intTypePromotion=1
ADSENSE

Cải cách thể chế hành chính

Xem 1-20 trên 115 kết quả Cải cách thể chế hành chính
 • Việc cải cách nền hành chính (CCHC) nhà nước đã được đề cập rất sớm và được nhắc lại khá nhiều lần trong các văn kiện của Ðảng và nhà nước ta. CCHC là một biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p chuotchuot09 03-12-2015 254 28   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế hành chính nhà nước nói riêng. Ở Việt Nam hiện nay, cải cách thủ tục hành chính mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn hạn chế, như: số lượng thủ tục nhiều, chất lượng thủ tục thấp, nhiều phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, hiệu quả cải cách thủ tục thời gian chưa tốt.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 100 20   Download

 • Bài viết trình bày những thành tựu và những hạn chế trong quá trình cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức hành chính, cải cách hành chính công, những vấn đề rút ra trong quá trình cải cách hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doibatcong123 10-05-2016 69 5   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính là một công việc thuộc nội dung cải cách thể chế hành chính, trong khi đó, cải cách thể chế hành chính là một trong bốn nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tuy nhiên, cải cách TTHC lại được đặt ra trước cải cách hành chính, được xem như là khâu đột phá của cải cách hành chính, và trong tiến trình cải cách hành chính, vấn đề TTHC thường xuyên được Chính phủ quan tâm. Đó là vì TTHC hàng ngày liên quan đến công việc nội bộ của một cơ quan, cấp chính...

  doc31p hoanghong_love 18-05-2012 1982 545   Download

 • Luận án Tiến sĩ: Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện thực trạng PLDN về TTHC, phát hiện được những thành công và hạn chế của PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp đang tác động tích cực và tiêu cực đến cải cách TTHC ở Việt Nam; nêu lên các yêu cầu, định hướng khoa học cho việc hoàn thiện PLDN thúc đẩy cải cách TTHC và các giải pháp hoàn thiện PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, góp phần mang lại sự hiệu quả hơn cho cải cách TTHC ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf28p luanan014 17-07-2014 128 29   Download

 • Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 với mục tiêu chung “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam” đã kết thúc cùng với những thành công và hạn chế nhất định. ...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 95 27   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, để từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới.

  pdf129p anhinhduyet000 01-07-2019 75 19   Download

 • Nội dung của luận văn chia thành 3 chương, cụ thể như: Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở cấp xã trên địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ; Giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cấp xã, thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 15 3   Download

 • Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác định bao gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào mục tiêu...

  doc36p minhloc91 26-05-2013 1150 350   Download

 • Cải cách hành chính là sự tác động có kế hoạch lên toàn bộ hay một bộ phận của hệ thống hành chính, làm cho hoạt động của nó có hiệu lực, hiệu quả, năng suất và chất lượng cao. A. Đặt vấn đề : Đảng và nhà nước ta với những đường lối, chính sách đúng đắn đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua được những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài.

  doc10p phuongbui_90 20-05-2013 96 23   Download

 • I/ ĐẶT VẤN ĐỀ. Sau chiến tranh Việt Nam đối mặt với sự suy thoái về kinh tế và thiếu hụt lương thực một cách trầm trọng. Chính phủ đã khởi đầu công cuộc cải cách hành chính gọi là “Đổi Mới” năm 1986 công nhận cơ chế thị trường tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, chính sách này đã đưa Việt Nam từ một nước thiếu lương thực trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, hoạt động quản...

  doc29p mailan1977 25-03-2013 863 148   Download

 • Bốn nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính mà Chính phủ đề ra bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách bộ máy và chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ công chức và cải cách tài chính công. Trong thực tế, bên cạnh cải cách thể chế được xem là cái gốc của mọi cuộc cải cách thì “cải cách” con người - cán bộ, công chức - được xem là yếu tố quyết định đối với sự thành, bại của công cuộc cải cách hành chính nói chung....

  doc41p nghoai76 14-03-2013 360 132   Download

 • Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam Nhận thức về cải cách hành chính Về phương diện quyền lực Nhà nước Về phương diện kinh tế Về phương diện xã hội Quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam IV. Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam Cải cách thể chế Cải cách bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương Đổi mới, nâng cao chất lượng...

  pdf19p thiepmoi123 20-06-2013 376 114   Download

 • Từ khi thực hiện cải cách mở cửa, trải qua một quá trình nhận thức lâu dài, Chính phủ Trung Quốc đã đi đến xác định văn hóa là nội dung quan trọng của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố chính của sự cạnh tranh quốc lực tổng hợp. Trên cơ sở đó, Chính phủ Trung Quốc đã coi văn hóa là một “sản nghiệp” nằm trong nhóm “ngành nghề thứ ba” (dịch vụ), tích cực tiến hành cải cách thể chế, điều chỉnh có trọng tâm các chính sách văn hóa, qua đó giải phóng...

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 87 25   Download

 • Cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam thực trạng và triển vọng trình bày khái quát về bối cảnh và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính 2001-2010, những thách thức và triển vọng của cải cách hành chính trong thời gian tới giai đoạn 2006-2010. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p chuotchuot09 03-12-2015 80 15   Download

 • Cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ công dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ trung tâm đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập quốc tế.

  pdf12p thicrom300610 03-04-2018 95 17   Download

 • Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa các nội dung của cải cách hành chính và mối quan hệ của các nội dung này với cải cách quản lý KH&CN bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách quản lý tài chính công có liên quan đến cải cách quản lý KH&CN.

  pdf10p jangni6 07-05-2018 53 7   Download

 • Tài liệu trình bày một số nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính như cải cách thể chế nền hành chính; đổi mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy chế hoạt động của hệ thống hành chính; xây dựng chế độ công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và phẩm chất đạo đức. Mời các bạn tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf151p thuongdanguyetan10 09-03-2019 35 5   Download

 • Lênin đã từng nói đại ý rằng: Nhà n-ớc ở bất cứ thời đại nào cũng luôn tỏ ra quan liêu, vì vậy việc cần phải làm là th-ờng xuyên tiến hành cải cách bộ máy nhà n-ớc... ý thức đ-ợc vấn đề đó, Đảng và Nhà n-ớc Trung Quốc kể từ khi cải cách cho đến nay luôn coi cải cách bộ máy chính phủ là nội dung quan trọng trong cải cách thể chế chính trị của mình. Trong quá trình cải cách gần 30 năm, những bài học thành công cũng nh- những kinh nghiệm ch-a...

  pdf10p gaunau123 27-11-2011 55 13   Download

 • Nói về chương trình cải cách hành chính, tìm hiểu về cải cách hành chính, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá.

  doc26p anhvu 19-03-2009 6317 1177   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
777 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cải cách thể chế hành chính
p_strCode=caicachthechehanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2