intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính quyền Cách mạng

Xem 1-20 trên 753 kết quả Chính quyền Cách mạng
 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập 6: Từ 1945 đến 1954: Phần 1 gồm có 2 chương. Trong đó chương 1 đề cập đến tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai và Cách mạng tháng Tám 1945; bước đầu công cuộc xây dựng chính quyền, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Chương 2 đề cập đến âm mưu, hành động chiến tranh của Pháp, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đường lối kháng chiến của Đảng; cuộc chiến đấu ở Thủ đô và các đô thị khác phía Bắc vĩ tuyến 16 mở đầu kháng chiến toàn quốc đồng thời với những hoạt động chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.

  pdf117p runordie8 05-09-2022 3 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử Đảng" của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng biên soạn có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Việt Nam. Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương 4: Tổng kết lịch sử đấu trang cách mạng của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf137p phuongnguyen1704 18-09-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu lịch sử tỉnh Hải Dương - Tập 3: Từ năm 1883 đến năm 1945" dựng lại lịch sử Hải Dương từ sau khi bị thực dân Pháp xâm lược và quá trình nhân dân Hải Dương đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đến khi giành chính quyền thành công trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tập 3 này được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1!

  pdf175p tieuvulinhhoa 22-09-2022 7 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 9)" trình bày các nội dung: Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ thời kỳ 1936-1939; xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật (1939-1945), qúa trình vận động cách mạng tiến thới tổng khởi nghĩa Vũ trang giành chính quyền (1939-1945). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf376p bakerboys08 15-07-2022 12 3   Download

 • Từ những đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến, ngày 14-5-2005, xã Sơn Dương được UBND tỉnh cấp bằng di tích lịch sử Khu căn cứ cách mạng cấp tỉnh. Tháng 12-2010, xã Sơn Dương lại vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp nối truyền thống hào hùng của vùng quê cách mạng, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Dương đã vượt qua những khó khăn, khai thác thế mạnh địa phương, xây dựng Sơn Dương thành một diện mạo mới tươi sáng. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.

  pdf95p bakerboys07 05-07-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1) đề cập đến những nội dung về Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ hai. Giáo trình gồm có 2 phần với 6 chương, phần 1 gồm có 3 chương đầu với những nội dung chính sau: Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới; công cuộc cải tổ, cải cách và đổi mới của các nước XHCN sau những năm 70 của thế kỷ XX đến nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf109p runordie1 06-06-2022 11 2   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 48 1   Download

 • Bài viết khái quát về sự thiết lập “ấp chiến lược” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Khánh Hòa, chủ trương của Đảng bộ Khánh Hòa và việc vận dụng chủ trương đó của nhân dân trong việc đấu tranh chống phá “ấp chiến lược” ở Khánh Hòa giai đoạn 1961-1963. Từ đó, rút ra một số đặc điểm của phong trào chống, phá “ấp chiến lược” ở địa phương này.

  pdf8p vimarissamayer 02-06-2022 14 1   Download

 • Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là (1963) có vị trí lịch sử quan trọng trong tiến trình cách mạng miền Nam, đặc biệt là trong giai đoạn Mỹ và Chính quyền Sài Gòn tiến hành chiến lược Chiến tranh đặc biệt nhằm tiêu diệt cách mạng miền Nam bằng biện pháp “xương sống” là thiết lập Ấp chiến lược.

  pdf5p vipatriciawoertz 02-06-2022 6 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua các nội dung chính sau: Triết lí của dân tộc Việt Nam, suy nghĩ về việc kế thừa giá trị Hồ Chí Minh, cách mạng, văn hóa và giáo dục, nhà nước Pháp quyền, công việc của chính trị, tiếng nói và lương tri của trí thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p bakerboys04 16-05-2022 19 1   Download

 • Tiến trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong lĩnh vực công gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là vấn đề cấp bách mà công chúng luôn quan tâm. Năm 2018, Việt Nam đã chính thức trở thành nước chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14, tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội do KTNN Việt Nam chủ trì.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 23 2   Download

 • Nội dung cuốn sách Những chặng đường lịch sử phần 1 đề cập đến hai thời kỳ đấu tranh cách mạng có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc - chuẩn bị giành chính quyền và năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf416p lavender2022 26-04-2022 12 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách Cách mạng Pháp có nội dung gồm 2 chương nói về: cách mạng Pháp, hoàng đế Napoleon nước Pháp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p gaogao2708 21-04-2022 10 2   Download

 • Bài viết trình bày tình hình Xứ ủy Nam Kỳ (1941-1942); Xứ ủy Nam Kỳ nỗ lực phục hồi tổ chức Đảng (1943-1945); Xứ ủy Nam Kỳ lãnh đạo chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

  pdf11p viedison 13-04-2022 21 1   Download

 • Mục đích của đề tài là tập trung nghiên cứu những chính sách về Việt Nam của chính quyền Kennedy và việc thực hiện những chính sách đó ở Việt Nam trong những năm 1960 – 1963. Để làm nổi bật vấn đề và mang tính hệ thống, luận văn giới thiệu một cách khái quát về sự dính líu của Mỹ vào Việt Nam từ năm 1950 đến năm 1959. Từ việc nghiên cứu, đánh giá rút ra những thất bại và nguyên nhân của những thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam 1960 – 1963.

  pdf139p badbuddy09 05-04-2022 8 1   Download

 • Bộ luật dân sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về pháp luật áp dụng với quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quy định này bộc lộ những hạn chế khi không thể điều chỉnh được nhiều quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đặc biệt là những quan hệ phát sinh trong môi trường internet như quan hệ về xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ trên internet...

  pdf17p vinikolatesla 28-03-2022 14 1   Download

 • Ôn tập cùng "Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD có đáp án - Trường THPT Hương Sơn" được chia sẻ sau đây sẽ giúp các em hệ thống được kiến thức môn học một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, đồng thời, phương pháp học này cũng giúp các em được làm quen với cấu trúc đề thi trước khi bước vào kì thi chính thức. Cùng tham khảo đề thi ngay các em nhé!

  pdf5p fanchengcheng_1606 10-03-2022 27 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p chenlinong_0310 23-02-2022 20 2   Download

 • Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 1): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Những quan điểm quân sự đầu tiên của Đảng - Đội tự vệ mầm mống của lực lượng vũ trang cách mạng (1930 - 1939); chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang - Các căn cứ du kích - Các đội quân đầu tiên (1939 -1945); cao trào chống Nhật cứu nước – Quân giải phóng và khu giải phóng; lực lượng vũ trang cách mạng trong năm đầu của chính quyền nhân dân (1945 - 1946); kháng chiến toàn quốc - Vệ quốc quân cùng toàn dân đánh bại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp (1946 - 1947). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf243p cucngoainhan7 23-02-2022 25 3   Download

 • Quyết định số 552/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Chính quyền Cách mạng
p_strCode=chinhquyencachmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2