Biểu thức sql

Xem 1-20 trên 90 kết quả Biểu thức sql
 • Thực thi các biểu thức SQL tùy biến (LINQ to SQL phần 8) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 7 phần đầu tiên của loạt bài này...

  pdf8p huynhphongus 07-12-2011 74 20   Download

 • Bài giảng LINQ to SQL của Lương Trần Hy Hiến trình bày về phương thức mở rộng; biểu thức Lambda; khởi tạo đối tượng; C# 3.0 Language Extensions; Query Comprehensions; Linq to SQL; loại CSDL LINQ to SQL hỗ trợ; thực hiện ánh xạ ORM; intro demo.

  pdf36p cocacola_10 02-12-2015 18 7   Download

 • I- Khái niệm: Hàm là đối tượng cơ sở dữ liệu tương tự như thủ tục. Điểm khác biệt giữa hàm và thủ tục là: • Hàm trả về một giá trị vô hướng (scalar value) hoặc một bảng dữ liệu. Điều này cho phép ta sử dụng hàm trong biểu thức hoặc trong mệnh đề FROM. • Hàm không có tham số Output.

  pdf14p nhocs200508 25-03-2011 377 89   Download

 • Ebook "SQL Server 2005 Lập trình T-SQL" trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa đối tượng cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức năng cơ bản là thêm, xóa, cập nhật và trình bày. Ebook nhấn mạnh những tiện ích, dịch vụ mới, phát biểu SQL, mệnh đề và từ khóa đặc biệt, kiểu dữ liệu tiện dụng mà phiên bản SQL Server 2000 chưa có.

  pdf360p muaxuan102 26-02-2013 156 64   Download

 • Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 6 phần đầu tiên của loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1)...

  pdf18p huynhphongus 07-12-2011 124 41   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Hồ Cẩm Hà với mục tiêu cung cấp những kiến thức về nguyên lý tổ chức và khai thác đúng đắn một hệ CSDL. Cung cấp và rèn luyện cho sinh viên khả năng thiết kế (logic) một hệ CSDL quan hệ. Thực hành cài đặt các ràng buộc trọn vẹn và tối ưu hóa biểu thức tìm kiếm trên SQL Server.

  pdf163p heohong654 04-04-2014 98 22   Download

 • Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 7 phần đầu tiên của loạt bài này: Sử dụng LINQ to SQL (phần 1) Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu (phần 2) Truy vấn...

  pdf7p huynhphongus 07-12-2011 82 20   Download

 • SQL Server có 4 Database hệ thống  Master: Ghi nhận thông tin cấp hệ thống, thông tin khởi tạo SQL Server và thiết lập cấu hình SQL Server.  Tempdb: Giữ các bảng tạm, các stored procedure tạm,.v.v... Được dùng cho các nhu cầu lưu trữ tạm của SQL Server. Model: là khuôn mẫu cho tất cả các CSDL khác. Database model phải được tồn tại trên hệ thống, bởi vì nó được dùng để tạo lại tempdb mỗi khi SQL server được khởi động.

  ppt72p nobitakun 08-12-2012 104 18   Download

 • Trường hợp các biểu thức biểu CASE của SQL Server là một phương tiện linh hoạt và tuyệt vời của việc xây dựng các biểu thức năng động. Nếu bạn là một lập trình viên, không có nghi ngờ bạn sử dụng lệnh trường hợp các ngôn ngữ khác. Các biểu hiện CASE SQL, tuy nhiên, là khác nhau. Nó không được sử dụng cho lưu lượng chương trình kiểm soát, nhưng thay vào đó là hợp lý xác định giá trị của một biểu thức dựa trên một điều kiện. ...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 60 14   Download

 • Phần 2 SQL Advanced (bài 10) SQL ALTER TABLE Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables. Cú pháp : Trích: ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name) Ta có 1 Table Persons như sau

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 61 13   Download

 • Công dụng của các hàm này dùng để chuyển đổi qua lại các kiểu dữ liệu tương thích nhau bên trong Microsoft SQL Server. Thông thường trong các xử lý bạn thường chuyển đổi các kiểu dữ liệu số hoặc kiểu dữ liệu ngày giờ về kiểu dữ liệu chuỗi để hiển thị ra màn hình.Với cú pháp hàm CAST bên dưới cho phép bạn có thể chuyển đổi một biểu thức nào đó sang một kiểu dữ liệu bất kỳ mong muốn.

  doc5p longandquynh 02-11-2012 149 13   Download

 • Thêm các trường tính vào dữ liệuMột khi dữ liệu được định nghĩa, nó có thể thêm các trường để nó và chỉ định một biểu thức cho giá trị trường. Ví dụ, bạn có thể thêm một trường để các sản phẩm dữ liệu có tên là''lề'', và thiết lập các biểu thức để tính toán nó như ListPrice - StandardCost. Để thêm một trường, hãy làm theo các bước sau:

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 76 11   Download

 • Các ví dụ trên đây tham gia bàn OrderHeader với bảng OrderXML và tham gia này là từ một cột quan hệ và nút một XML. Một lần nữa, khác tham gia được thiết lập giữa các bảng Tìm và các yếu tố khoản được trả về bởi các nút () phương pháp. Một cách khác để viết các truy vấn này là để nhúng tham gia vận hành như một phần của biểu thức XQuery chính nó. Ví dụ sau đây minh chứng điều này:...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 47 10   Download

 • Sử dụng các truy vấn nâng cao để so sánh dữ liệu Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này mô tả các truy vấn để so sánh dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2®. Điều này được thực hiện bằng các biểu thức CASE hoặc các truy vấn con. ...

  pdf44p hoa_kimngan 13-09-2011 49 10   Download

 • Với cấu trúc lặp, người lập trình có thể chỉ định một hoặc nhiều câu lệnh sẽ được thực hiện lặp lại nhiều lần trong khi giá trị của biểu thức luận lý so sánh vẫn còn đúng. Giống như cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp được phép sử dụng bên trong một lô (batch) các lệnh hoặc bên trong một thủ tục nội tại.

  doc5p longandquynh 02-11-2012 160 10   Download

 • Bạn có thể xóa những index trong table với biểu thức DROP. Trích: DROP INDEX table_name.index_name Delete tables (khi đócấu trúc ,thuộc tính ,và chỉ mục (indexes) cũng bị xóa bỏ) Trích: DROP TABLE table_name Xóa database : (khi hack được hạn chế xài cái này nhé ) Trích: DROP DATABASE database_name

  pdf1p tuannghia91 13-08-2010 41 9   Download

 • Bởi vì bây giờ đã trở về SQL thông tin từ một tập hợp, thay vì xây dựng một hồ sơ đặt hàng, ngay sau khi một truy vấn bao gồm một chức năng tổng hợp, mỗi cột (trong danh sách cột, trong biểu thức, hoặc trong TỰ DO) phải tham gia một chức năng tổng hợp.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 45 9   Download

 • Thêm nội dung báo cáo đó không phải là nằm trong một bảng hoặc ma trận. Các hộp văn bản có thể chứa văn bản tĩnh hoặc một biểu thức hoặc có thể được liên kết với một trường dữ liệu. Thêm tách hình ảnh và định dạng cho báo cáo. Hình chữ nhật cũng có thể được sử dụng để các nhóm khác, cho phép họ được đối xử như một nhóm để có vị trí và / hoặc khả năng hiển thị.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 82 8   Download

 • Nhúng các biểu thức SQL thay đổi cơ sở dữ liệu (cập nhật, chèn, và xóa) không trả lại kết quả. Vì vậy, họ được phần nào đơn giản để thể hiện. Một yêu cầu databasemodification có dạng EXEC SQL END-EXEC Chúng ta phải sử dụng câu lệnh đóng cửa nói với hệ thống cơ sở dữ liệu để xóa các mối quan hệ tạm thời đã tổ chức kết quả của các truy vấn.

  pdf92p myngoc6 07-10-2011 32 8   Download

 • Thiết lập 1 điều kiện cho sự lặp lại của việc thi hành 1 câu lệnh SQL hay một khối lệnh. Các câu lệnh được chạy trong vòng lặp nhiều lần, miễn là điều kiện đã cho luôn thỏa. Việc thực hiện các câu lệnh trong vòng lặp WHILE, có thể được điều khiển từ bên trong vòng lặp với từ khóa BREAK và CONTINUE. Cú pháp : WHILE Biểu_thức_Boolean { câu_lệnh_SQL | khổi_lệnh | BREAK | CONTINUE } Các tham số : Biểu_thức_Boolean : là biểu thức trả về giá trị TRUE hay FALSE.

  pdf5p trinh02 23-01-2013 38 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản