế về các vấn đề bao gồm: So sánh được sự khác nhau của tổng sản phẩm quốc nội GDP và tổng sản phẩm quốc dân GNP; Định nghĩa được chính sách tài khóa, chính sách ngoại thương, chính sách tiền tệ của chính phủ và các công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ; Trình bày được lý thuyết tổng cung và tổng cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p namkimcham25 03-10-2022 14 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế - Trường hợp tổng Công ty điện lực Miền Trung" là nhận diện những khác biệt về đo lường và công bố thông tin giữa BCTC của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung theo VAS và IFRS; định hướng việc triển khai chuyển đổi BCTC sang IFRS tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo về kinh tế chính trị
p_strCode=baocaovekinhtechinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2