Chi ngân sách thành phố hà nội năm 2003

Xem 1-5 trên 5 kết quả Chi ngân sách thành phố hà nội năm 2003
 • Nghị quyết 04 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2003

  doc2p sontinh 18-08-2009 100 9   Download

 • Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ thu - chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hôi đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawdt7 02-12-2009 57 4   Download

 • Quyết định số 135/2003/QĐ-UB về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf9p lawdt5 02-12-2009 53 3   Download

 • Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ về việc phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawktkt3 25-10-2009 41 3   Download

 • Chỉ thị số 09/2003/CT-UB về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawdt6 02-12-2009 57 3   Download

Đồng bộ tài khoản