Cán bộ chuyên trách dân số

Xem 1-20 trên 66 kết quả Cán bộ chuyên trách dân số
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 27 4   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng cấp tỉnh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng cấp tỉnh đến năm 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 14 1   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác hi đua, khen thưởng cấp tỉnh của nước cộng hòa dân chủ nh cấp tỉnh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác hi đua, khen thưởng cấp tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp tỉnh đến năm 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 8 0   Download

 • Nhằm giúp cho việc đào tạo và quản lý chất thải y tế mà Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì xây dựng Chương trình, Tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế đã được thực hiện nhằm mục đích bổ sung, cập nhật và phổ cập các kiến thức, kỹ năng về quản lý CTYT cho các cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác này tại các cơ sở y tế.

  pdf114p hera_01 09-04-2016 42 12   Download

 • Trong phạm vi đề tài nghiên cứu tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đến nhận thức, thái độ và hành vi về SKSS/KHHGĐ của nhóm dân cư trong độ tuổi sinh đẻ, cuối năm 2003, nhóm cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Xã hội học, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành các cuộc thảo luận nhóm nam, nữ, các cuộc phỏng vấn sâu đối với cán bộ chuyên trách dân số, cán bộ y tế, cán bộ văn hoá thông tin và một số cộng tác viên dân số...

  pdf143p lalan38 01-04-2013 126 31   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành; cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị quân đội (nơi không có tổ chức thanh tra).

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 112 12   Download

 • Hiệu lực và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự. Cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật an ninh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan và cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó quy định tương đối chi tiết, cụ thể về công tác bảo vệ người cộng tác, người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án xâm phạm an ninh...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 66 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ TRỢ CẤP NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỘT LẦN CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf2p daumeoduoicop 26-03-2010 131 6   Download

 • Quyết định số 127/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng Thành phố và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf14p lawvhxh14 19-11-2009 39 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Lao động - Thương binh và Xã hội cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực miền núi, trung du và dân tộc tập trung giới thiệu một số nội dung về nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội ở từng lĩnh vực, đồng thời hướng dẫn cụ thể những nhiệm vụ của công chức Văn hoá- Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội.

  pdf764p nomoney3 10-02-2017 12 3   Download

 • Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

  pdf5p lawttnh3 11-11-2009 77 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn...

  pdf11p vienthieu 31-12-2010 60 2   Download

 • Hướng dẫn số: 32/HD-TLĐ hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

  pdf2p hoa_cuc91 28-06-2014 30 2   Download

 • Quyết định số 127/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng Thành phố và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf15p lawgd6 04-11-2009 43 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p ht8287 20-12-2010 31 1   Download

 • Điều 15: Hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 1. Các bệnh viện phải thiết lập hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm: a) Hội đồng (ban) kiểm soát nhiễm khuẩn b) Khoa (tổ) kiểm soát nhiễm khuẩn c) Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. 2.

  pdf16p thiuyen7 27-08-2011 158 35   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ

  doc17p hoainam2108 12-09-2010 297 20   Download

 • Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành...

  pdf4p lawttnh20 19-11-2009 59 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã theo quyết định số 53/2005/qđ-ub, mã số hồ sơ 021562', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p titihaudau 13-06-2011 57 4   Download

 • Quyết định số 339/2004/QĐ-UB về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ khôngchuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh chuyên trách ở phường-xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawbmhc8 24-11-2009 53 2   Download

Đồng bộ tài khoản